Tebligat ücretleri değişti - 2018

20.12.2017 16:30:26
TEBLİĞ  İŞLEMİNİN MASRAFLARI
Tebliğ işlemlerinin yapılabilmesi için gereken zorunlu harcamaların ne şekilde ödeneceği Tebligat Kanunun3. 4,5,6, ve 7. Maddelerinde düzenlenmiştir.

ÜCRET TARİFESİ
Teb. Kan..Madde 3 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3220/3 md.) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün bu Kanuna göre yapacağı işlerden dolayı alacağı ücretler, bu işletme tarafından ayrı bir tarife ile tespit ve tayin edilir.

PTT ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ
PTT A.Ş.’nin 05/12/2017 tarih ve …E.33005 sayılı yazısıyla 02/01/2018 tarihinden itibaren tebligat gönderileri aşağıdaki şekilde ücretlendirilecektir. Gönderi işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması hususunda bilgilerinize sunarız.
TEBLİGAT ÜCRETLERİ (02/01/2018'den geçerli)
TEBLİGATLAR (Adli, İdari, Vergi ve diğer) (31.07.2017'den geçerlidir.)
YURTİÇİ (TL)
1- Telgraf ile yapılacak tebliğ evrakı normal veya acele telgraf işaretiyle kabul edilir. 2- Telgraf ile yapılacak tebliğ evrakından ilk kademe hızlı tebligat ücretine ilaveten tarifesine göre telgraf ücreti alınır 3- Değer konulmuş veya Sigortalı olarak verilen tebliğ evrakından tebliğ ücretine ilaveten değerlendirme ücreti alınır. 4- Tebligatlardan adreste (Konutta) teslim ve uçak özel hizmet ücreti alınmaz.
A) TEBLİGAT
100 Grama kadar
14,00
250 Grama kadar
18,00
500 Grama kadar
19,00
1000 Grama kadar
20,00
Sonraki her bir kg ve kesrinden
2,00
B) HIZLI TEBLİGAT
1- Aynı ağırlık kademesindeki hızlı tebligat ile tebligat arasındaki ücret farkı özel hizmet ücretidir
100 Grama kadar
30,00
250 Grama kadar
31,00
500 Grama kadar
33,50
1000 Grama kadar
34,50
Sonraki her bir kg ve kesrinden
4,00

MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞLERDE ZARURİ  MASRAFLAR:

Teb.Kan. Madde 4 - (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/4 md.) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesine göre tazminat alan memur ve hizmetliler dışındaki memurlar vasıtasıyla, bu Kanun mucibince yaptırılacak tebligatlar için tebligat yapana verilecek zaruri masrafların miktarı kendisine tebliğ yapılacak şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran  her mali yılbaşında il idare heyetleri tarafından o ilin gerek merkez, gerekse bağlı ilçeleri için ayrı ayrı tesbit olunur.

Yukarıki fıkraya göre kendilerine zaruri masraf verilen memurlara yaptıkları tebliğ dolayısiyle 6245 sayılı kanun mucibince ayrıca harcırah verilmez.

ÜCRET VE MASRAFIN PEŞİN  ÖDENMESİ:

Madde 5 - Tarifede yazılı PTT ücretlerini veya dördüncü madde mucibince verilecek zaruri masrafları, hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğin yapılmasını istiyen peşin olarak öder.
Tebliği çıkaracak merci tarafından tayin olunan mehil içinde gerekli masrafı vermiyen, talebinden sarfınazar etmiş addolunur. Zaruri sebeplerden dolayı bu mehle riayetsizlik halinde yeni bir mehil verilir.
TEBLİĞ EVRAKININ  ZIYAI HALİNDE MASRAFLAR:

Madde 6 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (...) mücbir haller dışında her hangi bir sebeple zıyaa uğrıyan tebliğ evrakının yeniden tanzim ve tebliği için gerekli masraflar, Posta Kanununun taahhütlü müraselata mütaallik hükümlerine göre ödenir.

Telgraf servisinde zıya veya gecikme vukuunda Telgraf ve Telefon Kanunu hükümleri tatbik olunur.

UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE   ÜCRETLERİ:

Madde 7 - Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer seri veya hususi vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılabilir.

Tebliğin bu vasıtalardan hangisiyle yapılacağı alakalının talebi üzerine veya re'sen mahkeme reisi, hakim veya tebliği yaptıracak diğer merciler tarafından tensip edilir. Bu takdirde bunlara ait ücretler, PTT ücretleri tarifesine göre bu vasıtalarla tebliği istiyenden tebliğ ücretinden ayrı olarak alınır.

Tebligat kanunu 4/2 maddesi hükmüne göre, tebligatın tazminat almayan memur ve hizmetliler aracılığıyla yaptırılması durumunda; tebliğ yapılacak muhatabın bulunduğu yere olan uzaklığına göre, her mali yılbaşında o ilin merkezi ve ilçeleri için ayrı ayrı belirlenecek miktarlarda zorunlu gider ücreti ödenir. Zorunlu gider adı altında ücret ödenen memur ve hizmetlilere Harcırah Kanunu gereğince ayrıca harcırah (yol gideri) ödenmez.

Yasalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat ister PTT aracılığıyla, isterse memur aracılığıyla yaptırılsın, PTT ücret tarifesinde yazılı ücret veya yukarıda anlatılan zorunlu gider, tebligatın yapılmasını isteyen kişi ya da kurum tarafından peşin olarak yaptırılması gerekir.

Tebliğ gideri peşin yatırılmadığı takdirde, tebliğ çıkaracak mercii tarafından bu giderlerin ödenmesi için ilgiliye süre verilir. Zorunlu nedenler bulunması durumunda bu süre uzatılabilir.

Tebliğ giderinin belli bir süre içerisinde ödenmesi konusunda yasada açık bir hüküm varsa, bu süreler kesindir. Herhangi bir makam ya da kişi tarafından uzatılamaz.

Eğer süre Hâkim tarafından belirleniyorsa, Hâkim, verdiği sürenin "kesin süre" olduğuna karar verebilir. Eğer sürenin kesin olduğu belirtilmemişse, belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf, yeniden süre verilmesi isteminde bulunabilir. Bunun üzerine verilecek süre kesin olup, yeniden uzatılamaz.

Belirlenen süreler içerisinde gerekli tebliğ giderini vermeyen kimse bu isteminden vazgeçmiş sayılır.

Uygulama: Tebligat giderinin, tebligatın yapılmasını isteyen kişi ya da kurum tarafından peşin ödeneceği konusunda herhangi bir duraksama yoktur. Ancak hazırlık soruşturması sırasında ve ceza mahkemelerinde süren kamu davalarında tebligat giderleri ilgili C.Başsavcılığı ve ceza mahkemesi tarafından her yıl Bütçe Kanunu ile Adalet Bakanlığı'na tahsis edilen Ulaştırma gideri olarak ayrılan ödenekten re'sen peşin ödenir. Bu ödeme karar kesinleştiğinde haksız çıkacak taraftan yani mahkumiyetine karar verilen  şahıstan tahsil edilmek kaydıyla yapılır, bu giderler 6183 sayılı Amme    Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre ilgili şahıstan tahsil edilmek üzere karar kesinleştikten sonra Harç Tahsil Müzekkeresiyle Maliye'ye gönderilir.