Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Avukatın haksız olarak azlinde ücret-karşı yan vekalet ücreti


Özet:

Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi
gerekmez. ”Avukatın haksız olarak azli halinde, davacı avukatı Avukatlık Kanunu 164/4.maddede düzenlenen müvekkil vekalet ücreti ve 164/son fıkrasında düzenlenen karşı yan vekalet ücretini talep hakkına sahiptir. Davacı avukat azledilmekle, artık dosyadan elini çekmiş olup, karşı yan vekalet ücretini dahi davalı yararına tahsile koyamayacağından tahsil edilmiş olma şartı aranmaz. Mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda, davacı avukatın takip ettiği tapu iptal davasında harcın tamamlanmış sayılması ve tamamlanmamış sayılması hali için iki ayrı hesaplama yapılmıştır. Buna göre, tapu iptal davasına konu taşınmazların keşifle belirlenen değeri üzerinden hesaplandığında toplam vekalet ücreti alacağı, 167.413, 50 TL olduğu, dava dilekçesinde harcı yatan kısım üzerinden hesaplandığında ise toplam vekalet ücreti alacağı 60.477, 50 TL olarak hesaplanmıştır. Mahkemece, bilirkişi raporunda yapılan aşamalı hesaplardan hangisine itibar edildiği ve davacının toplam alacağının ne kadar olduğu konusunda bir açıklama yapılmaksızın sadece azlin haksız olduğu gözetilerek davanın talep edilen kısım için kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bilindiği üzere mahkemelerin davanın kabulü ya da reddi sebeplerine ilişkin gerekçelerini kararlarında belirtmeleri ve bu suretle denetlenebilir olmaları anayasal bir zorunluluktur. Mahkemece, öncelikle bilirkişi raporundaki aşamalı hesap yöntemlerinden hangisine itibar edildiği, bakiye alacağın ne kadar olduğu açıkça gösterildikten sonra taleple bağlı kalınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/13232
Karar No:2015/354
K. Tarihi:15.1.2015
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalıların vekili olarak 27.8.2010 tarihli vekaletname ile, davalılar adına ....Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/56 esasında tapu iptal davası açtığını ve ...Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/573 esasında davalı vekili olarak temsil ettiğini, görevini gereği gibi yürütürken davalıların sebepsiz olarak 2012 yılı 6.ay içinde kendisini azlettiklerini, aralarında yazılı sözleşme bulunmadığını bildirerek avukatlık kanununa göre talep edebileceği, yasal vekalet ücreti ile karşı yan vekalet ücreti olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak 30.000 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinde; Davacının, 27.8.2010 tarihinde aldığı vekaletname ile davalılar adına tapu iptal davası açmak ve haklarında başka bir davada temsil etmekle görevlendirildiği, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı, davalılar adına ....Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/56 esasında tapu iptal davası açtığı ve ....Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/573 esasında davalı vekili olarak temsil ettiği görevini gereği gibi yürütürken davalıların gerekçe göstermeksizin 2012 yılı 6.ay içinde kendisini azlettikleri, eldeki davanın müvekkil ve karşı yan vekalet ücretinin tahsili için açıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Avukatlık Kanununun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi
gerekmez. ”Avukatın haksız olarak azli halinde, davacı avukatı Avukatlık Kanunu 164/4.maddede düzenlenen müvekkil vekalet ücreti ve 164/son fıkrasında düzenlenen karşı yan vekalet ücretini talep hakkına sahiptir. Davacı avukat azledilmekle, artık dosyadan elini çekmiş olup, karşı yan vekalet ücretini dahi davalı yararına tahsile koyamayacağından tahsil edilmiş olma şartı aranmaz. Mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda, davacı avukatın takip ettiği tapu iptal davasında harcın tamamlanmış sayılması ve tamamlanmamış sayılması hali için iki ayrı hesaplama yapılmıştır. Buna göre, tapu iptal davasına konu taşınmazların keşifle belirlenen değeri üzerinden hesaplandığında toplam vekalet ücreti alacağı, 167.413, 50 TL olduğu, dava dilekçesinde harcı yatan kısım üzerinden hesaplandığında ise toplam vekalet ücreti alacağı 60.477, 50 TL olarak hesaplanmıştır. Mahkemece, bilirkişi raporunda yapılan aşamalı hesaplardan hangisine itibar edildiği ve davacının toplam alacağının ne kadar olduğu konusunda bir açıklama yapılmaksızın sadece azlin haksız olduğu gözetilerek davanın talep edilen kısım için kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bilindiği üzere mahkemelerin davanın kabulü ya da reddi sebeplerine ilişkin gerekçelerini kararlarında belirtmeleri ve bu suretle denetlenebilir olmaları anayasal bir zorunluluktur. Mahkemece, öncelikle bilirkişi raporundaki aşamalı hesap yöntemlerinden hangisine itibar edildiği, bakiye alacağın ne kadar olduğu açıkça gösterildikten sonra taleple bağlı kalınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün, temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalıların sair temyiz sebeplerinin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 513,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.1.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 17.5.2016 20:56:33.
Bu karar
avukatın haksız azli avukatlık kanunu haksız azil haksız azil+avukatlık ücreti

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar


Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim