Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Seçimlerde aday olan avukatın broşür ve afişlerde avukatlık unvanını kullanması-reklam yasağıTarih 
9.08.2018
Esas 
2018/720
Karar 
2018/768

“Şikâyetlinin eylemlerinin seçim ve ön seçim tarihlerine yakınlığı itibariyle milletvekilliği seçimine yönelik olduğunda kuşku bulunmadığı, avukatın eylemlerinin iş sağlama amacına yönelik olduğu ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açtığı hususu açık bir şekilde ortaya konulmadığından dava konusu Türkiye Barolar Birliği işleminde hukuka aykırılık görülmemiştir.”


Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi’nin 11.06.2018 günlü kararının Kurulumuza intikali üzerine dava dosyası yeniden incelendi:

             Kurulumuzun, Baro Disiplin Kurulu’nun Şikâyetlinin “Uyarma Cezası ile Cezalandırılmasına” ilişkin kararının kaldırılarak Şikâyetli hakkında “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” dair 17.07.2016 gün ve 2016/530 esas, 2016/498 karar sayılı ısrar kararının iptali istemiyle açılan davada; Ankara 17. İdare Mahkemesinin 07.12.2017 günlü kararı ile davanın kabulüne karar veriliği,

             Bu karar üzerine Kurulumuzun 16.03.2018 gün ve 2018/245 esas,2018/314 karar sayılı kararı ile;  17.07.2016 gün ve 2016/530 esas, 2016/498 karar sayılı ısrar kararımızın kaldırılmasına, Baro Disiplin Kurulu kararının onanmasına karar verildiği,

 Mezkûr karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi’nin 11.06.2018 günlü ilamı ile; “İdare mahkemesince, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 8/f. maddesi ve Avukatlık Meslek Kuralları’nın 7. ve 8. maddeleri ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde, Avukat N.O.’nun 07.06.2015 milletvekilliği seçimi için … ilinde milletvekili aday adayı olduğu, 07.06.2015 tarihli milletvekilliği seçiminden 2 ay önceki tarih olan 07.04.2015 tarihinden önce aday adaylığı döneminde bastırdığı 03.03.2015 ve 04.03.2015 tarihli afişlerde ve broşürlerde, ... ili ve ilçelerinde açtığı seçim irtibat bürolarında, sosyal medya ortamında ve diğer tüm tanıtım araçlarında avukatlık unvanını kullandığı, oysa Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 8/f. maddesinde avukatların genel ve yerel seçim adaylıklarına ilişkin reklam yapma süreleri seçim tarihinden azami 2 ay öncesi ile sınırlı tutulduğundan ve bu çerçevenin aday adayı olunan siyasi partinin ön seçimleri nedeniyle genişletilmesi mevzuat karşısında olanaksız olduğundan, aksi takdirde anılan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 8/f. maddesindeki düzenlenen ve düzenlemede öngörülen 2 aylık sürenin uygulanamaz hale geleceği öte yandan anılan Yönetmelik kuralına karşı Danıştay’da açılmış bir iptal davasının ve bu kuralın hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirleyen bir yargı kararı bulunmadığı ve söz konusu düzenlemenin halen yürürlükte olduğu dikkate alındığında, şikâyetli avukat hakkında verilen disiplin cezası verilmesine yer olmadığına ilişkin ilk kararında ısrar edilmesine ilişkin dava konusu Türkiye Barolar Birliği işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Avukat N.O.’nun 07.06.2015 milletvekilliği seçimi için … ilinde milletvekili aday adayı olduğu, hakkında disiplin cezası verilmesi istemine konu eylemlerinin (07.06.2015 tarihli milletvekilliği seçiminden 2 ay önceki tarih olan) 07.04.2015 tarihinden 1 ay kadar önce aday adaylığı döneminde bastırdığı 03.03.2015 ve 04.03.2015 tarihlerinde gerçekleştirildiği, tarihlerin seçim ve ön seçim tarihlerine yakınlığı itibariyle milletvekilliği seçimine yönelik olduğunda kuşku bulunmadığı, avukatın eylemlerinin iş sağlama amacına yönelik olduğu ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açtığı hususu açık bir şekilde ortaya konulmadığından dava konusu Türkiye Barolar Birliği işleminde hukuka aykırılık, idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına, “dava konusu işlemin iptaline” karar verildiği anlaşılmakla;

Gereği düşünüldü:

            1-Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi’nin 11.06.2018 günlü kararına UYULMASINA,

2-Kurulumuzun, 16.03.2018 gün ve 2018/245 esas, 2018/314 karar sayılı kararının tesis edildiği tarihten itibaren KALDIRILMASINA,

3-… Barosu Disiplin Kurulu’nun Şikâyetlinin “Uyarma Cezası ile Cezalandırılmasına” ilişkin 30.11.2015 gün ve 2015/29 Esas, 2015/34 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Şikâyetli avukat hakkında DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

 

4-Kararın Avukatlık Kanunu’nun 157/7.maddesi gereğince Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine,

5-Kurulumuz kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesinde dava yolu açık olmak üzere,

            Katılanların oy birliği ile karar verildi.


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim