HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

28.7.2020 07:10:19

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 20/07/20200728-14.htm" target="_blank" style="color: rgb(217, 44, 38); background-color: rgb(255, 255, 255); outline: solid 0px; transition: all 500ms ease 0s; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2.2 !important;">18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda sürelerin işlediği dikkate alındığında HMK'daki değişiklikleri şimdiden bilmek zorunlu.


18.07.2020 tarihinden itibaren ne değişti, nelere dikkat etmemiz gerek?


1-  Kesin süreye konu olan işlemin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklanması gerekir : Bu hususa riayet etmeyen kesin süre ara kararları, kesin sürenin hukiki sonuçlarını doğrumayacaktır.


2- Belirsiz alacak davası alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi mümkün olduğunda,  tahkikat sona ermeden davacı talebini tam ve kesin olarak belirlemesi için hâkim tarafından iki haftalık kesin süre verilecek


3- Artık delil avansının -dava açılırken-mahkeme vezsinesine yatırılması zorunlu değil


4- Ek cevap süresinin, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlayacağı netlik kazandı


5- Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemeyecek veya değiştirilemeyecek. Ön inceleme duruşmasında, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletilmesi imkanı yürürlükten kaldırıldı.


6- Tahkikat duruşmasından sonra sözlü yargılamaya geçilmesi için tebligat zorunluluğu önceye alındı.  Tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilecek, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyecek, tahkikatın bitiminde sözlü yargılamaya geçileceği ihtarı ise,  tarafların, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edildiği davetiyeye eklenecek. 


7-  Bozmadan sonra ıslah, tahkikat işlemi yapılması halinde mümkün hale geldi


8- Ticari defterin lehe delil teşkil edebilmesi için diğer tarafın ticari defterini ibraz etmemesi gerekecek :  Tarafın, usule uygun olarak tuttuğu ticari defterini ibraz ettiği halde ileri sürülen hususta hiçbir kayıt içermemesi halinde ticari defterin, sahibi lehine delil olarak kullanılaMAyacağı açıkça hükme bağlanmaktadır. Madde metni dışına çıkarılan “ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi” durumunun yerine, “diğer tarafın ticari defterlerini ibraz etmemesi” durumu maddeye ilave edilmektedir. Buna göre ticari defterde yer alan herhangi bir kaydın, sahibi lehine delil teşkil edebilmesi için diğer tarafın ticari defterini ibraz etmemesi gerekecektir. 


9- Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmek için ek süre talep edilebilmesi imkanı getirildi


10- Hükümde unutulan hususlara ilişkin ek karar ile hüküm kurulabilecek


11- Ek cevap süresinin, cevap süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlayacağı netleşti


12- Yüze karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına istinaf yolu açıldı


13-  İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı :  Ön inceleme duruşmasında verilen bu süre, ön inceleme duruşmasına davete ilişkin davetiyeye eklenerek  davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar edilecek. 


14-  İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten değil, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren talep edilmek zorunluluğu getirildi 


15- Delil tespiti tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunacak


16- Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı


17- Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu


7251 S. Kanun ile getirilen tüm değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız