Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Birine şark kurnazı demek hakaret olur mu ?

Merhaba facede biri bana yaptığım bir hizmeti inkar ederek şark kurnazı dedi.Dava açsam kazanabilirmiyim.Yargıtay örnekleri var mı, ilgilenirseniz sevinirim.SaygılarımlaCevaplar


Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. 

Cevapla

Şark kurnazlığı    

a. Doğu dünyasının anlayış, görgü ve davranış gibi özellikleri çerçevesinde zamana yayma, boşvermişlik, neme lazımcılık içeren uzun vadeli planlar yaparak bir işte karşı taraftan istediğini elde etme işi.

Güncel Türkçe Sözlük .   Şark kurnazı sözü kaba,nezaketsiz söz düzeyinde kalır, hakaret oluşmaz.


Cevapla

T.C.

Yargıtay

4. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/9434

Karar No:2014/13476

K. Tarihi:14.3.2013 MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 02/07/2013

NUMARASI : 2013/108-2013/318


Davacı S.. Ö.. vekili Avukat A.. K.. K... tarafından, davalı H.. T.. aleyhine 14/03/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 02/07/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava; kişilik haklarına saldırı nedenine dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, Kadıköy Belediye Başkanı olduğunu, yaptığı hizmetleri sosyal medya aracılığı ile duyurmak amacıyla Facebook sayfası açtığını, davalının sayfaya yazdığı yorumla kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat istemiştir.

Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davalı, Kadıköy Belediye Başkanıdır. Siyasi hüviyete sahiptir.

Mahkemece davalının konuşmasında söylediği "Bu adam Muş'lu bir kürttür, Kadıköy'e faydası olmamıştır, zararı olmuştur, tam bir şark kurnazı, bugün CHP'den nemalanıyor, başkanlıktan düşsün, inanın kendini PKK'lı olarak göreceğiz, ben böyle inanıyorum, bir CHP'li olarak görüşüm budur, hadi bakalım yüreği yerse gitsin Muş'tan CHP adayı olsun, Ş.. S...'la beraber" şeklindeki sözlerle davacının kişilik haklarının ihlal edildiği kabul edilerek, talebin kısmen kabulü ile manevi tazminata hükmedilmiştir.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da belirtildiği üzere siyasi hüviyete sahip şahısların kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere de katlanmaları gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün sadece "zararsız ve ilgilenmeye değmez olarak görülen bilgi ve fikirler değil aynı zamanda rahatsız eden, şaşırtan ve gücendiren ifadelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği" belirtilmiş ve bu ifadeler var olmadan "demokratik bir toplum"dan söz edilemeyeceği vurgulanmıştır.

Dava konusu olayda, Kadıköy Belediye Başkanı olan davacının Facebook sayfasına görüşlerini yazan davalının beyanları, davacının şahsına ait değer yargıları, siyasi ve sert eleştiri mahiyetindedir. Açıklanan nedenlerle davanın tümden reddi gerekirken kısmen kabulü doğru görülmemiş; kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01/10/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim