Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Pay ölçer sistemine geçiş mecburiyeti- alınan karardan vazgeçilmesi uygulama tarihi


Özet:

Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile bu cihazlara bağlı olarak giderin paylaşılmasının yapılması hususu faydalı giderlerden olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42/1. maddesinde; kat malikleri anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamayacakları, ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek ortak faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar ile yapılabileceği öngörülmüştür.
Dolayısıyla anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkün olacaktır.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu apartmanda yapılan 10.01.2015 tarihli toplantıda ısı pay ölçer sisteme 15 Nisan'a kadar geçilmesine şekline karar alındığı, ancak sistem kurulmadan 01.03.2015 tarihli toplantıda ise ısı pay ölçer takılması kararından vazgeçildiği anlaşılmaktadır. 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
20. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/4346
Karar No:2017/7202
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı dava dilekçesi ile; ... ili, ... ilçesi, 2882 ada 17 sayılı parselde bulunan 7 nolu bağımsız bölümün maliki olduğunu, 10/01/2015 tarihinde kat malikleri olağanüstü toplantısı yapılarak ısı pay ölçer sistemine 15 Nisan tarihine kadar geçilmesine şeklinde karar alındığını ancak 01/03/2015 tarihinde olağanüstü kurul toplantısı yapılarak 10/01/2015 tarihli ısı pay ölçer takılması kararından vazgeçildiğini, bu nedenle 01/03/2015 tarihli olağanüstü kat malikleri kurulunda alınan ısı pay ölçer takılmamasına dair kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiş, mahkemece davacının iptalini istediği 01/03/2015 tarihli ısı ölçer sisteminden vazgeçilmesine ilişkin kat malikleri kurulu kararının usul ve esas bakımından iptalini gerektirecek herhangi bir neden olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7.maddesi uyarınca merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılacağı belirtilmiş, bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmeliğin 5-8. maddelerinde, bu sistemin kullanılacağı ilkeler ve usül belirlenmiştir.
Merkezi ısınma sistemli ana yapılarda ve sistemlerde merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile bu cihazlara bağlı olarak giderin paylaşılmasının yapılması hususu faydalı giderlerden olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42/1. maddesinde; kat malikleri anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamayacakları, ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek ortak faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar ile yapılabileceği öngörülmüştür.
Dolayısıyla anayapının yönetimi ve anayapıya ilişkin hususlar bağımsız bölüm maliklerince kat malikleri kurulunda alacakları karar ile mümkün olacaktır.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu apartmanda yapılan 10.01.2015 tarihli toplantıda ısı pay ölçer sisteme 15 Nisan'a kadar geçilmesine şekline karar alındığı, ancak sistem kurulmadan 01.03.2015 tarihli toplantıda ise ısı pay ölçer takılması kararından vazgeçildiği anlaşılmaktadır.
5627 sayılı Kanunun geçici 6.maddesinin 2. fıkrasında 7.maddenin 1.fıkrasının d bendi hükmünün 10 yıl süre ile uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna göre 02.05.2017 tarihine kadar 7.maddenin 1.fıkrasının d bendi uygulanamayacağından usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 03/10/2017 günü oy birliği ile karar verildi.


Ekleme Tarihi: 3.12.2017 11:48:19.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim