Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Gümrüğe araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanması konusunda müzekkere yazılabilir mi?


Özet:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan takipte şikayetçi 3. kişi kendisine borçluya ait araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanması konusunda müzekkere gönderildiğini, araçların bağlanması yada geçişten men edilerek muhafaza altına alınması işleminin bakanlıklarına verilen yetki ve görevler arasında yer almadığını, araçların gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanmasının ve fiilen hacizlerinin yapılmasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerinden istenilmesinin isabetsiz olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğünün geçiş men ve bağlama konulu müzekkeresinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 31/01/2017 tarih ve 2016/852 E.-2017/86 K. sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçi vekili tarafından, şikayetin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 18/07/2017 tarih ve 2017/1129 E. 2017/1305 K. sayılı kararı ile borçlu vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.


İİK'nun 85 ve devamı maddelerinde taşınır malların haczinin ne şekilde yapılacağı hususu düzenlenmiş olup, araçların fiilen haczi icra dairesinin kolluk kuvvetleri olan polis veya jandarmaya yazacağı yazı ile olur. Kolluk kuvvetleri mahcuz araçları yakalayarak en yakın icra dairesine teslim eder. Gümrük memurlarının böyle bir yetki ve görevi bulunmadığından araçların yakalanarak trafikten men edilmelerinin müzekkere ile istenmesi isabetsiz ise de; 02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK'nun 363. maddesinde, istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar belirtildiğinden, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, hacizli taşınırın muhafazasına ilişkin şikayet olup, şikayetçinin şikayeti hakkında ilk derece mahkemesince verilen karar kesin niteliktedir.

Kanun No:2004   Madde No:85   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/7539
Karar No:2017/13547
K. Tarihi:2.11.2017

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 18/07/2017
NUMARASI : 2017/1129-2017/1305
DAVACI : ŞİKAYETÇİ : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
DAVALI : KARŞI TARAF :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.


Alacaklı tarafından borçlu hakkında yapılan takipte şikayetçi 3. kişi kendisine borçluya ait araçların gümrüğe giriş çıkış yapmaları halinde gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanması konusunda müzekkere gönderildiğini, araçların bağlanması yada geçişten men edilerek muhafaza altına alınması işleminin bakanlıklarına verilen yetki ve görevler arasında yer almadığını, araçların gümrüklü sahada muhafaza altına alınarak bağlanmasının ve fiilen hacizlerinin yapılmasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimlerinden istenilmesinin isabetsiz olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğünün geçiş men ve bağlama konulu müzekkeresinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 31/01/2017 tarih ve 2016/852 E.-2017/86 K. sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçi vekili tarafından, şikayetin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin 18/07/2017 tarih ve 2017/1129 E. 2017/1305 K. sayılı kararı ile borçlu vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nun 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.


İİK'nun 85 ve devamı maddelerinde taşınır malların haczinin ne şekilde yapılacağı hususu düzenlenmiş olup, araçların fiilen haczi icra dairesinin kolluk kuvvetleri olan polis veya jandarmaya yazacağı yazı ile olur. Kolluk kuvvetleri mahcuz araçları yakalayarak en yakın icra dairesine teslim eder. Gümrük memurlarının böyle bir yetki ve görevi bulunmadığından araçların yakalanarak trafikten men edilmelerinin müzekkere ile istenmesi isabetsiz ise de; 02/03/2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile değişik 2004 sayılı İİK'nun 363. maddesinde, istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar belirtildiğinden, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, hacizli taşınırın muhafazasına ilişkin şikayet olup, şikayetçinin şikayeti hakkında ilk derece mahkemesince verilen karar kesin niteliktedir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, İİK'nun 365/3. maddesi gereğince istinaf isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 364. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken HMK'nun 370. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına yer olmadığına, 02/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan
E. UZUNER
Üye
F. ALTINOK
Üye
A. TUNCAL
Üye
Dr. Ş. KELEŞ
Üye
G. HEYBET

Ekleme Tarihi: 6.12.2017 14:36:50.
Bu karar
gümrük araç yakalama gümrük müdürlüğü araç yakalama İİK.nun 85.maddesi İİK.nun 88.maddesi muhafaza

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim