1. Anasayfa
  2. İnfaz Hesaplama
  3. Açık Cezaevine Kimler Ayrılamaz

Açık Cezaevine Kimler Ayrılamaz

02.07.2020 tarihi itibariyle güncel olan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 8. maddesinde açık cezaevine ayrılamayacak hükümüler şu şekilde belirlenmiştir :


Açık kuruma ayrılamayacak hükümlüler

MADDE 8


Değişik madde: Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-22.08.2015/29453) m.3


(1) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden;


a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,


b) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar,


c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,


Değişik bent: Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-22.02.2017/29987) m.2


ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar,


açık kurumlara ayrılamaz.


(2) Ayrıca;


a) Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı,


b) Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,


c) Çocuk eğitimevleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,


ç) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı,


kapalı kurumlarda infaz edilir. Diğer cezalar, Yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir.


(3) Kapalı kurumda hükümlü olup;


a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesine göre tutuklama kararı verilenler,


b) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararıyla saptananlar,


bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.