Suç tarihim 1/7/2016 tarihinden önce

ve

suçum 


3713 S.K.nun 3 ve 4. Maddeleri :

" Terör Suçları


madde 3 – (değişik: 29/6/2006-5532/2 md.)

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı türk ceza kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar, terör suçlarıdır.


Terör Amacı ile İşlenen Suçlar

madde 4 – (değişik: 29/6/2006-5532/3 md.)

Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör suçu sayılır:

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda tanımlanan suçlar.

c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı orman kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) anayasanın 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suç.

kapsamına giren suçlardan birine uyuyor ise bu seçeneği işaretleyin.


Suçunuz bu seçeneğe uyması halinde, suç tarihi 01.07.2016 tarşhinden önce olsa bile 671 S. KHK değil , 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan infaz rejimi uygulanacaktır.