KONUT FİNANASMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Seher Metin Ozan
Seher Metin Ozan
26 Eylül 2022 Pazartesi

Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli Resmî Gazete ‘de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik bulunmakla birlikte yeni hükümler de getirilmiştir. Çalışmamız bu değişiklikleri ve yürürlük tarihlerini göstermektedir.

 

MEVCUT

DEĞİŞİKLİK

Tanımlar başlıklı 4. Madde’ye ekleme yapılmıştır.

Tanımlar başlıklı 4. Maddeye “yan finansal ürün ve hizmet” eklenmiştir.

Yan finansal ürün ve hizmet: Konut finansmanı sözleşmesinin faiz, kâr payı, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dışında tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı,”

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde 1. Fıkra l bendi 4 numaralı alt bentte değişiklik

Sabit faizli kredilerde >> Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve iki farklı vade seçeneği esas alınarak hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı,

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde’de yer alan

Sabit faizli kredilerde >>

Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,”

 

Yürürlük tarihi: 01/01/2023

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde 1. Fıkra m bendi 8 numaralı alt bentte değişiklik

Değişken faizli krediler ile sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredilerde >> Aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bir ibarenin yer aldığı, tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve iki farklı vade seçeneği esas alınarak konut finansmanı kuruluşunun uygulamakta olduğu cari faiz oranı ve azami faiz oranı üzerinden hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı,

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde 1. Fıkra m bendi 8 numaralı alt bentte değişiklik

Değişken faizli krediler ile sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredilerde >> Aylık taksitlerin azami faiz oranını geçmemek üzere değişiklik gösterebileceği konusunda bir ibarenin yer aldığı, tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak konut finansmanı kuruluşunun uygulamakta olduğu cari faiz oranı ve azami faiz oranı üzerinden hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredinin taksit tutarlarının eşit olması halinde ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,”

 

Yürürlük tarihi: 01/01/2023

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde 1. Fıkrasına ö bendi eklenmiştir.

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde 1. Fıkrasına ö bendi eklenmiştir.

ö) Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgi,”

 

 

Yürürlük tarihi:01/01/2023

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde’ye 3 numaralı fıkra eklenmiştir.

Sözleşme öncesi bilgi formu başlıklı 6. Madde’ye 3 numaralı fıkra eklenmiştir.

(3) Konut finansmanı kuruluşunun, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Ek-5’te yer alan Konut Finansmanı Tercih Formunun en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.”

 

 

Yürürlük tarihi: 01/01/2023

Sigorta yaptırılması başlıklı 10. Madde ’de başlık değiştirilmiştir.

10. madde başlığı “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu” olarak değiştirilmiştir.

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Sigorta yaptırılması başlıklı 10. Madde 1. Fıkrasında değişiklik yapılmıştır. >> (1) Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir. Meblağ sigortalarında, poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamaz. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamaz. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklıdır.

1.Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz.  Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilir. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklıdır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Sigorta yaptırılması başlıklı 10. Madde’ye 3. Fıkra eklenmiştir.

(3) Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini konut finansmanı kuruluşu olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Sigorta yaptırılması başlıklı 10. Madde’ye 4. Fıkra eklenmiştir.

(4) Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunludur. Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamaz. Kredi tutarını aşan sigorta yapılması yasaktır.

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Sigorta yaptırılması başlıklı 10. Madde’ye 5. Fıkra eklenmiştir.

(5) 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in ekinde yer alan listede Bireysel Krediler başlığı altında ücretleri sayılan ürün ve hizmetler, kredi ile ilgili yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilir. Konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

 

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Yürütme başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir. >>

Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

Ek eklenmiştir.

Ek 5: Konut finansmanı tercih formu eklenmiştir.

 

Yürürlük tarihi: 01/10/2022

 

Önceki Makale

TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞACAK SORUMLULUĞUN SORUMSUZLUK ANLAŞMASI İLE SINIRLANDIRILMASI

Sonraki Makale

TÜKETİCİ HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA; TÜKETİCİ MAHKEMESİNE PARASAL BAŞVURMA SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI