Hakimin reddine ilişkin yargıtay kararları

Hakimin bilirkişi raporlarına itiraz ve yargıtay bozmasına dair eksikliğin giderilmesi taleplerini ret etmesi hakimin reddi sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/8033 K:2015/6803 
...a sırasında davalı g. enerji madencilik sanayi ve ticaret. anonim şirketi vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi da...
Alacak davası - hakimin kendini reddi - tahliye Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2007/5159 K:2007/6018 
...ed ve çekinme sebepleri bulunmadığı gerekçesiyle temyiz edilmiştir. İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen sebepler h.y.u.y.'nın 29. maddesinde sayılı sebeplerden olmadığı gibi, daha ziya...
Hakimin reddi sebebi - temyiz sebebi Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2016/1203 K:2016/2273 
......asliye hukuk mahkemesitaraflar arasında görülen dava sırasında davalı-karşı davacı ...vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca...
Davalı vekilinin hakimin eşinin okuldan arkadaşı olması hâkimin reddi veya çekilmesi nedeni olarak kabul edilemez. Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2014/8621 K:2014/10584 
...a sırasında hâkim .(1..3) tarafından çekilme isteminde bulunulmuştur.çekilme talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde ...mektedir. hal böyle olunca, davanın tarafı olmayan vekilin kendisinden kaynaklanan nedenler hâkimin reddi veya çekilmesi nedeni olarak kabul edilemez. bu nedenle, merci tarafından çekilme isteminin reddine...
İhtiyatı tedbirin kaldırılmış olması hakimin reddi sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/8433 K:2015/6800 
...a sırasında davacı t.. t.. vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuş, reddedilen hâkim, hakimin reddi talebinin reddi ile beraber, çekilme kararı vermiştir.red talebini inceleyen merci tarafından verilen ka...
Reddi hakim- hakimin davacı yanın talebi ile doğrudan müzekkereler yazılıp ayrıca davacı vekiline elden tebliğ edilmek sureti ile infaz sürecinin başlatılması Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/12636 K:2015/12084 
...na ilişkin verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar hmk’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. açıklanan n...
Hakimin teminattan indirip yapmış olması reddi hakim sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2014/10406 K:2015/5180 
...a sırasında davalı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu a...
Hakimin taraflardan birini savcılığa şikayet etmiş olması -reddi hakim Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/11787 K:2015/10011 
...012/376 esas sayılı dava sırasında davalı tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmiş olmakla, sür...
Hakimin reddi için vekaletnamede özel yetki bulunması gereği Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2016/4005 K:2016/4504 
...mesi: ...taraflar arasında görülen dava sırasında davalı-karşı davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı...
Adliyede çalışan icra memurunun bu dava benden sorulur demesi hakimin reddi ve çekinme sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/6447 K:2015/5269 
...arrufun iptali davası sırasında davalı e.. ü.. ve davalı m.. y.. vekili av. p.. a.. tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuş, reddedilen hâkim, hâkimin reddi talebinin reddi ile beraber, çekilme kararı verm...
Hakimin reddi hakimin kendiliğinden çekilmesi hakimin kendi kendini reddetmesi Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2010/9206 K:2010/10174 
...nlerin davranışlarını da korumak anlamına gelir. hiçbir hukuk kuralı kötü niyetliyi korumaz.duruşma hakiminin davadan çekilmesinde ileri sürdüğü gerekçe dikkate alındığında, hakimin çekinmesinin hyuy’nin 28....valı g. İnşaat tekstil ve mühendislik hizmetleri ltd. şti. vekili, 14.05.2010 tarihli dilekçesi ile reddi hakim talebinde bulunmuş, bu talebi bakırköy asliye 6. hukuk mahkemesi’nce incelenerek 2010/18. d.İ...
Hakimin reddi özel yetki • ihsası rey Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2013/6729 K:2013/8282 
...kin İstanbul 18. noterliği tarafından düzenlenen 12.12.2012 gün ve 04815 yevmiye nolu vekaletnamede hakimin reddi yoluna başvurulabilmesi için vekile özel yetki verilmediği anlaşılmaktadır. o halde, mahkemece, red...
Asliye hukuk mahkemesi - dilekçenin reddi - temyiz dilekçesi Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2005/3141 K:2005/4004 
...esinde, 27.10.2004 tarihinde yapılan keşfe karşı itirazlarını bildirmiş, ancak mahkemece bu dilekçe hakimin reddi olarak yorumlanıp, keşfi yapan hakim .... .....'ın red isteminin yerinde olmadığı görüşü üzerine, d...
Hakimin manevi tazminat isteyemezsin demesi, listede olmadığı halde tanık dinlemesi, soruları gereksiz diyerek sordurmaması, Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/13366 K:2015/12087 
... ilişkin verilen karar, davalı r.. t.. tarafından temyiz edilmiştir.İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar hmk’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. açıklanan n...
Davacının davaya bakan mahkeme hakiminin katibi olması- reddi hakim talebi Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/16257 K:2016/288 
...a ilişkin verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.İncelenen dosya kapsamına göre, hakimin reddi için ileri sürülen hususlar hmk’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. açıklanan n...
Hakimin verdiği davayı kabulün görevsizlik nedeniyle bozulması ve dosyanın tevzide tekrar aynı hakime düşmesi Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/8230 K:2015/6797 
...a sırasında davalı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde ol...
Hakimin hsyk'ya şikayet edilmiş olması-reddi hakim Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/11395 K:2015/12407 
...a sırasında müşteki n.. k.. (k..) vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olmak...
Hakimin delil listesinde yazılı olmayan ticari defterlerin incelenmesine karar vermesi ret sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/8187 K:2015/6802 
...a sırasında davalı-karşı davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından isteni...
Hakimin öngyargılı olduğu, delilleri toplamadığı iddiaların hakim ret sebebi olamayacağı Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/15796 K:2015/12843 
...a sırasında davalı şirket adına mesul müdür tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olm...
Hakimin duruşmada dilekçeyi okutmaması, savunmayı kısa kestirmesi, talepleri tutanağa geçirmemesi, yüksek sesle aranızda konuşmayı diye bağırması ret sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/12554 K:2015/12089 
...e bilmiyormusunuz okudum dedim ya" şeklinde sözler sarfettiğini, bunun tutanağa geçmesini isteyince hakimin bunu yapamayacağını belirttiği ve avukatların duruşmada bu kadar uzun konuşmaması gerektiğinin beli...a sırasında davacı-karşı davalılar vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davacı - karşı davalılar vekili tarafın...
Hakimin reddi, idari para cezası, kabahatler kanunu Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2009/15117 K:2009/18029 
...rar verilmiş, hüküm müdahiller vekili tarafından temyiz edilmiştir.1-İncelenen dosya kapsamına göre hakimin reddi için ileri sürülen nedenler hyuy'nin 29. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. açıklanan ...
Hakimin telefonla aranması-reddi hakim-hakimin çekinmesi-tarafsızlık ve tarafsız görünme ilkesiYargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2016/7559 K:2016/10099 
...tığını davanın taraflarına inandırmalıdır. somut olayda, yukarıda ileri sürülen hususlar nedeni ile hakimin reddi ve davadan çekilmesi adaletin gecikmesine ve tabiî hâkim ilkesinin zedelenmesine yol açacağı gibi r...
Hakimin taraflar arasındaki bir başka davada davacının talepleri doğrultusunda tezkere yazdırıp elden takibini yaptırmış olması ret sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/12380 K:2015/11415 
...a sırasında davalı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde ol...
Hakimin , ben zaten dosyayı çok iyi biliyorum, çok iyi anladım. ama yine de tanıkları dinleyelim demesi ihsası rey ve ret sebebi değildir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/8487 K:2015/6815 
...a sırasında davalı tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan...
Davalı asil ile davaya bakmakta olan hâkimin aynı apartmanda oturan komşu ve ev sahibi - kiracı olmaları hakimin davaya bakmaktan çekinme sebebidir Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/9011 K:2015/9297 
...kı payı alacağı davası sırasında hâkim  tarafından 25.03.2015 tarihinde davadan çekilme kararı verilmiştir.talebi inceleyen merci tarafından verilen çekilme talebinin reddİne ilişkin verilen kararın yar...i...” gerekçesiyle davadan çekilmiştir.dosyayı inceleyen merci tarafından verilen çekilme kararının reddine ilişkin karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.bilindiği üzere, hâkimin tarafsız kalam...
Hakimin yeniden rapor alınmasına dair talebi ret etmesi temyiz sebebi olabilir -ret isteminin reddinin doğru olacağı Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/12552 K:2015/12080 
...a sırasında davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde ol...
Hakimin yeni bilirkişi incelemesini talebini ret ederek ek rapora karar vermesi ret sebebi değildirYargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2015/8049 K:2015/6799 
...a sırasında davalı kooperatif vekili ve diğer davalılar tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın yargıtayca incelenmesi davalılar tarafından isteni...
Davacı hakimle davaya bakan hakimin daha önce aynı adliyelerde çalışmış olması çekinme nedenidir. Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2016/3456 K:2016/4496 
...mesitaraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuş, reddi istenen hâkim tarafından çekilme kararı verilmiştir.ret ve çekilme talebini inceleyen merci tarafın...

Önceki Forum

Belirsiz alacak davası ve kısmi dava arasındaki fark nedir ?

Sonraki Forum

İİK 16.madde ile düzenlenen şikayet yoluna özgü usuli hükümler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.