Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kambiyo senetlerinde yetki itirazıBonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü takipte yetkili icra müdürlükleri : İİK'nun 50. maddesi göndermesiyle, bonoya dayalı olarak, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HMK. 6.md.), bonoda öngörülen ödeme yerinde ancak; 6102 Sayılı TTK'nun 777/3. maddesine göre ödeme yeri gösterilmeyen bonoda,  tanzim yerinin ödeme yeri olduğunun kabulü gerekeceğinden bononun tanzim edildiği yerdeki icra dairesinde takip yapılabilir. Tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bononun, tanzim edenin ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır.


Çeke  dayalı kambiyo senetlerine özgü takipte yetkili icra müdürlükleri :  genel yetkili yer olan borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesinde (HMK 6. md.), muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından buradaki icra dairesinde (HMK 10. md.) ve ayrıca İİK'nun 50/1. maddesi uyarınca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2014/5 Karar sayılı içtihadı ile "Eş söyleyişle, İİK’nun 50. maddesi yollaması ile kıyasen uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’nın 12. maddesinin karşılığı (HMK’nın 447/2. maddesi atfıyla) 6100 Sayılı HMK da bulunmadığından, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra bu kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesi, sırf o yer mahkemesinde ihtiyati haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyecektir...İİK’nun 261. maddesinin ihtiyati haciz kararının infaz edilmesi gereken yeri belirlediğine, icra dairesinin icra takibi yönünden de yetkili olmasını gerektirecek bir hüküm içermediği için icra dairesinin yetkisin de İİK’nun 50. maddesi atfı ile HMK’nın genel yetki kurallarının uygulanması gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/24010 karar sayılı içtihadı : "HMK'nun 17. maddesi uyarınca yetki sözleşmesi, ancak tacirler ve kamu tüzel kişileri arasında yapılabileceğinden ve gerçek kişi olan tarafların tacir olduklarına ilişkin bir belge dosyada bulunmadığından söz konusu yetki sözleşmesi geçerli değildir. " şeklindedir.

HMK'nun 7. maddesine göre; "Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir."


Yetki itirazının yapılması: Borçlu, yetki itirazını beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine yapabilir (m,168/5) . Yani, yetki itirazı icra mahkemesine yapılır ve icra mahkemesi tarafından incelenir. İcra dairesine yapılan yetki itiraz geçersizdir.

Yetki itirazı, esas hakkındaki (borca veya imzaya) itirazla birlikte yapılır (m.50,11). Fakat borçlu, esasa (yani borca veya imzaya) itiraz etmeden, yalnız yetki itirazında bulunabilir; bu halde, borçlu, icra mahkemesinde (kambiyo senedi metninden anlaşılmayan) başka itiraz sebeplerini ileri süremez.

Borçlu, yetki itirazında yetkili icra dairesinin hangisi olduğunu bildirmelidir (İİK m.50,1 ; HMK m. 19/2)

Borçlunun yetki itirazında gösterdiği icra dairesinin gerçekten yetkili olması gerekir. Yetki itirazında gösterilen icra dairesi gerçekten yetkili değilse, icra mahkemesi, gerçek yetkili icra dairesinin neresi olduğunu araştırmadan, yetki itirazının reddine karar verir.

Yetki itirazının incelenmesi: aa) Genel bilgi: Yetki itirazı, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesi tarafından incelenir. İcra mahkemesi, yetki itirazının incelenmesinde, taraflar gelmese de gereken kararı (yetki itirazının reddine veya kabulüne karar) verir.

Borçlu hem yetkiye hem de esasa (borca veya imzaya) itiraz etmişse, icra mahkemesi, ilk önce yetki itirazını inceleyip karara bağlar.

bb) Yetki itirazının kabulü kararı: İcra mahkemesi, yetki itirazını doğru bulursa (yani, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetkisiz, borçlunun itirazında bildirdiği icra dairesinin yetkili olduğu kanısına varırsa), yapılmış ise, artık borçlunun esasa ilişkin itirazı hakkında inceleme yapmadan, yetki itirazının kabulüne (ve takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesine) karar verir. İcra mahkemesi, yetki itirazının kabulüne karar vermekle yetinmelidir; bundan başka takibin iptaline karar veremez .

Yetki itirazının kabulüne karar veren icra mahkemesi, bu kararında alacaklıyı inkar tazminatına mahkûm edemez ; çünkü, icra mahkemesi, bu halde esasa ilişkin (borçlunun kambiyo senedinin borçlusu olup olmadığı hakkında) bir karar vermiş değildir .

Bu halde, alacaklının, süresi içinde, takibin yapıldığı yetkisiz icra dairesine başvurarak takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini istemesi gerekir. Bunun üzerine, takibin yapıldığı (yetkisiz) icra dairesi takip dosyasını (icra mahkemesinin yetki itirazının kabulü kararında gösterilen) yetkili icra dairesine gönderir ve dosyayı alan yetkili icra dairesi de (aynı dosyadan) borçluya yeni bir ödeme emri gönderir . Bu halde, yetkili icra dairesince bakılan bu takip, yetkisiz icra dairesinde yapılan takibin devamı sayılır .

Alacaklı, süresi içinde, takibin yapıldığı yetkisiz icra dairesine başvurarak takip dosyasının yetkili icra dairesine gönderilmesini istemezse, takip yapılmamış sayılır ve alacaklı yeniden takip yapmak isterse, yeniden harç ödemekle yükümlü olur .

cc) Yetki itirazının reddi kararı: İcra mahkemesi, yetki itirazını haksız bulursa, yani takibin yapıldığı icra dairesinin yetkili olduğu kanısına varırsa, yetki itirazının reddine karar verir .

Borçlu, yetki itirazı ile birlikte esasa (borca veya imzaya) da itiraz etmiş ise, icra mahkemesinin yetki itirazının reddi kararı bir ara kararıdır ve bu nedenle temyiz edilemez . Yetki itirazının reddine karar veren icra mahkemesinin, borçlunun esasa ilişkin itirazını incelemeye geçmesi gerekir.

Yetki itirazının reddine karar veren icra mahkemesi, daha önce icra takibinin geçici olarak durdurulmasına karar vermiş idi ise yetki itirazının reddi kararında, borçluyu (alacaklının talebi üzerine) asgarî yüzde yirmi inkar tazminatına da mahkûm eder.


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim