para cezası (acilll)

Bir komşumuzun eşi araba alım satım işiyle ugraşmaktadır.Komşumuza ise 2011 yılında üzerine 6 adet araba alım satımı yapıldığı için 8.000-10.000 TL arası bir para cezası gelmiştir.ceza kağıdının bu yıl içerisinde gönderileceği söylenmiş.ancak komşumuz bu parayı ödeyecek maddi duruma sahip değil itiraz hakkı varmış sanırsam.nereye itiraz edebilir ve nasıl itiraz edecek?

Önceki Forum

anadolu universitesi

Sonraki Forum

Sıfır aldığım 5 yil garantili aracim 61900 km de dizel parikul filtresinin tikanmasi sebebiyle yolda kaldi......

Yorumlar


 • Gelir Vergisi
  Kanunun 37. maddesi hükmü  gereğince bir takvim
  yılı  içerisinde birden çok   motorlu  araç 
  alım satımının  yapılması ticari faaliyet 
  olarak  değerlendirilmekte ve bu  işi  sürekli
  yapanların  gelir vergisi  kaydı vergi dairesi
  tarafından  resen  açılabilmektedir.  Bu 
  şekilde, gerçek usulde vergi kaydı açılan
  mükelleflerin gelir vergisi, KDV, gelir geçici 
  vergi yönünden  mükellefiyet kayıtları  idare
  tarafından  açılmaktadır.   Bu şekilde kaydı
  açılan mükelleflerin   her ay düzenli
  mükellefiyetlerini yerine getirmeleri
  zorunludur. Başka bir deyimle,  vergi kaydı
  açılan mükellefler, elektronik beyan yoluyla 
  aylık KDV beyannamelerini internet üzerinden
  vergi dairesine sunmak zorundadırlar.
  [1] 
  Bir takvim yılı  içerisinde birden çok  araç 
  alım satımı  yapılması halinde, bu durum ticari
  kazanç  yönünden   vergi kaydının  açılmasını 
  gerektirecektir.
  [2]  
  Gayrimenkullerin  alım satım ve inşa işleri ile
  sürekli olarak uğraşılması  ticari kazanç 
  sayılmaktadır.
  [3] 
   Öte yandan,  kendi  nam  ve hesaplarına menkul
  kıymet  alım – satımı ile  devamlı olarak 
  uğraşanların  bu  faaliyetlerden  elde
  ettikleri  gelirlerle  ticari kazanç olarak 
  kabul olunmaktadır.
  [4] 
  Sürekli olarak (yılda birden  fazla taşıt  alıp
  satmak  ticari faaliyet olarak kabul
  edilmektedir) taşıt alım satımı  yapmak  ticari
  faaliyettir. Bu  faaliyetin de vergi dairesine
  mükellef kaydı yapılarak  beyan edilmesi 
  gerekmektedir.  Burada bir yıl içerisinde birden
  çok   araç alım  satımı yapılması  faaliyetin
  sürekli olarak yapılmış olduğu varsayılmaktadır.
  Böyle bir durumda olan kimse için  hem  gelir
  vergisi, KDV, muhtasar ve geçici vergiler
  yönünden  vergi kayıtlarının  açılması 
  zorunludur.   Bunun  yanı sıra böyle bir durumda
  mükellef olan  kişinin  defter  tasdik ettirmesi
  kazancını  işletme veya bilanço esasına göre
  tespit etmesi  gerekir.  Ayrıca, bu mükellef,
  noterden  veya anlaşmalı matbaadan  fatura
  bastırılması  gerekmektedir.
  [5]


  [1]

  Bir yıl içerisinde birden çok  araç alım
  satımı işlemleri ticari niteliği
  kazanacağından dolayı bu işlemler  mutad
  meslek olarak yapıldığı  varsayılır ve 
  gerçek usulde  vergi kaydı 
  açılmaktadır.  Gerçek usulde mükellef
  olan bir kimse böyle bir araç satım
  işlemlerine aracılık etmesi durumunda
  “bir nev’i galericilik”  gibi ticari
  faaliyet  yapılmış olduğu kabul
  olunmaktadır.


  [2]

  GVK md. 37


  [3]

  GVK md.38

  [4]

  GVK GT 103 ,104.

  [5]

  VUK md. 230.  Son zamanlarda vergi daireleri
  kendilerine  trafikten gelen  bilgiler
  doğrultusunda bir yıl içerisinde  sık
  sık araç alım satımı yapanlara gerçek
  usulde gelir vergisi  kaydı  açarak 
  kendilerinden  e-beyan yoluyla  yıllık
  beyanname,  KDV, geçici vergi ve
  muhtasar beyanname vermelerini
  istemektedir.  Böyle bir durum
  karşısında mükellefin  araç satışları
  ile ilgili  banka hesap bilgilerinin
  irdelenmesi alış satış kazancının  
  saptanması yönünden  banka kayıtları da
  önem  taşımaktadır.  Buradan  hareketle 
  araçların  alış bedellerinin 
    bilinmesi ve yapılan  giderlerin  alış
  bedeline eklenmesi  ve sonuçta satış
  bedeli ile bu tutarların mukayese
  edilmesi zorunludur.  Örneğin,  10.000
  TL’ye alınan  bir araç daha sonra 
  17.000 TL’ye satılması halinde ve alışla
  da ilgili 2.500 TL gider katlanması 
  halinde  bu aracın  net satış bedeli: 
  17.000-12.500 =  4.500 TL   safi kazanç
  bulunmaktadır.

  [1]

  Geçmiş yıllarda yıl içerisinde birden 
  fazla araç alım satımı  yapanların 
  durumlarını  gözden  geçirmeleri ve 
  sattıkları araç bedellerinin  satış
  bedeli ile  alış bedeli arasındaki farkı
  bulmaları ve buna göre beyanlarını
  yapmaları  zorunludur.   Bazı durumlarda
  satış bedelinin bilinmemesi  veya
  bulunmaması  halinde aracın  emsal 
  satış bedeli veya  kasko değeri  ölçü
  olarak  dikkate alınabilir. Bu gibi
  durumlarda taşıtın  alış bedeli ile  bu
  bedel üzerine yapılan  masrafların  da 
  dikkate alınması zorunludur.   Geçmişe
  yönelik vergi daireleri tarafından 
  yapılan inceleme  ve araştırmalarda 
  satışa konu  araçlarla ilgili 
  bedellerin   takibi  önem 
  taşımaktadır.  Trafik idareleri 
  tarafından vergi dairelerine yollanan 
  listelere göre TC kimlik numaraları 
  dikkate alınarak  satıcıların  vergiye
  ilişikleri denetlenmektedir.   Vergi
  dairesinde hiç  kaydı olmadığı halde
  sürekli olarak  araç satanların  son 
  günlerde vergi dairesine beyana davet 
  edildiği  rastlanılmaktadır.   Aynı
  durum

  gayrimenkul  alım ve satımlarında da
  benzeri  işlem  yapıldığı 
  görülmektedir.

  [2]

  Sürekli olarak  araç satımı  ölçüsü
  hakkında bir kişinin bir takvim yılı
  içerisinde  birden  fazla araç alıp 
  satması halinde bu durum mutat meslek 
  olarak  ifa edildiği  kabul
  olunmaktadır.   Bir kişinin  bir kez
  araç alıp satması  halinde  bu işlem 
  süreklilik  arz etmediğinden  dolayı 
  mutat  meslek  olarak yapıldığı iddia
  edilemez.
  [3] 
    
    

  http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mustafaalpaslan/045/#_ftn3

 • Verdiğiniz yanıt için teşekkür ediyorum.yani itiraz hakkımız yok mu?bir çözüm bulamaz mıyız?

 • Komşunuza  yazıda geçen  nedenle vergi çıkartılmış.  gelen belgelere karşı itirazlar (usule ve esas ilişkin itirazlar için süresi içinde başvurular yapılabilir .  Vergi dairesiyle vergi usul kanununda düzenlenen tarhiyat sonrası  uzlaşma yollarını araması  ya da  dava açması gerekiyor. 

 • Peki tarh sonrası uzlaşma talebinde bulunsak cezanın tamamı silinir mi belli bir kısmı silinirse tahmini yüzde kaç silinir?