Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Mirasın hükmen reddi nedeniyle takibe itiraz ve şikayet yoluna gidilmesi

12. Hukuk Dairesi         2019/11002 E.  ,  2020/6831 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi …

YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

Bankaların rehin hakkı ve buna dayalı istihkak davası

Genel anlamıyla rehin; alacaklının alacağını teminata bağlamak için borçlunun veya üçüncü kişinin mal varlığı üzerinde kurulan sınırlı bir ayni haktır. Hapis hakkı ise; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (4721 Sayılı TMK) 950. maddesinde hükme bağlanmış olup, borçlunun taşınır mallarına ve kıymetli

Ankara istinaf mahkemesi iş bölüşümü. Hangi davaya hangi daire bakacak

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI Sayı : 2016 / 1 Tarih : 06.05.2016 5235 sayılı Kanunun 35/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirlemek amacıyla Başkanlar Kurulu salonunda Anka

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU tam metni word

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 6446 Kabul Tarihi : 14/3/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/3/2013 Sayı : 28603 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap

İstinafa ve temyize başvuruda parasal sınır? Ceza

5271 S. Ceza Muhakemesi Kanunuİstinaf Madde 272 – (1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir. (2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden ve

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Karar ve ilam harcı
2 ay Önce soruldu
Tekerrür den ceza alır mı
2 ay Önce soruldu
İçtihat programı fiyatları
5 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
5 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
5 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
5 ay Önce soruldu