Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Sitemizde Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Kategorisinde Toplam 918 karar bulunmaktadır.
Karar Başlığı Daire
6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu'nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının anayasa'nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı
12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının;             A- Birinci ve ikinci cümlelerinin ve üçüncü cümlesinde yer alan "Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme
Genel kurul kararları
E:2015/29 K:2915/95
Müteahhitten alınan evin tapusunun iptali - müteahhittin inşaatı tam bitirmemesi - aym kararı
34. Başvurucular, tapu siciline güvenerek iyi niyetle bedeli mukabilinde satın aldıkları arsa paylarının yargısal bir kararla iptal edildiğinden yakınmaktadırlar. Başvurucular, uzun bir süre boyunca malik oldukları arsa paylarının mülkiyetini, kendi kusurları olmadığı hâlde kaybettiklerini
2. bölüm
E:2014/12321 K:2017/27092017
Anayasa mahkemesi : ihale bedelinin icra dairesince nemalandırılmaması - bireysel başvuru
Başvurucunun alacağının tahsili amacıyla borçlu aleyhine başlatılan icra takibi sırasında borçluya ait taşınmazların satışından elde edilen bedelin icra müdürlüğünce nemalandırılmamış olması nedeniyle doğmuş olduğu iddia edilen zararın tazmini istemiyle Devlet aleyhine tazminat davası açılmasının te
1. bölüm
E:2014/6577 K:2017/16022017
Anayasa mahkemesinin çek kanununa ilişkin iptal kararı 2017
V. HÜKÜM14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin, 15.7.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un;A. 63. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının;1. Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,2. İkinci cümlesinin;a. “…
Genel kurul kararları
E:2016/191 K:2017/131
Aym : savcılık internet sitesinden kimlik bilgileri tespit edilemeyen hakaret edeni bulmakla yükümlü değil
Buna karşın mevcut başvuruda, başvurucunun itibarına kimlik bilgileri bilinmeyen bir kişi tarafından müdahalede bulunulmuştur. Üstelik Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin açık kimlik bilgilerinin tespitinin mümkün olmadığını belirtmiştir ....31. Somut olayda Cumhuriyet Savcısı, İntern
1. bölüm
E:2014/5831 K:2017/0
669 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ve milli savunma üniversitesi kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararnamenin iptali talebinin reddi
24. İptali talep edilen 669 sayılı KHK, ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmiş olan bir cunta tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma teşebbüsü sonrasında ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılmıştır. Cumhurbaşk
2. bölüm
E:2016/167 K:2016/160
668 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin iptali talebinin reddi
24. İptali talep edilen 668 sayılı KHK, ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgütlenmiş olan bir cunta tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma teşebbüsü sonrasında ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılmıştır. Cumhurbaşk
2. bölüm
E:2016/166 K:2016/159
Hmk 20/1 kesin yetkisizlik ve görevsizlik kararlarında, dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesi için iki hafta içinde başvurma zorunluluğu ne zaman başlamalı
....A- İtirazın Gerekçesi3. Başvuru kararında özetle, kesin ve kamu düzenine ilişkin yetkinin davaşartları arasında olduğu, bu nedenle mahkeme tarafından duruşma açılmasına ve taraflarınçağrılmasına gerek görülmeksizin dosya üzerinden, tarafların yokluğunda yetkisizlik kararıverilebildiği, bu durumd
Genel kurul kararları
E:2015/96 K:2016/9
Görme engelli olması nedeniyle, objektif ve makul bir gerekçe sunulmaksızın, söz konusu konservatuar’ın müzik bölümünde eğitim görme imkânının başvurana tanınmadığı
AİHM; Çam/Türkiye, no. 51500/08, 23 Şubat 2016....Mahkeme, yalnızca görme engelli olması nedeniyle, objektif vemakul bir gerekçe sunulmaksızın, söz konusu Konservatuar’ın Müzik Bölümünde eğitim görme imkânının başvurana tanınmadığı kanısındadır. Mahkeme, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 2. ma
2. bölüm
E:2016/51500 K:2016/8
Şeref ve itibar hakkı ile basın özgürlüğü
Bu kapsamda ilk olarak ulusal bir haber kanalının haber kuşağı içerisinde yer verilen söz konusu yayının olgular temelinde gelişen bir tartışmaya bir katkı sunup sunmadığı ve içeriğinin kamunun merakını giderme isteğinin ötesine geçip geçmediği sorularına cevap verilmel
Genel kurul kararları
E:2014/1291 K:2016/1
Özel hayatın gizliliği - sosyal medya - disiplin cezası - hukuka aykırı delil
Özel hayat kavramı, salt mahremiyet alanına işaret etmeyip bireylerin özel bir sosyal hayat sürdürmelerini de güvence altına almaktadır. Özellikle kamu görevlilerinin meslekî yaşamlarıyla da bütünleşen özel hayatlarının bazı unsurlarının idari makamların takdir yetkisi çerçe
Genel kurul kararları
E:2014/16701 K:2016/1
Aile konutu - eşin rızası - yargıtay içtihat değişikliği öncesi - aym'nin mahkeme görüşünü inceleyip incelemeyeceği
Anayasa Mahkemesi bu iddia kapsamında özetle aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır:Mevzuatın yorumlanmasıyla ilgili sorunları çözmek öncelikle derece mahkemelerinin yetki ve sorumluluk alanındadır. Anayasa Mahkemesinin rolü ise bu kuralların yorumunun temel hak ve özgürlüklere etkilerini değerlendir
Genel kurul kararları
E:2014/17751 K:2016/0
İcra mahkemesi - şikayetin karşı tarafa tebliğ edilmeksizin tensiben karar verilmesi
44. Başvurucu, hakkında icra takibi başlattığı borçlunun şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçe kendisine tebliğ edilmeden karar verilmesiyle iddiaya karşı savunma hakkını kullanamadığından şikâyet etmiştir.45. İcra hukuk mahkemelerine yapılan şikâyet başvurularında şikâyet dilekçesi karşı ta
2. bölüm
E:2014/19289 K:2016/0
Unutulma hakkı, anayasa mahkemesi, haber, sabıka
71. Somut olayda, başvurucunun şikayetine konu olan haberler 1998 ve 1999 yıllarında yayımlanmış ve arşiv niteliğindedir. Gazete arşivi niteliğinde olan haberler açısından arşivin sadece dijital alanda tutulmadığı ve içerik sağlayıcı tarafından saklanabileceği açıktır. Özellikle ölçülülük
2. bölüm
E:2013/5653 K:2016/0
6183 s. yasaya göre tahsil edilebilecek alacağın 2004 s. yasaya göre tahsilinde hukuki yarar bulunduğu
2004 s. İcra ve İflas Kanunu’nun “Hukuku amme borçları” başlıklı 47. maddesinde, para cezasiyle diğer hukuku amme borçlarının takibi hakkındaki kanunlar hükmünün mahfuz olduğu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 1. maddesinde “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve bele
Genel kurul kararları
E:2015/4417 K:2015/1755
4857 sayılı iş kanunu uyarınca verilen idari para cezasına karşı açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesinin gerektiği
ÖZET : 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca verilen idari para cezasına karşı açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesinin gerektiği hk.
Genel kurul kararları
E:2015/825 K:2015/836
Çiftçi mallarını koruma ücreti alacağına ilişkin itirazın iptali davasının adli yargıda görülmesi gerekir
ÖZET : İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesine göre açılan itirazın iptali davasının, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.
1. bölüm
E:2015/789 K:2015/804
Suç içeren eylemden kaynaklanan davada , eylem kamu görevi sırasında işlenmiş olsa bile davanın adli yargıda görülmesi gerekir
ÖZET : Davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nde posta dağıtıcısı olarak görev yapan diğer davalının, evrak onayı için geldiği mahalle muhtarlığında, mahalle muhtarı ile tartışması neticesinde mahalle muhtarına hakaret etmesi ve diğer davacıyı yaralaması şeklinde meydana gelen olay
Genel kurul kararları
E:2015/734 K:2015/733
Karayolunda meydana gelen kaza ve hizmet kusuruna dayanan tazminat davasının adli yargıda görülmesi gereği
ÖZET : Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, vinçli kamyon kullanan davacının yaralanarak sol bacağını kaybettiği ve %77 oranında malul kaldığı olayda, yol ve buna bağlı hizmet kusuru bulunduğundan bahisle, uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle açılan davanın, 2
Genel kurul kararları
E:2015/726 K:2015/728
Alkolmetreye üflemeyi kabul etmediği için düzenlenen sürücü belgesinin geri alınmasına itiraz davası adli yargıda görülür
ÖZET : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca alkol cihazına üflemeyi kabul etmediğinden bahisle davacı hakkında düzenlenen sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı  yapılan itirazın, aynı Kanun’un 112. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle ADLİ YARG
Genel kurul kararları
E:2015/685 K:2015/692