Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan nama ifaya izin ve gecikme tazminatının tahsili davası

1.5.2021 21:04:16

15. Hukuk Dairesi         2019/2821 E.  ,  2020/2606 K.


Mahkemesi:Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ile fer'i müdahil vekillerince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davalı vekili Avukat ... ile fer'i müdahil vekili Avukat ... geldi. Davacılar vekili gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davalı ve fer'i müdahil avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan nama ifaya izin ve gecikme tazminatının tahsiline yönelik olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı ve fer'i müdahil vekillerince ayrı ayrı temyiz olunmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle, Avukat ... İdare Mahkemesi’nde görülen davalarda yüklenici vekili olarak hareket etmiş ise de; başka bir idare mahkemesinde açılan dava dosyasında arsa sahibi vekili olarak da hareket ettiği anlaşılmakla, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olma hali söz konusu olmadığından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 38. maddesine göre işin reddi zorunluluğunun bulunmadığının anlaşılmasına göre, davalı ve fer'i müdahil vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Davalı ve fer'i müdahil vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Davacı, arsa sahibi olan davacıların murisi ile davalı yüklenici arasında ...8. Noterliği’nin 22.01.2009 gün, 02155 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Satış ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmeye göre B1, B2, B3, B4 , B5 nolu dükkanların arsa sahibibe, A1, A2, A3, A4 nolu dükkanların ise yükleniciye ait olacağını, davalının sözleşme hükümlerine uygun olarak genel iskanı alınmış şekilde eseri teslim etmeyerek temerrüde düştüğünü ileri sürerek, eserdeki eksik ve ayıplı imalât kalemlerinin giderilmesi amacıyla yükleniciye isabet eden dükkanlardan 2 tanesinin davacılar tarafından satılması ile nama ifaya izin verilmesine ve şimdilik 10.000,00 TL gecikme tazminatının yükleniciden tahsiline karar verilmesini talep etmiş, daha sonra gecikme tazminatı alacağını 415.639,00 TL’ye yükseltmiştir. Davalı yüklenici ise cevap dilekçesi sunmamıştır.492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre: "Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir (2. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır (15. md.). Noksan tespit edilen değerler hakkında 30'uncu madde hükmü uygulanır (16/4. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır (21. md.). (1) sayılı tarifede yazılı nispi karar ve ilâm harcının 1/4 ü peşin alınır (28. md.). Yargılama sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o oturum için yargılamaya devam olunur, takip eden oturuma kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın işleme konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır (30. md.). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz (32. md.). HMK 120/1. maddeye göre de davacı, yargılama harçlarını mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Somut olayın incelenmesinde ise; davacı arsa sahibi mirasçıları tarafından nama ifaya izin ve satış yetkisi de talep edilmiş olup, davacılar tarafından nama ifaya izin talebi harçlandırılmamıştır. Bu nedenle hesaplanan eksik işlerin giderilmesi için gereken bedel üzerinden davacıların 492 sayılı Harçlar Yasası'nın 28/1. maddesi uyarınca noksan harcı ikmâl etmesi için süre verilmesi, şayet noksan harç ikmal edilirse işin esası incelenip değerlendirilmek suretiyle hüküm kurulması, noksan harç yatırılmaz ise 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca sonuçlandırılması gerekir. Ayrıca nama ifaya izin kararının hüküm fıkrasında, eksik ve kusurlu işlerin nelerden ibaret olduğu ve bunların giderilmesi için avans mahiyetindeki masrafların ayrı ayrı ve toplam olarak ne miktarda olduğu gösterilmek suretiyle nama ifaya izin ile, bu eksikliklerin giderilmesi ve gecikme tazminatını karşılayacak miktar ve değerde yükleniciye bırakılan bağımsız bölüm satışına izin ve yetki verilmesi de gerekirken, harç tamamlanmaksızın yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı ve fer’i müdahilin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2.540,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davacılardan alınarak Yargıtay'daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 218,50 TL Yargıtay başvurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken bakiye 52,80 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden fer'i müdahilden alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 29.09.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.