TEKERRÜRE ESAS EYLEM SUÇ OLMAKTAN ÇIKARSA TEKERRÜR OLUR MU ?

Ahmet Kezer
Ahmet Kezer
9 Ağustos 2020 Pazar

 
TEKERRÜRE DAİR SORU , YANIT VE YARGITAY İLAMLARI I


1  Soru  : Adli sicil kaydında tekerrüre esas alınacak eylem/suç ; suç olmaktan çıkarılmış ise adli sicildeki var olan kayıt esas alınarak sanık hakkında tekerrür uygulanır mı?

1 Yanıt  : TCK 7 inci maddesi LEHE KANUN İLKESİ/zaman bakımından uygulama başlıklı yasada da görüleceği üzere sanık lehine getirilen yasa ; suçun işlendikten önce yada sonra çıkarılmasının hiçbir önemi yoktur. Yine TCK 7 inci maddesinde suç işlendikten sonra suç olmaktan çıkarılan bir eylem/yasadan dolayı da kimsenin cezalandırılamayacağını, güvenlik tedbirinin uygulanamayacağını ve infazının da kanuni neticelerinin kendiliğinden kalkacağını ifade edilmiştir. Yine bilindiği üzere LEHE yasa durumların RE SEN , savcılık yada sanık/hükümlü başvurusu üzerine de UYARLAMA yargılaması yapıldığı bilinen bir husustur. Bu bağlamda suç tarihinde özel yada genel ceza yasasında SUÇ OLARAK görülen bir eylemden dolayı mahkum olup adli sicil kaydına geçen bir suç ; bilahare suç olmaktan çıkarılmış ise ADLİ SİCİL KAYDI dikkate alınmaz, adli sicil kaydındaki eylemin suç olmaktan çıktığı nazara alınarak sanık hakkında TEKERRÜR hükümleri uygulanmaz.

Bir görüşe göre ( pratik işlevsel amaçsal faydacı yorum, usul ekonomisini dikkate alan)   bu tür durumlarda karar verecek mahkemenin adli sicil kaydındaki hükmü dosya içine alarak kendisinin re sen değerlendirme yapması. Yapılacak değerlendirme ve tespite göre de adli sicildeki eylem suç olmaktan çıkmışsa artık adli sicil kaydını dikkate almaktır.

İkinci görüşe göre de ( şekli , usulü esas alan, statik, metni yorumu dikkate alan) karar verecek mahkeme adli sicil kaydındaki eylemin suç olmaktan çıktığını görse bile re sen adli sicil kaydını yok sayamaz; ilgili mahkemeye ihbarda bulunur, ilgili mahkeme uyarlama yargılaması yaparak kararı kesinleştirir ve adli sicil kaydının silinmesini sağlar ; yargılama yapan mahkemede bu aşamada FİİLİ DURMA kararı verir , adli sicil kaydı silindikten sonra da tekerrürü uygulamaz.

Kanımca birinci görüş her noktada uygulanması gereken ve herkesin lehine olan bir görüştür. Ki yargıtayın kimi dairelerinin de bu görüşte olduğunu ifade edebiliriz.


1 Yargıtay İlamı : 21. CD 19.11.2015 tarih ve 2015/3803  E. 2015 / 5278 K  "Sanık Özden Cesur'un tekerrüre esas alınan 3167 sayılı Yasanın 16/1 maddesi uyarınca mahkûmiyetine ilişkin eylemin, hükümden önce 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı "Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlükten kaldırılmış olması, yine 31.01.2012 tarih ve 28193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 03.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6273 sayılı çek kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun gereğince idari yaptırıma dönüştüğü cihetle, sanık hakkında tekerrür, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hükümlerinin uygulanmasına karar verilip verilmeyeceği hususunun tartışılmasında zorunluluk bulunması Bozmayı gerektirmiş"

Ahmet KEZER
Divriği Hakimi
17.12.2015

Önceki Makale

MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Sonraki Makale

18-21 YAŞ ARALIĞINDA OLAN SAĞIR VE DİLSİZLERE TEKERRÜR MÜMKÜN MÜ?