Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Dolandırıcılık suçunda dava ve ceza zamanaşımı süresi

Benim yargıtayda dosyam var 2007 nin dosyası.  Gecen mart 2017 tarihinde  Yargıtay savcısı zamanaşımı yakın diyerek tebliğname ve  yazmış bozma talep etmiş,  uzlaştırma istemişti. Dosyadaki suç olandırıcılık . Daha önce verilen karar 2010 yılında bozuldu . Yeniden yapılan yargılamada verilen karar  2014 bir daha bozuldu.  suç tarihi 24.Nisan 2007.  bu dosya zamanaşimı olur mu 10 yılı geçti 11 yılın içindeyizCevaplar


Dava zamanaşımı

(1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;


a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,


b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,


c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,


d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,


e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,


Geçmesiyle düşer.


(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.


(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur.


(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.


(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/8 md.) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.


(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.


(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.

Cevapla

 yani hocam benim zaman aşimımı oluyor  şimdi 6 ay 7 gün hapis vermiştir 2014te

Cevapla

 yani hocam benim zaman aşimımı oluyor  şimdi 6 ay 7 gün hapis vermiştir 2014te

Cevapla

Dolandırıcılık suçunda uzamış zamanaşımı ile birlikte suç tarihinden itibaren 12 yılda zamanaşımına uğrar. 24 nisan 2019 zamanaşımı tarihiniz. 

Cevapla

Madde 67- (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur

            (2) Bir suçla ilgili olarak;

            a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,

            b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,

            c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,

            d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,

            Halinde, dava zamanaşımı kesilir.

            (3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

            (4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.


Mart 2017 tarihinde mahkemenin hakkınızda verdiği mahkumiyet kararı ile birlikte dava zamanaşımı 4 yıl için daha uzamış sayılır. Yargıtay savcısı  şu anki işleyişe gör dosyanın incelemesinin  zamanaşımı süresi gözetilerek yapılması için "zamanaşımı yakın" şeklinde  not düşmüş.  Bundan sonrası incelemeyi yapacak dairenin inisyatifinde. eğer  Nisan 2019 tarihinden önce onama kararı çıkarsa karar kesinleşir. Cevapla

Ceza zamanaşımı

            Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:

            a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.

            b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

            c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl.

            d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.

            e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

            (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

            (3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı uygulanmaz.

            (4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.

            (5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

Cevapla

 BENİM 10 YIL GECTİ HOCAM 

Cevapla

 zaten uzlaşma talep etmiş hocam şikâyetçide yok kamuı davası 

 

Cevapla

5271 S. CMK

Uzlaştırma

Madde 253 – (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:

  1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.

  2. Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;

  1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),

  2. Taksirle yaralama (madde 89),

  3. Tehdit (madde 106, birinci fıkra),

  4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),

  5. Hırsızlık (madde 141),

  6. Dolandırıcılık (madde 157),

  7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),

  8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),

suçları.


Dosyanız büyük ihtimalle uzlaştırma işlemleri için bozulacak o zaman 

Cevapla

HOCAM KARŞİ TARAFIN BEN PARASINI ÖDEDİM 2010 DOSYA BOZULDUGUNDA TUTANAKTA VAR KARAKOLDA ŞİKAYETCİDE DEGİL ZATEN DOSYANIN AKİBETİ NE OLUR


Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim