Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 11.hukuk dairesi e:2015/8246 k:2016/2803


Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/8246
Karar No:2016/2803
K. Tarihi:14.3.2016


MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 11/11/2014 tarih ve 2013/257-2014/513 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacı şirketin, dedektiflik ve araştırma hizmetleri konusunda ticari faaliyet sürdürmüş olup tüm yasal gerekleri de yerine getirdiğini, limited şirket iken, tür değiştirerek anonim şirket olarak tescilini talep ettiğini, bu değişiklik için gerekli tüm yasal gerekleri de yerine getirdiğini, ancak davalı odanın bu talebi reddettiğini ileri sürerek, davalı ... Odası'nın bu talebin reddine ilişkin işlemine itirazın kabulünü talep ve dava etmiştir.
Davalı ... Sicili Müdürlüğü, .... ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekinde yer alan..... Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile dedektiflik hizmetleri ile ilgili yasal düzenleme yapılıncaya kadar bakanlığımızca, bu alanda faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerin kuruluşuna müsaade edilmemesi mevcut kurulu bulunan dedektiflik şirketlerinin de faaliyetlerinin durdurulması talimatı verildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirket hakkında..... tarafından TTK m. 210/3 hükmüne göre açılmış bir fesih davasının ve bu konuda ticaret mahkemesince verilmiş bir kararın halihazırda mevcut olmadığı, davacı şirket tarafından yapılan tür değiştirme işlemine dair tescil başvurusunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen şirket faaliyetlerinin durdurulması gerektiği yönündeki talimata istinaden, yani ticaret mahkemesince şirketin yürüttüğü faaliyetlerin kanuni yasaklara aykırı olması nedeniyle şirketin feshi yönünde verilen bir karar olmaksızın reddedilmesinin, TTK hükümlerine uygun olmadığı ve bu haliyle, davacı şirketin TTK m. 34 hükmüne göre bu karara karşı yaptığı itirazın yerinde olduğunu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 01,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 1.12.2017 17:20:34.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim