Danıştay Kararları bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Danıştay, Danıştay Kararları ve Danıştay Karar Arama İpuçları

Danıştay, Danıştay Kararları ve Danıştay Karar Arama İpuçları


Bu makalemizde, hukuki uyuşmazlıklarda ihtilafın çözümünde emsal karar bulmak amacıyla sıkça ihtiyaç duyulan Danıştay kararlarının ne olduğu, Danıştay'ın tanımı, emsal kararın ne işe yaradığı, kolayca Danıştay karar aramanın nereden ve nasıl yapılabileceği, online içtihat programı olan Hukuk Medeniyeti ile üyelik ve ücret gerektirmeden ve Hukuk Work ile ise profesyonel emsal Danıştay karar aramayı nasıl yapabileceğimiz konuları ele alınmıştır


Danıştay Kararları Nedir?

İdare-Vergi hukuku uyuşmazlıklarında, bölge idare mahkemesi tarafından verilen kararların temyizi üzerine, bölge idare mahkemesince verilen kararların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Danıştay tarafından verilen kararlara Danıştay kararları denir.


Danıştay nedir?

Danıştay, bölge idare mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine, istinaf mahkemelerinin kararının hukuki uygunluk denetimini yapıp sonuçta bölge idare mahkemelerinin kararının bozulmasına veya onanmasına şeklinde Danıştay kararlarını veren üst dereceli mahkemedir.


Danıştay emsal kararları nedir?

Danıştay kararları, bu kararın verildiği dosya açısından bağlayıcı ise de benzer hukuki durumlarda bağlayıcı nitelikte olmayıp Danıştay kararları emsal karar niteliğindedirler. Danıştay kararlarının, tamamı için emsal karar niteliğinde olduğunu söylemek mümkün değildir, istisnai kararlar olduğu gibi,hatalı verilen kararlar da bulunmaktadır ki bu tür Danıştayın kararlarının emsal karar olma özelliği bulunmamaktadır.

Danıştay İçtihadı Birleştirme kararları ise, Danıştay kararları içinde emsal karar olma ötesinde tüm mahkemeleri bağlayıcı özelliği bulunmaktadır.

İlk derece idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri, önlerindeki uyuşmazlıkları, Danıştay'ın daha önce başka dosyalarda vermiş oldukları Danıştay emsal kararlarına uygun olarak karar vermeyi büyük çoğunlukla tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni gerek Danıştayın, son sözü söyleyecek üst mahkeme olmasından gerekse Danıştay kararlarının yıllara dayanan, hukuki gerekçesi sağlam yerleşik uygulamaya dayanmasından kaynaklanmaktadır.


Danıştay karar aramasını nereden yapabilirim ?

Emsal kararları, Yüksek Yargının internet sitelerinden de aratabilirsiniz. Ancak tam metin arama desteği bulunmadığı gibi her arama için Captcha doğrulaması yapılması gerekmektedir.

Danıştay kararları resmi sitesinde yayınlanmaktadır. Resmi siteye gitmek için lütfen tıklayınız.

Danıştay kararı aramak için en kolay ve başarılı arama motoruna ulaşmak için lütfen tıklayınız : Danıştay Kararları

Tüm Yüksek Yargı Kararlarını kolayca ve çok daha başarılı bir şekilde aramak Karar Arama Sayfamızdan faydalanabilirsiniz.


Danıştay karar arama ipuçları

Danıştay karar araması için hukukçu olmanız bile gerekli değildir. Öncelikle hukuki sorununuzu bir düşünün, sonra bu hukuki sorunu, tercihen üç veya 10 kelime aralığında tanımlamak isteseniz hangi kelimeler ile tanımlardınız onu düşünün ve bulduğunuz bu kelimeleri Danıştay karar arama motorumuza yazın ve de enterlayın. Hepsi bu kadar.

Örnek;

1- vazife malulü askerlik

2- kefil taşınmaz satışı vergi

3- imar planını değişikliği dava açma süresi

Gördünüz gibi Danıştay karar arama oldukça kolay.

Bu konuda pratik bilgi edinmek ve sonuçta karar arama için Karar Arama Sayfamızdan faydalanabilirsiniz.


Danıştay Dairelerinin dava çeşidine göre görevleri şu şekilde :

Danıştay 2. Dairesi :

a) Aile hekimliğine ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),

b) Yükseköğretim kurumlan öğretim elemanları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yükseköğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay Beşinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 3. Dairesi :

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara, İstanbul Anadolu Yakası vergi dairelerinin taraf olduğu davaları çözümleyen vergi mahkemeleri ile Bursa, Edime, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluyla incelemesini yapan İstanbul Bölge idare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

b) Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işleri çözümler.

Danıştay 4. Dairesi :

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici diğer işlemlere karşı açılan davaları,

b) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alınan katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi vergi dava dairelerince ve İstanbul Avrupa Yakası vergi dairelerinin taraf olduğu davaları çözümleyen vergi mahkemelerince verilen kararların istinaf yoluyla incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 5. Dairesi :

(Danıştay Başkanlık Kurulu’nun  07.03.2019 tarih, 2019/25 sayılı kararı ile değişik)

a) Cumhurbaşkanlığı, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı ve bu Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil (muvafakat işlemleri dahil), disiplin, sicil, performans, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme ve memurluğa alınma şartlarından her hangi birini memurluk sırasında kaybetme nedeniyle göreve son verme işlemleri (görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri hariç) ile emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden,

b) Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden,

c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (yazılı yarışma sınavı ve mülakat, adaylık statüsü ve süreci ile mesleğe kabul işlemleri ve disiplin işlemleri dâhil),

ç) Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüstü hale ilişkin olarak çıkarılan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerden ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi kapsamında tesis edilen işlemlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 6. Dairesi :

(Danıştay Başkanlık Kurulu’nun  07.03.2019 tarih, 2019/25 sayılı kararı ile değişik)

a) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması, arsa ve arazi düzenlenmesi, ifraz ve tevhit işleri, imar durumu, ruhsat ve kamulaştırma işlemlerine karşı plan ile birlikte veya müstakilen tesis edilen işlemlerden,

b) Çevre (proje süreci dâhil), boğaziçi, eski eser, gecekondu, kıyı ve turizm, mevzuatının uygulanmasından,

c) İmar Kanunu ile diğer kanunlar ve ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen, mühürleme, durdurma, yıkım kararları ile bunlara ilişkin olarak verilen para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden,

ç) Afet işlerine ilişkin mevzuattan,

d) İmar mevzuatının uygulanmasından doğan hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına dayanan deprem, heyelan ve diğer tabii afetler sonucu ortaya çıkan zararların tazmini isteminden,

 kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 7. Dairesi :

a) Gümrük ve ithale ilişkin vergiler, gider vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını,

b) Özel tüketim vergisine ilişkin davalar ile temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 8. Dairesi :

(Danıştay Başkanlık Kurulu’nun  07.03.2019 tarih, 2019/25 sayılı kararı ile değişik)

a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan (4342 sayılı Mera Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil),

b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan,

c) İskan mevzuatından,

ç) Maden, taşocakları ve orman mevzuatından (jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili işler dâhil),

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,

e) Öğrenci ve öğrenim işlerinden,

f) Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil),

g) Özel öğretim kurumları mevzuatından,

ğ) 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanundan,

h) Karayolları trafik ve karayolları taşıma mevzuatından (Motorlu taşıt sürücü kurslarına ilişkin mevzuat dâhil),

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 9. Dairesi :

a) Gelir, kurumlar ve katma değer vergisi (ithalde alman katma değer vergileri hariç) ile ilgili olarak, Erzurum, İzmir, Konya ve Samsun Bölge İdare Mahkemelerinin vergi dava dairelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını,

b) Damga vergisine, emlak vergisine, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanunu’na ilişkin davalar ile temyiz başvurularım çözümler.

Danıştay 10. Dairesi :

(Danıştay Başkanlık Kurulu’nun  07.03.2019 tarih, 2019/25 sayılı kararı ile değişik)

a) Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemlerden,

b) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,

c) 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki işyerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile 394 sayılı Hafta Tatili Kanunundan kaynaklanan işlemler dâhil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, mülga 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim, harç dışında) uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i, geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,

ç) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan

d) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

e) Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktorîng ve Finansman Şirketleri Kanunundan,

f) Sınır ve toprak edinme mevzuatı (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimi dâhil),

g) 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanundan,

ğ) Diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan sağlık mevzuatından,

h) Sağlık hizmetine ilişkin tam yargı uyuşmazlıklarından,

ı) Emeklilik ve kamu görevlileri emeklilik mevzuatı hariç; sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası mevzuatından (idari para cezaları ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği dâhil),

i) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,

j) Tüketicinin korunması mevzuatından (idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar dâhil),

k) Silahlara ve bıçaklara ilişkin mevzuattan,

l) Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen işlemlerden, kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

m) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklardan doğan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 12. Dairesi :

(Danıştay Başkanlık Kurulu’nun  13.09.2018 tarih, 2018/32 sayılı ve 07.03.2019 tarih, 2019/25 sayılı kararı ile değişik)

a) Kamu görevlilerinin göreve alınması, (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlemlerden,

b) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,

c) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,

ç) Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden Danıştay Beşinci Dairesinin görevleri dışında kalan işlerden,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden,

e) Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,

f) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan (Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar dâhil),

g) Kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardımlarından,

ğ) İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,

h) Kamu konutları ve harcırah mevzuatından,

ı) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,

i) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan,

j) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Danıştay 13. Dairesi :

a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

b) Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanundan,

c) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan,

ç) Şeker Kanunundan,

d) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleşme Kanunundan,

e) Evrensel Hizmet Kanunundan,

f) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

g) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

ğ) Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanundan,

h) Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

ı) Sermaye Piyasası Kanunundan,

i) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

j) Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık Kanunundan,

k) Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,

l) Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan,

m) Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet ihale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyuşmazlıklar hariç) ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan diğer ihalelerden,

n) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanundan,

o) Enerji Verimliliği Kanunundan,

ö) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan,

p) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden,

kaynaklanan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Dannıştay'ın tüm dairelerinin iş bölümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız