Hekim kusurundan kaynaklanan tazminat davasında hekim hakkında açılan ceza davası bulunması

1.5.2021 20:37:23

13. Hukuk Dairesi         2019/1702 E.  ,  2020/1741 K.


MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi


... Bölge Adliyesi Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının davacılar ile davalı-Özel ... Sağ. Tes. San. Tic. A.Ş vekilince murafaa talepli davalı ... avukatınca murafaa talebi olmaksızın temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Murafaa için belirlenen günde duruşmalı temyiz eden davalı Özel ... Sağ. Tes. San. Tic. A.Ş vekili avukat ..., diğer davalı ... vekili avukat Saba ... Yücetepe ile duruşmalı temyiz eden davacılar vekili avukat ... geldi. Hazır olan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra kararın açıklanması başka güne bırakıldı. Yapılan incelemede temyiz dilekçesinin süresinde verildiğinin anlaşılması üzerine, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacılar, müteveffa ...'un ile birlikte 09.08.2010 tarihinde ... Özel ... Hastanesine geldiğini, doğumun başlaması üzerine müteveffa doğumhaneye alındığını ve sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini, davalı hekim'ın gerçekleştirdiği doğum sonrası, müteveffa annenin ve çocuğun ... durumunun iyi olduğunu, hasta odasına alındıklarını ancak, doğum sonrası kontrolü yapılmayan hastanın, yakınları tarafından kanamasının olduğunun fark edilmesi sonrasında hastanın tekrar doğumhaneye alındığını bu süreçte davalıların yanlış bilgi vererek gerçeği sakladıklarını, bunun üzerine müteveffanın yakınlarının başka bir hastane ile irtibata geçerek yoğun bakım ünitesi temin ettiklerini ve hastanın sevkini yaptırdıklarını fakat yaklaşık 3 saat zaman kaybettikten sonra ve yeterli müdahale yapılmadan bilinci kapalı olarak sevk edilen hastanın tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini, Cumhuriyet Başsavcılığınca ... 9.Asliye Ceza Mahkemesinde 2012/159 E.sayılı dosyası ile Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan dava açıldığını, davalı hekimin kusurlu bulunarak mahkum olduğunu belirterek davacılar için şimdilik 25.000,00 TL maddi tazminat ve 125.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizini talep ve dava etmişler, bilahare dosyaya sunmuş oldukları 29/11/2016 havale tarihli dilekçesi ile maddi tazminat yönünden istemlerini 269.007,40 TL olarak ıslah etmişlerdir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

İlk Derece Mahkemesince, davanın kısmen kabul kısmen reddine, maddi tazminat yönünden 269.007,40 TL ve manevi tazminat yönünden 115.000,00 TL tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacılara verilmesine, fazlaca talebin reddine karar verilmiş; hükmün taraflarca istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 13.Hukuk Dairesi 28.12.2018 tarih 2018/2703 E., 2018/3172 K. sayılı ilamı ile '----Davacı tarafın vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden istinaf isteminin kabulüne, sair yönlere ilişkin tarafların istinaf başvurusunun reddine' karar verilmiş; verilen karar, taraflarca temyiz edilmiştir

1-Dava maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir. Dosya kapsamından davacıların murisinin tedavisini üstlenen davalı doktor ... hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan kamu davası açıldığı ve ... 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/558 Esas-2015/116 karar sayılı dosyası bozulmakla, bozma sonrası direnme kararı bulunması sebebiyle dosyanın temyiz merciinde bulunduğu anlaşılmaktadır. BK 53. maddesi hükmü uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinde verilen beraat kararı ile bağlı değil ise de, mahkumiyet ve tespit edilen maddi olgularla bağlıdır. O halde, mahkemece, ceza dosyası neticesi beklenerek, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun gözardı edilerek eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. ve 2. bentte açıklanan nedenlerle ilk derece mahkemesinin kararının BOZULMASINA, 2.540,00 TL duruşma avukatlık parasının hükmü murafaalı olarak temyiz eden taraflardan karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, peşin alınan 44,40 TL harcın davacılara, 6.557,89 TL harcın davalı-...'a, 602,29 TL harcın davalı-Özel ... Sağ. Tes. San. Tic. A.Ş'ne iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE, 10/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.