Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tebliğ tarihinin düzeltilmesi - kesinleşmesinin gerektiği hal - haciz ihbarnamesi


Özet:

Somut olayda; Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 24.12.2015 tarih ve 2015/450 Esas, 2015/705 Karar sayılı ilamı ile her 3 haciz ihbarnamesinin de tebliğ tarihinin 07.7.2015 olarak düzeltilmiş olduğu, herhangi bir haciz ihbarnamesinin iptal edilmediği görülmekle birlikte kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği ve Dairemizin 2016/13611 Esas sayılı dosyasında inceleme aşamasında olup henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mahkemece, üçüncü kişinin usulsüz tebligat ile ilgili şikayetinin sonucu, alacaklının icra müdürlüğü işlemine ilişkin şikayetinin de sonucunu etkileyeceğinden, Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 24.12.2015 tarih ve 2015/450 Esas, 2015/705 Karar sayılı dosyasının bekletici mesele sayılması ve kesinleştikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kanun No:2004   Madde No:89   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/12012
Karar No:2017/4487
K. Tarihi:23.3.2017

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/02/2016
NUMARASI : 2016/120-2016/120


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


Alacaklı tarafından borçlular hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesinleşmesi üzerine, alacaklının talebi ile borçlunun alacaklı olduğu üçüncü kişi A.'a 89/1, 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnameleri gönderildiği, ihbarname tebliğlerine rağmen üçüncü kişi tarafından itirazda bulunulmadığı gibi ödeme de yapılmaması nedeniyle yine alacaklının talebi ile üçüncü kişinin icra dosyasına borçlu olarak eklenerek araçlarına haciz konulduğu, üçüncü kişi tarafından Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/450 Esas sayılı dosyasında haciz ihbarnamelerinin tebliğ işlemlerinin usulsüz olduğundan bahisle şikayet yoluna gidildiği, mahkemenin 24.12.2015 tarihli kararı ile haciz ihbarnameleri tebligatlarının usulsüz tebliğ edildiğinin tespiti ile öğrenme tarihi olan 07.7.2015 tarihinin tebliğ tarihi olarak düzeltilmesine karar verildiği, alacaklının bu ilamla icra müdürlüğüne başvurarak mahkemece düzeltilen tebliğ tarihine göre üçüncü kişi tarafından yapılmış bir itiraz bulunmadığından, önceki hacizlerin kaldırılarak mahkemece belirlenen tebliğ tarihine göre yeniden haciz konulmasını ve mahcuz aracın muhafazasının da devamını talep ettiği, icra müdürlüğünün 15.02.2016 tarihli kararı ile; Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/450 Esas, 2015/705 Karar sayılı ilamı gereğince haciz ihbarnamelerinin iptaline, mahcuz aracın üçüncü kişiye teslimine ve 89/1 haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye yeniden tebliğine karar verildiği, alacaklının icra mahkemesine yaptığı başvuru ile icra müdürlüğünün bu kararının iptalini talep ettiği, mahkemece, Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/450 Esas sayılı kararında 89/1 haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinin düzeltilmiş olması nedeniyle 89/2 ve 89/3 ihbarnamelerinin yeniden tebliğ edilmesi gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.


HMK'nun 165/1. maddesine göre; bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına kadar yargılama bekletilebilir.


Somut olayda; Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 24.12.2015 tarih ve 2015/450 Esas, 2015/705 Karar sayılı ilamı ile her 3 haciz ihbarnamesinin de tebliğ tarihinin 07.7.2015 olarak düzeltilmiş olduğu, herhangi bir haciz ihbarnamesinin iptal edilmediği görülmekle birlikte kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği ve Dairemizin 2016/13611 Esas sayılı dosyasında inceleme aşamasında olup henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mahkemece, üçüncü kişinin usulsüz tebligat ile ilgili şikayetinin sonucu, alacaklının icra müdürlüğü işlemine ilişkin şikayetinin de sonucunu etkileyeceğinden, Mersin 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 24.12.2015 tarih ve 2015/450 Esas, 2015/705 Karar sayılı dosyasının bekletici mesele sayılması ve kesinleştikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
E. UZUNER
Üye
F. ALTINOK
Üye
A. TUNCAL
Üye
Dr. Ş. KELEŞ
Üye
G. HEYBET

L.B.


Ekleme Tarihi: 1.12.2017 15:40:24.
Bu karar
kesinleşmesi gereken ilamlar usulsüz tebligat

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim