Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

TCK nun 227/3 madde ve fıkrasındaki fuhuş suçunun faili..Fuhuş suçu TCK' nun  "Topluma Karşı Suçlar" başlığını taşıyan üçüncü kısmının "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı yedinci bölümünde yer alan  227 ' nci maddesinde tanımlanmıştır.

Maddenin yer aldığı kısım ve bölüm başlıkları ile aynı kısım ve bölümde yer alan diğer suçların niteliklerine nazaran ,bu suçla  toplumun ar, namus ve genel haya duygularıyla birlikte  eylemin muhatabı olan kişilerin  cinsel özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Maddedeki tarife göre  suçun maddi unsurunu oluşturan eylemler , "çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek ,bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek ,fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak kısmen veya tamamen geçimini sağlamak, fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak"şeklinde tanımlanmıştır.

Tüm bu eylemlerde, teşvik edilen,yolu kolaylaştırılan, aracılık edilen,tedarike,barındırmaya,yer teminine, sürüklenmeye, görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin verilmesine,dağıtılmasına,yayılmasına   konu edilen şey "fuhuş"  olmakta; eylemler "fuhuş amacına ulaşmak için" işlenmektedir. 

Fuhuş, en yalın haliyle bir kişinin vücudunu arasında duygusal bağ olmayan kişilere belirli bir yarar karşılığında  kullandırması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre fuhuş suçunda suçun konusunu fuhuş yapan/yapılan kişinin  bedeni oluşturmaktadır.

Uygulamada maddenin 3 ncü fıkrasında "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak" şeklinde tanımlanan eylemin failinin fuhşu bizzat yapan kişi de olabileceği düşünülmekte; bir kişinin vücudunu belirli bir yarar karşılığında kullandırtmak amacıyla hazırladığı görüntü, yazı veya sözleri içeren  ürünleri vermesi, dağıtması, yayması halinde , bu nevi  bir ilişkiye girse de girmese de ,girdiği veya  girmeyi amaçladığı ilişki bakımından fuhuş suçunun faili olduğundan bahisle cezalandırılması yoluna gidilmektedir.

Fuhuş yapan kişinin de suçun faili sayılmasına ilişkin bu uygulamaya katılmak mümkün değildir.Maddedeki eylem tariflerinden anlaşıldığı üzere fuhuş suçunun failinin  fuhşu yapan/lar dışındaki kişiler olması gerekmektedir. Suç, fuhşa konu ilişkiye girilen/giren dışındaki herkes tarafından işlenebilir vasıfta bulunmaktadır.Maddede failin tespiti açısından bunun dışında  herhangi bir özellik aranmamış, eylemin  eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması öngörülmüştür.

Anılan uygulamaya göre, bir kişinin vücudunu belirli bir yarar karşılığında kullandırtması bu kişi bakımından her hangi bir suça konu edilmezken;aynı kişinin aynı amaçla  hazırladığı görüntü, yazı veya sözleri içeren  ürünleri vermesi, dağıtması ve  yayması, bu nevi  bir ilişkiye girse de girmese de ,girdiği veya  girmeyi amaçladığı ilişki bakımından ,kendisinin faili olduğu fuhuş suçuna  konu edilmekte; böylece tarifte yer almayan bir faillik  ihdas edilmektedir.

Fuhuş suçuyla   toplumun  ar, namus ve genel haya duygularıyla birlikte eylemin muhatabı olan/fuhuş yapan kişilerin  cinsel özgürlüklerinin korunmasının amaçlanması,  suçun konusunu fuhuş yapan/yapılan kişinin  bedeninin oluşturması, suçun maddi unsurunu oluşturan eylemlerin  fuhuş amacına ulaşmak için işlenmesi karşısında;  fuhşu yapan kişinin de bu suçun faili olabileceği yönündeki değerlendirme   fuhuş suçuyla korunmak istenen hukuksal yararla bağdaşmamakta,bu yönüyle hukuka aykırı bulunmaktadır.

Mevcut uygulamadan vazgeçilmekle birlikte,bir kişinin vücudunu belirli bir yarar karşılığında kullandırtmak amacıyla  hazırladığı görüntü, yazı veya sözleri içeren  ürünleri vermesi, dağıtması ve yayması nedeniyle  bir başkasının bu nevi  bir ilişkiye girmesi halinde , ilgilisi hakkında kendisine ait eylemlere  dayalı olarak bir başka ilişkinin kolaylaştırıldığından  veya bir başka ilişkiye aracılık edildiğinden bahisle fuhuş suçundan uygulama yapılması yerinde olacaktır. 

 

 

  

 

 


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim