Kanunu muvaffak

Elinizdeki bütün işleri bırakıp, buraya bakın. Görün bakın beterin ne beteri var. Evet, bugün size, haritalarda yerini belki bulamayacağınız, üç dereceli olması sebebiyledir ki yargı sistemi bizimkinin neredeyse ikizi olan Yorganvarya Cumhuriyeti Baltutan Eyalet Meclisinden uzun uğraşılar neticesinde edinebildiğimiz yedi maddelik bir kanun ve gerekçesini arz edeceğiz. Uzuun yıllar süren ve şükür ki bize pek bir yabancı olan, görmediğimiz, duymadığımız eylem ve olgular olan hasetlikler, kısır tartışma ve kamplaşmalar, koltuk muharebeleri, bozulan çalışma barışı ve yitip giden huzurun armağanı olan "Yorganvarya Cumhuriyeti yargısı, reisler, sermuddeiumumiler, komisyon başkanları yargısı olamaz" şiarının iş'arı mahiyetinde getirilen bir teklifin kabulü ile, yedi maddelik şöyle bir kanun meriyet kesbetmiş, muhalefet fırkalarının "gerekirse üç kişiden ikisine makam verelim, yeter ki bu takdir yetkimiz, gücümüz, meletme özgürlüğümüz baki kalsın, bir kişi için bile olsa seçme yetkimiz olsun" feryatları arasında:


Menafii Hususiyeye Mahsus Muhtelif Makam ve Unvanların İhdası Hakkında Kanunu Musallatın Musallaya Nakli Suretiyle İlgası İle Devran-ı Sükunun İnşaası Hakkında 10 Numara(lı) Kanunu Muvaffak


"Madde 1- Yorganvarya Cumhuriyeti Baltutan Eyaleti mafevk derecat kaza mercilerinde geçerli olan reislik, başkanlık, başsavcılık, komisyon başkanlığı gibi bilumum makam ve unvanlar kaldırılmıştır.

Madde 2- Bu makam mukimleri, bu kanunun yayımını izleyen ve takip eden Heyet-i Azim-ul Hakimun tarafından, ilk fırsatta müktesebatlarına uygun, tığı teber şahı merdan birer hakimlik ve savcılık vazifelerine tayin olunacaklar ve bir guna hak iddia edemeyeceklerdir.

Madde 3- (1) Ara derecat ve kaza-i fevk mercileri hariç bırakılmak suretiyle ilga edilen makam ve unvan sahiplerince ifa edilmekte olup, başta ihale tasarrufları olmak üzere, idari fonksiyona dahil bilumum iş ve işlemlerin profesyonelce ifası için, tüm derecattaki kaza mercilerine hizmet vermek üzere, Heyet-i Azim-ul Hakimun'a bağlı İdari ve Mali İşler Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur.

(2) Bu kapsamda, her kaza merciinde, İdari ve Mali İşler Umum Müdürlüğü Teşkilatına bağlı, idari ve mali işlemlerin tesisine memur, genel yetkili Adliye Baş Müdürleri ve Mahkeme İdare Amirleri ile bunlara bağlı yeteri sayıda memur görev yapar.

Madde 4- Bu Kanun, maziye sembolik de olsa bir sünger çekebilmek adına, ilk insanın yaratılışından geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 5- Kaza-i fevk ve ara derecat (istinaf muadili) kaza mercilerinde, eski sistemin tatbikine devam edilecek olup, ve fakat bu mekanizmaların da ıslahı gerektiğinden, söz konusu mercilere seçilecek azaların, talimatname ile kılı atomize edebilecek vasıfta olacak şekilde vaz' edilecek kıdem ve liyakat ilkeleri çerçevesinde tesbitini yapacak, tüzel ve pek özel bir kişiliği haiz, ülke sathında seçme ve eleme yapabilecek bir scout (müşahit) ekibi olan, idari, mali, siyasi, ideolojik, akli ve vicdani yönden özerk bir Allame-i Cihan Hakim Tespit ve Tedrisat Akademisi kurulmuştur.

Madde 6- Bu Kanun hükümleri, kendi kendini icraya mahkum ve memurdur. 

Madde 7- Olur da atide maziye özlem duyulursa diye, bu kanunun hiç bir maddesi (bu madde de dahil) tadil edilemez, tadili teklif dahi edilemez."


KANUN GEREKÇESİ


Yorganvarya Cumhuriyeti Baltutan Eyaleti kaza camiasında uzun yıllardır müşahade edilmekte olup, neredeyse her bir yargıç ve savcıyı birbirinin kurdu haline getiren ve bidayette mer'i olan tüm makam ve unvanların kaldırılması, böylelikle; teknoloji çağında olunmasından mütevellit, envai çeşit iletişim vasıtaları sayesinde istişarenin olanaklı ve pek kolay olması ve de hakim ve savcılara, nesnel prensipler ve hakkaniyet dairesi çerçevesinde dosya tevziinde pek mahir olabilecek bir altyapıyı da haiz olan Milli Kaza Ağı Platformu (MKAP) üzerinden, aynı zamanda her nevi içtihada erişimin de mümkün kılınmış olması dikkate alındığında, heyetle hüküm tesis etme tatbikatının gayrı pek bir esprisinin kalmamış olduğu göz önünde bulundurularak; esasen kıdem ve liyakat temelinde herhangi bir ölçütle de nikahlanmamış olan bu makam ve unvanları, daha mesleğin başlarında olanların dahi, bit kanlanması ve göz açılması sebebiyle kendilerine hak olarak görebildikleri dikkate alındığında, yıllarca süren/sürebilecek olan stres ve iç geçirme nöbetlerinin hitamı ile serşehir yollarının hipodrom benzeri olmaktan çıkarılması; yakın bir zamanda ihdas edilmiş olan ve tıkır tıkır da işlemekte olan Barış Tecziye Mahkemelerine benzer bir mekanizma ve muhakeme usulü getirilerek, her bir hakim ve savcının, uğruna birbirlerini çekiştirip, çiğneyip durdukları birincil gerilim ve huzursuzluk kaynağının kalıcı ve kesin olarak kurutulması, bu sayede hepsinin tüm mesleki mesai ve enerjilerinin dosyalarına kanalize edilmesinin temini; etimolojik değerlendirmelerin ve bunun üzerine bina edilen kümeleşmelerin sona ermesi, bu sayede yürek ve belleklerdeki sınır ve sinirlerin izalesi; iktisabı için yanıp tutuşulan bu makam ve unvanların kaldırılması suretiyle, hakim ve savcılar ile muhtelif menfaat ve baskı odakları arasındaki etkileşimin azaltılması; belki murad olunmamış olmakla birlikte, mesleğin olağan akışı içerisinde kastın aşılması suretiyle vücut bulmuş olan kast sisteminin yerle yeksan edilmesi; makam ve unvan sahiplerinin, resmi törenlerde protokollerde yer alma, hafta sonu kahvaltıları, jogging vb. ameliyeler sebebiyle ekabirle iletişim halinde olma külfetinden kurtarılarak, kendilerini mesleki temayüzlerine ve ailelerine verebilmelerinin önündeki önemli bir manianın daha bertarafı; iki cihanda da takdir ve tecziyenin şahsileştirilebilmesinin önünün açılması; kaza mekanizmasındaki mühim bir cazibe merkezinin ortadan kaldırılması suretiyle, aşağı twist ve yukarı twist ahalilerinin, kaza mekanizması üzerinde yıllardır oynayageldikleri ve her iki twiste de dahil olmamış, oyunda vaziyetleri kötüye gidenlerce tahkimat objesi olarak görülegelmiş sahapsız haymatlosların da ibretle izleyegeldikleri twister oyunundan bir ihtimal vazgeçmelerinin temini; her ilkbahar tayinnamesinden bir ay önce başlayıp, neredeyse bir sonraki seneninkine kadar süren tayinname geyiklerinin minimize edilmesi, bu geyiklerin yalnızca coğrafi mütalaalara inhisar ettirilerek, kısa sürmelerinin temini suretiyle işe ve aileye tahsis olunabilecek munzam vakit iktisabı; halk indinde muteber olduğu izahtan vareste olan hakimlik ve savcılık unvanı dışında, kullanılabilecek başka bir unvan bırakılmamak suretiyle, yollarda, avmlerde, vb. alanlarda tesadüf edilen kontrol ve arama ile muvazzaf emir kullarına "fekat başkanım ben" denildiğinde, mukabil olarak "ben de kooperatif başkanıyım" şeklinde cevaplar alınması suretiyle zuhur ve aynı zamanda dumur da eden absürt ve karizma tahrip edici diyalogların hitamı; atıl hale gelen makam vasıtalarının ikinci el piyasalarında nakde tahvilleri suretiyle, beytülmala katkı sağlanması ve aynı zamanda istihdam fazlası personel konumuna gelmiş olan söz konusu vasıta şoförlerinin, ihtiyaç sahibi başka kurumlara nakilleri suretiyle, sistem içinde, bütçeye de yük olmayacak şekilde ek insan kaynağı yaratılması; her tayinname dönemine yakın, serşehir istikametinde oluşan yoğun seyrüsefer dikkate alındığında, egzozlardan semaya salınan zehirli gazların bir nebze de olsa azaltılarak, fertlerin sıhhatli bir çevrede yaşama haklarına cüz'i de olsa bir katkı sunumunun temini; hakim ve savcıların, piyasalara hakim olma, inşaattan doğramaya muhtelif iş sahalarında temel bir nosyon ve veritabanına sahip olma, idari iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan istihkakların temini için serşehre gidip gelme külfetinden ve dahi atide karşılaşabilecekleri mali tazmin ve adli takibat tehditlerinden kurtarılarak, ifa etmek üzere seçilip yetiştirildikleri asli ve sürekli vazifeleri olan muhakeme faaliyeti dışında hiç bir faaliyetle uğraşmamalarının temini hedeflenmiştir.


İşte böylee. Daha sonra nolmuş derseniz, kanun uygulanmaya başlayıp, her bir meslek mensubu dümdüz birer hakim ve savcı oluverince, kabarıp duran deryalar çarşaf gibi oluvermiş bir anda. Bir tatlı huzur, bir hoş dinginlik iklimi sarıvermiş tüm camiayı. Her koyun kendi bacağından asılmaya elverişli hale gelmiş. Gizli ajandalar, bizdeki Seka'ya benzer kuruma gönderilmiş. Herkes rahaat bir nefes alıp, sadece işini gücünü yapar olmuş. E artık yorgan yok ya, tutacak bal da kalmamış ya, hemen hemen bütün kavgalar da hemen bıçak gibi kesilivermiş Yorganvarya'nın Baltutan Eyaletinde.


Allah'tan ki bizim ülkemizde böyle acayip bir kanun çıkarılmasını gerektirecek, böyle tuhaf hadiselere ve gerekçelere hiç müşahade edilmemiştir. Zira, tam bir uhuvvet ve suhulet ikliminin hakim olduğu, yargı üzerinde köşe kapmaca da oynanmadığı ülkemizde, reis, başkan veya başsavcı olma hedefleri koyanların (ki o da yalnızca millete ve mesleğe daha faydalı olabilme azmi ve aşkından kaynaklanmaktadır), bu hedeflerine kaç yılda ve ne yapmaları halinde ulaşabileceklerini, ne şekilde level atlayabileceklerini, ne yapmazlarsa da önlerindeki maçlara bakmak durumunda kalacaklarını gösteren, bireysel kalkınma planlarını oluşturabilmelerine elveren, belli istekliler arasında serbest rekabet, eşit muamele ve kamu yararı ilkelerine göre unvan ihalesini olanaklı kılan, bu bağlamda, söz konusu makam ve mevkilerin tevziinde, gerektiğinde penaltı atışlarına gidilecek kadar bir liyakat fetişizmi ile hareket edilmekte olup, buna rağmen eşitlik bozulmadığında kıdem ölçütünü devreye alan, bu doğrultuda, mesleğe girişin salisesine, o da yetmedi tevellüde (gerektiğinde yeminli ebe ifadelerine müracaat edilerek) baktıracak kadar seçkin seçme ve eleme kriterleri de ihdas edilmiş ve de herkes üstün bir metanet ve tevazu ile payına düşeni soğurma/hazmetme basireti gösterebilmekte de olduğundan, gül gibi geçinip gidiyoruz. O yüzden yatıp kalkıp şükredelim halimize. 


Not: Yukarıda adı geçen ve çıkarmak zorunda kaldığı ol Kanundan dolayıdır ki, bizden fersah fersah geride olduğu aşikar olan bu eyaletin, evrensel hukuk diline pek bir yabancı olan dilinin Türkçeleştirilmesi hayli meşakkatli ve zaman alıcı olmuş olduğundan, muhtemel imla hataları ve anlatım bozukluklarına takılmadan, mümkün mertebe zarfa değil mazrufa bakılarak bir değerlendirme  yapılması suretiyle ibret alınması hususu, hususiyetle arz/rica olunur.

Önceki Forum

SOSYAL MEDYA VE KİŞİSEL HAKLARIN İHLALİ

Sonraki Forum

Meslek İtibar Skalasında:Hakimlik

Yorumlar

  •  Yargıyı esir alan makam ve mevki beklentisidir. İnsanları yoldan çıkartan, haksız hukuksuz kararlar vermesine neden olan  sebeplerin şahını bulmuşsunuz elbetteki çaresini de.

  • Bizi  ancak  kara mizah kurtarır. Elinize yüreğinize  sağlık Murat Bey

  • Bu yazı zannedersem İbrahim Okur HSYK'sı için yazılmış :)

  •  Kim okur, kim yazar bilmem. Ben lafımı ortaya kor giderim.


  •  Sürahi nine öyle derdi. :)