Dikkat ! Artık icra takibi, tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar açısından da yapılabilir

20.12.2017 08:44:34
20 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7063 S.K. ile Tüketici Hakem Heyetlerinde de bir dizi değişiklik yapıldı.

Tüketicinin hak arama yolunu kolaylaştıran Hakem Heyetlerine sadece 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuruyapılabiliyordu.

7063 S.K. beraber bu rakam 6 bin TL'ye kadar yükseltildi.

Yeni düzenleme ile beraber değeri 4 bin liranın ALTINDA bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru ZORUNLU olacak.

Bu değerlerin ÜZERİNDEKİ uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.


Ayrıca Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanamayacağı şeklindeki değerlendirmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklikle; icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanabilecek. Bunun anlamı ise tüketici sorunları hakem heyetinin görev alanına giren 6000 TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvurmadan ilamsız icra takibi yapılamayacağı şeklindeki Yargıtay  13. HD.nin içtihadının geçerliliği artık kalmadı.


2018 yılında (20 Aralık 2017 tarihinden itibaren)  tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda aşağıdaki parasal oranlara, sınırlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

2018 yılında 6000 TL'nin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.


7063 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan diğer değişiklikler...

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 20 Aralık 2017 Tarihli ve 30276 Sayılı Resmî Gazete

Kanun No. 7063     Kabul Tarihi: 6/12/2017      


MADDE 11- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirilmiştir.