Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ceza yargılamasında yargılamanın yenilenmesi

1 kişi beğendi


Kesin hüküm toplumda hukuki güvenliği kurma amacını taşır. Tabii ki  yanında adaletin gerçekleşmesi de aranır. Bir yargılama sonunda kesin hükümde ortaya çıkan yanılgıların anlaşılması halinde, başvurulan yasa yollarından birisi de, yargılamanın yenilenmesidir. 


Her kanun yolunda aranmamakla birlikte, yargılamanın yenilenmesi talebinde, kanuni nedenleri ve dayandığı delillerin gösterilmesi zorunludur (CMK 317.md). Bu zorunluluğa uymama işlemi tıkayacaktır. Çünkü yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirtilen şekilde yapılmamış veya yasal hiçbir neden gösterilmemiş yahut doğrulayacak deliller açıklanmamış ise, yargılamanın yenilenmesi istemi ret ile neticelenecektir. Anılan kurallara uyulmuş ise, Cumhuriyet Savcısı veya ilgililere bildirilecektir (CMK 319.md). Hükümlünün leh ve aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri CMK 311. md’de şöyle belirtilmiştir. Anılan madde;


a-) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa. 


b-) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa,

c-) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise,

d-) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise,

e-)  Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında; sanığın, beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa,

f-) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir, hükmünü içermektedir.

Mahkemece önceden incelenen delil, yeni delil değildir. Burada, yeni ve farklı ispata ulaşılacağı hususunda bir iddia veya ciddi savunmalar olsa dahi, yeni delil söz edilemez. Yeni delil ve vakıa, tarafların bildiği, ancak mahkeme ve/veya hakimin bilmediği yeni delil ve vakıalardır. Kanun koyucu şartlar içerisinde yeminle dinlenen tanık ve bilirkişi anlatımlarını esas almış, bunun dışındakileri (mağdur beyanındaki değişiklik v.b) bu kavram dışında tutmuştur. Görüldüğü gibi, yargılamanın yenilenmesi talebi, ilgili mercie yapıldığında, yargılamanın yenilenmesi talebini alan merci öncelikle inceler, kabule değer olup olmadığını duruşmasız olarak değerlendirir (CMK 318. md). Talep kabule değer görülmezse veya talebe dayanak deliller sunulmamışsa, talep CMK 319. md’ye göre ret olunur. Kabule değer bulunursa, taraflara 7 gün içerisinde bildirimde bulunmak üzere ihtarda bulunulur (CMK 318.md). Yargılamanın yenilenmesi talebi yerinde görülürse, delil toplanması naip veya istinabe ile olabileceği gibi mahkeme kendisi de bunu toplayabilir (CMK 320/1.md) .

Daha sonra son soruşturmanın yenilenmesi aşamasına geçilir. Duruşma açılır, duruşmadan bütün taraflara haber verilir. Bu aşamada tarafların ileri sürdüğü delillerle yetinilmez, soruşturma usulleri burada resen uygulanır (CMK 320/2.md). Genel duruşma esaslarına göre yargılama faaliyeti yerine getirilir. Amaç  önceki  aykırılıkları gidermektir. Bu aşamadan sonra yeni deliller eski delillerle değerlendirildiğinde, etkin mi, yani yeni olgu yeni delil mi, veyahutda yeminli tanık veya bilirkişinin beyan ve  oylarında bir değişiklik var mı diye bakılır. Bundan sonra mahkeme, ya eski hükmü onaylayacak, ya da eski hükmü kaldırıp yeni bir hüküm tesis edebileceği gibi beraat kararı da verebilecektir. Görüldüğü gibi yargılanmanın yenilenmesi, istisnai bir yargılama faaliyetine sahip olan bir usul içermektedir. 


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim