Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Örgütlü suçlar-Terör haberleri
1 Yorum

OHAL'İn 2. KHK'sı yayınladı. İşte tam metni

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı : KHK/668

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirler

Alınan tedbirler

MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan;

 1. Ekli (1) sayılı listede yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

 2. Ekli (2) sayılı listede yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları kapatılmıştır.

 3. Ekli (3) sayılı listede yer alan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır.

 1. Birinci fıkranın (a) bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve

bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma Bakanlığınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

 1. Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hâzineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hâzineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kuramlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

 2. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri

MADDE 3- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

 1. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da yakalama emri düzenlenebilir. Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez.

 2. Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılamayan şüpheliye de kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 247 nci ve 248 inci maddelerinin ikinci fıkraları uygulanmaz.

 3. Tutukluluk kararma itiraz edilen sulh ceza hâkimliği veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok on gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır.

 1. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir.

 2. Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan bir kişi bulundurulur.

 3. Askerî mahallerde hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir.

 4. Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtları adli kolluk görevlileri tarafından da incelenebilir.

ğ) Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddelerine göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa bile elkonulabilir.

 1. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

ı) 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoymaya, maddenin birinci fıkrasında belirtilen rapor alınmadan, sulh ceza hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

 1. Avukat bürolarında hâkim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından arama ve elkoyma yapılabilir. Arama ve elkoyma işlemi sırasında baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulur; ancak, 5271 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanmaz.

 2. 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. Bu karar, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç ve gereçlere elkonulabilir. işlemlerin tamamlanması üzerine elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

 3. 5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 mcı maddeleri uyarınca yapılacak olan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunar. Hâkim, kararını beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkar.

 4. Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilir.

 5. Gözaltmdaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz.

 6. Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma işlemine gerek görmesi halinde soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hâkiminden de karar alabilir.

 7. Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde bulunabilir.

ö) Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alman bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza hâkimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 4- (1) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu gözönünde tutulmak suretiyle, Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır.”

 1. 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir.”

 1. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı Kanunun geçici 39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ancak, Yüksek Askerî Şûra Başkanı tarafından bir üst rütbede hizmetine ihtiyaç duyulanlar da rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve 47 nci maddenin birinci fıkrasındaki sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar.”

“GEÇÎCİ MADDE 41- 2016 yılı Temmuz ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûrada alınacak kararlar ile bu Kanun uyarınca yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanır.”

 1. 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“MADDE 4- Yüksek Askerî Şûra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.”

“GEÇÎCİ MADDE 2- 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûra toplantısı, aynı yılın Temmuz ayı içinde yapılır.”

 1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun;

 1. Ek 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.”

 1. Ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 2. Ek 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “kırk beş gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen atama teklifi yapılır.”

ç) Geçici 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1 inci madde kapsamında göreve başlayan personelden, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanırlar. İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları kamu kuramlarında olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir.”

 1. 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

 1. Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katma kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atamr.

 2. Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

 3. Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

 4. Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

 5. Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Millî Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 6. Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

 1. 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhtiyaç duyulması halinde bu süre, bu fıkrada yazılı makamlarca bir katma; ilgili bakanın onayı ile de bir yıla kadar artırılabilir.”

 1. 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin;

 1. 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine “Hâzineden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden” ibaresi eklenmiştir.

 2. 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına, “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca” ibaresi eklenmiştir.

e) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Görevlerine” ibaresi “Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “hususi damgalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler hakkında da 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

ç) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanmm teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanuna tabi personel bakımından ise yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kuramlarında Üniversite Yönetim Kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,”

“f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenlerin işlemleri ise söz konusu maddedeki usule göre yapılır,”

“ğ) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

h) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

MADDE 5- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.”

MADDE 6- 2803 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.”

MADDE 7- 2803 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluş ve Teşkilat:

MADDE 5- Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.

Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. Ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilir. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapar.”

MADDE 8- 2803 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şeldlde değiştirilmiştir.

“Jandarma Genel Komutanı:

MADDE 6- Jandarma Genel Komutanı tüm Jandarma Teşkilatının komutanıdır. Jandarma Genel Komutanı general rütbesini haiz olanlar arasından atanır.

Jandarma Genel Komutanı, Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından sorumludur.”

MADDE 9- 2803 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.

 1. Mülki görevleri;

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlan ye tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, (b) ve (e) bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

 1. Adli görevleri;

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

e) Askeri görevleri;

Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.”

MADDE 10- 2803 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 8- Jandarma birlikleri; sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.

Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar.”

MADDE 11-2803 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir.”

MADDE 12- 2803 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13-Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, içişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfıler ile generallikte bir üst rütbeye terfıler müşterek kararname ile yapılır. Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşma, generaller ise 65 yaşma kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, içişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Jandarma Genel Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasıp ve terfileri Jandarma Genel Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.

Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 14- 2803 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- General, subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları;

 1. Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il jandarma komutanlarının atanmaları müşterek kararnameyle,

 2. Diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleri Bakanlığınca,

yapılır.

İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta ataması yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılır.

Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma komutanlıklarına general rütbesindeki subaylar da atanabilir.”

MADDE 15- 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.

 1. Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.

 2. Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

e) Adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulamr.

 1. Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulamr. Bu suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.

 2. Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.”

MADDE 16- 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19- Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek veya İçişleri Bakanı ya da valilerce askeri görev verilen jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.”

MADDE 17- 2803 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yamsıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 18- 2803 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 2803 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uygulanacak hükümler:

EK MADDE 7- Diğer kanunlarda bu Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde bu Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 20- 2803 sayılı Kanunun 16 ncı, 17 nci ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Jandarma Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre görevlerine devam ederler. Mevcut fiili kadrolardan öğretim elemanlarına ilişkin olanlar bu Kanuna, diğerleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveline İçişleri Bakanlığı bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı bölümü olarak eklenmiştir. Bu şekilde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan kadro cetvellerini anılan Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Kanuna eklenen öğretim elemanı kadrolarında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulunca unvan ve derece değişikliği yapılabilir. Ayrıca Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir adet Orgeneral kadrosu ile dört adet Jandarma Genel Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.”

MADDE 22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine “VII - EMNÎYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar.”

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Yapılan Değişiklikler

MADDE 23- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur.

Bu Komutanlık İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine devam eder.”

MADDE 24- 2692 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.”

MADDE 25- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“IX - SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.”

MADDE 26- 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçileri kapsar. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkmdaki hükümler uygulanır.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfıler ile amirallikte bir üst rütbeye terfıler müşterek kararname ile yapılır. Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanır. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşma, amiraller ise 65 yaşma kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman erbaşların nasıp ve terfileri Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır.

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);

 1. Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %52,

 2. Diğer karargâh, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara

%40,

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir.

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılır.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarım birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 27- 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- Sahil Güvenlik personelinin atanmaları;

 1. Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları müşterek kararname ile,

 2. Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanlarm atanmaları İçişleri Bakamnca,

 3. Diğer subayların ve astsubaylarm, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca,

yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, bu maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 28- 2692 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine “tatbikatlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanının izni ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 29- 2692 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15- Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatım İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar. Ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Bu hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanır.

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.”

MADDE 30- 2692 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değerlendirme raporu

MADDE 18- Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 31- 2692 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin ve soruşturma usulleri

MADDE 21- Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır.

 1. Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.

 2. Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

 3. Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.

 4. Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

 5. Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.”

MADDE 32- 2692 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 33- 2692 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Düzenleme yetkisi

EK MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 35- 2692 sayılı Kanunun 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 20 nci, 21/A, 21/B ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 7- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin disiplin suç ve cezalan Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Mülki idare amirleri ile sıralı amirler Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiridir. İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilir.

İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılır.

 1. Mevcut fiili kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına eklenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki adet tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.

 2. Sahil Güvenlik Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre görevlerine devam ederler. Mevcut fiili kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveline İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bölümü olarak eklenmiştir. Bu şekilde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan kadro cetvellerinin anılan Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 8- Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilir.”

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.

Yürütmenin durdurulması

MADDE 38- (1) Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alman kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAG F. B. SAYAN KAYA Ö. ÇELİK

Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ S. SOYLU M. ÖZHASEKİ M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı

B. ALBAYRAK A. Ç. KILIÇ F. ÇELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

  
27.7.2016 22:15:46
Kaynak: Resmigazete
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727.htm

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


1 SAYILI LİSTE

S,No Rütbe Ad Soyad Birliği

1 Org. Adem HUDUTİ Kara Kuvvetleri emrinde

2 Tumg. Haşan Nevzat TAŞDELER Harp Akademileri Kur. Bşk.

3 Tuğg. Nihayet UNLU 19 .Mot P. Tug. K.

4 Tuğg. Semih TERZİ l'inci Özel Kuv. Tug. K.

5 Tuğg. Numan YEDİYILDIZ Güneydoğu Avrupa Tug(SEEBRIG) K.

6 Tuğg. İsmet Gökhan GÜLMEZ KK. Loj. K. İkmk

7 Tuğg. Kerim ACAR KHO Dek. Dek. Kh. (Dek.)

8 Tuğg. Arif Settar AFŞAR 10'uncu Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

9 Tümg, Metin AKKAYA Dağ Komd. Okl. ve EM K. Ks. (K.)

10 Tümg. Mehmet AKYÜREK Bkm. Okl. ve EM K. Ks. (Bkm. Okl. ve EM K.)

11 Tuğg. Şenol ALKIŞ K.K. Asb. MYO Okl. Kh. K. Ks. (Okl. K.)

12 Tuğg. Metin ALPCAN 20'nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

13 Tümg. Avni ANGUN 2'nci Or. Kur, Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

14 Tuğg. Hidayet ARI 54'üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

15 Tuğg. Yavuz Ekrem ARSLAN l'inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

16 Tuğg. Ali AVCI 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

17 Tuğg. Özkan AYDOĞDU 2'nci Zh. Tug, K. Ks. (Tug. K.)

18 Tuğg. Murat AYGÜN 58'inci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

19 Tuğg. Mehmed Nuri BAŞOL 57'nci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

20 Tümg. Abdullah BAYSAR J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. 23'üncü J. Sınır Tüm. K. lığı K. Ks. (Tüm. K.)

21 Tuğg. Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Enf. Hstl. ve Kİ. Mik. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)

22 Tuğg. Savaş BEYRİBEY 16'ncı Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

23 Tuğg. Adem BODUROĞLU K.K. Cari Hrk. ve Kom. Kont. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

24 Tuğg. Erhan CAHA K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

25 Tuğg. Ali Riza ÇAĞLAR K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

26 Tuğg. Ekrem ÇAĞLAR 3'üncü Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur, Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

27 Tuğg. Alpaslan ÇETİN Gnkur. Hrk. Pl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk. Yrd.)

28 Tuğg. Ünsal ÇOŞKUN Kr. Hvcl. Okl. K. Ks. (Okl. K.)

29 Tümg. Mehmet DİŞLİ Gnkur. Prj. Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

30 Tuğg. Cemalettin DOĞAN 65'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

31 Tuğg. Yüksel DURAK l'inci Or. Kur. Bşk. id. Kur. Ybşk. Bşk. (id. Kur.

32 Tuğg. Mehmet Şükrü EKEN Shr. Shh. Okl. ve EM K. Kh. (K.)

33 Tuğg. Cihat ERDOĞAN 2'nci Hd. Tug. Tug. Kh. K. Ks. (Tug. K.)

34 Tümg. Halil İbrahim ERGİN 3'üncü P. Tüm. K. Ks. (Tüm. K.)

35 Tuğg. Hakan ESER EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

36 Tuğg. Yüksel GÖNÜLTAŞ 59'uncu Top. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

37 Tümg. Halit GÜNBATAR TSK Sağ. K.lığı K. Yrd. Ks. (TSK Sağ. K. Yrd.)

38 Tuğg. Orhan GÜNDÜZ Hv. Svn. Okl. ve EM K. Kh. K. Ks. (K.)

39 Tuğg. İsmail GÜNEŞER 2'nci Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

A. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERALLER

40 Tuğg. İsmail GÜRGEN 18'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

41 Tuğg. Eyyüp GÜRLER l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

42 Korg. Yıldırım GÜVENÇ K.K. Loj. K.lığı K. Ks. (Loj. K.)

43 Tümg. Oğuz Serhad HABİBOĞLU Gnkur. Kuv. Glş. ve Kay. Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

44 Tümg. Memduh HAKBİLEN EGE Or. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

45 Tümg. Mustafa İLTER Ulş., Per. Okl. ve EM K. Ks. (K.)

46 Korg. Metin İYİDİL K.K. EDOK Muh. ve Muh. Des. Eğt. K.lığı K. Ks. (Eğt. K.)

47 Tuğg. Hayrettin KALDIRIMCI Gnkur. Bşk. ADMÜŞ ADMÜŞ (Adi. Müşv.)

48 Tuğg. Ali KALYONCU K.K. Per. işi. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

49 Tuğg. Zeki KARATAŞ 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Des. Ybşk. Bşk. (Hrk. Des. Ybşk.)

50 Tuğg. Erdem KARGIN 25'inci Hd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

51 Tuğg. Salih KIRHAN 70'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

52 Tuğg. Ahmet Bican KIRKER K.K. Per. PI. ve Ynt. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

53 Tuğg. Bekir KOÇAK 55'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

54 Tuğg. Yunus KOTAMAN 49'uncu Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

55 Korg. Satı Bahadır KÖSE Gnkur. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)

56 Tuğg. Mustafa KURUTMAZ Terörizmle Mücadele Eğt. ve Tatb. Mrk. K. Ks. (Tug. K.)

57 Tuğg. İbrahim Lütfi NUHOĞLU K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Bşk. (Bşk.)

58 Tuğg. Ahmet OTAL Dağ ve Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

59 Tuğg. Mehmet OZAN l'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

60 Tuğg. Kamil Özhan ÖZBAKIR ll'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

61 Korg. Mustafa ÖZSOY Gnkur. isth. Bşk. Bşk. (İsth. Bşk.)

62 Korg. Erdal ÖZTÜRK 3'üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kor. K.)

63 Tuğg. Mehmet PARTİGÖÇ Gnkur. Per. Pl. ve Ynt. D, Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

64 Tuğg. Hasan POLAT 39'uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

65 Tuğg. Fatih Celaleddin SAĞIR 5'inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

66 Tuğg. Ali SALNUR 34'üncü Hd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

67 Tuğg. Mesut SAVAŞ 6'ncı Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

68 Tuğg. Osman Nadir SAYLAM İs. Okl. ve EM K. Ks. (K.)

69 Tuğg. Mustafa Serdar SEVGİLİ 2'nci Or. Kur. Bşk. id. Kur. Ybşk. Bşk. (id. Kur.

70 Tümg. Salih SEVİL Gnkur. NATO Kr. K.lığı Türk Kd, Sb.lığı Kur. Bşk. (Kur. Bşk.)

71 Tuğg. Murat SOYSAL 5'inci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

72 Tuğg. Uğur ŞAHİN Gnkur. Per. İşi. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

73 Tuğg. Ahmet ŞİMŞEK 3'üncü Komd. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

74 Korg. ilhan TA LU Gnkur. Per. Bşk. Bşk. (Per. Bşk.)

75 Tuğg. Mücahit TAMER K.K. Tyn. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

76 Tuğg. Şener TOPUÇ 4'üncü Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (K. Yrd.)

77 Korg. Salih ULUSOY Gnkur. GNPP Bşk. Bşk. (Gn. Pl. ve Prnsp. Bşk.)

78 Tuğg. Abdulkerim ÜNLÜ 5l'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

79 Tümg. Osman ÜNLÜ Top. ve Füze Okl. K. Kh. K. Ks. (Okl. K.)

80 Tuğg. Lütfü İhsan YANIKOĞLU K.K. EDOK Kur. Bşk. Hrk., Eğt. ve Öğt. Bşk. Bşk.

81 Tuğg. Murat YAYGIN MSB Per. Bşk. Bşk. (Bşk.)

82 Tuğg. Murat YETGİN 9'uncu Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

83 Tuğg. Ersin YILDIRIM 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Hrk. Kur. Ybşk.)

84 Korg. İbrahim YILMAZ 7'nci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kor. K.)

85 Tuğg. Mustafa YILMAZ 15'inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Tug. K.)

86 Tuğg. Mehmet Nail YİĞİT 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K. Ks. (Tug. K.)

87 Tuğg. Atila Güngör GATF Haydarpaşa Egt. Hst. Mesleki Yrd.

S.No Rütbe Ad Soyad Birliği

1 Bnb. Sadullah ABRA Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A, Taar. Hlkp. Tb. 2'nci Taar. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

2 Ütğm. Ferdi ACAR ll'inci Komd. Tug. Hav. Bl. l'inci 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

3 Bnb. Mevlüt ACAR KULELİ As. Lis. K. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Eğt. Uzm.)

4 Ütğm. Ümit ACAR 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Emrine)

5 Yb. Yüksel ACI Hv. Svn. Okl. ve EM Hv. Svn. Okl. Öğt. Bşk. Tak. Konular ve MEBS Krl. (Krl. Bşk.)

6 Yb. Akif AÇIKGÖZ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

7 Yb. Ata kan ADAŞOGLU KHO Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

8 Tğm. Ahmet AĞAÇ 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

9 Tğm. Latif AGAÇBACAK 2'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

10 Alb. Murat AĞIR Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Sabit Kanat Uçuş Eğt. Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)

11 Bnb. Yener AKBABA K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Millî Pl. ve Tatb. Sb.)

12 Alb. Fahri AKBAL K.K. Per. İşi. D. Bşk. Bşk. (Emrine)

13 Tğm. Halil Can AKBAŞ Kr. Hvcl. K.lığı 4’üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. l'inci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Pit.)

14 Yb. Serkan Çetin AKBAŞ l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

15 Tğm. Furkan AKBENLİ Gnkur. ÖZKUV K.lığı l'inci ÖZKUV Tug. K.lığı l'inci ÖZKUV Gr. 4'üncü ÖZKUV Tb, 4'üncü Tim (Tim K. Yrd.)

16 Tğm. Tolgahan AKBUĞA Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

17 Bnb. Levent AKÇAOĞLU K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Sb. Tyn. Sb.)

18 Yzb. Gökhan AKDAĞ K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Atm. Sb.)

19 Ütğm. Bilal AKDOĞAN 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

20 Yb. Bahattin AKGÜL Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (Ks. A.)

21 Yb. İsmail AKIN 2'nci Or. Hrk. Des. Ybşk. İs. A. l'inci is. Svş. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

22 Bnb. Yılmaz AKIŞ K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Kh. Sic. Ks. (Kh. Sic. Sb.)

23 Alb. Abdullah AKKAYA TSK Sağ. K.lığı Kur. Bşk. Sağ. BS ve Teknj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

24 Bnb. Hamza AKKAYA K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Per., Hak., Öğ., Mly. ve Bnd. Ks. (Öğ., Hak. Tyn. Sb.)

25 Ütğm. Oğuzkan AKKAYA 14'üncü Mknz. P. Tug. l'inci Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

26 Yb. Osman AKKAYA 3'üncü Kor. Millî Kh. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

27 Ütğm. Şevket Hamdi AKKAYA ll'inci Komd. Tug. MEBS Bl. EKY MEBS İşit. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

28 Ütğm. Erhan AKKILIK KULELİ As. Lis. Öğt. Bşk. Fen Drs. Böl. (Fizik Öğ.)

29 Alb, Erol AKMAN ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. K. Kh. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

30 Alb. Osman AKMAN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Ynt. ABD Bşk. (ABD Bşk.)

31 Bnb. Selçuk AKSOY l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

32 Bnb. Haydar AKTAŞ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Per. Ks. (Prot. ve Tör. Sb.)

33 Ütğm. Kürşat AKTAŞ Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. İnsanlı Kşf. Uç. Ks. 3'üncü Gör. Timi (Gör. Koordt.)

34 Alb. Ali AKTÜRK Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. A. Kh. K. Ks. (A. K. Yrd.)

35 Alb. Bilal AKYÜZ KHO Öğr. A. A. Kh. Kh. Ks. (A. K.)

36 Alb. Abdurrahman ALACALI K.K. Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Kayıt, Kabul ve Sınav Ş. Kayıt Kabul Ks. (Kayıt Kabul Sb.)

37 Alb. Mustafa ALBAYRAK ANKARA Mrk. K.lığı K. Ks. (Emrine)

38 Bnb. Deniz ALDEMİR Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Yük Hlkp. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

39 Alb. Murat ALPARSLAN MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. Gr. K.lığı (Öğr. Gr. K.)

40 Yzb. Serhat ALTINMAKAS Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)

41 Alb. Nuh ALTINSOY YDSG . JFC HQ (BRUNSSUM/HOLLANDA) Müş. Kuv. K.lığı Pl. Drkt. Eğt. Tatb. ve Alınan Drs. Bşk. (J7) Eğt. ve Tatb. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

42 Bnb. Ertuğrul ALTUN Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Öz. Tb. Öz. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

43 Yzb. Adem ALTUNDAĞ MSB GNPP D. Bşk. Uİ Ş. NATO Ks. (Ks. A.)

44 Yzb. Fatih ANAZ K.K. Per. İşi. D, Per. Temin Mrk. K.lığı Ölç. Değ. ve Snf. Ş. (Ölç. Değ. ve Snf. Sb.)

45 Yb. İnanç Asım ANIL 6’ncı Mknz. P. Tüm. 106’ncı Top. A. A. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)

46 Yb. İrfan ARAT 2'nci Zh. Tug. 2’nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

47 Yzb. Şükrü ARDIÇ ELAZIĞ As. Hst. Btbp. Yrd. Acil Srv. (Uzm. Tbp.)

48 Yzb. İsmail ARI l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)

49 Bnb. Adnan ARIKAN 3’üncü Komd. Tug. Siirt K. Yrd. 3'üncü Komd. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks.A.)

50 Yzb. Erdem ARI KAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

51 Tgm. Mehmet Fatih ARMAĞAN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp.Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. 2'nci Hücum Hlkp. Timi (Hlkp. Pit.)

52 Yzb. Ali Ersin ARSLAN K.K. Loj. K.lığı Müht. K. 3'üncü Müht. Blg. 36'ncı Müht. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

53 Ütğm. Fatih Akın ARSLAN ll'inci Komd. Tug. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

54 Ütğm. Mahmut ARSLAN KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-BS Sb. Tml. Sertifika Prog. Eğitiminde Gör. Üz.)

55 Bnb. Servet ARSLAN 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk, Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

56 Yb. Zekeriya ARSLAN GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)

57 Alb. Hakan Cafer ASLAN K.K. Loj. K.lığı Hrk. ve id. Ynt. D. Bşk. Bşk. (Emrine)

58 Yzb. Mehmet Akif ASLAN ll'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş, Md, (Ş. Md.)

59 Alb. Hacı Ahmet ASLIHAN K.K. Per. işi. D. Bşk. Bşk. (Emrine)

60 Bnb. Mehmet ATABEY K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)

61 Yb. İlkay ATEŞ Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (TAHEL Uçuş Kont, ve Standardizasyon Pit.)

62 Bnb. Abdullah ATEŞTEMUR Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. l'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

63 Ütğm. Yakup ATILGAN ll'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Bl, Kh. (Bl. K.)

64 Alb. Nurullah Zeki ATMACA l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Bşk. (Emrine)

65 Bnb. Ajdan AVCI 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Cari Hrk. Olay/Tkp, Ks. (Vrd. A.)

66 Bnb. Bülent AVCI 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. 2'nci Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

67 Yzb. Mutlu AVCI ll'inci Komd. Tug. TOW Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

68 Ütğm. Oğuz AY ll'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. l'inci Komd. Tb. l'inci Komd. Bl. l'inci Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

69 Yb. Mehmet Emin AYÇİÇEK 2'nci Komd. Tug. 4'üncü Komd. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

70 Yb. Hakan AYDEMİR 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

71 Tğm. Ömer Faruk AYDEMİR 18'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. l'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. l'inci Mknz. P.Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

72 Ütğm. Andaç AYDIN 25'inci Hd. Tug. İs. Svş .Tk. Kh. Ks. (Tk. K.)

73 Ütğm. Doğan AYDIN l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

74 Bnb. İsmail AYDIN 55'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

75 Yzb. İsmail AYDIN K.K. MEBS Bşk. Mu. ve Elkt. Sis. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. ve Tşk. Ks. (Hrk. ve Eğt. Sb.)

76 Alb. Mehmet AYDIN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

77 Yzb. Mustafa AYDIN 25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

78 Alb. Nizamettin AYDIN K.K. Loj. Pi. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Ş. Md.)

79 Bnb. Temiir AYDIN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Hrk., Eğt. ve isth. Ks. (Ks. A.)

80 Tğm. Mikail AYDOĞAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb, Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

81 Alb. Muammer AYGAR K.K. EDOK Okullar K.lığı K. Ks. (Emrine)

82 Bnb. idris AYGÜN K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Tşk. Ş. Komd. Brl. Teşkilatlanma Ks. (Komd. Brl. Pl. Koor. ve Teşkilatlanma Sb.)

83 Ütğm. Sefa AYGÜN K.K. MEBS Bşk. BS D, Bşk. MEBS Güv. ve Siber Svn. Ş. iltş. Ağı Krm. Ks. (Kr. Ağı Güv. Sis. İşltm. Sb.)

84 Bnb. Mehmet Akif AYHAN 2'nci Kor. 102’nci Top. A. l’inci Top. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks, A.)

85 Bnb. Ahmet ilhan AYŞAN Gnkur. BS D. Bşk. BS Güv. ve Ynt. Ş. BS Güv. Ks. (BS Güv. Pl. Sb.)

86 Bnb. İsmail AYYILDIZ KHO Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)

87 Ütğm. Aydın BABAOGLAN 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 4’üncü Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

88 Tğm. Ahmet Semih BACANAK Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh, (Kursiyer Sb.)

89 Tğm. Beşir BAĞIŞ 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl.SIh.Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

90 Alb. Ekrem BAHŞİ Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. K. Kh, İd. Ş. (Ş. Md.)

91 Bnb. Uğur BAHTİYAR K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Sb. Tyn. Sb.)

92 Tğm. Okan BAKAÇ MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve KurslarTb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (2'nci Tk. K.)

93 Alb. Bilal BAKIR GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Halk Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Bilim Dalı Bşk. - Prof.)

94 Yzb. Hüseyin Rahmi BALİ K.K. Per. Bşk. Per. Ynt. BS Ş. (VT Yntc.)

95 Yzb. Cabbar BARINDIK l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

96 Alb. Muhsin Kutsi BARIŞ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. K. Ks. (A. K.) ,

97 Yzb. Çelil BASI KAR ll'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. l'inci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

98 Tğm. Rıdvan Eray BAŞBUĞA l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 3'üncü Hd. Tb. 12'nci Hd. Bl. l'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

99 Alb. Fikret BAŞGÜL K.K. Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı K. Kh. (Emrine)

100 Yb. Erdal BAŞLAR K.K. Tek. ve Prj. Ynt. D. Bşk. Hv. Arç. Sis. Ş. (TAHEL Prj. Sb.)

101 Bnb. İbrahim BAŞPINAR YDSG . SHAPE (MONS/BELÇİKA) ÖZKUV Kh. (J5 Anlz. ve Pl. Glş. Sb.)

102 Yb. Alaattin BAŞTAN l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

103 Yb. Bilal BATTAL GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Rady. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

104 Yzb. Ferhat BAYAR KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (15'inci Bl. K.)

105 Alb. Yusuf BAYAZIT 28'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emrine)

106 Yzb. Murat BAYDUR 65'inci Mknz. P, Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

107 Yzb. Adil BAYKAL 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

108 Bnb. Ahmet BAYKAL Gnkur. İKK ve Güv. D. Bşk. Bil. Güv. Ş. Ş. Md. (isth. Bil. Güv. Sb.)

109 Bnb. Gürçay BAYLAR Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

110 Bnb. Muharrem BAYRAKAL K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. is. Ks. (İs. Sb. Tyn. Sb.)

111 Bnb. Ali Rıza BAYRAKTAR MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

112 Bnb. Zafer BAYRAKTAR P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Asb. Kurs Tb. K. Ks. (Tb. K.)

113 Alb. Abdullah BAYRAM 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

114 Tğm. Emre BEDEL 28'inci Mknz. P. Tüm. 61'inci P. A. TOW Bl. l'inci Tow Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

115 Yb. Yavuz BEDİR 28'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

116 Yb. Bayram BEKDEMİR 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

117 Tğm. Kamil BEŞKAVAK 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. l'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

118 Yzb. Abdullah BEYAZKÜRK KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 12'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

119 Yb. Mustafa Kemal BİBER 58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

120 Yb. Metin BİLGİCİ MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. ve Kh. Tk. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

121 Bnb. Ahmet BİLGİN 25'inci Hd. Tug. Erkan Bşk. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

122 Yzb. Hasan BİLGİN Dağ ve Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

123 Ütğm. Melike BİLGİN 6'ncı Mknz, P. Tüm. 106'ncı Top. A. Ölç. ve Hdf. Tespit Bl. Yer Ölç. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

124 Alb. Nevzat BİLİR K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Glş. Ks. (Ks. A.)

125 Tğm. Ramazan BİNGÖL K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. işit. Ks. (Ks. A. - Ks. K.)

126 Yzb. Eser BİNGÜL EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl.Sb.)

127 Yzb. Cumali BOLAT Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Döner Kanatlı Uç. Uçuş Eğt. Krl. Tml. ve Tekamül Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)

128 Yb. Murat BOLAT Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

129 Yb. Cömert BONCUK 51'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

130 Tğm. Rıdvan BOZDEMİR 57'nci Top. Tug. Hacılarkırı K. Yrd. 5'inci Top. Tb. l'inci 203/37 mm K/M Ob, Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. (Bt. Sb.)

131 Bnb. Ali Rahmi BOZDOĞAN l'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı K, Kh. K. Ks. (Loj. Des. K.)

132 Tğm. Bilal BOZDUĞAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb.Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

133 Yb. Bayram BOZKURT l'inci Mknz. P. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

134 Yzb. İsmail BOZKUŞ 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

135 Bnb. Gençay BÖYÜK Gnkur. ÖZKUV K.lığı Öz. Hv. A. Bkm. Tb. Shr. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

136 Ütğm. Ali Emre BUĞURCU KHO Öğr. A. l'inci Öğr. Tb, 3'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

137 Ütğm. Mehmet Ali BURAN 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

138 Bnb. Ercan BUYUR K.K. Per. Pl. ve Ynt. D, Bşk. Pl. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)

139 Yb. İbrahim Fatih BÜYÜKBAŞ TSK As. Atş.likleri ATİNA Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)

140 Yb. Nuri BÜYÜKYAZICI 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

141 Alb. Ali CAN K.K. Per. İşi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Kayıt, Kabul ve Sınav Ş. Kayıt Kabul Ks. (Evr. ve Arş. Sb.)

142 Tğm. Cihangir CAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

143 Ütğm. Eren CANBAZ 28'inci Mknz. P, Tüm. 230'uncu Mknz. P. A. Ağ. Hav. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

144 Yb. Yasin CANDEMİR Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. K. Ks. (Tb. K.)

145 Bnb. Hakan CANLAN 7'nci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. isth. ve İKK Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)

146 Alb. Kadir CANPOLAT K.K. EDOK Okullar K.lığı K. Ks. (Emrine)

147 Yzb. Cumhur CANSEVER 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

148 Bnb. Mehmet CANTÜRK K.K. Loj. Hiz. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. (Pl. ve Koor. Sb.)

149 Alb. Sadık CEBECİ 23'üncü Mot. P. Tüm. K. Ks. (Emrine)

150 Bnb. Akın CELLAT 10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş, Md.)

151 Tğm. Volkan CESUR Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb.Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

152 Yb. Abdülkerim CEYHAN Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

153 Yzb. Mehmet Akif CEYHAN KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

154 Bnb. Nadir CEYLAN K.K. Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Sb. Asb. ve As. Öğr. Pl. Ks. (Sb. Asb. Pl. Sb.)

155 Alb. Süleyman CEYLAN GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Halk Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Prof.)

156 Alb. Necmettin CİHANGİROGL U ÇORLU As. Hst, Hst. İdare A. İdare A. (idare A.)

157 Ütğm. Eser COŞAR KHO Öğr. A. 2’nci Öğr. Tb. 9'uncu Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

158 Ütğm. Hasan COŞGUN 59'uncu Top. Eğt. Tug. l'inci Hav. Eğt. Tb. 3'üncü Hav. Eğt. Bl. 106 mm Hav. Er Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

159 Alb. Uğur COŞKUN l'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Vek.)

160 Tğm. Müslim ÇAĞIRICI Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

161 Ütğm. Hüseyin ÇAKICI 2'nci Or. Kh. Des. Gr. Emn. ve Mhf. Bl. Uçs. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

162 Bnb. Abdullah ÇAKIR K.K. Per. İşi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Ölç. Değ. ve Snf. Ş. (Ölç, Değ. ve Snf. Sb.)

163 Yzb. Batur Alp ÇAKIR Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)

164 Yzb. Selahattin ÇAKIR Dağ ve Komd. Tug. Kur, Bşk, Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

165 Yzb. Yasin ÇAKIR K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. Ks. (Sis. Glş. Sb.)

166 Yzb. Yücel ÇAKIR Dağ Komd. Okl. ve EM Dağ Komd. Okl. 2'nci Kurs Tb. l'inci Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

167 Tğm. Uğur ÇAKMAK 28'inci Mknz. P. Tüm. 230'uncu Mknz. P. A. 2'nci Mknz. P. Tb. l'inci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

168 Bnb. Murat ÇAKMAKLI l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

169 Yzb. Erdem ÇALIŞKAN 5'inci Zh. Tug. K. Yrd. 2’nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

170 Ütğm. Eren ÇALIŞKAN MEBSOkl. ve EM MEBSOkl.Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (l'inci Tk. K.)

171 Yzb. Hacı İbrahim ÇALIŞKAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. l'inci Hücum Hlkp. Timi (Tim K.)

172 Yzb. Selim ÇALIŞKAN 2'nci Zh. Tug. MEBS Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

173 Tğm. Remzi Cihad ÇAM 16'ncı Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

174 Yzb. Sadık ÇAM KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt İçi Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)

175 Yzb. Mehmet ÇATAKLI Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd, (Öğr. Sb.)

176 Ütğm, Muhsin ÇATALKAYA 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. l'inci Bkm. Bl. l'inci D/DS Tk. (l'inci Mknz.P.Tb. için) Tk. Kh. (Tk. K.)

177 Alb. Osman ÇAYIR Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)

178 Alb. Mehmet Barış ÇAYIRLI Kr. Hvcl. K.lığı Dent. Değ. Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emn. Bşk. Bşk. (Eğt. ve Standardizasyon Sb.)

179 Yb. İsmet ÇEHRELİ K.K. Tek. ve Prj. Ynt. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. (Ş. Md.)

180 Tğm. E ray ÇEKEREK Gnkur. ÖZKUV K.lığı l'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. l'inci Tim (Tim K. Yrd.)

181 Ütğm. Fatih ÇELEBİ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

182 Alb. Turgut ÇELEBİ 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. A. Kh. K. Ks. (A, K.)

183 Bnb. Mehmet Murat ÇELEBİOGLU K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Prj. Des. Ks, (izleme ve Arşt. Sb.)

184 Yb. Özay ÇELEN GATA TSK Rehab, ve Bkm. Mrk. Bşk. Hst. Btbp. TSK ANKARA Öz. Bkm. Mrk. Bşk. idare A. A. Kh, (idare A.)

185 Bnb. Murat ÇELİK Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)

186 Alb. Oksal ÇELİK EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)

187 Yb. Oktay ÇELİK 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)

188 Yzb. Taha Fatih ÇELİK Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Taar. Hlkp. Tb. 3'üncü Taar. Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

189 Alb. Turgay ÇELİK GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

190 Ütğm. Vural ÇELİK 8'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Kt. Gözlem Sb.)

191 Bnb. Ahmet ÇELİKEL K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Müş. Pl. ve Hdf. Ynt. Sb.)

192 Ütğm. Oğuzhan ÇELİKOĞLU K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Per. Tmn. ve Ytş. Ks. (Per. Tmn. Sb.)

193 Alb. Devran ÇETİNKAYA Dağ Komd. Okl. ve EM Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

194 Alb. Mürsel ÇIKRIKÇI KULELİ As. Lis. K. (Okl. K.)

195 Yb. Şakir ÇINAR TSK As. Atş.likleri Bakü Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)

196 Tğm. Şuayip ÇITLAK 14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Kşf. Bl. l'inci Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

197 Tğm. Abdülkadir ÇİÇEK 16'ncı Mknz. P. Tug. 2'nci Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

198 Bnb. Gökhan ÇİÇEK Kr. Hvcl. Okl. Bkm. K.lığı Mrk. Bkm. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)

199 Yb. Latif ÇİÇEK 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

200 Alb. Faruk ÇİFTÇİ GATA HAYDARPAŞA Eğt. Hst. Btbp. Dah. Hstl. Böl. Göğüs Hstl. Srv. Srv. Ks. (Srv. Şefi - Prof.)

201 Yb. Selim ÇİFTÇİ l'inci Or. Kur. Bşk. id. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

202 Alb. Mustafa ÇİN Kr. Hvcl. Okl. Erkan Bşk. Soru Bank. Ölç. ve Değ. Ş. (Ş. Md.)

203 Bnb. Bekir ÇİYDEM l'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

204 Bnb. Engin ÇOBAN 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. isth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

205 Yzb. Ferudun ÇOBAN Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Bkm. ve Onr. Bl. Bl. Kh, (Bl. K.)

206 Bnb. Murat ÇOBAN l'inci Or. Kur. Bşk. GENSEK Sek. (Emrine)

207 Ütğm. Serkan ÇOBAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. AK Bl. AK Uçuş Ks. (Hlkp. Pit.)

208 Tğm. Osman ÇOLAK Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 4’üncü ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 6’ncı Tim (Tim K. Yrd.)

209 Tğm. Çağatay Taha ÇOLAKOĞLU Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

210 Yb. Fatih ÇUBUKÇU Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Tb, Kh, K. Ks. (Tb. K.)

211 Bnb. Hüseyin DAĞCİ l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

212 Bnb. Mehmet DAĞLI 5'inci Zh. Tug. l'inci Hd. A. A. Kh. isth. Ks. (Ks. A.)

213 Alb. Murat DAĞLI Kr, Hvcl. K.lığı 3‘üncü Kr. Hvcl. A. K. Ks. (A. K.)

214 Tğm. Abdulsamet DARBAŞ 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 3'üncü Bt. l'inci ÇNRA Atış Tk, Tk. Kh. (Tk. K.)

215 Tğm. Enes DAŞÇI 8'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

216 Bnb. İbrahim DEDE 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Müş. PI. Gr. (MPG) Bşk. Müş. Hrk. Pl. ve İcra Koor. Ş. (Kr. Hrk. Pl. Koor. Sb.)

217 Yzb. Serdar DEĞİRMENDE RE 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

218 Bnb. Abdullah DEMİR K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Tşk. Ş. Pl. ve Koor. Ks. (Tşk. Koor. Sb.)

219 Ütğm. Alican DEMİR 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

220 Yb. Fahrettin DEMİR ll'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

221 Bnb. Fatih DEMİR K.K. GENSEK işi. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)

222 Ütğm. Kayhan DEMİR l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. l'inci Mot. P. Tb. Kh. Bl. ELMASAĞA Cph.liği Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

223 Ütğm. Ümit DEMİR 9'uncu Komd. Tug. l'inci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

224 Tğm. Bekir DEMİRCAN 2'nci Hd. Tug. Köprülü K. Yrd. 5'inci Hd. Tb. l'inci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

225 Bnb. Ferat DEMİRCAN 14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve isth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)

226 Yzb. Enver Sedat DEMİRCİ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (9'uncu Bl. K.)

227 Tğm. Hakan DEMİREL 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 120 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

228 Yb. Mehmet DEMİRHİSAR K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Millî Pl. Sb.)

229 Yb. Sayit DEMİRKOL GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kard. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

230 Alb. Ömer DENİZ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Göğüs Hstl, ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

231 Tğm. İbrahim DENİZHAN K.K. is. D. Bşk. inş. Ş. Pl. Koor. ve As. İçme/Kullanma Su. Ks. (ine. ve Kont. Müh.)

232 Ütğm. Bilal DENK 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. l'inci Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

233 Yb. Murat DİNLECENER 58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

234 Yzb. Ahmet DİRENÇ K.K. Tyn. D. Bşk, Muh. Des. Snf. Tyn. Ş, Mu. ve Müh. Ks. (Harita ve Müh. Tyn. Sb.)

235 Yzb. Vural DİZDAROĞLU EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl. Sb.)

236 Bnb. Osman DOĞAN K.K. Hrk. Bşk. Bşk. (icra Sb.)

237 Tğm. Resul DOĞAN 2'nci Zh. Tug. l'inci Tnk. Tb. l'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

238 Yzb. Zafer DOLU Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. İrt. Tb. l’inci irt. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

239 Ütğm. Aydın DUMAN KHO Svn. Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-Yurt Dışı Yk. Ls. Eğitiminde Gör. Üz.)

240 Yb. Murat DÜNDAR l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. l'inci Hd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

241 Yzb. Melih DURAK K.K. EDOK Okullar K.lığı Kur. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Pl. Koor. Ks. (Pl. ve Koor. Sb.)

242 Yb. Engin DURMAZ TSK As. Atş.likleri Bakü Silahlı Kuv. Ataşeliği (As. Dnş.)

243 Alb. Mustafa DURMUŞ Yük. Sevk ve id. Akd. (YÜSİDAK) Öğt. Bşk. As. Bilimler ABD Bşk. (Öğt. El.)

244 Bnb. Osman DURMUŞ 4'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. l'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

245 Yzb. Necati DURMUŞBAŞ K.K, Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. İs. Ks. (is. Asb. Tyn. Sb.)

246 Tğm. Şuayb Furkan DURSUN l'inci Mknz, P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

247 Yzb. Ersin DURUR KTBK Komd. A. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

248 Yb. Murat DURUSOY KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

249 Yb. Murat DURUSU GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Acil Tıp ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

250 Alb. Muzaffer DÜZENLİ K.K. Kurumsal Dönüşüm Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

251 Bnb. Hasan Hüseyin EÇİK KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

252 Tğm. Yunus Emre EDİZ 19'uncu Mot, P. Tug. 2'nci Mot. P. Tb. Muh. Des. Bl. 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

253 Bnb. Fatih EFE K.K. İs. D. Bşk. EYP Mcdl. Ş. Tak. İne. ve Alınan Drs. Ks. (Myn. Koor. Sb.)

254 Yb. Ahmet EJDER K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Ş. Md. (Ş, Md.)

255 Yb. Serbülent EKEN K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)

256 Yzb. Egemen EKER 3'üncü Zh. Tug. Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

257 Tğm. Muhammet EKİNCİ ll'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. l'inci Komd. Tb. 2'nci Komd. Bl. 3'üncü Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

258 Yb. Yücel EKİZOĞLU Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

259 Bnb. Halil EKİZTAŞ K.K. Loj. Hiz. D. Bşk. int. ve Ulş. Ş. İnt. ve Ulş. Ks. (Svl. Ulş. Ytnk. Sb.)

260 Ütğm. Tarık EKMEN ll'inci Komd. Tug. TOW Bl. 2'nci Tow Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

261 Tğm. Hamza ER Gnkur. ÖZKUV K.lığı 1‘inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 8'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Tim K. Yrd.)

262 Alb. Ali ERASLAN TSK İnsani Yrd. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

263 Bnb. Ali ERCAN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (G/M Hlkp. Test Uçuş Kont, ve Standardizasyon Pit.)

264 Yzb. Burak ERCAN Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Mhf. Komd. Tb. K. Konutları Blg. Mhf. Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

265 Ütğm. Serdar ERCAN Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Sabit Kanat Uçuş Eğt. Krl. Hf. Nak. Uç. Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)

266 Alb. Erdoğan ERDEM Kr, Hvcl. Okl. Erkan Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

267 Alb. Hakan ERDEM GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Enf. Hstl. ve Kİ. Mik. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

268 Alb. Muharrem ERDEM Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Kur. Bşk. isth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

269 Yzb. Selçuk ERDEM l'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

270 Alb. Bahadır ERDEMLİ 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

271 Yzb. Muharrem ERDİNÇ K.K. MEBS Bşk. BS D, Bşk. İşit, ve idame Ş. Tml, Srv. işltm. Ks. (Etki Alanı işit, ve iltş. Sb.)

272 Ütğm. Cihan ERDOĞAN K.K. Atlı Spor EM Bnc. Ekp. Eng. Atlama Ks. (Eng. Atlama Sb.)

273 Yzb. Erdan Kaya ERDOĞAN 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

274 Alb. Suat ERDOĞMUŞ 51'inci Mot. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

275 Yzb. Göksel EREN KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. FYO Öğr. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)

276 Yb, Ömer ERGENEKON P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. K. Ks. (Tb. K.)

277 Bnb. Hakan ERGİN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P, Ks. (Üstsb. Tyn. Sb.)

278 Ütğm. Akın ERGÜL 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106’ncı Top. A. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

279 Bnb. Osman Erhan ERGÜN 20'nci Zh. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

280 Ütğm. Veysi ERİK P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. l'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (2’nci Tk. K.)

281 Yzb. Emre ERKAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

282 Alb. Ali Can ERKİLETLİOĞL U 3'üncü Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)

283 Alb. Necmi EROĞLU 39'uncu Mknz. P. Tug. 2'nci Hd. A, A. Kh. K. Ks. (A. K.)

284 Bnb. Nejdet EROĞLU K.K. Öz. Kalem Md. Md. Kh. (Öz. Kalem Md. Yrd.)

285 Alb. Erkan EROL MSB Müs. Müsteşarlık (Emrine)

286 Yb. Hakan EROL K.K. Loj. K.lığı Bkm. K.lığı 5'inci Ana Bkm. Mrk. Klt. Ynt. Md. Hv. Arç. Kabul ve Tec. Böl. Hv. Arç. Kabul ve Tslm. Ks. (Ks. A.)

287 Ütğm. Kadir EROL P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Asb. Kurs Tb. 3'üncü Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (l'inci Tk. K.)

288 Yb. Mehmet EROL l'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Hv. Svn. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

289 Bnb. Mehmet EROL 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı K. Kh. K. Ks. (Loj. Des. K.)

290 Alb. Nail ERSÖZ GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Gn. Crh. ABD Bşk. Harp Crh. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

291 Yb. Yücel ERSÜREN Kr. Hvcl. K.lığı Dent. Değ. Kaza Kırım, Uçuş ve Yer Emn. Bşk. Dent, ve Değ. Ş. (Hvcl. Hrk. ve Eğt. Dent. Sb.)

292 Yzb. Ahmet ERTEKİN l'inci Or. Kur. Bşk. GENSEK İşi. ve Koor. Ks. (icra Sb.)

293 Bnb. Muhammet Hanifi ERTOSUN 12'nci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Hrk. ve Eğt. Ks. (Ks. A.)

294 Yb. Ümit ERTUĞRUL l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. MHM A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Loj. Per.)

295 Yzb. Emre ERYÜZ 2'nci Zh. Tug. l'inci Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

296 £ 3Û0 1- Enes Doruk ESEN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)

297 Ütğm. Serbay ESEN l'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

298 Alb. Turan FEDAİ GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. As. Sağ. Hiz. ABD Bşk. Bşk. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)

299 Bnb. Çağatay FIRINCI 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Loj. Ks. (ikm. Sb.)

300 Bnb. Hasan FİDAN K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Pl. Sb.)

301 Ütğm. Mustafa FİDAN 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. l'inci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

302 Tğm. Hüseyin FİLİBE 48'inci Hd. Tug. Andaç K, Yrd. 2'nci Hd. Tb. 4'üncü Hd. Bl. Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

303 Alb. Nebi GAZNELİ 23'üncü Mot. P. Tüm. 6'ncı Mot. P. A, A. Kh. K. Ks. (A. K.)

304 Alb. Uğurcan GENÇAY 25'inci Hd. Tug. Artvin K. Yrd. K. Ks. (Tug. K, Yrd.)

305 Yb. Ümit GENÇER K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)

306 Alb. Ahmet Zeki GEREHAN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve isth. ABD Bşk. (ABD Bşk.)

307 Alb. İsmail GİRGİN 3'üncü Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

308 Yb. Ertuğrul GÖKBULUT 59'uncu Top. Eğt. Tug. Top. Eğt. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

309 Yzb. Fatih GÖKÇE K.K, Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı İsth. Ş. (isth. Sb.)

310 Yb. Bülent GÖKÇİÇEK 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Müş. PI, Gr. (MPG) Bşk. Bşk. (Müş. Pl. Gr. (MPG) Bşk.)

311 Ütğm. İbrahim GÖKIRMAK l'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl, Bl, Kh. (Bl. K.)

312 Alb. Ufuk GÖKŞEN MALTEPE As. Lis. K, (Okl. K.)

313 Tğm. Mehmet Fatih GÖKTAŞ is. Okl. ve EM is. Okl. Eğt. Des. ve Tatb. Tb. Karışık Köp. Bl. Yz. Köp. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

314 Ütğm. İsmail GÖKTÜRK 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

315 Ütğm. Deniz GÖL K.K. Tatb. Mrk. Mlz. Des. ve Dp. Gr. Tnk. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

316 Alb. Necat GÖR 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

317 Tğm. Selim GÖREN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

318 Yb. İlksen GÖRKEM l'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

319 Yb. Kerim GÖZTEPE 65'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

320 Yb. Halil GÜL Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. K. Ks. (A. K. Yrd.)

321 Alb. Hüsamettin GÜL GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tıp Bilişimi ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)

322 Yzb. Yusuf GÜL K.K. isth. Bşk. İç İsth. Anlz. ve Değ. Ş. iç isth. Anlz. ve Değ. Ks. (Anlz. ve Değ. Sb.)

323 Tğm. İbrahim Furkan GÜLCAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr, ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

324 Bnb. Yasemin GÜLCAN KURT GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Biyokimya ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

325 Yzb. Hakan GÜLER l'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK Kh. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

326 Yb. Talip GÜLER Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

327 Tğm. Murat GÜLERDİ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

328 Ütğm. Davut GÜLLÜÇAYIR MEBS Okl. ve EM MEBS Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Asb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

329 Yb. Metin GÜLTEKİN 5'inci Zh. Tug. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

330 Tğm. Hüseyin GÜMÜŞ 54'üncü Mknz. P. Tug. Kestanelik K. Yrd. 2'nci Hd. Tb. l'inci Hd. Bl. l'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

331 Bnb. Zafer GÜMÜŞ 2'nci Zh. Tug. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

332 Tğm. İbrahim GÜNAYDIN 2'nci Hd. Tug. Köprülü K. Yrd. 5'inci Hd, Tb. 4'üncü Hd. Bl. l'inci Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

333 Ütğm. Mehmet GÜNDEĞER 25'inci Hd. Tug. Kars K. Yrd. 4'üncü Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

334 Alb. Mahmut GÜNDOĞDU K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Ş. Md.)

335 Ütğm. Rıdvan GÜNDOĞDU l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)

336 Yzb. Şafak GÜNDOĞDU KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

337 Tğm. Aykut GÜNDÜZ TSK insani Yrd. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

338 Yzb. Ayhan GÜNEY KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. l'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (4'üncü Bl. K.)

339 Ütğm. Vedat GÜNGÖR K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)

340 Yzb. Güven GÜNİNDİ KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 9'uncu Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

341 Ütğm. Öztürk GÜR Zh. Brl. Okl. ve Eğt, Tüm. Zh. Brl, Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Tk. K.)

342 Yzb. Sabri GÜR KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (6'ncı Bl. K.)

343 Yzb. Recep GÜRBÜZ Slh. Kuv. Bnd. Okl. Öğr. ve Kurslar K.lığı Slh. Kuv. Bnd. Lis. Öğr. Tb. Tb. Kh. (isth.veİKKSb.)

344 Yzb. Hakan GÜREŞÇİ MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (ll'inci Bl. K.)

345 Bnb. Özkan GÜRKOL Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl, Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Sb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

346 Yzb. İsmail GÜROL l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj, Ş. İkm. Ks. (Ks. A.)

347 Tğm. Talha GÜVEN 59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Ks. A.)

348 Bnb. Ahmet GÜZEL Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp. Tb. l'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

349 Tğm. Necip HACIBEKTAŞO GLU 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 2'nci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

350 Yzb. Serdar HACISALİHOĞL U 3'üncü Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

351 Tğm. Kazım HAMZAÇEBİ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

352 Alb. Ali HARLAK GATE Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Gn. Crh. ABD Bşk. Harp Crh. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

353 Tğm. Mahir Furkan HASDEMİR Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

354 Yb. Efendi HASPOLAT 55'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Top. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

355 Yb. Taşkın HEKEN 39'uncu Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

356 Yb. Fatih HELVACIOĞLU 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mua. ve Kabul Korns. (Koms. Bşk.)

357 Yb. Ahmet Turan ILICA ETİMESGUT As. Hst. Btbp. Yrd. Lab. Böl. Şef. Rady. Srv. (Uzm. Tbp.)

358 Bnb. Fatih IRMAK Harp Akd. K. Kh. (Emir Sb.)

359 Alb. Mehmet Kemal IRMAK GATA Yk. Bilim Konseyi (Üye - Prof.)

360 Ütğm. Ahmet Fazıl IŞIK K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Yd. Sb. Koor. Sb.)

361 Yb. Ekrem IŞIK Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. K. Ks. (A. K. Yrd.)

362 Alb. İsmail IŞIK 49’uncu Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)

363 Yzb. Halis IŞIKLI 10'uncu Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

364 Tğm. Samet IŞIKSOY KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tk. K.)

365 Tğm. Muhammet Mustafa İBİŞOGLU 54'üncü Mknz. P. Tug. Kestanelik K. Yrd. 3'üncü Hd. Tb. 3'üncü Hd. Bl. l'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

366 Tğm. Burak Han İLGÜN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

367 Yzb. Murat İLHAN 9'uncu Kor. Kor, K.lığı Kur. Bşk. isth. ve IKK Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)

368 Bnb. Semih İLHAN Zh. Brl. Okl, ve Eğt. Tüm. l'inci Tnk. Eğt, A. 2'nci Tırt. Arç. Sür. Er Eğt.Tb.Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

369 Bnb. Aydın İMAMOĞLU 5'inci Zh. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

370 Alb. İsmail İNAL K.K. is. D. Bşk. Emi. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

371 Yzb. Mustafa İNANÇ 4'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

372 Tğm. Fatma İNCE Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

373 Yzb. Hüseyin İNCE KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (12'nci Bl. K.)

374 Alb. Ziver İNCİ DENİZLİ Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)

375 Bnb. Muslih İPEKLİLER 3'üncü P. Eğt. Tug. 58'inci P. Eğt. A. l'inci P. Eğt. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)

376 Ütğm. Ahmet Deniz İŞLER İSLAHİYE Kışla Gzn. Gzn. Md. (Gzn. Sb.)

377 Yb. Savaş KABAKLI 28'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

378 Ütğm. Kurtuluş KAFALI K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Dava ve Yk. Dis. Krl. İşi. Ks. (işi. Sb.)

379 Bnb. Rafet KALAYCI Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

380 Yb. Murat KALE K.K. Hrk. Bşk. Bşk. (MGK ve Koor. Sb.)

381 Bnb. Nurullah KALEBAŞI l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. isth. Bşk. isth. Pl. ve Eğt. Ş. Pl. ve Eğt. Ks. (Eğt. ve İsth. Pl. Sb.)

382 Bnb. Mehmet KALKAN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Asb. Tyn. Sb.)

383 Tgm. Kerim Can KAMAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

384 Alb. Mehmet KAPAN 2'nci Zh. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

385 Alb. Uğur KAPAN Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Döner Kanatlı Uç. Uçuş Eğt. Krl. Krl. Kh. (Krl. Bşk.)

386 Bnb. Ahmet KAPTI K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Hd. Ş. Pl. ve Koor. Ks. (Hd. Pl. Koor. ve Tşk. Sb.)

387 Alb. Mehmet KARABEKMEZ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. Gr, K.lığı (Öğr. Gr. K.)

388 Ütğm. Ömer Faruk KARABOĞA P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. l'inci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (l'inci Tk. K.)

389 Bnb. Osman KARACA Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Yük Hlkp. Tb. l'inci Yük Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

390 Alb. Uğur KARACA K.K. GENSEK GENSEK (Gn. Sek.)

391 Yb. Özcan KARACAN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl, A. Hf. G/M Hücum Hlkp.Tb. K. Ks. (Tb. K.)

392 Tğm. İdris KARADURAN l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. 2'nci Hd. Tb. 7'nci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

393 Alb. Metin KARAGÖZ 3'üncü P, Eğt. Tug. K. Ks. (Emrine)

394 Bnb. Zeyit KARAGÖZ K.K. GENSEK BHİ Ş. HLKİŞ ve Tanıtım Ks. (Ks. A.)

395 Yzb. Evren KARAGÜLLE 59'uncu Top. Eğt. Tug. 2'nci Hav. Eğt. Tb. Tb. Kh. Hrk., Eğt. ve isth. Ks. (Hrk., Eğt. ve İsth. Sb.)

396 Tğm. Yunus KARAGÜLLE ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 105/24,5 mm Çek. Ob, Bt. Adestim l'inci ADESTİM (Ateş Des. Sb.)

397 Ütğm. Mustafa KARAHAN P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 3'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (l'inci Tk. K.)

398 Yb. Yalçın KARAHAN K.K. GENSEK BHİ Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

399 Yb. Fatih KARAKAYA 2'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

400 Yzb. Ali KARAKUŞ K.K. Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı İsth. Ş. (isth, Sb.)

401 Alb. Atilla KARAKUŞ K.K. Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Kuv. Glş. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

402 Yzb. Muhammer KARAMAN MEBS Okl. ve EM Erkan Bşk. Hrk. Eğt. ve Öğt. Ş. (Ş. Md.)

403 Bnb. Gökhan KARASU l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. Mua. ve Kabul Korns. (Koms. Bşk.)

404 Yzb. İbrahim KARATAŞ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (16'ncı Bl. K.)

405 Yb. Şahin KARATE KİN 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

406 Yzb. Mehmet KARGACI 39'uncu Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

407 Yb. Coşkun KARGIN 3'üncü Komd. Tug. Siirt K. Yrd. l'inci Komd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

408 Bnb. Mehmet KARSLI K.K, Tyn. D. Bşk. Uzm. Erb. Ş. Muh. Des. ve Muh. Hiz. Des. Snf. Uzm. Erb. işi. Ks. (Ulş. is. Vet. Uzm. Erb. işi. Sb.)

409 Ütğm. Servet KARTAL P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 4'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (l'inci Tk. K.)

410 Alb. Muzaffer KARTOPU Kr. Hvcl. Okl. Bkm, K.lığı K. Kh. K. Ks. (Bkm. K.)

411 Ütğm. Ahmet KAYA KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 16'ncı Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

412 Tğm. Engin KAYA Gnkur. ÖZKUV K.lığı l'inci ÖZKUV Tug. K.lığı 2'nci ÖZKUV Gr. 5'inci ÖZKUV Tb. 5'inci Tim (Tim K. Yrd.)

413 Yb. Kağan KAYA 54'üncü Mknz. P. Tug. Karaağaç K. Yrd. K. Kh. Hrk., Eğt. ve İsth. Ks. (Ks. A.)

414 Ütğm. Murat KAYA l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

415 Alb. Müslüm KAYA 23'üncü Mot. P. Tüm. K. Ks. (Emrine)

416 Ütğm. Raif KAYA KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (13'üncü Bl. K.)

417 Bnb. Hüseyin KAYIR MALTEPE As. Lis. K. Kh. İsth. ve İKK Ks. (Ks. A.)

418 Yzb. Kaan KELEŞ 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

419 Alb. Rıfkı KESER P. Okl. Öğr. ve Kurs A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)

420 Alb. Vural KESİK GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk, Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

421 Bnb. Güven KESKİN K.K. Tyn. D, Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. Tnk. Ks. (Tnk. Sb. Tyn. Sb.)

422 Yzb. Kemal KESKİN 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş, Pl. ve Hrk. Ks. (Hrk. Pl.Sb.)

423 Yzb. Kenan KESKİN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Öğr. Sb., Kursiyerler ve Müd. (Öğr. Sb.)

424 Ütğm. Nazmi KESKİN ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd, Top. Tb. l'inci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

425 Yb. Birol KESKİN KILIÇ K.K. Tak. EH Tug. K. Ks. (Emrine)

426 Yb. Alpaslan KILIÇ K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Hv. Svn. Ks. (Hv. Svn. Tyn. Sb.)

427 Ütğm. Fatih KILIÇ Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Eğt. Des. ve Tatb. Tb. 2'nci

Mehmet Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk, Ks. (Tk. K.)

428 Yzb. Mehmet KILIÇ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 4'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (14'üncü Bl. K.)

429 Yb. Mehmet Ali KILIÇ 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. 2'nci Tnk. Tb. Tb. Kh. K, Ks. (Tb. K.)

430 Yzb. Bahtiyar KILIÇASLAN K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor, Sb.)

431 Yb. Erdal KILINÇ KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. l'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

432 Yzb. Sedat KILINÇ 14'üncü Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Kşf. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

433 Tğm. Muhammet KIVRAK TSK insani Yrd. Tug. MEBS Bl. Mu. İşit. Des. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

434 Tğm. Taha KIVRAK K.K, Loj. K.lığı Bkm. K.lığı Elkt. Opt. Sis. Bkm. Mrk. Tek. Md. Tek. Ynt. Böl. A. Sis./Prj. İne. Glş. ve Tkp. Ks. A. (Fz. ve Rok. Sis. Prj. Sb.)

435 Ütğm. Servet KIZILTAŞ K.K. Loj. K.lığı ikm. K.lığı ll'inci Ana İkm. Mrk. K. Kh. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

436 Ütğm. İbrahim KIZILYER 58'inci Top. Tug. l'inci Top, Tb. 2'nci Bt. 3'üncü ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

437 Yzb. Celal KİPER K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Hiz. Tb. Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

438 Tğm. Kemal KİRAZLI Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

439 Yb. Celal KOCA Gnkur. ÖZKUV K.lığı l'inci ÖZKUV Tug. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

440 Bnb. Dursun KOCA K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Müş. Pl. ve Hdf. Ynt. Sb.)

441 Bnb. Okan KOCAKURT Kr. Hvci. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

442 Ütğm. Alican KOÇ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

443 Ütğm. Eray KOÇ 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. l’inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

444 Ütğm. Duran KOÇAK KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (ll'inci Bl. K.)

445 Bnb. Fatih KOÇAK 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. BDH Gr. l'inci SAİ Brl. Brl. Kh. (Brl, K.)

446 Ütğm. Abdurrahman KOÇOĞLU 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

447 Alb. Mustafa KOL K.K. Per. PI. ve Ynt. D. Bşk. Mslk. Gelişim Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

448 Yb. Ünal KORKEM 6'ncı Mknz. P. Tüm. K. Ks. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

449 Alb. Ömer KORKUT 2'nci Hd. Tug. Kavuşak K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

450 Bnb. Eyüp KÖK Hv. K. K.lığı Kur. Bşk. isth. Bşk. Müş. Hdf. Ürtm. Anlz. ve Ynt. Mrk. Bşk. 4'üncü Hdf. Sis. Ş. Md. (Hdf. Sis. Anlz. Sb.)

451 Bnb. Mehmet KÖMÜR ŞANLIURFA Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)

452 Tğm. Yasin KÖROĞLU Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve KurslarTb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

453 Yzb, Bahadır KÖSE Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Bşk. (Emrine-Yurt Dışı Akd./Kolej Eğitiminde Gör, Üz.)

454 Yzb. Necdet KÖSTEK 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Top. Tb. Tb. Kh. Per. Ks. (Ks. A.)

455 Bnb. İbrahim KÖYMEN K.K. Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Uzm. Erb. Svl. Me. İşçi, Sözleşmeli Erb. ve Er Pl, Ks. (Ks. A.)

456 Alb. Ayhan KUBAR GATA Yk. Bilim Konseyi (Üye - Prof.)

457 Yb. Mustafa KUBİLAY 3'üncü Kor. MEBS A. TASMUS Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

458 Ütğm. Salih KUKUDASOĞL U Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hiz. Des. Tb. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh, (Bl. K.)

459 Yb. Uğur KUMAT K.K. Kr. Hvcl. D. Bşk. Uçuş Emn. Kaza Kırım ve Hv. Trf. Ş. (Uçuş ve Yer Emn. Sb.)

460 Alb. Bülent KURT GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Patoloji ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Doç.)

461 Yb. Ercan KURT l'inci Mknz. P, Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

462 Alb. Erdoğan KURT 3'üncü Komd. Tug. Kur. Bşk, Bşk. (Kur. Bşk.)

463 Ütğm, Semih KURT ll'inci Komd. Tug, Denizli K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Des. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

464 Tğm. Ahmet KURTAY 57'nci Top. Tug. Hv. Svn. Tb. 3'üncü 35 mm Oer. Flv. Svn. Bt. Hv. Svn. FüzeTk. Tk. Kh. (Tk. K.)

465 Yzb. Çelil KUŞ 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. l'inci Tnk. Tb, Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

466 Alb. Ekrem KÜÇÜKBERBER l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)

467 Alb. Ersöz KÜRKÇÜ İĞDIR Mrk. K.lığı K. Kh.(Mrk. K.)

468 Tğm. Fatih MANDACI Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Flvcl. A, Hf. G/M Flücum Hlkp. Tb. l'inci Flücum Hlkp. Bl. 2'nci Flücum Hlkp. Timi (Hlkp. Pit.)

469 Tğm. Halil Yavuzhan MEKECİ 25'inci Hd. Tug. Artvin K. Yrd. l'inci Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

470 Bnb. Flamza MERMER Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)

471 Tğm. İbrahim MERT Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve KurslarTb. Sb.Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

472 Ütğm. Ali METİN KHO Öğr. A. 2'nci Öğr. Tb. 7'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

473 Yzb. Tarık METİN 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ks. A.)

474 Tğm. İsmail MEYDAN l'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk.Tk. Kh. (Tk. K.)

475 Bnb. Enver MURATOĞLU 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. Hrk. ve Eğt. Ks. (Ks. A.)

476 T|m. Ahmet MUTLU l'inci Zh. Tug. K. Yrd. l'inci Tnk. Tb. l'inci Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

477 Yb. Orhan NAY l'inci Mknz. P. Tug. K, Yrd. 2'nci Mknz, P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

478 Tğm. Emre NAZLIGÜLOĞL U Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl, Kh. (Kursiyer Sb.)

479 Tğm. Ömer NİLÜFER l'inci Mknz, P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. l'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

480 Yzb. Hüseyin NİŞANCI 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl, Bl, Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

481 Tğm. irfan OKUMUŞ Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

482 Tğm. Sami OKUTAN 25'inci Hd. Tug. Artvin K, Yrd. 2'nci Hd. Tb. l'inci Hd. Bl. l'inci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

483 Alb. Yüksel ORDU K.K. isth. Bşk. Güv. Ş. K.K, Kh. Güv. Subaylığı Ks. (Kh. Güv, Sb.)

484 Yzb. Muhammet Erhan ORHAN KHO Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Eğt. Pl. Sb.)

485 Yb. Ali Ercan ORMANOĞLU 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. l'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

486 Tğm. Tayfun ORTANCA 18'inci Mknz. P. Tug. Kom. Des. Tb. Tnks. Bl. l'inci Tnks. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

487 Ütğm. Hakkı OVALI KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 17'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

488 Yb. İsmail ÖCAL KANDIRA Kışla Gzn. Gzn. Md. (Gzn. Md.)

489 Yb. Turgay ÖDEMİŞ KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı K. Kh. (Loj. Des. K.)

490 Alb. Çetin ÖĞÜT 2'nci Hd. Tug. Tug. Kh. K. Ks. (Emrine)

491 Ütğm. Hüseyin ÖĞÜT ll'inci Komd. Tug. Hav. Bl. 3'üncü 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

492 Yzb. Abdurrahman ÖKMEN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. İkm. Ks. (İkm. Asb. Tyn. Sb.)

493 Ütğm. Osman Turan ÖNAL KHO Svn, Bilimleri Ens. Ens. Md. (Emrine-BS Sb. Tml. Sertifika Prog. Eğitiminde Gör. Üz.)

494 Alb. Murat ÖNDER KULELİ As. Lis. Hazır Yemek Hiz. Kont. Tşk. (Tşk. Bşk.)

495 Bnb. Adem ÖNER K.K. Per. İşi. D. Bşk. Olay ine. Ş. Değ, ve İşi. Ks. (Değ. ve işi. Sb.)

496 Alb. Samettin ÖREMİŞ 5'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Emrine)

497 Yzb. Samet ÖRENLİER KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

498 Alb. Fatih ÖRS GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Rady. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

499 Tğm. Hacı Ahmet ÖZ ll'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. işit. Ks. (Ks. A.)

500 Ütğm. Eren ÖZAKINCI TSK insani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 2'nci Doğal Afetler AK Brl. 2'nci Doğal Afetler AK Timi (Tim K.)

501 Bnb. Ender ÖZBEK EGE Or. id. Kur. Ybşk. Gıda Kont. Mfz. Gıda Lab. Ks. Toksikoloji Lab. (Lab. Sb.)

502 Yb. Dinçer ÖZCAN K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Kdr. ve Anlz. Ş. Kdr. İne. Ks. (Muh. Des. Snf. Kdr. ine. Sb.)

503 Alb. Yüksel ÖZCAN Dağ ve Komd. Tug. K. Ks. (Emrine)

504 Yb. Ayhan ÖZÇELİK MSB Harita Gn. K.lığı Erkan Bşk. isth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

505 Tğm. Ahmet ÖZDEMİR l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Ulş. Oto Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

506 Tğm. Emrah ÖZDEMİR 4'üncü Mknz. P. Tug. l'inci Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. 3'üncü Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

507 Yzb. Fatih ÖZDEN K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Koor. Ks. (Koor. Sb.)

508 Ütğm. Haydar Murat ÖZDEN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Hrk. Eğt. Ks. (Pl. ve Hrk. Sb.)

509 Alb. Onur ÖZDEN 172'nci Zh. Tug. K. Ks. (Emrine)

510 Bnb. Burhan ÖZDİL K.K. Per. İşi. D. Bşk. Olay ine. Ş. Mür. ve Şikayet işi. Ks. (Ks. A.)

511 Ütğm. Samet ÖZEN 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

512 Alb. Mustafa ÖZER GATF Eğt. Hst. Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. As. Sağ. Hiz. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk, - Prof.)

513 Ütğm. Ökkeş Hakan ÖZER l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. l'inci Hd. Tb. Kh. ve Des. Bl. Bl, Kh. (Bl. K.)

514 Yzb. Özkan ÖZGENÇ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

515 Yzb. Oğuz Serdar ÖZGÜR Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

516 Alb. Mustafa ÖZKAN Kr. Hvcl. K.lığı K. Ks. (Emrine)

517 T|m. Mustafa ÖZKARDEŞLER Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

518 Yzb. Süleyman ÖZKAYNAKCI 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. BDH Gr. BDH Ş. Brş. Des. Hrk. Ş. Ş. Md.(Ş. Md.)

519 Yzb. Ahmet ÖZKILIÇ 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

520 Alb. Ömer Faruk ÖZKÖSE 23'üncü Mot. P. Tüm. 23'üncü Mot. P. A. A. Kh. K. Ks. (A. K.)

521 Bnb. Zafer ÖZLEBLEBİCİ Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)

522 Tğm. Mehmet ÖZSOY 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/39 mm K/M Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Sb.)

523 Ütğm. Özgür ÖZSOY l'inci Mot. P. Tug. İs. Svş. Bl. l'inci is. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

524 Yb. Bekir ÖZTÜRK TSK As. Atş.likleri Kuveyt ASATŞ (ASATŞ)

525 Ütğm. Çetin ÖZTÜRK ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 107 mm ÇNRA Bt. l'inci Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

526 Tğm. Enes ÖZTÜRK 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. l'inci ÇNRA Atış Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

527 Yzb. Halil ÖZTÜRK MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (7'nci Bl. K.)

528 Alb. Hüseyin ÖZTÜRK K.K. Per. Bşk. Sek. (Sek.)

529 Yb. Özgür ÖZTÜRK ANKARA Mrk. K.lığı 2'nci As. iz. Big. 2'nci Mot. As. iz. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

530 Alb. Sami ÖZTÜRK GATA HAYDARPAŞA Eğt. Hst. Btbp. Dah. Hstl. Böl. iç Hstl. Srv. İmmünoloji ve Alerji Hstl. Ks. (Srv. Şefi - Prof.)

531 Tğm. Soner ÖZTÜRK 48'inci Hd. Tug. Gülyazı K. Yrd. 4'üncü Hd. Tb. l'inci Hd. Bl. Mrk. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

532 Ütğm. Müjdat PALA 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Mly. ve Büt. Ş. (Ş. Md.)

533 Ütğm. Rafet PARLATAN ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 105/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. Kh, Ks. (Bt. Sb.)

534 Ütğm. Mustafa PAYCI KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. l'inci Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

535 Bnb. Murat PAZARBAŞ 6'ncı Mknz. P. Tüm. K. Ks. Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)

536 Bnb. Fikri PEHLİVANLI K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Pl. Ks. (Pl. Sb.)

537 Alb. Arz PEKMEZCİ 28’inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

538 Yzb. Ali Rıza PERÇİN KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 18'inci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

539 Alb. Selçuk Serhat PESEK 58'inci Top. Tug. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

540 Ütğm. Fatih PINAR 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. l'inci Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

541 Yzb. Adem POLAT GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Neonatoloji Bilim Dalı Bşk. (Yandal Uzml. Öğr.)

542 Ütğm. Bora POLAT 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. l'inci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

543 Alb. ilhamı' POLAT GATA K. Bilimsel Yrd. Sağ. Asb. MYO K. (Okl, K.)

544 Yb. Serkan POLAT 14'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

545 Yzb. Sungur POROY 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

546 Tğm. Emre POYRAZ 70'inci Mknz. P. Tug. 4'üncü Hd. A. 3'üncü Hd. Tb. 12'nci Hd. Bl. l'inci Hd.Tk.Tk. Kh. (Tk. K.)

547 Yb. Mesut RAHAT K.K. isth. Bşk. İKK Ş. işi. Ks. (işi. Sb.)

548 Alb. Gökhan Lütfü REYHAN Kr. Hvcl. Okl. Smlt. Uçş. Eğt. K.lığı Eğt. Böl. Bşk. Tml. Hlkp. Uçuş Eğt. Ks. (Uçuş Öğ.)

549 Tğm. Mesut SAĞLIK 8'inci Kor. Kh. Des. Gr. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Mal Saym.)

550 Tğm. Muhammet SAKA K.K. Loj. K.lığı Bkm. K.lığı Erkan Bşk. Bkm., Ürtm. ve Koor. Ş. imlt. Kont, ve Tek. Muhs. Ks. (İmlt. Tkp. Sb.)

551 Alb. İsa SANCAKLI 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K, Ks. (Tug. K. Yrd.)

552 Bnb. Muhammed Hakan SANÖN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Top. Ks. (Top. Sb. Tyn. Sb.)

553 Bnb. Erkan SARI GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Çocuk Endok. Hstl. Bilim Dalı Bşk. (Uzm.Tbp.)

554 Tğm. Yunus Enver SARI AS LAN 28'inci Mknz. P. Tug. Kşf. Bl. l'inci Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

555 Ütğm. Meriç SARIÇALI 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

556 Bnb. Fatih SARIKIR K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Gen. işi. Sb.)

557 Alb. Yusuf SARİ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. K. Ks. (Emrine)

558 Yzb. Ali SAVAŞ ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

559 Ütğm. Serhat SAVCI 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

560 Bnb. Erhan SAVUR YDSG NORFOLK Ytnk. Glş. Bşk, Kom. Kont. int. Edbl. ve idame Alt Bşk. Yrd. Müş. isth. Kşf. Göz. ve Jeospatial Met. Oşng. Ş. (Jısr Konst. Kh. Sb.)

561 Bnb. Süleyman SELEK K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (NATO Pl. Sb.)

562 Yb. İsmail SELVİ MALTEPE As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

563 Bnb. Cevdet SERBEST K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Terörizmle Mcdl. Ş. Hrk. Anlz. Ks, (Değ. Sb.)

564 Bnb. Erdinç SERÇE 14'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

565 Bnb. Ahmet SEREYİM Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. l'inci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

566 Tğm. Ali SERT Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

567 Yzb. Gürkan SERTESER 59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Eğt. Sb.)

568 Alb. Vedat SEVEN K.K. Kr. Hvcl. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

569 Bnb. Ersel SEVİNÇ K.K. GENSEK BHİ Ş. HLKİŞ ve Tanıtım Ks. (HLKİŞ ve Tanıtım Sb.)

570 Yb. Bülent SEVİNDİK TSK As. Atş.likleri KAN BERRA ASATŞ (ASATŞ)

571 Bnb. Yavuz SEZER K.K. GENSEK işi. ve Koor. Ş. İcra Ks. (Kur. Bşk. Öz. Sek.)

572 Ütğm. ismet SEZGİN EDİRNE Mrk. K.lığı İz. Krk. K.lığı K. Kh. (Krk. K.)

573 Alb. Mehmet SEZGİN 3'üncü P. Tüm. K, Ks. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

574 Yb. Ali Tolga SIÇRAR KHO Kur. Bşk. Per. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

575 Tğm. Cavit Tarık SITKI Dağ ve Komd. Tug. Hav. Bl. l'inci 81 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

576 Bnb. Salih SOĞUKPINAR K.K. İsth. Bşk. isth. Pl. Koor. Ş. (Millî Pl. Sb.)

577 Ütğm. Ümit SOYER ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 105/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

578 Yzb. Yavuz SOYER l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Mal Saym.)

579 Yzb. Hakkı SÖKEN Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)

580 Yb. Fatih SÖNMEZ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb, Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

581 Yzb. Münür SÖZEN 39'uncu Mknz. P. Tüm. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. (Ş. Md.)

582 Ütğm. Abdulcabir SUCİ 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Kom. Kont. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

583 Yzb. Necati Soner SUTMAK 2'nci Zh. Tug. Kur, Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Ş. Md. (Eğt. ve Tatb. Sb.)

584 Alb. Cüneyt SURUCU K.K. Per. İşi. D. Bşk. İşi. ve Koor. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

585 Bnb. Mesut ŞAHAN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Asb. Tyn. Sb.)

586 Bnb. Ali ŞAHİN l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Top. Tb. Loj. Ks. (ikm. Sb.)

587 Ütğm. Erkan ŞAHİN K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. LBS Ş. ikm. Yzlm. Glş. Ks. (BS Uyg. Programcısı)

588 Yb. Mehmet ŞAHİN Kr. Hvcl. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

589 Bnb. Mustafa ŞAHİN K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emrine)

590 Alb. Uzay ŞAHİN 5'inci Zh. Tug. K. Yrd. K. Kh. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

591 Yzb. İsmail ŞEN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk, Eğt. Ş. Pl., Hrk. ve Eğt. Ks. (Hrk. Pl.Sb.)

592 Bnb. Şenol ŞEN l'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

593 Yb. Sefer Eyüp ŞENSOY 51'inci Mot. P. Tug. l'inci Mot. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

594 Tğm. Galip ŞİMŞEK Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb.Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

595 Ütğm. Veyis Murat TABAK 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 5'inci Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. K.)

596 Yb. Ercüment TAKIR 10'uncu Komd.Tug. Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

597 Yb. Selahattin TANBOĞA İs, Okl. ve EM İs. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

598 Ütğm. Önder TANRIKULU 58'inci Top. Tug. 227 mm ÇNRA Brl. Brl. Kh. ve Kh. Tk. Brl. Kh. (Brl. K.)

599 Tğm. Müslüm TAPINÇ KHO Öğr. A. 4'üncü Öğr. Tb. 21’inci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

600 Bnb. Erkal TARLACI K.K. Harbe Hazırlık ve Eğt. D. Bşk. Eğt. ve Öğt. Ş. Eğt. Ks. (Eğt. Pl. Sb.)

601 Yb. Şeref TAŞ 55'inci Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

602 Yb. Ümran TAŞ K.K. Per. İşi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Pl. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

603 Bnb. Tekin TAŞDEMİR Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Geri Des. Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

604 Alb. Salih TAŞGIN 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

605 Bnb. Erdal TAŞKIN KULELİ As. Lis. Öğt. Bşk. Sos. Drs. Böl. (Türk Dili ve Edebiyatı Öğ.)

606 Bnb. Ahmet TAŞTAN KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (8'inci Bl. K.)

607 Bnb. Murat TAVLAŞOGLU GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Kalp ve Damar Crh. ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Yrd. Doç.)

608 Alb. Ömer Faruk TEKBAŞ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Halk Sağ. ABD Bşk. Çevre Sağ. Bilim Dalı Bşk. (Bilim Dalı Bşk. - Prof.)

609 Alb. Abdulkadir TEKE GATA K, Bilimsel Yrd. Sağ. Bilimleri Ens. Arşt. ve Glş. Mrk. Sağ. Hiz. Ynt. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

610 Tğm. Osman TEKE Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

611 Bnb. Murat TEKİN 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. BDH Gr. l'inci SAİ Brl. l'inci Svl.-As. Brl. Timi Tim Kh. (Tim K.)

612 Bnb. Ekrem TEKİNARSLAN 54'üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

613 Tğm. Emre TEMİZKAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

614 Yb. Ertuğrul TERZİ 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

615 Ütğm. Yıldırım TERZİ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 13'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

616 Alb. Erdal TOĞAÇ 49'uncu Komd. Tug. K. Yrd. K. Ks. (Tug. K. Yrd.)

617 Yb. Mustafa TOKLU EGE Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Pl. ve Hrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

618 Alb. Enver TOPAL KHO K. Ks. (Emrine)

619 Yzb. Şamil TOPAL 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Kh. Bl. Bl. Kh, Kh. Ks. (Bl. K.)

620 Yb. Cihan TOPCUOGLU 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

621 Bnb. Gökhan TOPRAKDEVİR EN l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. A. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)

622 Tğm. Bilal TOSUN Gnkur. ÖZKUV K.lığı 2'nci ÖZKUV Tug. K.lığı 3’üncü ÖZKUV Gr. l'inci ÖZKUV Tb. 3'üncü Tim (Tim K. Yrd.)

623 Yb. Sait TOSUN KHO Kur. Bşk. Bşk. (Kur. Bşk.)

624 Alb. Ergün TOZKOPARAN GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Göğüs Hstl. ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)

625 Yzb. Ahmet TUFAN KHO Kur. Bşk. İsth. ve İKK Ş. (Güv. Sb.)

626 Alb. Harun TUĞCU GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Adi. Tıp ABD Bşk. Bşk. (ABD Bşk. - Prof.)

627 Yb. Rıza Gökalp TUĞRUL l'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 3'üncü Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

628 Alb. Mehmet Ali TUNA 39'uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emrine)

629 Yb. Dağıstan TUNÇBİLEK 39'uncu Mknz. P. Tug. İskenderun K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

630 Bnb. Mesut TURAN K.K. isth. Bşk. İKK Ş. İşi. Ks. (işi. Sb.)

631 Yzb. Uğur TÜMÜRLEK 58'inci Top. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş, (Ateş Des. Sb.)

632 Yzb. Musa TÜRE 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Loj. Ks. (Ks. A.)

633 Bnb. Mehmet TÜRK Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Hrk. ve İsth. ABD Bşk. (Öğt. El.)

634 Yb. Ercan TÜRKBEN K.K. Loj. K.lığı Hrk. ve id. Ynt. D. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

635 Yb. Süleyman TÜRKER 9'uncu Komd. Tug. 2'nci Komd. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

636 Tğm. Ömer Faruk TÜRKMEN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb, Sb.Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

637 Ütğm. Emin TÜRKSEVER KTBK KTKA 2'nci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

638 Yzb. Sinan TÜRKYILMAZ K.K. Per. işi. D. Bşk. Olay ine. Ş. Değ. ve İşi. Ks. (Ks. A.)

639 Yb. Nihat UÇAN 14’üncü Mknz. P.Tug. 2'nci Tnk.TGKTb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

640 Yzb. Uğur UÇAN 16'ncı Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

641 Ütğm. Mahmut Onur UÇAR 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

642 Tğm. Osman UÇAR 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Kom. Kont. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

643 Yb. Davut UÇUM Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

644 Ütğm. Koray UFAKLI l'inci Mot. P. Tug. 20 mm Çek. Hv. Svn. Bt. Bt. Kh. (Bt. K.)

645 Yb. Gökhan UĞUR l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Eğt. Ş. (SporSb.)

646 Alb. Ümit Hıdır ULAŞ GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Nöroloji ABD Bşk. Eğt. Öğt. Ks. (Öğt. Üyesi - Prof.)

647 Bnb. Fatih Mehmet ULUKUŞ K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Pl. Ş. (Millî Pl. Sb.)

648 Ütğm. Abdullah USLU KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. l'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (l'inci Bl. K.)

649 Yb. Sezgin UYANIK Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Hiz. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

650 Bnb. Nejat UYAR K.K. Svn. Pl. D. Bşk. Strj. ve UA As. ilişkiler Ş. UA As. İlişkiler ve Andlaşmalar Ks, (Ortadoğu/Afrika Ülkeleri Uzm.)

651 Yb. Adnan UYGUN KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 3'üncü Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tb. K.)

652 Bnb. Murat UZ 59'uncu Top. Eğt. Tug. Erkan Bşk. isth. ve İKK Ş. (Ş. Md.)

653 Bnb. Metin UZUN l'inci Mknz. P. Tug, K. Yrd. l'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

654 Bnb. Hakan UZUNAY K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Mslk. Gelişim Ş. Per. Ynt. Sis. Ks. (İnsan Kay. Ytş. Sb.)

655 Yb. Ahmet ÜÇBUDAK TSK As. Atş.likleri Berlin Silahlı Kuv. Ataşeliği Silahlı Kuv. Ataşeliği (Kr. Atş.)

656 Tğm. Yavuz Ali ÜÇLER 20'nci Zh. Tug. K. Yrd. 2'nci Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

657 Bnb. Eyüp ÜNAL K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı 12'nci ikm. Mrk. K. Kh. (ikm. Mrk. K.)

658 Ütğm. Sinan ÜNAL Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Asb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

659 Ütğm. Yasin ÜNAL l'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. K.)

660 Yb. Murat ÜNLÜ GATF Eğt, Hst, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Spor Hkm. ABD Bşk. Sporcu Sağ. ve Hareket Bilimleri Eğt. Uyg. ve Arşt. Mrk. Sporcu Kard. Brm. (Uzm. Tbp.)

661 Tğm. Samed ÜNLÜ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 16'ncı Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

662 Yb. Bahri ÜNSAL l'inci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. MHM A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (İsth. Per.)

663 Ütğm. Faruk ÜRER KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 18'inci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

664 Bnb. Mehmet Semih ÜSKAYA Kr. Hvcl. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Hrk. Mrk. Ks. (Loj. Sb.)

665 Ütğm. Bayram ÜSTÜNDAĞ K.K. Kh. Des. Kt. Gr. Mhf. Tb. 3'üncü Emn. ve Mhf. Bl. l'inci Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

666 Tğm. Furkan ÜZEL KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. l'inci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tk. K.)

667 Alb. Ahmet ÜZER ADAPAZARI Mrk. K.lığı K. Kh. (Mrk. K.)

668 Alb. Erkan VAROL 2'nci Or. Kur, Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Bşk. (Hrk. Bşk.)

669 Ütğm. İbrahim VESKE 59'uncu Top. Eğt. Tug. l'inci Hav. Eğt. Tb. 3'üncü Hav. Eğt. Bl. 120 mm Hav. Er Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

670 Bnb. Murat VESKE K.K. Loj. Pl. D. Bşk. Loj. Pl. ve Koor. Ş. (Müt. Pl. ve Tatb. Sb.)

671 Tğm. İlker VOLKAN KULELİ As. Lis. Öğr. Gr. 2'nci Öğr. Tb. Tb. K.lığı (Tk. K.)

672 Alb. Mutlu Serkan VURDEM K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Pl. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

673 Bnb. Durmuş Ali VURKUN 2'nci Or. Kur. Bşk. id. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

674 Tğm. Hüseyin VURUCU 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz, P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. Slh.Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

675 Bnb. Serkan YAĞLI Kr. Harp Akd. Öğt. Bşk. Bşk. (Emrine-Yurt Dışı Akd./Kolej Eğitiminde Gör. Üz.)

676 Alb. Oğuz YALÇIN Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Gr. Kh. Kh. Ks. (Gr. K.)

677 Yzb. Ünsal YALÇIN 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. Emn. ve Mhf. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

678 Ütğm. Mehmet Kürşat YAMAN 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Slh. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

679 Tğm. Muhterem YAMAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

680 Yb. Murat YANIK 28'inci Mknz. P. Tug. 2’nci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

681 Ütğm. Kazim YANMAZ K.K. Per. Pl. ve Ynt. D. Bşk. Sosyolojik ve Psk. Arşt. Ş. İnsan Kay. Prj. Ks. (Psk. Sınav Tasarım Sb.)

682 Ütğm. Hakan YAŞAR K.K. MEBS Bşk. BS D. Bşk. Pl., Prj. ve Uyuşum Ş. Prj. Ynt. Ks. (BS Prj. Tkp, ve Kont. Sb.)

683 Bnb. Ertuğrul YAVAŞÇA ll'inci Komd. Tug. Kur. Bşk. Hrk. Mrk. A. Cari Hrk. Olay/Tkp. Ks. (Vrd. A.)

684 Bnb. Fikret Yağmur YAVUZ K.K. GENSEK İşi. ve Koor. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

685 Bnb. Yücel YAVUZ K.K, Kuv. Geliştirme ve Tşk. D. Bşk. Bşk. (Emrine-Yurt Dışı Akd./Kolej Eğitiminde Gör. Üz.)

686 Tğm. Mehmet YAYLA l'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK l'inci Tnk. Bl. l'inci Tnk, Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tk. K.)

687 Bnb. Murat YAYLA MALTEPE As. Lis. K. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Ks. A.)

688 Bnb. Yakup YAYLA Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. K. Ks. (Tb. K.)

689 Yb. Hakan YAZILITAŞ 5'inci Zh. Tug. l'inci Tnk. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

690 Yb. Gürhan YENER 9'uncu Komd. Tug. l'inci Komd. Tb. K. Ks. (Tb. K.)

691 Yzb. Suat YERCEL K.K. Tyn. D. Bşk. Pl. ve Koor. Ş. Tşk. ve Kdr, Ks. (Tşk. Sb.)

692 Ütğm. Mennan YEŞİLBAŞ Cumhurbaşkanlığı Mhf, A. Mhf. Komd. Tb. Köşk Mhf. Komd. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

693 Alb. Ediz YEŞİLKAYA GATF Eğt. Hst. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Çocuk Sağ. ve Hstl. ABD Bşk. Çocuk Endok. Hstl. Bilim Dalı Bşk. (Öğt. Üyesi - Doç.)

694 Yzb. Abdullah YETİK Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Hf. G/M Hücum Hlkp. Tb. 2'nci Hücum Hlkp. Bl. Bl. Kh. (Bl, K.)

695 Yzb. Mustafa YILDIRIM KHO Öğr. A. l'inci Öğr. Tb. 2'nci Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

696 Tğm. Sefa YILDIRIM 28'inci Mknz. P. Tüm. 28'inci Mknz. P. A. l'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. BI.SIh.Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

697 Alb. Ahmet Atilla YILDIRIR 8'inci Kor, Kor. K.lığı Kur. Bşk. Bşk. (Emrine)

698 Yb. Kadir YILDIZ 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Tb. Kh. K. Ks. (Tb. K.)

699 Yzb. Serdar YILDIZ K.K. Per. PI. ve Ynt. D. Bşk. Ynt. Ş. Prnsp. ve Ynt. Ks. (Prnsp. ve Ynt. Sb.)

700 Yzb. Serkan YILDIZ Kr. Hvcl. K.lığı Hv. Ulş. Gr. Öz. Tb. Hrk., Eğt. ve isth. Ks. (Ks. A.)

701 Alb. Yusuf YILDIZ K.K. Per. işi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Mülakat Ş. (Mülakat Sb.)

702 Ütğm. Abdullah YILMAZ Cumhurbaşkanlığı Mhf. A. Mly. ve Büt. Ks. (Ks. A.)

703 Ütğm. Efraim YILMAZ P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 2'nci Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

704 Ütğm. Fatih YILMAZ K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Sb. Ks. (Terfi Sb.)

705 Alb. Haşan YILMAZ K.K. Tyn. D. Bşk. Uzm. Erb. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

706 Yzb. İbrahim YILMAZ K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı ll'inci Ana İkm. Mrk. Dplm. K.lığı l'inci Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. Saym. Ks. (Mal Saym.)

707 Ütğm. Mehmet YILMAZ l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. Bkm. Bl. işit. Ks. (Ks. A.)

708 Alb. Murat YILMAZ l'inci P. Eğt. Tug. K. Ks. (Emrine)

709 Ütğm. Ruhi YILMAZ KHO Öğr. A. 3'üncü Öğr. Tb. 14'üncü Öğr. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

710 Alb. Abdullah YİĞİT K.K. Loj. K.lığı Pl. ve Koor. D. Bşk. Bşk. (D. Bşk.)

711 Yzb. Aydın YİĞİT 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. MEBS Ş. (Ş. Md.)

712 Yb. Nuri YİĞİT GATF Eğt. Hst. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Tbb. Patoloji ABD Bşk. Öz. Teşhis ve Lab. Ks. (Uzm. Tbp.)

713 Alb. Yusuf YİĞİT K.K. Per. İşi. D. Bşk. Olay İne. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

714 Alb. İsmail YOLCU K.K. Dent, ve Değ. Bşk. 2 Nu.lı Dent. Gr. (Uçuş Hrk. ve isth. Üyesi)

715 Ütğm. Birant YÖNEL DENİZLİ Mrk. K.lığı iz. Krk. K.lığı K. Kh. (Krk. K.)

716 Yzb. Hakan YUKARKİ Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. Meydan Hrk. Bl. Bl. Kh. (Bl. K.)

717 Ütğm. Taner YURT 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 120 mm Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

718 Ütğm. Mesut YURTSEVEN 58'inciTop. Tug. Loj. Des. K.lığı Hiz. Brl. Brl. Kh. (Brl. K.)

719 Ütğm. Havva YURTTAŞ 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (Ks. A.)

720 Bnb. İsmail YÜKLEYEN K.K. GENSEK GENSEK Bil. Edinme Ş. (Ş. Md.)

721 Yb. Murat YÜKSEL K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Ş. Md. (Ş. Md.)

722 Tğm. Nuri YÜKSEL Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

723 Yb. Mustafa ZELBEY Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğt. Bşk. Tak. ve Gn. Konular Krl. Bşk. Tak. Konular Eğt.-Öğt. Ks. (ADK Öğ.)

724 Tğm. Hüseyin ZENGİN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

725 Ütğm. İbrahim ZENGİN Zh. Brl. Okl. ve Eğt. Tüm. Zh. Brl. Okl. Öğr. ve Kurs Tb. Asb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Tk. K.)

726 Ütğm. Ali ZOR ll'inci Komd. Tug. K. Tnk. TGK Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl, K.)

Sıra No Rütbe Ad Soyad Birliği

1 Asb.Kd.Çvş. Yusuf ACAR ll'inci Komd. Tug. K. Tnk. TGK Kh. Bl. Bl. Kh, Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

2 Asb.Kd.Bçvş. Abdülkadir AÇIKBAŞ K.K, Per. İşi. D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)

3 Asb.Kd.Bçvş. Taner AÇIKTEPE 57'nci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. 3'üncü D/DS Tk. (3'üncü Top.Tb. için) 3'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)

4 Asb.Bçvş. Cem Günay AHAT l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. ikm. Ks. (Ted. Asb.)

5 Asb.Bçvş. Emrah AKÇA 14'üncü Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)

6 Asb.Kd.Çvş, Ejder AKDEMİR 65'incİ Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Slh. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

7 Asb.Bçvş. Özgür AKI 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. l'inci Bkm. Bl. l'inci D/DS Tk. (l'inci Mknz.P.Tb. İçin) l'inci Mbl. Bkm. ve Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)

8 Asb.Çvş. ilyas AKILLI l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Ekmekçi Tk. l'inci Ekmekçi Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)

9 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet Ali AKIN ll'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 2'nci Geri Des. Tk. Elkt. ve Hbrlş. Sis. Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)

10 Asb.Bçvş. Mehmet AKKUŞ K.K. Per. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)

11 Asb.Bçvş. Yunus AKYÜZ 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk, Tb. 2'nci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

12 Asb.Kd.Bçvş. Ümit ALPAR Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Uç. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Başteknisyen)

13 Asb.Kd.Bçvş. Tamer ALTINAY l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. (İkm. Asb.)

14 Asb.Kd.Çvş. Mehmet ALTINTAŞ l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. (Mal Sor.)

15 Asb.Çvş. Şerafettin ALTINTAŞ 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. işit. Ks. (İkm. Asb.)

16 Asb.Bçvş. Mustafa ARSLAN 58'inci Top. Tug, l'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Kom. Kont. Tk. Kom. Kont. Ks. (Mu. Sis. Asb.)

17 Asb.Kd.Çvş. Yusuf ARSLAN 8'inci Kor. MEBS Bl. EKY MEBS işit. Tk. MEBS Mrk. İşit. Ks. (Tll. Sis. işltn.)

18 Asb.Kd.Bçvş. Tayfun ATEŞ l'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tnk. Kullanıcı Bkm, Tekns.)

19 Asb.Kd.Bçvş. Ramazan ATSAN Kr. Hvcl. Okl. Smlt. Uçş. Eğt. K.lığı Tek. Bkm. Böl. Tek. Bkm. Ks. (Avio. Tekns.)

20 Asb.Kd.Üçvş. Ahmet AYAOKU Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Orta G/M Hücum Hlkp.Tb. Hrk. Eğt. Ks. (Hrk. ve Eğt. Asb.)

21 Asb.Bçvş. Hasan AYAZ 2'nci Or. Kur. Bşk. Hrk. Kur. Ybşk. Hrk. Bşk. Müş. Hrk. Kom. ve Kont. Mrk. Bil. Ynt. ve İd. İşler A. Bil. Ynt. Ks. (Gelen/Giden Evr. Tkp. Asb.)

22 Asb.Bçvş. Hüseyin AYDAN 8'inci Kor. Kor. K.lığı K. Kh. (Emrine-Emir Asb. Ol. Gör. Üz.)

23 Asb.Üçvş. Emre AYDIN l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)

24 Asb.Kd.Çvş. Mustafa AY PAN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Slh. ve Slh. Sis. Bkm. Ks. (EO Tekns.)

25 Asb.Kd.Çvş. Mehmet BALİ 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. l'inci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Zh. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)

26 Asb.Bçvş. ilyas BARUT Kr. Hvcl. Okl. K. Ks. (Emir Asb.)

27 Asb.Üçvş. Tayfun BAŞAR 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)

28 Asb.Kd.Bçvş, Cevdet BAŞDAR l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. İşit. Ks. (İkm. Asb.)

29 Asb.Kd.Bçvş. Ali BAŞ ER 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Elkt. ve Hbrlş. Sis. Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)

30 Asb.Kd.Bçvş. İdris BAŞKAYA 28'inci Mknz. P. Tug. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Zh. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)

31 Asb.Kd.Bçvş. İsmail BAY KULELİ As. Lis. K. Kh. İd. Ks. (İd. işler Asb.)

32 Asb.Çvş. Cemalettin BAYRAK 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb, Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

33 Asb.Üçvş. Ahmet BAYSAL 6'ncı Mknz. P. Tüm, 106'ncı Top. A. l'inci Top. Tb. l'inci 155/52 mm K/M Ob. Bt. Bt. Kh. (Bt. Asb.)

34 Asb.Üçvş. Halil İbrahim BAYSAL 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 5'inci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. 4'üncü ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. İşltn.)

35 Asb.Bçvş. Turan BAYSAL 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Tb. Kh. Hrk. Eğt. Ks. (Hrk. Asb.)

36 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa BEKAR l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Pl. ve Koor. Ks. (PM İmha Asb.)

37 Asb.Üçvş. Ahmet Taha BEŞPARMA K K.K. Loj. K.lığı ikm. K.lığı Kur. Bşk. MEBS Ş. BS Des. Ks. (BS işltn.)

38 Asb.Kd.Bçvş. Bünyamin BIYIKLI KANDIRA Kışla Gzn. Gzn. Md. (İkm. Asb.)

39 Asb.Kd.Çvş. Tevfik BİLGEN 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 5'inci Bt. l'inci ÇNRA Atış Tk. l'inci ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. işltn.)

40 Asb.Bçvş. Bora BİLGİN 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı K. Kh. (Mrl. Ekp. K.)

41 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet BORAN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Per. Ş. Özlük Ks. (Özlük İşi. Asb.)

42 Asb.Bçvş. Ramazan BOZDAĞ 14’üncü Mknz. P. Tug. Kur. Bşk. Hrk. ve Eğt. Ş. Ş. Md. (Hrk. ve Eğt. Asb.)

43 Asb.Kd.Çvş. Ali BÜLBÜL l’inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Mal Sor.)

44 Asb.Üçvş. Yasin BÜYÜKALT AY Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Hf. Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)

45 Asb.Kd.Bçvş. Ünsal CANBOĞA K.K. GENSEK BHİ Ş. Bilişim Ks. (Gn. Ağ Tasarım Asb.)

46 Asb.Çvş. İbrahim CANDAR l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. l'inci Mot. P. Tb. l'inci Mot. P. Bl. 3'üncü P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

47 Asb.Üçvş. Mehmet CANKURT 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Tnk. K.)

48 Asb.Çvş. Gökhan CEREN KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Hiz. Bl. Tesisat, İnş., Bkm., Onr. ve İşit. Tk. Mrk. Isıtma Sis. Bkm. ve İşit. Ks. (Ks. K.)

49 Asb.Bçvş. Adem ÇEVRİ 8’inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı Konser ve Tör. Hiz. Ekp. (Flütcü-Picolacı)

50 Asb.Kd.Bçvş. Levent CEYLAN Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Bl. Kh. (ikm. ve id. işler Asb.)

51 Asb.Kd.Bçvş. Çelil CİĞERCİ l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Sef. Ks. (Sef. ve PYBS Asb.)

52 Asb.Kd.Çvş. Selim CİVELEK 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Hrk. Mrk. A. Cari Hrk. Tkp. Ks. (Hrk. Per.)

53 Asb.Kd.Bçvş. Kazım COŞKUN ll'inci Komd. Tug. MEBS Bl. EKY MEBS işit. Tk. MEBS Mrk. İşit. Ks. (Tll. Sis. işltn.)

54 Asb.Üçvş. Ümit COŞKUN ll'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. Kh. Des. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

55 Asb.Bçvş. Seyhan ÇÖMEZ K.K. Kur. Bşk. Bşk. (Krm. Asb.)

56 Asb.Kd.Çvş. Şahin ÇAĞUYAN P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 4’üncü Sb. Tml. Kurs Bl, Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

57 Asb.Çvş. Hüseyin ÇAKIR ll'inci Komd. Tug. Denizli K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. l'inci Komd. Bl. Bl. Kh. (İlk ve Acil Yrd. Tek.)

58 Asb.Kd.Bçvş. Tuncay ÇAKIROĞLU l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. Pl. Koor. ve Ulş. Ks. (Ulş. Koor. Asb.)

59 Asb.Kd.Çvş. Eren Osman ÇALGIN 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl, 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

60 Asb.Kd.Bçvş. Ayhan ÇANĞER l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 5'inci D/DS Tk, (Muh.Des. ve Muh.Hiz.Des.Brl. için) 2'nci Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)

61 Asb.Üçvş. Umut ÇELEN l'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK 2'nci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

62 Asb.Çvş. Eşref ÇELİK l'inci Mot. P. Tug. Tnk. TGK l'inci Tnk. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tnk. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

63 Asb.Çvş. Muhammed Mustafa ÇELİK l'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. MEBS A. TASMUS Tb. l'inci TASMUS Bl. 2'nci TASMUS Tk. Mbl. Abn. Giriş Nok. Ks. (Tim K.)

64 Asb.Çvş. Ömer Faruk ÇELİK K.K. Loj. K.lığı Ulş. K.lığı l'inci Ulş. Ynt. Mrk. Ulş. Oto Tb. Ulş, Orta Oto Bl. l'inci Ulş. Orta Oto Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

65 Asb.Üçvş. Rifat ÇELİK Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Periyodik Bkm, Tekns.)

66 Asb.Kd.Bçvş. Erkan ÇETİN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Yük Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Başteknisyen)

67 Asb.Kd.Çvş. Halil ÇETİN l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. l'inci Mot. P. Tb. Muh. Des. Bl. Kşf. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

68 Asb.Kd.Bçvş. Metin ÇETİN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Ulş. Ks. (Ks. Asb.)

69 Asb.Kd.Çvş. Yunus Emre ÇEVİK K.K. isth. Bşk. İKK Ş. İKK Ks. (İşi. Asb.)

70 Asb.Kd.Bçvş. Mehmet Zeki ÇIRAK l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Evr. ve Pos. İşleri Ks. (Kontrollü Evr. Asb.)

71 Asb.Kd.Bçvş. Gazi ÇİNBOLAT 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Slh. ve Slh. Sis. Bkm. Ks. (EO Tekns.)

72 Asb.Kd.Çvş. Cevdet ÇOKYAKAR 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

73 Asb.Kd.Bçvş. Dursun ÇÖRDÜK l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Hsp. Sor. (Eşya))

74 Asb.Kd.Bçvş. Erkut ÇÖRTENLİO GLU l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. l'inci Geri Des. Tk. Arç. ve Arç. Sis. Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Tekns.)

75 Asb.Üçvş. Fatih DAĞCI K.K. Tyn. D. Bşk. İd. ve Sb. Asb. Özlük Ş. Diğ. Özlük İşi. Ks. (işi. Asb.)

76 Asb.Kd.Çvş. Mehmet Burak DEMİR K.K. Tyn. D. Bşk. id. ve Sb. Asb. Özlük Ş. İd. işler Ks. (id. İşler Asb.)

77 Asb.Kd.Çvş. Arif Burak DEMİRELLİ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. Muh. Des. Bl. 106 mm Hav. Tk. 2'nci Atış Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)

78 Asb.Kd.Üçvş. Rıza DEMİRER l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. l'inci Hd. Tb. 3'üncü Hd. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)

79 Asb.Bçvş. Zekerye DEMİRKIRA N 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. l'inci Bkm. Bl, l'inci D/DS Tk. (l'inci Mknz.P.Tb. için) l'inci Mbl. Bkm. ve Onr. Timi (Slh. Tekns.)

80 Asb.Kd.Bçvş. Mesut DEMİRÖZE R l'inci Mot. P. Tug. 20 mm Çek. Hv. Svn. Bt. Bt. Kh. (Bt. Asb.)

81 Asb.Üçvş. Ali DİKİ 25'inci Hd. Tug. Erkan Bşk. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

82 Asb.Çvş. Serkan DİLEK K.K. Tatb. Mrk. Loj. Des. K.lığı Kışla Hiz. Bl. Mutf. Ks. (Ks. K.)

83 Asb.Kd.Çvş. Uğur DOĞAN Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

84 Asb.Bçvş. Erkan DOĞRU 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

85 Asb.Üçvş. Tolga DONAT l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. isth. Ş. İKK ve Güv. Ks. (İKK ve Güv. Asb.)

86 Asb.Kd.Çvş. Engin DÖNER TSK insani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 3'üncü Doğal Afetler AK Brl. 4'üncü Doğal Afetler AK Timi (Acil Müdahale Uzm.)

87 Asb.Kd.Bçvş. Davut DÖNMEZ 28'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 4'üncü D/DS Tk. (3'üncü Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)

88 Asb.Kd.Bçvş. İsmet DURGUN EGE Or. Kur. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)

89 Asb.Çvş. Murat DÜLGER l'inci Mot. P.Tug. Tnk.TGK l'inci Tnk. Bl. 2'nci Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tnk. K.)

90 Asb.Kd.Bçvş. Cem ELKATMIŞ 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı Konser ve Tör. Hiz. Ekp. (Si Bemol Klarnetçi)

91 Asb.Kd.Bçvş. İsmail ERCAN K.K. Per. İşi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Mülakat Ş. (Mülakat Asb.)

92 Asb.Çvş. Adem ERKORKMA Z 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Kh. Bl, Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks, (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

93 Asb.Kd.Bçvş. Kemal ERSEÇEN l'inci Mot. P. Tug. MEBS Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm, Tekns. - Ks. K.)

94 Asb.Kd.Çvş. Fatih EZER 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. l'inci Bt. l'inci Atış Tk. l'inci Atış Ks, (Aİ Bilgs. İşltn.)

95 Asb.Kd.Bçvş. Serkan FAKİROĞLU 20'nci Zh. Tug. Kur. Bşk. İsth. Ş. İKK ve Güv. Ks. (İKK ve Güv. Asb.)

96 Asb.Kd.Bçvş. Mesut FIRAT Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Bkm. ve Onr. Bl. Hv. Arç. Sis. Bkm. ve Onr. Tk. (Çatlak Kont. Tekns.)

97 Asb.Bçvş. Serkan FİLİZ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. l'inci Bt. Tek. Alan Tk. 2'nci Tek. Ks. (Fz. Göv. Tümleşik Test Tekns.)

98 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa GENÇAY 54'üncü Mknz. P. Tug. Karaağaç K. Yrd. K. Kh. Per. ve Loj. Ks. (İd. işler Asb.)

99 Asb.Kd.Çvş. Ersin GERMİYAN 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

100 Asb.Kd.Bçvş. Hüsnü GÖÇMEN K.K. Tyn. D. Bşk. Muh. Des. Snf. Tyn. Ş. Top. Ks. (Ks. Asb.)

101 Asb.Bçvş. Rifat GÖKÇEN 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 2'nci Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

102 Asb.Kd.Çvş. Türker GÖKDEMİR Kr. Hvcl. Okl. Bkm. K.lığı Hat Bkm. K.lığı Bkm, Brl. Uç. Ks. (Uç. Tekns.)

103 Asb.Kd.Bçvş. Osman GÖKMEN K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn, Ş. P. Ks. (Ks. Asb.)

104 Asb.Kd.Çvş. Osman GÖKYAR 65'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)

105 Asb.Üçvş, Murat GÖSTERİT Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb, G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)

106 Asb.Kd.Bçvş. Engin GÖZ Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Mu.-Avio. Konular Krl. (Elk. Elkt. Sis. Öğ.)

107 Asb.Kd.Üçvş. Cebrail GÜÇLÜ l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. l'inci Hd, Tb. Kh. ve Des. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

108 Asb.Kd.Bçvş. İbrahim GÜL 3'üncü Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Ybşk. Bil. Hrk. Ş. Ş. Md. (İd. işler Asb.)

109 Asb.Kd.Bçvş. Korkmaz GÜLAL K.K. Kur. Bşk. K.K. Astsubaylığı (K.K. Asb.)

110 Asb.Kd.Bçvş. İskender GÜLMEZ 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Kışla Hiz. Tk. Elk. işit, ve Bkm. Ks. (Ks. K.)

Ill Asb.Bçvş. Sinan GÜMÜŞ l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Top. Tb. Kh. ve Hiz. Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

112 Asb.Kd.Bçvş, Mustafa GÜNERİ 28'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 4'üncü D/DS Tk. (3'üncü Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)

113 Asb.Kd.Çvş. Hasan Hüseyin GÜNEŞ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. 2'nci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

114 Asb.Bçvş. Güven GÜNGÖR 95'inci Zh. Tug. Kur. Bşk. MEBS Ş. Ş. Md. (MEBS Pl. Asb.)

115 Asb.Kd.Çvş. Mehmet GÜNGÖR Kr. Hvcl. K.lığı 4'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)

116 Asb.Kd.Bçvş. Emre GÜREL 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Arç. ve Arç. Sis. Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Tekns.)

117 Asb.Bçvş. Mustafa GÜVEN KTBK KTKA Top. Tb. Kh. ve Hiz. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. Asb.)

118 Asb.Üçvş. Serhat GÜVENÇ l'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Top. Tb. 3'üncü 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Asb.)

119 Asb.Kd.Bçvş. Birol HAMARAT l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. (Hsp. Sor. (Yiy.))

120 Asb.Üçvş. Murat HEDİYE 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 3'üncü Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm, Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

121 Asb.Kd.Çvş. Hasan HINÇAL Kr. Hvcl. Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

122 Asb.Kd.Çvş. Orhan İPEK 3'üncü Komd. Tug. Eruh K. Yrd. 2'nci Komd. Tb. l'inci Komd. Bl. 3'üncü Komd. Kolu Kol Kh. (Kol K.)

123 Asb.Bçvş. Erhan İŞÇİ 39'uncu Mknz. P. Tug. Kşf. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Zh. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)

124 Asb.Bçvş. Güner KAÇAR ll'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Ulş. Oto Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

125 Asb.Kd.Bçvş. İsmail KALAN K.K. Loj. K.lığı ikm. K.lığı 22'nci ikm. Mrk. Dplm. K.lığı Dplm. K.lığı K. Kh. (Emrine)

126 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet KALE l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. Ks. (Ana Mlz. ve Yd. Prç. Asb.)

127 Asb.Kd.Bçvş. Yalçın Emre KALE l'inci Mot. P, Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. (Hsp. Sor.)

128 Asb.Kd.Bçvş. Erdal KAPLANCI 25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. Tug. Foto Film Ks. (Ks. K.)

129 Asb.Kd.Çvş. Emre KARAARSLA N TSK İnsani Yrd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. işit. Ks. (İkm. Asb.)

130 Asb.Kd.Bçvş. İhsan KARABULU T 20'nci Zh. Tug. Kom. Des. Tb. is. Svş. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (ikm. Asb.)

131 Asb.Kd.Bçvş. Gökhan KARACA K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn, Ş. P. Ks. (Ks. Asb.)

132 Asb.Bçvş. Fatih KARAGÖZ Kr. Hvcl. K.lığı K. Ks. (Emir Asb.)

133 Asb.Bçvş. ismet KARAKAYA 65'inci Mknz. P. Tug. K, Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. l'inci Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. Asb.)

134 Asb.Kd.Bçvş. Adnan KARAMAN EGE Or. Or. K.lığı K. Kh. (Emrine-EGE Or. K. Krm. Asb. Ol. Gör. Üz.)

135 Asb.Kd.Çvş. Ziya KARAPINAR 58'inci Top. Tug. 227 mm ÇNRA Brl. AİM (Ateş Gös. işltn.)

136 Asb.Bçvş. İsmail Hakkı KARTAL 59’uncu Top. Eğt. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)

137 Asb.Kd.Çvş. Yakup KAYA K.K. Loj. K.lığı Ulş. K.lığı Ulş. Orta Oto Tb. 2'nci Ulş. Orta Oto Bl. Konteyner Taşıyıcı Tır Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

138 Asb.Kd.Bçvş. Hakan KAYACAN 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Bkm. Bl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Top.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)

139 Asb.Çvş. Maksut KELEŞOĞLU 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug. Tnk. Tb. l'inci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. Tk. Kh. ve l'inci Tnk. Ks. (Tnk. K.)

140 Asb.Bçvş. Musa KELLE l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 3'üncü D/DS Tk. (2'nci Tnk.Tb. G/K İçin) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Slh. Tekns.)

141 Asb.Bçvş. Mustafa KEVSER 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. İşit. Ks. (Direkt Değiştirme Asb.)

142 Asb.Kd.Bçvş. Burhan KILINÇ ADAPAZARI Mrk. K.lığı iz. Krk. K.lığı K. Kh. (iz. Asb.)

143 Asb.Bçvş. Hasan KILINÇ 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. l'inci Bkm. Bl. l'inci D/DS Tk. (l'inci Mknz.P.Tb. için) 2'nci Mbl. Onr. Timi (Zh. Arç. Tekns.)

144 Asb.Üçvş. Musa KIVANÇ 14'üncü Mknz. P. Tug. 2'nci Tnk. TGK 3'üncü Tnk. Bl. l'inci Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

145 Asb.Kd.Bçvş. Yalçın KIZILÇAM K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. isth. Ks. (Ks. Asb.)

146 Asb.Çvş. Murat KOÇ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. l'inci Bt. Tek. Alan Tk. l'inci Tek. Ks. (Güç Dğt. ve istikamet Tespit Chz. işltn.)

147 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman KOÇ 8'inci Kor. Blg. Bnd. K.lığı K. Kh. (İkm. Asb.)

148 Asb.Çvş, Sam et KOÇAK l'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

149 Asb.Üçvş. Ahmet KOÇAN Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Avio. Tekns.)

150 Asb.Bçvş. Ömer KOÇDOĞA N 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. Kh. Bl. Hav. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

151 Asb.Kd.Çvş. Mustafa KONUK K.K. Loj. K.lığı İkm. K.lığı ll'inci Ana İkm. Mrk. Dplm. K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) Mal Saym. Dplm. Ks. 2'nci Dplm. Timi (Mal Sor.)

152 Asb.Bçvş. Halil KONUKMA N 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Bkm. Bl. l'inci D/DS Tk. (l'inci Top.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (ÇNRA İçin) (Tkr. Arç. Tekns.)

153 Asb.Bçvş. Recep KÖMÜRCÜ 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. MEBS Ş. BS Pl., Ynt. ve işit. Ks. (BS İşltn.)

154 Asb.Üçvş. Serhat KUKUL 65'inci Mknz. P.Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 2'nci D/DSTk. (2'nci Mknz.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)

155 Asb.Kd.Bçvş. Mustafa KUMDAKCI K.K. GENSEK GENSEK (İd. İşler Asb.)

156 Asb.Üçvş. Mustafa KURT l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. l'inci Hd. Tb. 2'nci Hd. Bl. l'inci Hd.Tk.Tk. Kh. (Tk. Asb.)

157 Asb.Kd.Bçvş. Bilal KURUGÜL Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Yük Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Göv. Tekns.)

158 Asb.Kd.Bçvş. Cüneyt KURUM ll'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. l'inci Geri Des. Tk. Arç. ve Arç. Sis. Bkm. Ks. (Zh. Arç. Tekns.)

159 Asb.Kd.Çvş. Adem KUTLUCA 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. l'inci Basamak Mua. Mrk. Ted. Ks. (Shh. Asb.)

160 Asb.Kd.Bçvş. Murat KÜL K.K. Per. İşi. D. Bşk. Olay İne. Ş. Mür. ve Şikayet işi. Ks. (Mür. ve Şikayet işi. Asb.)

161 Asb.Kd.Çvş. Mevlüt MELEMEZ P. Okl. Öğr. ve Kurs A. Sb. Kurs Tb. 3'üncü Sb. Tml. Kurs Bl. Bl. Kh. (Kursiyer Sb.)

162 Asb.Bçvş. Mustafa MERİÇ 39'uncu Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. l'inci Bkm. Bl. l'inci D/DS Tk. (l'inci Mknz.P.Tb. için) l'inci Mbl. Bkm. ve Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)

163 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman MERT TSK insani Yrd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Srv. Ks. (Mad. Göv. ve Tzg. Tekns.)

164 Asb.Üçvş. Mustafa MUŞTU 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. 2'nci Top. Tb. 3'üncü 203/37 mm K/M Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. (Hrk. ve Aİ Asb.)

165 Asb.Kd.Bçvş. İlhan OCAKCIOĞL U Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Meydan Hrk. Tb. Meydan Hrk. Bl. Uçuş Kont. Kulesi Tk. (Tk. K.)

166 Asb.Bçvş. Ahmet Miraç OK 59'uncu Top. Eğt. Tug. Top. Eğt. Tb. l'inci Çek. Top. Çvş. Eğt. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Ikm. Asb.)

167 Asb.Kd.Bçvş. Zülküf ORAK K.K. Tyn. D. Bşk. Muharip Snf. Tyn. Ş. P. Ks. (Ks. Asb.)

168 Asb.Kd.Bçvş. Yusuf ORHAN Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Bkm.Tekns.)

169 Asb.Bçvş. Mustafa ORMANTEP E Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Klt. Kont. Ks. (Mot. Klt. Kont. Asb.)

170 Asb.Bçvş. Hasan ÖNAL ll'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 5'inci D/DS Tk. (Tnk.Tb. G/K İçin) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (EO Tmr.)

171 Asb.Üçvş. Özgür ÖREN 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 2'nci Bt. 2'nci ÇNRA Atış Tk. 5'inci ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. işltn.)

172 Asb.Bçvş. Hüseyin ÖZBEK 6'ncı Mknz. P. Tüm. 106'ncı Top. A. Mlz. Ynt. Mrk. Taşınır (Dayanıklı) Mal Saym. (Hsp. Sor.)

173 Asb.Kd.Bçvş. Yusuf ÖZCAN Kr. Hvcl. Okl. Smlt. Uçş. Eğt. K.lığı Klt. Kont. Ks. (Klt. Kont. Asb.)

174 Asb.Bçvş. Selim ÖZDEN K.K. Tyn. D. Bşk. Uzm. Erb. Ş. Muharip Snf. Uzm. Erb. işi. Ks. (P. Komd. Uzm. Erb. İşi. Sb. Yrd.)

175 Asb.Üçvş. Abdullah ÖZDOĞAN ll'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Myn./EYP Tespit İmha Tk. l'inci Myn./EYP Tespit İmha Timi (Tim K.)

176 Asb.Bçvş. Ümit ÖZENBOY l'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. l'inci Basamak Mua. Mrk. Ted. Ks. (Shh. Asb.)

177 Asb.Üçvş. Hakan ÖZER l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

178 Asb.Kd.Çvş. Murat ÖZER 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Ulş. Oto Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

179 Asb.Kd.Bçvş. Özer ÖZER 5'inci Zh. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)

180 Asb.Kd.Bçvş. Aydın ÖZSICAK Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (Bkm. Eğt. Kont, ve Standardizasyon Asb.)

181 Asb.Çvş. Emre ÖZYURT 28'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Shr. Hiz. Bl. Ekmekçi Tk. 2'nci Ekmekçi Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)

182 Asb.Kd.Bçvş. Cemalettin ÖZYÜNSEL 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Loj. Ş. ikm. ve Bkm. Ks. (Ted. Asb.)

183 Asb.Bçvş. Ömer PEHLİVAN l'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Kışla Hiz. Tk. Elk. Bkm. ve İşit. Ks. (Ks. K.)

184 Asb.Bçvş. Murat PEKER l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Kışla Hiz. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

185 Asb.Bçvş. Kemal SAATÇİ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)

186 Asb.Üçvş. Yasin SAĞKOL Kr. Hvcl. K.lığı 3'üncü Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. G/M Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Bkm. ve Onr. Tk. (Bkm. Tekns.)

187 Asb.Kd.Çvş. Muharrem Burak SALAR ll'inci Komd. Tug. Söke K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Atış Bt. Atış Bt. Kh. Hrk, ve Aİ Ks. (Hrk. ve Aİ Asb.)

188 Asb.Kd.Bçvş. Göksel SALI K.K. Tyn. D. Bşk. Sic. ve Kd. Ş. Asb. Ks. (Sic. Asb.)

189 Asb.Üçvş. Mustafa SARABAT 28’inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

190 Asb.Bçvş. Engin SARITAŞ Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Klt. Güv. Tk. (Ah-lW Slh. Sis. Klt. Kont. Asb.)

191 Asb.Üçvş. Aykut SATMAZ KULELİ As. Lis. Loj. Des. K.lığı Hiz. Bl. Tesisat, İnş., Bkm., Onr. ve İşit. Tk. İnş. Onr. Ks. (Ks. K.)

192 Asb.Kd.Bçvş. Abdullah SEMA 6'ncı Mknz. P. Tüm. Hv. Svn. Tb. Tb. Kh. Per. Ks. (İd. İşler Asb.)

193 Asb.Kd.Çvş. Fatih SEVENOL l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. l'inci Mot. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

194 Asb.Çvş. Emre SEZER K.K. Loj. K.lığı ikm. K.lığı ll'inci Ana İkm. Mrk. Kh. Tk. MEBS Ks. (BS işltn.)

195 Asb.Bçvş. Bedir SIRMA K.K. Pl. ve Hrk. D. Bşk. Bşk. (Emir Asb.)

196 Asb.Kd.Bçvş. Vedat SOMER ll'inci Komd. Tug. İs. Svş. Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)

197 Asb.Kd.Bçvş. Mehmet SOYKENAR K.K. Per. İşi. D. Per. Temin Mrk. K.lığı Mülakat Ş. (Mülakat Asb.)

198 Asb.Kd.Bçvş. Şeref SUBAŞI K.K. Loj. K.lığı ikm. K.lığı Kur. Bşk. MEBS Ş. Ş. Md. (id. İşler Asb.)

199 Asb.Bçvş, Özcan ŞAHANOĞL U 65'inci Mknz. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Brl. Kh. Kurtm. Ks. (Tnk. Tekns.)

200 Asb.Kd.Bçvş. İsmail ŞAHİN l'inci Mot, P. Tug. Kur. Bşk. Per. Ş. Per. Ks. (id. işler Asb.)

201 Asb.Kd.Bçvş. Muttalip ŞAHİN K.K. Tyn, D. Bşk. Muh. Hiz. Des. Snf. Tyn. Ş. Bkm. Ks. (Ks, Asb.)

202 Asb.Kd.Bçvş. Osman ŞAHİN 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Loj. Ş. İkm. ve Bkm. Ks. (Bkm. Asb.)

203 Asb.Bçvş. Serhat ŞAHİN 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. 3'üncü Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

204 Asb.Üçvş. Şafak ŞAHİN 66'ncı Mknz. P. (Barış Gücü) Tug, 2'nci Mknz. P. Tb. 3'üncü Mknz. P. Bl. Bl. Kh. Kh. Ks. (Bl. Asb.)

205 Asb.Üçvş. Kemal ŞALVARCIO ĞLU TSK insani Yrd. Tug. Loj. Des. K.lığı Öz. Ulş. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

206 Asb.Kd.Çvş. Emrah ŞENTÜRK TSK insani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 3'üncü Doğal Afetler AK Brl. 5'inci Doğal Afet AK Timi (Kurtm. Uzm.)

207 Asb.Çvş. Cemal ŞİŞMAN TSK insani Yrd. Tug. Doğal Afetler AK Tb. 2'nci Doğal Afetler AK Brl. 4'üncü Doğal Afetler AK Timi (Acil Müdahale Uzm.)

208 Asb.Bçvş. Hasan TANDOĞA N Top. ve Füze Okl. Öğr. ve Kurslar Tb. Uzm. Erb. Kurs Bl. Bl. Kh. (Bl. Asb.)

209 Asb.Çvş. Mustafa TAVUKÇU 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Kh, Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Elkt, ve Hbrlş. Sis. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

210 Asb.Bçvş. Veysel TEZSEZER l'inci Mot. P. Tug. Kandıra K. Yrd. Top. Tb. 2'nci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kh. Ks. (Bt. Asb.)

211 Asb.Üçvş. Eren TOKSOY ll'inci Komd. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 7'nci D/DS Tk. (Muh.Des. ve Muh.Hiz.Des.Brl. ve Kom, Des. Tb./Tug. Bağlı Brl. İçin) 3'üncü Mbl. Onr. Timi (Tkr. Arç. Tekns.)

212 Asb.Kd.Üçvş. Fatih TOPAL 28'inci Mknz. P. Tug. Tnk. Tb. l'inci Tnk. Bl. 3'üncü Tnk. Tk. 2'nci Tnk. Ks. (Ks. K.)

213 Asb.Üçvş. Doğan TUĞDEMİR 28'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. K. Kh. Loj. Ks. (Atış Payı Müht. Mal Sor.)

214 Asb.Üçvş. Levent TUĞRUL 6'ncı Mknz. P, Tüm. Hv. Svn. Tb. l'inci 20 mm Çek. Hv. Svn. Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

215 Asb.Çvş. İsmail TUNÇ 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. 2'nci Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

216 Asb.Kd.Çvş. Sabri TUNÇER 28'inci Mknz. P. Tug. l'inci Mknz. P. Tb. Kh. Bl. Kullanıcı Bkm. Ks. (Slh. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

217 Asb.Kd.Bçvş. Aşkın TÜRKER KULELİ As. Lis, Loj. Des. K.lığı Emn. ve Mhf. Bl. 3'üncü Emn. ve Mhf. Tk. Tk. Kh. (Tk. K.)

218 Asb.Bçvş. Volkan TÜRKKORK MAZ Kr. Hvcl. K.lığı 2'nci Kr. Hvcl. A. Brl. Bkm. Tb. Klt. Güvence Bl. Prodüksiyon Kont. Tk. TAHEL Prodüksiyon Kont. Ks. (Yağ Anlz. Asb.)

219 Asb.Çvş. Harun TÜRKMEN OĞLU ll'inci Komd. Tug. TOW Bl. 2'nci Tow Tk. l'inci Atış Ks. Ks. Kh. (Ks. K.)

220 Asb.Kd.Bçvş. Süleyman Nazif TÜRKOĞLU Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Taar. Hlkp. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DS Tk. (Başteknisyen)

221 Asb.Üçvş. Recep UĞUR l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. l'inci Mot. P. Tb. l'inci Mot. P. Bl. l'inci P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

222 Asb.Kd.Bçvş. Talat URAL Kr. Hvcl. Okl. Öğt. Bşk. Tek. Konular Krl. Mot. Ks. (Türbinli Mot. Öğ.)

223 Asb.Kd.Bçvş. Celal USLU l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. ikm. Ks. (Müht. Asb. -Müht. imha Asb.)

224 Asb.Kd.Çvş. Mahmut USLU 8'inci Kor. Kh. Des. Gr. Loj. Des. K.lığı Kh. Tk. Mu. Ks. (TIs. Sis. işit. Asb.)

225 Asb.Üçvş. Mehmet UYSAL 25'inci Hd. Tug. MEBS Bl. MEBS Mrk. işit. A. (Tll. Sis. işltn.)

226 Asb.Kd.Bçvş. Özkan UYSAL l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. 2'nci D/DS Tk. (2'nci Mot.P.Tb. için) 4'üncü Mbl. Onr. Timi (Elkt. ve Hbrlş. Sis. Tekns.)

227 Asb.Kd.Çvş. Serdar UZEL l'inci Or. Hrk. Kur. Ybşk. MEBS A. TASMUS Tb. Kh. Tk. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns. - Ks. K.)

228 Asb.Bçvş. Tamer UZUN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. 3'üncü D/DS Tk. (Muh.Des.Brl. için) l'inci Mbl. Onr. Timi (Shr. Hiz. Mlz. Tekns.)

229 Asb.Çvş. Halil İbrahim ÜÇGÜL K.K, Per. Bşk. Per. Ynt. BS Ş. (BS Uyg. Programcısı)

230 Asb.Kd.Üçvş. Giray ÜLKER 25'inci Hd. Tug. Loj. Des. K.lığı Kh. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

231 Asb.Bçvş. Erol ÜNAL 8'inci Kor. Kor. K.lığı Kur. Bşk. Hrk. Eğt. Ş. Hrk. Mrk. A. Cari Hrk. Tkp. Ks. (Per./Loj. Asb.)

232 Asb.Kd.Bçvş. Ergün YAKUT Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A. Bkm. Tb. Kullanıcı ve D/DS Bkm. Bl. Orta Gn. Maksat Hücum Hlkp. Kullanıcı Bkm. ve Onr. D/DSTk. (Başteknisyen)

233 Asb.Üçvş. Mustafa Ziya YAŞAR ll'inci Komd. Tug. K. Tnk. TGK Mknz. P. Bl. 2'nci Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

234 Asb.Üçvş. Hüseyin YAVUZ ll'inci Komd. Tug. TOW Bl. Bl. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

235 Asb.Kd.Bçvş. Harun YELKEN l'inci Or. Kur. Bşk. İd. Kur. Ybşk. Per. Bşk. Mrk. Ş. Aile Des. ve Em. Per. Dnş. Ks. (Em. Dnş. ve Kart İşi. Asb.)

236 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet YENGİL Kr. Hvcl. K.lığı l'inci Kr. Hvcl. A, Uçuş Kont, ve Standardizasyon Ks. (Bkm. Eğt. Kont, ve Standardizasyon Asb.)

237 Asb.Üçvş. Emre YILDIRIM l'inci Mot. P. Tug. Taşkısığı K. Yrd. Top. Tb. l'inci 155/24,5 mm Çek. Ob. Bt. Bt. Kh. Kullanıcı Bkm. Ks. (Tkr. Arç. Kullanıcı Bkm. Tekns.)

238 Asb.Çvş. Harun YILDIRIM 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 4'üncü Bt. 3'üncü ÇNRA Atış Tk. 8'inci ÇNRA Atış Ks. (Atış Kont. Sis. işltn.)

239 Asb.Bçvş. İbrahim YILDIZ 58'inci Top. Tug. l'inci Top. Tb. 2'nci Bt. Kom. Kont. Tk. Kom. Kont. Ks. (Mu. Sis. Asb.)

240 Asb.Kd.Bçvş, Levent YILDIZ l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 2'nci Geri Des. Tk. Srv. Ks. (Mad. Göv. ve Tzg. Tekns.)

241 Asb.Çvş. Mehmet YILDIZ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. l'inci Bt. l'inci Atış Tk. 2'nci Atış Ks. (Güç Dğt. ve istikamet Tespit Chz. işltn.)

242 Asb.Çvş. Muhammet YILDIZ ll'inci Komd, Tug. Loj. Des. K.lığı Loj. Ynt. Mrk. Pl. ve Koor. Ks. (PM İmha Asb.)

243 Asb.Çvş. Enes YILMAZ K.K. Loj. K.lığı Ulş. K.lığı Ulş. Orta Oto Tb, l'inci Ulş. Orta Oto Bl. Konteyner Taşıyıcı Kamyon Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

244 Asb.Üçvş. Ömer Yılmaz YILMAZ 58'inci Top. Tug. 2'nci Top. Tb. l'inci Bt. Tek. Alan Tk. 2’nci Tek. Ks. (Ataletsel Ölçüm Brm. Klbr. ve Kont. Tekns.)

245 Asb.Üçvş. Yasin Deniz YILMAZ l'inci Mknz. P. Tug. 5'inci Hd. A. l'inci Hd. Tb. l'inci Hd. Bl. 2'nci Hd. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

246 Asb.Kd.Bçvş. Yıldırım YILMAZ l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Loj. Ş. ikm. Ks. (Tktm. Mlz. Asb.)

247 Asb.Kd.Bçvş. Ahmet YİYEN 58'inci Top. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Bl. Geri Des. Tk. Slh. ve Slh. Sis. Bkm. Ks. (Zh. Arç. Tekns.)

248 Asb.Kd.Çvş. Nurullah YOLDAŞ l'inci P. Eğt. Tug. 3'üncü P. Eğt. Tb. l'inci P. Eğt. Bl. 2'nci P. Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

249 Asb.Bçvş. Ali Özkan YORGUN K.K. Tyn. D. Bşk. Kur. Ş. (Özlük işi. Asb.)

250 Asb.Üçvş. İlker YÜCE 65'inci Mknz. P. Tug. K. Yrd. 2'nci Mknz. P. Tb. l'inci Mknz. P. Bl. 3'üncü Mknz. P. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

251 Asb.Bçvş. Mithat YÜCEL l'inci P. Eğt. Tug. Hiz. Brl. inş. Onr. Ekp. (inş. Tekns.)

252 Asb.Kd.Çvş. Süleyman YÜKSEL Terörizmle Mücadele Eğt. ve Tatb. Mrk. 40'ıncı P. Eğt. A. 2'nci P. Eğt. Tb. l'inci P. Eğt. Bl. l'inci P. Eğt. Tk. Tk. Kh. (Tk. Asb.)

253 Asb.Bçvş. Zafer YÜKSEL 39'uncu Mknz. P. Tug. K. Ks. (Emir Asb.)

254 Asb.Üçvş. Mehmet YÜZEÇ l'inci Mot. P. Tug. Loj. Des. K.lığı Bkm. Brl. Geri Des. Bl. 2'nci Geri Des. Tk. Shr. Hiz. Mlz. Bkm. Ks. (Shr. Hiz. Mlz. Tmr.)

255 Asb.Çvş. Emre YÜZÜAK 8'inci Kor. Blg. Bnd, K.lığı Konser ve Tör. Hiz. Ekp. (Vurmalı Çalgıcı)

256 Asb.Kd.Bçvş. Cengiz ZEYBEK l'inci Mot. P. Tug. Kur. Bşk. Eğt. ve Tatb. Ş. Eğt. ve Tatb. Ks. (Eğt. ve Tatb. Asb.)

S. No. Sınıfı, Rütbesi, Adı ve Soyadı Görev Yeri

1 Hv.Org. Akın ÖZTÜRK Gnkur.Bşk.lığı

ANKARA

2 Hv.Korg, Hasan Hüseyin DEMİRARSLAN Hv.K.Kur.Bşk.lığı |

ANKARA

3 Hv.PIt.Tümg. Kubilay SELÇUK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı

İZMİR

4 Hv.PIt.Tümg. Haluk ŞAHAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı

KONYA

5 Hv.PIt.Tümg. Recep YÜKSEL Harp Akd.K.lığı

İSTANBUL

6 Hv.PIt.Tümg. idris AKSOY Hv.K.P.P.Bşk.lığı

ANKARA

7 Hv.PIt.Tümg. İsmail YALÇIN 2’nci Hv.İkm.Bkm.Mrk.K.lığı

KAYSERİ

8 Hv.PIt.Tümg. Fethi ALPAY HHO K.lığı

İSTANBUL

9 Hv.PIt.Tümg. Atilla DARENDELİ 2'nci BHHM K.lığı

DİYARBAKIR |

10 Hv.PIt.Tümg. Suat Murat SEMİZ Muh.Hv.Kv.ve Hv.Fz.Svn.K.lığı

ESKİŞEHİR

11 Hv.PIt.Tümg. Şaban UMUT MSB

ANKARA

12 Hv.PIt.Tümg. Serdar GÜLBAŞ Hv.K.Loj.Bşk.llğl

ANKARA

13 Hv.Tümg. Ahmet CURAL Hv.Tek.Okl.K.lığı

İZMİR

14 Hv.PIt.Tuğg. Hakan EVRİM 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı

ANKARA

15 Hv.PIt.Tuğg. Aydemir TAŞÇI Hv.K.İsth.Bşk.lığı

ANKARA

16 Hv.PIt.Tuğg. Emin AYIK 7'nci Ana Jet Üs K.lığı

MALATYA

17 Hv.PIt.Tuğg. Recep Sami ÖZATAK Hv.K.Loj.Bşk.llğl

ANKARA

18 Hv.PIt.Tuğg. Bekir Ercan VAN 10'uncu Tanker Üs K.lığı

ADANA

19 Hv.PIt.Tuğg, Osman Nuri GÜR Hv.K.P.P.Bşk.lığı

ANKARA

20 Hv.PIt.Tuğg. Deniz KARTEPE 8'nci Ana Jet Üs K.lığı

DİYARBAKIR

21 Hv.PIt.Tuğg. Cengiz KARACABEY 5'inci Ana Jet Üs K.lığı

AMASYA

22 Hv.PIt.Tuğg. Kemal AKÇINAR Hv.K.Hrk.Bşk.lığı

ANKARA

23 Hv.PIt.Tuğg. Veyis SAVAŞ Hv.Eğt.K.lığı

İZMİR

24 Hv.PIt.Tuğg. ishak DAYIOĞLU 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı

BALIKESİR

25 Hv.PIt.Tuğg. Cemal AKYILDIZ 12'nci Hv.Ulş. Ana Üs K.lığı

KAYSERİ

26 Hv.Tuğg. Kemal MUTLUM Hv.K.Hrk.Bşk.lığı

ANKARA

27 Hv.Tuğg. Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ Hv.K.İsth.Bşk.lığı

ANKARA

28 Hv.PIt.Tuğg. Fikri ÖZGÜR Hv.K.P.P.Bşk.lığı

ANKARA

29 Prof.Hv.Tbp.Tuğg. Mehmet Zeki KIRALP GATA H.Paşa Eğt.Hst.K.lığı

İSTANBUL

30 Prof.Hv.Tbp.Tuğg. Melih Hamdi ÜNAL GATA H.Paşa Eğt.Hst.K.lığı

İSTANBUL

B. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERALLER

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

1 Hv.SS.Kur.Alb. Metin YILDIRIM Myd.K.lığı/Yalova

2 Hv.is.Kur.Alb. ilhan KARASU Hv.K.Kh.Des.Kt.Grp.K.lığı/Ankara

3 Yrd.Doç.Hv.Müh.Alb. Ali BAŞARAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

4 Hv.S/S.Kur.Alb. Ahmet GÜMÜŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

5 Hv.PIt.Kur.Alb. Ahmet KUNDURACIOĞLU 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir

e Hv.PIt.Alb. Murat KARAKUŞ Hv.K.Değ.ve Dent.D.Bşk.lığı/Ankara

7 Hv.PIt.Kur.Alb. Hakan DİNÇ 131'inci HİK Grp.K.lığı/Konya

8 Hv.PIt.Kur.Alb. Hüseyin ERGEZEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

9 Hv.PIt.Kur.Alb. Levent ÖZÜARAP Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

10 Hv.PIt.Kur.Alb. Erhan GAZİOĞLU 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

11 Hv.Kont.Kur.Alb. Devrim ORHAN Hv.K.Hrk.Mrk.A.liği (HKHM)/Ankara

12 Hv.PIt.Kur.Alb. Tayfun TUNA 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

13 Hv.PIt.Kur.Alb. Ramazan ELMAS 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-Izmir

14 Hv.Müht.Thrp.Kur.Alb. Mikail GÜLLÜ TSK As.Atş./Yurt Dışı

15 Hv.PIt.Kur.Alb. Veysel KAVAK Hv.K.Gen.Sek.liğl/Ankara

16 Hv.PIt.Kur.Alb. Ali ÇAYIR 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı/Bandırma-Balıkesir

17 Hv.PIt.Kur.Alb. Ahmet ÖZÇETİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

18 Hv.Hak.Yb. Bedrettin ÖZGÜR Hv.K.Ad.Müş./Ankara

19 Hv.S/S.Kur.Alb. Yücel TOPÇU Hv.ve Uzay Gücü Glş.Mrk.K.lığı / Ankara

20 Hv.PIt.Kur.Alb. Erhan BALTACIOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

21 Hv.PIt.Kur.Alb. Hamdi ACAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

22 Hv.PIt.Kur.Alb. Mustafa ERTÜRK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

23 Hv.P.Alb. Yusuf ÖZDEMİR HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

24 Hv.Mu.Kur.Alb. Murat DİVRİL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

25 Hv.PIt.Kur.Alb. Barbaros AKÇA HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

26 Hv.PIt.Kur.Alb. Ali Orhan TOLLUOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

27 Hv.PIt.Kur.Alb. Murat ÇINAR Hv.K.Per.Pl.ve Ynt.D.Bşk.lığı/Ankara

28 Hv.ikm.Kur.Alb. Tamer ÖZARSLAN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

29 Hv.Per.Kur.Alb. Zafer MERCAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

30 Hv.PIt.Yb. Mehmet Beşir KANAT 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

31 Hv.P.Yb. Kenan BOZ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-Izmir

32 Hv.PIt.Kur.Yb, Bircan ERMAYA Hv.K.Eğt.D.Bşk.lığı/Ankara

33 Hv.PIt.Kur.Yb. Mustafa BAĞATUR Hv.K.PI.Prog.D.Bşk.lığı/Ankara

34 Hv.PIt.Kur.Yb. Hüseyin YILMAZ Hv.K.PI.Hrk.D.Bşk.lığı/Ankara

3S Hv.Uçk.Bkm.Yb. Hamza ARAŞ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

36 Hv.Müh.Bnb. Mücahit ERKEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

37 Hv.PIt.Kur.Alb. Ali DURMUŞ Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara

38 Hv.PIt.Kur.Yb. Ahmet Tarık AYDIN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

39 Hv.PIt.Kur.Yb. Hasan Hüsnü BALIKÇI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

40 Hv.ikm.Kur.Yb. E'mın'e'crcnşeriiuKUNüüEü Hv.K.Loj.Pl.ve Hiz.D.Bşk.lığı / Ankara

41 Hv.PIt.Kur.Yb. Hakan KARAKUŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

42 Hv.PIt.Kur.Yb. irfan ALKAN . 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

43 Hv.Mu.Kur.Yb. Mesut YU RTDAN Hv.K.Gen.Sek.liği/Ankara

44 Hv.PIt.Kur.Yb. Özcan Murat DOĞAN Hv.ve Uzay Gücü Glş.Mrk.K.lığı/Ankara

45 Hv.PIt.Kur.Yb. Mücahid Yakup AYAYDIN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

46 Hv.PIt.Kur.Yb, Halil İbrahim ÖZDEMİR 5'inci Ana Jet Üs K.lığı/Merzifon-Amasya

47 Hv.PIt.Kur.Yb. Erdinç YALÇINKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

48 Hv.PIt.Kur.Yb. Yavuz Selim KILIÇ 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir

49 Hv.lsth.Kur.Bnb. Mustafa Özcan ÇAY Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

50 Hv.PIt.Bnb. Kadir Serbülent ERCAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

51 Hv.PIt.Kur.Bnb. İbrahim YOZGAT 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

52 Hv.PIt.Kur.Bnb. Yusuf YENİHAY AT HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

53 Hv.PIt.Kur.Bnb. Kenan COMART 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-Izmir

54 Hv.S/S.Kur.Bnb. Mustafa BAYRAM Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

55 Hv.PIt.Kur.Bnb. Mustafa AZİM ETLİ 4’üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

56 Hv.PIt.Kur.Bnb. Ahmet ÖZDEMİR 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

57 Hv.PIt.Kur.Bnb. Orçun KUŞ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

58 Hv.PIt.Kur.Bnb. Tuncay ÖZTÜRK 2'nci Or.K.lığı/Malatya

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

59 Hv.PIt.Kur.Bnb. Mehmet GÜRLER HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

60 Hv.PIt.Kur.Bnb. Murat BİÇİL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

61 Hv.Plt.Kur.Yb. Alparslan ŞAHİN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

62 Hv.PIt.Kur.Bnb. Veysel YEŞİLBAŞ 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı/Balıkesir

63 Hv.Mu.Kur.Bnb. Günay KÖROĞLU Hv.K.Gen.Sek.liği

64 Hv.SS.Kur.Bnb. Gazi ODACI HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

65 Hv.isth.Kur.Bnb. Osman SEVEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

66 Hv.PIt.Bnb. Nihat KAFES 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

67 Hv.PIt.Kur.Bnb. Mehmet Fatih ÖZKAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

68 Hv.PIt.Kur.Bnb. Metin ÇİVİLİBAL 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

69 Hv.PIt.Kur.Bnb. Ali ERTÜRK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

70 Hv.PIt.Kur.Bnb. Mehmet Fatih ÇAVUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

71 Yrd.Doç.Hv.Müh.Bnb. Ümit Lütfü ALTINTAKAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

72 Hv.PIt.Kur.Bnb. Ali KARABULUT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

73 Hv.PIt.Yzb. Müjdat SARISOY 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

74 Hv.PIt.Kur.Bnb. Mustafa Onur UYANIK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

75 Hv.PIt.Bnb. Fatih GÜZELOĞLU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

76 Hv.PIt.Kur.Bnb. Ahmet KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

77 Hv.PIt.Kur.Bnb. Ali AKKAŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

78 Hv.PIt.Kur.Bnb. Fatih KARAMAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

79 Hv.Müh.Yzb, Mustafa AKBAŞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

80 Hv.Per.Kur.Bnb, Eyüp HAS Hv.K.Per.D.Bşk.lığı/Ankara

81 Hv.PIt.Kur.Bnb. Devrim AĞIRAĞAÇ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

82 Hv.Kont.Kur.Bnb. Ümit KESER Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

83 Hv.P.Kur.Bnb, Taner BERBER 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

84 Hv.PIt.Yzb. İsmail Hakkı ÖZVEREN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

85 Hv.Uçk.Bkm.Kur.Bnb. Mustafa SERBEST HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

86 Hv.PIt.Yzb. Selçuk ÇETİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

87 Hv.Per.Kur.Bnb. Ecir ŞIK HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

88 Hv.P.Kur.Bnb. Sinan KEŞANLI 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

89 Hv.PIt.Yzb. Refik AYHAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

90 Hv.PIt.Kur.Yzb. Metin Mustafa ATEŞOĞLU HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

91 Hv.Uçk.Bkm.Yzb. Gültekin OLCA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

92 Hv.PIt.Yzb. Gökhan Gültekin DEMİR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

93 Hv.P.Kur.Bnb. Gökhan MALDAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

94 Hv.PIt.Yzb. Yasin ÇETİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

95 Hv.PIt.Kur.Yzb. Yavuz İSTEK l'inci BHHM/JFAC K.lığı/Eskişehir

96 Hv.Müh.Yzb. Mehmet YILMAZ HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

97 Hv.Kont.Yzb. Yusuf GÜLSER Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

98 Hv.PIt.Yzb. Bircan KAYIKÇI 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

99 Hv.PIt.Kur.Yzb. Murat ALTAY 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

100 Hv.PIt.Kur.Yzb. Uğur UZUNOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

101 Hv.PIt.Kur.Yzb. Ekrem AYDOĞDU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

102 Hv.PIt.Kur.Yzb. Oğuz Alper EMRAH 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

103 Hv.PIt.Kur.Yzb. ilhami AYGÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

104 Hv.Per.Kur.Bnb. Hüsamettin HARMANCI Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

105 Hv.PIt.Kur.Yzb. Mustafa ÇEVİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

106 Hv.PIt.Kur.Yzb. Yıldıray KORKMAZ 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

107 Hv.PIt.Kur.Yzb. Aziz Ersel EMANET 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

108 Hv.PIt.Yzb. Hakan BARIŞ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

109 Hv.PIt.Kur.Yzb. Adem ÇAKIR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

110 Hv.PIt.Yzb. Fevzi KILIÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

111 Hv.S/S.Yzb. Oğuzhan YÜKSEL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

112 Hv.PIt.Yzb. Ali Osman UZUN 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

113 Hv.PIt.Kur.Yzb. Fatih AKSOY HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

114 Hv.PIt.Kur.Yzb. Selahattin YORULMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

115 Hv.isth.Kur.Yzb. Sinan CANLI HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

116 Hv.lkm.Yzb. Serdar MADRAN Myd.K.lığı/Yalova

117 Hv.PIt.Kur.Yzb. Erdem ERDOĞAN 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

118 Hv.PIt.Kur.Yzb. Mustafa Mete KAYGUSUZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

119 Hv.PIt.Yzb. Eyüp MERT 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

120 Hv.PIt.Yzb. Eray AKIN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

121 Hv.PIt.Kur.Yzb. Yücel CAN BOLAT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

122 Hv.PIt.Yzb. İbrahim YAMAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

123 Hv.PIt.Kur.Yzb. Ahmet TOSUN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

124 Hv.Svn.Yzb. Okay YALÇIN 15'inci Fz.Üs K.lığı/Alemdağ-lstanbul

125 Hv.PIt.Yzb. Ferdî PELEN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

126 Hv.PIt.Kur.Yzb. Mesut Metin KAZANCI HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

127 Hv.S/S.Yzb. Ahmet UfukYENER 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

128 Hv.PIt.Kur.Yzb. Hasan DURAK HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

129 Hv.PIt.Kur.Yzb. Ceyhan KARAKURT 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

130 Hv.PIt.Yzb. Mehmet Teoman KALMAZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

131 Hv.PIt.Yzb. Fatih ÜLKER 2’nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-lzmir

132 Hv.PIt.Yzb. Nazif BAYSAL 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-lzmir

133 Hv.PIt.Yzb. Uğur ERDEMİR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-İstanbul

134 Hv.PIt.Kur.Yzb. İlker HAZİNEDAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

135 Hv.PIt.Kur.Yzb. Kenan BAŞTUĞ HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

136 Hv.PIt.Kur.Yzb. Ertan KORAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

137 Hv.PIt.Yzb. Burcu DOĞAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

138 Hv.PIt.Kur.Yzb, Hüseyin TÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

139 Hv.PIt.Yzb. Burhan YARANÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

140 Hv.PIt.Yzb. Serkan KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

141 Hv.isth.Yzb. Turgay CÜCÜK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

142 Hv.Svn.Yzb. Bahattin GÜL HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

143 Hv.PIt.Yzb. Fatih ŞEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

144 Hv.PIt.Ütğm. Mehmet GENÇ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

145 Hv.PIt.Ütğm. Murat BİLGEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

146 Hv.S/S.Ütğm. Onur BAYKAL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

147 Hv.PIt.Ötğm. Osman ALBAYRAK Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

148 Hv.PIt.Yzb. Selim İSTANBUL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

149 Hv.PIt.Ütğm. Abdullah KAYA Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

150 Hv.PIt.Ütğm. Ömer Faruk SAYGI Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

151 Hv.Kont.Ütğm. Fatih KAHRAMAN l'inci BHHM/JFAC K.lığı/Eskişehir

152 Hv.PIt.Yzb. Yusuf BAKAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

153 Hv.PIt.Ütğm. Alper SOYDAN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

154 Hv.PIt.Ütğm. Mustafa Kürşat İLOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

155 Hv.PIt.Ütğm. Mustafa ÖZKAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

156 Hv.P.Ütğm. Hacı Mustafa AKYOL Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

157 Hv.PIt.Ütğm. Sinan ALTUNTAŞ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-lstanbul

158 Hv.S/S.Ütğm. Hasan AKIN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

159 Hv.PIt.Ütğm. Kerime YILDIRIM HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

160 Hv.PIt.Ütğm. Mesut SÜLELİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

161 Hv.PIt.Ütğm. Yasin GÖBÜTOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

162 Hv.PIt.Ütğm. Erkan DEMİR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

163 Hv.PIt.Ütğm. Emre BEZİRĞANOĞLU Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

164 Hv.PIt.Ütğm. İsmail UYAR Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

165 Hv.lsth.Ütğm. Yavuz BAGUÇ HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

166 Hv.PIt.Ütğm. Müslim MACİT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

167 Hv.PIt.Ütğm. Mehmet YURDAKUL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

168 Hv.PIt.Ütğm. Adem KIRCI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

169 Hv.PIt.Ütğm. Osman YILMAZ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

170 Hv.PIt.Ütğm. Hasan KAYA HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

171 Hv.PIt.Ütğm. Abdullah ÖZEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

172 Hv.Müh.Ütğm. Adem TEPE Harp Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

173 Hv.PIt.Ütğm. Mehmet Çetin KAPLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

174 Hv.PIt.Ütğm. Mustafa Gökhan TÜRER 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

175 Hv.PIt.Ütğm. Mustafa EREZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

176 Hv.P.Ütğm. Hasan ASLANBAY 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

177 Hv.PIt.Ütğm. Muhammed Yusuf TÜR 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

178 Hv.PIt.Ütğm. Ferhat AKBULUT 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

179 Hv.PIt.Ütğm. Ahmet ERDURAN 9'uncu Ana Jet Üs K.lığı

180 Hv.isth.Ütğm. Oğuzhan GÜNAYDIN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

181 Hv.PIt.Ütğm. Süleyman ZENGİN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

182 Hv.PIt.Ütğm. Fatih AKBULUT 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

183 Hv.PIt.Ütğm. Mustafa KONUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

184 Hv.PIt.Ütğm. Hüseyin YAVUZ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

185 Hv.Per.Ütğm. İsa PEK HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

186 Hv.PIt.Ütğm. Yavuz ÇAM 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

187 Hv.PIt.Ütğm. Mesut BAYKAL 8'inci Ana Jet Üs K.lığı/Diyarbakır

188 Hv.PIt.Ütğm. Ülfet KAÇAY 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

189 Hv.PIt.Ütğm. Halil KARAN 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

190 Hv.S/S.Ütğm. Cihan CENGİZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

191 Hv.P.Ütğm. Hüseyin ASLANBAY 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

192 Hv.PIt.Ütğm. Hızır ÖZYUVA 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

193 Hv.PIt.Ütğm. Seçkin GÜLMÜŞ 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

194 Hv.PIt.Ütğm. Samet ACAR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

195 Hv.PIt.Ütğm. Sertaç YILDIRIM 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

196 Hv.PIt.Ütğm. Emre DURGUNLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

197 Hv.Per.Ütğm. Aydın GÜLŞAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

198 Hv.PIt.Ütğm. Safa Sefer GÜLEROĞLU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

199 Hv.PIt.Ütğm. Eray BAKIR 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

200 Hv.S/S.Ütğm. İsmail BOYACI 12’nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

201 Hv.PIt.Ütğm. Mustafa ŞENYÜZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

202 Hv.is.Ütğm, Ali APAYDIN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

203 Hv.PIt.Ütğm. Fatih ÖZCAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

204 Hv.isth.Ütğm. Cemal REİS 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

205 Hv.PIt.Ütğm. Melih DÖNER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

206 Hv.PIt.Ütğm, Abdullah Berşah KÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

207 Hv.PIt.Ütğm. Mehmet Ali TAŞKIRAN 4‘üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

208 Hv.PIt.Ütğm. Hüseyin DEMİRAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

209 Hv.PIt.Ütğm. Ahmet Oğuzhan YILDIZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

210 Hv.PIt.Ütğm, CanerÇAMOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

211 Hv.PIt.Ütğm. Mesut AŞKIN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

212 Hv.PIt.Ütğm. Kadir SARAÇ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

213 Hv.PIt.Ütğm. Resul METİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

214 Hv.PIt.Ütğm. Eyüp Bahadır PEKİNCE 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

215 Hv.PIt.Ütğm. Mehmet KAYA 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

216 Hv.PIt.Ütğm. Eren KAÇGAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

217 Hv.PIt.Ütğm. Muhammed Süheyl SERDAROĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

218 Hv.PIt.Ütğm. Hasan KEPEZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

219 Hv.PIt.Ütğm. Uğur AKYILMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

220 Hv.PIt.Ütğm. Engin YÜKSEL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

221 Hv.PIt.Ütğm. Ömer SÖYLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

222 Hv.PIt.Ütğm. Murat ÇAKIR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

223 Hv.PIt.Ütğm. Hüseyin MERMER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

224 Hv.PIt.Ütğm. Abdullah ÖZBEKLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

225 Hv.PIt.Ütğm. Mahmut Burak KILIÇ 7'nci Ana Jet Üs K.lığı/Akçadağ-Malatya

226 Hv.PIt.Ütğm. Ali Mustafa ZENGİN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

227 Hv.PIt.Ütğm. Yasin UZUN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

228 Hv.PIt.Ütğm. Enes TAŞTAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

229 Hv.PIt.Ütğm. Özgüç GÜNEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

230 Hv.Per.Ütğm. Ali AKÇAY HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

231 Hv.PIt.Ütğm. Ertuğrul Güven BİRLİK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

232 Hv.PIt.Ütğm. Yavuz Selim HÜYÜK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

233 Hv.PIt.Ütğm, Yunus Emre HOŞOğlu 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

234 Hv.PIt.Ütğm. Mehmet Zahid ÇELİK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

235 Hv.P.Ütğm. Ceyhun ÖZAK HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

236 Hv.P.Ütğm. Enes ZİNCİR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

237 Hv.Tbp.Ütğm, Şadi SEVİNÇ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

238 Hv.Öğ.Ütğm. Sercan ÖZDEMİR HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

239 Hv.P.Tğm. Muhammet Burak İPEK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-İzmir

240 Hv.PIt.Tğm. Buğra BALDAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

241 Hv.PIt.Tğm. Ali Mert TÜFEKÇİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

242 Hv.PIt.Tğm. Taner DOĞAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

243 Hv.PIt.Tğm. Eyyüp ERGÜL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

244 Hv.PIt.Tğm. Uluç Hüseyin HANÇER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

245 Hv.PIt.Tğm. Yıldırım KILIÇARSLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

246 Hv.Per.Tğm. Mustafa BOSTAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

247 Hv.PIt.Tğm. RaifCan DURSUN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

248 Hv.PIt.Tğm. Sabahattin TİGU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

249 Hv.PIt.Tğm. Orhan KUZUCU 4’üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

250 Hv.PIt.Tğm. Gökhan YAKUT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

251 Hv.PIt.Tğm. Furkan ÖZTÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

252 Hv.PIt.Tğm. Osman SİVLİM 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

253 Hv.PIt.Tğm. Mehmet KARAKOÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

254 Hv.PIt.Tğm. Murat GÜMÜŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

255 Hv.PIt.Tğm. Ercan DAĞHAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

256 Hv.PIt.Tğm. Fahri YAVUZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

257 Hv.PIt.Tğm. Mahmut SİL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

258 Hv.PIt.Tğm. Suat Fatih KARADAĞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

259 Hv.PIt.Tğm. Celal ONAT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

260 Hv.PIt.Tğm. Emin ALBAYRAK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

261 Hv.PIt.Tğm. Berat ÖLÇER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

262 Hv.PIt.Tğm. EnesYEŞİLKÜTÜK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

263 Hv.Uçk.Bkm.Tğm. Burhanettin KOYUNCU HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

264 Hv.PIt.Tğm. Harun Nihat AŞIK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

265 Hv.PIt.Tğm. Ertuğrul Cihat SUNGUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

266 Hv.PIt.Tğm. Kadir BEKMEZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

267 Hv.PIt.Tğm. Coşkun BARDAKÇI 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

268 Hv.PIt.Tğm. Hakan DOĞAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

269 Hv.PIt.Tğm. Yunus KILIÇASLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

270 Hv.PIt.Tğm. Oğuz Kaan AYRAN 4’üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

271 Hv.PIt.Tğm. Sinan ÖZTÜRK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

272 Hv.PIt.Tğm. Muhammed Muzaffer DURMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

273 Hv.PIt.Tğm. Ahmet SARIKAYA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

274 Hv.PIt.Tğm. UğurBOZKURT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

275 Hv.PIt.Tğm. Zübeyir GÜLER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

276 Hv.PIt.Tğm. Samet AVŞAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

277 Hv.PIt.Tğm. Mehmet KÖSE 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

278 Hv.PIt.Tğm. Ali Rıza EKEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

279 Hv.PIt.Tğm. Ertuğrul DİNCER 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

280 Hv.PIt.Tğm. Abdüssamet KARA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

281 Hv.PIt.Tğm. Mesut AÇIKGÖZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

282 Hv.PIt.Tğm. Bünyamin ÖZBEK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

283 Hv.Svn.Tğm. Harun AY HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

284 Hv.Per.Tğm. Mehmet AFŞAR 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/İncirlik-Adana

285 Hv.PIt.Tğm. Mehmet İhsan AKÇA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

286 Hv.PIt.Tğm. Süleyman EKŞİ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

287 Hv.PIt.Tğm. Ekrem KANDUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

288 Hv.PIt.Tğm, Mehmet GÜNGÖR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

289 Hv.PIt.Tğm. Selahaddin YILDIZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

290 Hv.PIt.Tğm. Furkan ATİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

291 Hv.Per.Tğm. Sabrî ÇALIŞKAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

292 Hv.PIt.Tğm. Habib SARIAHMETOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

293 Hv.PIt.Tğm. Sinan ALVUR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

294 Hv.PIt.Tğm. Burak KURU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

S.No. Sınıf ve RUtbesi Adı ve Soyadı Birliği

295 Hv.Plt.Tğm. Yunus ŞAHİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

296 Hv.Plt.Tğm. İbrahim YILMAZ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

297 Hv.Plt.Tğm. Halil İbrahim GÜÇLÜ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

298 Hv.Müh.Tğm. Burak ARI HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

299 Hv.Plt.Tğm. Enes COŞKU NÇAY 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

300 Hv.Plt.Tğm. Telat AKTAŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

301 Hv.Plt.Tğm. Mustafa KARADERE 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

302 Hv.Plt.Tğm. Mehmet ORUÇ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

303 Hv.Plt.Tğm. Mehmet CEYLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

304 Hv.Plt.Tğm. Hasan BAYSAR 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

305 Hv.Plt.Tğm. Burak CEYLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

306 Hv.Plt.Tğm. Onur ÜNAL 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

307 Hv.Plt.Tğm. Ali SOYLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

308 Hv.Plt.Tğm. Muratcan IŞIK 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

309 Hv.Plt.Tğm. Ahmet Bahadır ÖZMEN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

310 Hv.Plt.Tğm. Feyyaz KARAKAŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

311 Hv.Plt.Tğm. Alper KALIN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

312 Hv.P.Tğm. Orhan ÇİÇEK HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

313 Hv.üçk.Bkm.Tğm. Mesut BAYTÜRK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/Incirlik-Adana

314 Hv.P.Tğm, Zeki GÜNGÖR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

1 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Zekeriya KUZU 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

2 Hv.ikm.Asb.Kd.Bçvş. Alaettin MERCAN Myd.K.lığı/Yalova

3 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Yılmaz BAHAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

4 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Koksal DEMİRTUĞ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

5 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Metin KELEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

6 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Gökmen TARHAN Hv.K.Gensek.liği/Ankara

7 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş, İlker GÜNDOĞDU 4’üncü Ana Jet Üs K.lığı Akıncı-Ankara

8 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. ilham! YILDIRIM 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

9 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

10 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Zafer ŞİNİK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

11 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Faruk ALTINOK 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

12 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Aydın UYAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

13 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet ATEŞ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

14 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Yaşar SÖNMEZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

15 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Raif FAKI 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

16 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim AKAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

17 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Erdal ERTURAL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

18 Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş, Günhan ÇİFCİ Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

19 Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Yusuf IŞIK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

20 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Bülent TOYGAR 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

21 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Adem EMİROĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

22 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Osman AYHAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

23 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ahmet TAŞHANLIOĞLU 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

24 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Fatih KAHRAMAN Hv.K.Gensek.liği/Ankara

25 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Fatih SU ÇATI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

26 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Enes AKSU 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

27 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. ÜmütİNCE 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

28 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Adil NAZLI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

29 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Yakup ATLI Hv.K.isth.Bşk.lığı/Belbaşı-Ankara

30 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. İbrahim DEĞERLİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

31 Hv.Uçk.Bkm,Asb.Kd.Bçvş. Ümit ÖZDEMİR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

32 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Murat ATİK 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

33 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Abdullah BİNGÖL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

34 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Murat TAŞAR 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

35 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Sinan SARI 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

36 Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş. Hasan TÜZEN Hv.Hrp.Akd.K.lığı/Yenilevent-istanbul

37 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Cumaali ÜNAL 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

38 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Tarık KELEŞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

39 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Erdoğan DURGUN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

40 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ercan KOCAKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

41 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ramazan AYTEKİN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

42 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mesut BAYAR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

43 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Hüseyin GÖRGÜLÜ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

44 Hv.P.Asb.Bçvş. Mehmet VESKE Hv.K.Gensek.liği/Ankara

45 Hv.P.Asb.Bçvş. Mesut ARSLAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

46 Hv.Rd.Asb.Kd.Bçvş, Mustafa Kübilay ARIK 4'üncii Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

47 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Fatih PANCAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

48 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş, Volkan AKOĞLU 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

49 Hv.P.Asb.Bçvş, Mesut GÜNEY 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

50 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Mesut ÜSTÜNCAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

51 Hv.P.Asb.Bçvş. Oğuz HAKSAL 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

52 Hv.P.Asb.Kd.Bçvş. Mehmet BOYLU 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

53 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Orhan Kemal AYDIN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

54 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Yahya BAŞTAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

55 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Murat ŞAHİN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

56 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Serkan ALKAÇ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

57 Hv.P.Asb.Üçvş. Melih Kaan KÜÇÜK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

58 Hv.Mu.Asb.Üçvş. idris GEMİCİ Hv.K.Gensek.liği/Ankara

59 Hv.P.Asb.Üçvş, Ömer Faruk GÖÇMEN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

60 Hv.P.Asb.Üçvş, Mustafa TURGAY Hv.K.Gensek.liği

61 Hv.P.Asb.Üçvş, Yasin UĞUR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

62 Hv.P.Asb.Üçvş, Yakup YİĞİT Hv.K.Gensek.liği/Ankara

63 Hv.P.Asb.Üçvş. Fatih AYDEMİR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

64 Hv.P.Asb.Üçvş. Talat UYDURAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

65 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İbrahim ÇALIŞKAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

66 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Erol BALÇIN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

67 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Ali KAHRI MAN 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

68 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Ferdi EVCİMİK 10'uncuTnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

69 Hv.P.Asb.Üçvş. Hamdi YILDIZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

70 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Fatih Zeki SUNGUR 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

71 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Hasan KARGIN 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

72 Hv.P.Asb.Üçvş. Göksel BAYRAM 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

73 Hv.P.Asb.Üçvş. Ömer VURGUN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

74 Hv.P.Asb.Üçvş. Halil Burak BALCI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

75 Hv.P.Asb.Üçvş. Mustafa KOZAK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

76 Hv.P.Asb.Üçvş. Yakup ÖZCAN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

77 Hv.Per.Asb.Üçvş. Enis ÇAKIR 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

78 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Metin ÇERKEZOĞLU Hv.K.Gensek.liği/Ankara

79 Hv.Rd.Asb.Üçvş. Samed ALTINDAĞ 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

80 Hv.P.Asb.Üçvş. Serkan ELÇİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

81 Hv.P.Asb.Üçvş. Ali UÇAR 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

82 Hv.P.Asb.Üçvş. Ekrem BENLİ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

83 Hv.Rd.Asb.Üçvş. Fatih ÜSTÜN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

84 Hv.P.Asb.Üçvş. Abdurrahman Yaşar OKUT 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

85 Hv.P.Asb.Üçvş. Hasan ÇALMAZ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

86 Hv.isth.Asb.Üçvş. Mehmet Oğuz ARSLAN 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

87 Hv.P.Asb.Üçvş. Semih ÖZÇELİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

88 Hv.P.Asb.Üçvş. Yunus DAĞCI 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

89 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Mikail TIĞCIOĞLU 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

90 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Çağlar ARİK 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

91 Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Çvş. ilyas YİĞİT 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Akıncı-Ankara

S.No. Sınıf ve Rütbesi Adı ve Soyadı Birliği

92 Hv.P.Asb.Kd.Çvş, Necmettin KİRKİN 10'uncuTnkr.Üs K.lığı/Incirlik-Adana

93 Hv.P.Asb.Kd.Çvş, Ali Murat KARAKAŞ 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

94 Hv.P.Asb.Kd.Çvş, Sinan TURĞAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

95 Hv.lkm.Asb.Kd.Çvş. Enes KÖKLÜ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

96 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Burak KOLUKISA 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

97 Hv.P.Asb.Kd.Çvş, Selman ÇANKAYA 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

98 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Hamza KARADURAN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

99 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Erkan ÇIKAT 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

100 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Orhan ÖZTÜRK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

101 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Ramazan DEDE 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

102 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Ramazan MENTEŞ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

103 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Sedat KOÇYİĞİT 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

104 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Ramazan BAYRAM 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

105 Hv.Per.Asb.Kd.Çvş. Hayati GÜLTEKİN HHO K.lığı/Yeşilyurt-lstanbul

106 Hv.P.Asb.Kd.Çvş, Sezer GÜLŞEN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

107 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Abdulhamit GÜLERDEN 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

108 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Burak ÖZTÜRK 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

109 Hv.P.Asb.Kd.Çvş. Gökhan GÜÇLÜ 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

110 Hv.isth.Asb.Çvş, İbrahim UYMAZ 10'uncu Tnkr.Üs K.lığı/incirlik-Adana

111 Hv.Trf.Asb.Çvş. Can YALÇINKAYA 4'üncü Ana Jet Üs K.lığı Akıncı-Ankara

112 Hv.P.Asb.Çvş, Ilyas YAŞAR 2'nci Ana Jet Üs K.lığı/Çiğli-izmir

113 Hv.Per.Asb.Çvş. Mustafa DURAN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

114 Hv.is.Asb.Çvş. Ahmet Recai DENİZ 12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı/Erkilet-Kayseri

115 Hv.P.Asb.Çvş. Yücel LÖKEŞE 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

116 Hv.P.Asb.Çvş, Ahmet VURGUN 3'üncü Ana Jet Üs K.lığı/Konya

117 Hv.Per.Asb.Çvş, Ufuk GÖÇEN HHO K.lığı/Yeşilyurt-istanbul

S.No. Rütbesi Adı, Soyadı Son Görev Yeri

1. TÜMA. HAKAN ÜSTEM SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI/ ANKARA

2. TÜMA. BEKİR SITKI CEBECİ GATA H.PAŞA EĞT.HST.K.BİLİMSEL YRD.VE EĞT.HST.BTBP.(PROF.)/ KADIKÖY-İSTANBUL

3. TÜMA. SİNAN AZMİ TOSUN DZ.K.K. HAREKAT BAŞKANI / ANKARA

4. TÜMA. MUSTAFA ZEKİ UĞURLU MÜT.DÖNÜŞÜM K.LIĞI (ACT) KOMUTA KONT.,KONUŞLANABİLİRLİK VE İDAME EDİLEBİLİRLİK D.BSK. NORFOLK/ABD

5. TUĞA. ÖMER FARUK HARMANCIK KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI / İSTANBUL

6. TUĞA. HASAN DOĞAN KARADENİZ BÖLGE KOMUTANI / KDZ.EREĞLİ/ ZONGULDAK

7. TUĞA. ALİ MURAT DEDE DENİZ KUVVETLERİ K.LIĞI DENT. VE DEĞ.BŞK. / ANKARA

8. TUĞA. MUHİTTİN ELGİN DZKK.MEBS.BŞK./ANKARA

9. TUĞA. HAYRETTİN İMREN GÖLCÜK DENİZ ANA ÜS K. GÖLCÜK / KOCAELİ

10. TUĞA. OĞUZ KARAMAN DZKK.PLAN PRENSİPLER BAŞKANI / ANKARA

11. TUĞA. ERCAN İNCEOĞLU MSB.GENEL PLAN VE PRENSİPLER DAİRE BAŞKANI / ANKARA

12. TUĞA. İRFAN ARABACI DZKK.HRK.PL. VE TŞK. D.BŞK. / ANKARA

13. TUĞA. NEJAT ATİLLA DEMİRHAN AKDENİZ BÖLGE KOMUTANI / MERSİN

14. TUĞA. HASAN KULAÇ DZKK.İKMAL DAİRE BAŞKANI / ANKARA

15. TUĞA. NAZMİ EKİCİ GÜNEY GÖREV GRUP KOMUTANI MARMARİS / MUĞLA

16. TUĞA. YAŞAR ÇAMUR BATI GÖREV GRUP KOMUTANI / FOÇA / İZMİR

17. TUĞA. NAMIK ALPER AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANI AKSAZ / MARMARİS / MUĞLA

18. TUĞA. TEZCAN KIZILELMA DENİZ HAVA KOMUTANI / KARTEPE / KOCAELİ

19. TUĞA. SERDAR AHMET GÜNDOĞDU ÇANAKKALE BOĞAZ KOMUTANI / ÇANAKKALE

20. TUĞA. GÖKHAN POLAT MAYIN FİLOSU KOMUTANI ERDEK / BALIKESİR

21. TUĞA. HALİL İBRAHİM YILDIZ AMFİBİ DENİZ PİYADE TUGAY KOMUTANI FOÇA / İZMİR

22. TUĞA. İHSAN BAKAR DZKK.HRK. VE EĞT.D.BŞK. / ANKARA

23. TUĞA. AHMET HAKAN GÜNEŞ MOSKOVA SİLAHLI KUVVETLER ATEŞESİ RUSYA FEDERASYONU

24. TUĞA. SİNAN SÜRER GENKUR.l'İNCİ İSTİHBARAT ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANI / ANKARA

25. TUĞA. HİMMET TANER ÇENGEL DZKK.PER.PL.YNT,D.BŞK. / ANKARA

26. TUĞA. SÜLEYMAN MANKA EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANI / İZMİR

27. TUĞA. MURAT ŞİRZAİ DZKK.İSTİHBARAT BAŞKANI / ANKARA

28. TUĞA. AYHAN BAY KUZEY GÖREV GRUP KOMUTANI GÖLCÜK / KOCAELİ

29. TUĞA. ALİ SUATAKTÜRK GENKUR KUVVET GELİŞTİRME VE KAYNAK YNT. D.BŞK. KAYNAK YÖN.YRD. / ANKARA

30. TUĞA. MUSTAFA SÖZER GENKUR YUNANİSTAN - KIBRIS VE DENİZCİLİK VE HAVACILIK D.BŞK. / ANKARA

31. TUĞA. ERDAL ERGÜN AMFİBİ GEMİLER KOMUTANI FOÇA / İZMİR

32. TUĞA. ÖMER MESUT AK DZ.K.K. TEKNİK BAŞKANI / ANKARA

AMİRALLER

SUBAYLAR

S.No. Sınıfı, Rütbesi, Adı ve Soyadı Görev Yeri

1. DZ.KUR.KD.ALB, OSMAN ÖZYAZİCI DENİZ EĞT.VE ÖĞT.K.EMRİNE

2. DZ.KUR.KD.ALB. ERTUĞRUL UZUNOĞLU DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

3. DZ.KUR.KD.ALB. ÖNDER ÖNGÖR KUZEY GÖREV GRUP K.EMRİNE

4. DZ.KUR.KD.ALB. MUSTAFA BARDAKÇI DONANMA K.KURMAY BŞK.EMRİNE

5. DZ.KUR.KD.ALB.İLSEV HAZIR BATI GÖREV GRUP K.EMRİNE

6. DZ.KUR.KD.ALB.OKTAY GÜNDOĞDU DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

7. DZ.KUR.ALB.UĞUR YİLDİZ DZ.HARP OK.K.ÖGR.AL.K.

8. DZ.KUR.YB.SEZAYİ ÖZGÜR ÖZTÜRK DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

9. DZ.KUR.YB.TUNCEL KARAKAYA DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

10. DZ.KUR.YB.ALİ KOCAMANOĞLU DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

11. DZ.KUR.YB.MEFTUN METİN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

12. DZ.KUR.YB.AYDIN NEVZAT ÖZKAN DZ.K.K.HRK.BŞK.EMRİNE

13. DZ.KUR.KD.BNB,CÜNEYT AYDOĞAN DENİZ HARP OK.K.EMRİNE

14. DZ.KUR.KD.BNB.HAKAN EGEMEN KUR.VE SUALTI K.EMRİNE

15. DZ.KUR.KD.BNB.UMUT DEMİRHAN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

16. DZ.KD.BNB.SERDAR BÜYÜKEREN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

17. DZ.KD.BNB.MUSTAFA KÖROĞLU DENİZ HARP OK.K.EMRİNE

18. DZ.KD.BNB.ENVER PÖGE DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

19. DZ.BNB.ZEKİ BAYER KURTARMA GRP.K. DERİN DALIŞ SİS.GÖREV BİRİM K.

20. DZ.KUR.BNB.BORA AKYOL DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

21. DZ.BNB.MURAT ÇETİNKAYA SAT K.EMRİNE

22. DZ.BNB.TAHSİN İŞLEKEL SAT K.EMRİNE

23. DZ.KUR.BNB.AHMET ÇAĞRI GÖÇMEN DZ.K.K.PER.BŞK.EMRİNE

24. DZ.KUR.BNB.FATİH DALKIRAN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

25. DZ.KUR.KD.YZB.HALDUN GÜLMEZ SAT K.EMRİNE

26. DZ.KUR.KD.YZB.FATİH ERGİN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

27. DZ.KD.YZB.TUNCAY KABUKCI AKDENİZ BLG.K.EMRİNE

28. DZ.YZB.FERAT ERTEN SAT K.EMRİNE

29. DZ.YZB.EMRE ÜNAL DENİZ HARP AKAD.K.EMRİNE

30. DZ.KD.ÜTGM.ALİ SARIBEY DENİZ HARP AKAD.K.EMRİNE

31. DZ.KD.ÜTĞM.AHMET ÇAMOĞLU SAT K.EMRİNE

32. DZ.KD.ÜTĞM.ÖMER FARUK AVCI DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

33. DZ.ÜTĞM.İSA DEMİRBİLEK DENİZ HARP OK.K.EMRİNE

34. DZ.P.KUR.KD.ALB.RAMAZAN GENÇER AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

35. DZ.P.KD.ALB.ALİCAN ÖZCAN AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

36. DZ.P.KUR.YB.ARİF ÖZSOY AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

37. DZ.P.YB.ÖZGEN AYKAN DZ.K.K.KH.DES.KT.K.EMRİNE

38. DZ.P.KD.BNB.SÜLEYMAN ÖZGÜN - GNKUR.GENSEK. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER D.BŞK. EMRİNE

39. DZ.P.KUR.BNB.SAVAŞ KUKUL AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

40. DZ.P.KUR.BNB.ORHAN DEMİR AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

41. DZ.P.BNB.HAKAN KARAKUZEY DZ.K.K.KH.DES.KT.K.EMRİNE

42. DZ.P.KD.YZB.HARUN İLASLAN DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

43. DZ.P.YZB.ÖZAY CÖDEL SAT K.EMRİNE

44. DZ.P.YZB.SEMİH BARBAROS ÜSTÜN DENİZ HARP OK.K.EMRİNE

45. DZ.P.KD.ÜTĞM.AHMET AYKUT ŞEVİK DONANMA K.PER.BŞK.EMRİNE

46. DZ.P.KD.ÜTĞM.MUSTAFA AVŞAR SAT K.EMRİNE

47. DZ.P.KD.ÜTĞM.İBRAHİM HALİL TE KATLI DENİZ HARP OK.K.EMRİNE

48. DZ.P.ÜTGM.AKIN BELTEK AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

49. DZ.P.ÜTGM.EMRE BAYRAM DZ.K.K.KH.DES.KT.K.EMRİNE

50. DZ.İS.TĞM.SÜLEYMAN KAYABAŞI AMFİBİ GÖREV GRUP K. EMRİNE

51. İK.BNB.İLHAN TABUR AKDENİZ BLG.K.EMRİNE

52. İSTH.KD.ALB.MUHARREM ASLAN DONANMA K.KURMAY BŞK.EMRİNE

53. İSTH.KUR.ALB.MAHMUT ARDUÇ DZ.K.K.ÖZEL SEKRETER

54. İSTH.KUR.YB.RAHİM KÜRKÇÜ DZ.K.K. PER. BŞK.EMRİNE

55. İSTH.KD.BNB.SALİH DAĞBAŞI DZ.K.K. PER.BŞK.EMRİNE

56. İSTH.BNB.NURHAN UZ DZ.K.K. PER.BŞK. EMRİNE

57. İSTH.KUR.KD.YZB.FATİH KOÇ DZ.K.K.PER.BŞK. EMRİNE

58. İSTH.KUR.KD.YZB.TUNA AYGÜNDÜZ DZ.K.K. PER.BŞK. EMRİNE

59. İSTH,YZB.MUSTAFA ASLAN DZ.K. K.PER.BŞK.EMRİNE

S.No. Sınıfı, Rütbesi, Adı ve Soyadı Görev Yeri

1. TOP.ASB.BÇVŞ.MURAT FIRAT SATK. İDARİ BŞK. EMRİNE

2. TOP.ASB.BÇVŞ.ÖZGÜR DANIŞAN SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE

3. TOP.ASB.BÇVŞ.NİHAT ÇENGEL SUALTI EĞT.MRK.K. KURSLAR K. SAS KURS K. MÜHİMMAT ÖĞRETMENİ

4. TOP.ASB.KD.ÜÇVŞ.BERKAN NALÇAKAR SAS GRUP K. 3.SAS GÖREV BİRİM K. 32.SAS TİM K. TİM ASB.

5. TOP.ASB.ÜÇVŞ.AHMET ORDU SUALTI SAVUNMA GRUP K.4'UNCU SAS GÖREV BİRİM K. 42'NCI SAS TİM K. TİM ASTSUBAYI

6, TOP.ASB.ÜÇVŞ.AHMET KOL SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 24.SAS TİM K. TİM ASB.

7. TOP.ASB.ÜÇVŞ.BARIŞ YORTANLI SAS GRUP K. 4.SAS GÖREV BİRİM K. 43.SAS TİM K. TİM ASB.

8. TOP.ASB.ÜÇVŞ.GÖKHAN KARABACAK SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE

9. TOP.ASB.ÜÇVŞ.EYÜPHAN KILIÇ SAS GRUP K. İDA.VE PER.KS. EMRİNE

10. TOP.ASB.ÜÇVŞ,CAFER SARAÇ SAS GRUP K. İDA.VE PER.KS. EMRİNE

11. TOP.ASB.KD.ÇVŞ.ŞENOL ÖZER SAS GRUP K, l.SAS GÖREV BİRİM K. 13.SAS TİM K. TİM ASB.

12. TOR.ASB.KD.BÇVŞ.MUSTAFA ÖZEL SAI fcül.MKK.K, SAI 1 AKI IK KURS K. PAKAŞU1 Vt HV.USULLtKI ÖĞRETMENİ

13. TOR.ASB.BÇVŞ.FAHRİ ÖZDEMİR SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 22.SAS TİM K. TİM ASB.

14. TOR.ASB.BÇVŞ.KENAN CEYLAN SUALTl'EümRK.K. KURSLAR K. KURBAGAADAM KURS K. AME. VE NAZ.KURBAĞAADAM ÖĞRETMENİ

15. TOR.ASB.BÇVŞ.HÜSEYİN KAYABAŞI SUALTI EĞT.MRK.K. KURSLAR K. SAS KURS K. TAHRİP ÖĞRETMENİ

16. TOR.ASB.KD.ÇVŞ.LEVENT ÖZCAN SAS GRUP K. 4.SAS GÖREV BİRİM K. 42.SAS TİM K. TİM ASB.

17. MOT.ASB.KD.BÇVŞ.YÜCEL ÖZCAN SAT EĞT.MRK.K. SAT EDS K. TİM ASB. (KARA HRK.UZM.)

18. MOT.ASB.ÜÇVŞ.OSMAN KELEŞ KURTARMA GRUP K. DERİN DAÜŞ SIS.GÖREV BİRİM K. ATMOSFERİK DALIŞ SİS.TİM K, ADS PİLOTU

19. MOT.ASB.ÜÇVŞ.MUHAMMET BİLAL ÖZEL SAS GRUP K. 4.SAS GÖREV BİRİM K. 41.SAS TİM K. TİM ASB,

20. ELK.ASB.ÜÇVŞ.MUSTAFA TÜRKDOĞDU KURTARMA GRUP K. l.KUR.GÖREV BİRİM K. 13.KUR.TİM.K. DALGIÇ ASB.

21. ELK.ASB.ÜÇVŞ.OSMAN DEMİR SUALTI SAVUNMA GRUP K.5'INCI SAS GÖREV BİRİM T 5TUNCU SAS'TTIW K. TİM ASTSUBAYI

22. Y/S ASB.KD.BÇVŞ.IŞIN CEYLAN SEY.HID.VE ÖŞI.D.BŞK. BŞK.YRünülTHİDESTKT.K. HIZJKTOJLAŞTIRMA KS. AMİRİ

23. Y/S ASB.KD.BÇVŞ,ERDİNÇ KURT S.GiMARMA'RA'VE^UG^rGXXDRW'IIRMK. SGÖZErHAREKATTIMFT TİM ASB.

24. Y/S ASB.ÜÇVŞ.SERKAN CANPOLAT KURTARMA GRUP K. EMRİNE (ALEMDAR DALIŞ BRŞ. DALGIÇ ASB.)

25. ELN.ASB.KD.BÇVŞ.KADİR BÜKÜLMEZ DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK. EMRİNE

26. ELN.ASB.KD.BÇVŞ.MUTLU FERİK SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE

27. ELN.ASB.KD.BÇVŞ.MURAT KABASAKAL KUZEY GÖREV GRUP K. İDA.VE PER.Ş. EMRİNE

28. ELN.ASB.BÇVŞ.OLCAY KERİMAN KUZEY GÖREV GRUP K, İDA.VE PER.Ş. EMRİNE

29. ELN.ASB.BÇVŞ.RİFAT KARATAŞ KUZEY GÖREV GRUP K. İDA.VE PER.Ş. EMRİNE

30. ELN.ASB.BÇVŞ.ALİ CİHAN ÖZÇELİK KUZEY GÖREV GRUP K. İDA.VE PER.Ş. EMRİNE

31. ELN.ASB.BÇVŞ. METİN BİRCAN KURTARMA GRUP K.PER.VE İDA.KS.A. EMRİNE

32. ELN.ASB.KD.ÜÇVŞ.KEREM BAŞ SAS GRUP K. 3.SAS GÖREV BİRİM K. 34. S AS TİM K. TİM ASB.

33. ELN.ASB.ÜÇVŞ,FATİH KAYA KUZEY SAT GRUP K. 2.SAT GÖREV BİRİM K. 22.SAT TİM K. TİM ASB.

34. ELN.ASB.ÜÇVŞ. MUSTAFA ÖZTÜRK SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 24.SAS TİM K. TİM ASB.

35. ELN.ASB.KD.ÇVŞ.FATİH ARIK KUZEY SAT GRUP K. 2.SAT GÖREV BİRİM K. 22.SAT TİM K. TİM ASB.

36. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.AHMET ZİYA KİREÇ GNKUR.HRK.BŞK. HRK.PL.D.BŞK. TERORIZMrETTFDCTfüELE Ş. VERİ ANLZ. VE ARŞİV DOKÜMANTASYON KS. ARŞİV VE DOKÜMANTASYON ASB.

37. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.ÖZCAN ÖZATA DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş.EMRİNE

38. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.İRFAN ALTUNTAŞ SAT EGİ.MRK.K. SAl KURS K. KARA HRK.EGT.K5. kuçuk birlik TAKTİKLERİ ÖĞ,

39. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.FERDİ KESGİN BARTIN DENİZ K. US SAVUNMA BRL.K. GUV.BL.K. GUV.KOOR.A. FİZİKİ GÜV.KS. MÜRACAAT KABUL EKİBİ AMİR (MÜRACAAT KABUL GÜV.ASB.)

40. DZ.P.ASB.KD.BÇVŞ.AHMET ZEKİ YILMAZ DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE

41. DZ.P.ASB.BÇVŞ.SUAT MÜLAYİM DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE

42. DZ.P.ASB.BÇVŞ.MUSTAFA POLAT DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK. EMRİNE

43. DZ.P.ASB.BÇVŞ.EMRE KARAYER AMF.DZ.P.TUG.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE

44. DZ.P.ASB.BÇVŞ.ELVAN ONUR BAŞER DZ.K.K.KH.DES.KT.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE

45. DZ.P.ASB.BÇVŞ.MEHMET METİN DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK. EMRİNE

46. DZ.P.ASB.ÜÇVŞ.FARUK KAMALAK DZ.K.K.PER.BŞK.MRK.D.BŞK. EMRİNE

47. DZ.P.ASB.ÜÇVŞ,MURAT GÖKTÜRK GÖLCÜK MERKEZ K. KORUMA BRL.K. UÇ YAKIN KORUMA TIM K. 2.NCI TİM K.

48. DZ.P.ASB.KD.ÇVŞ.EMRE BİLGİN AMF.DZ.P.TUG.K. PER.VE İDA.Ş. EMRİNE

49. İKM.ASB.ÜÇVŞ.EMRE ÖZDEMİR SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE

50. İKM.ASB.KD.ÇVŞ.HALİT ÇETİN KUZEY SAT GRUP K.2'NCI SAT'GOREV BİRİM K) 21'INCI SATTIM K. TİM ASTSUBAYI

51. İDA.ASB.ÜÇVŞ.TİMUR AĞCA SAT K. İDARİ BŞK. EMRİNE

52. İSTH.ASB.KD.BÇVŞ.VEDAT DEMİREL AKDENİZ BLG.K. İSTH.İKK.VE GÜV.Ş. İSTİHBARAT ASB. /MERSİN

53. iSTH.ASB.KD.BÇVŞ.ALPASLAN AKYOL DZ.K.K.ISTH.D.BŞK:üARI ISTH.Ş. AÇIK KAYNAK VE1BYS ISTH.KS. AÇIK KAYNAK ASTSUBAYI

54. İSTH.ASB.BÇVŞ.HİLMİ DİLMEN DZ.K.K. İSTH.BŞK. İSTH.D.BŞK.EMRİNE

55. İSTH.ASB.BÇVŞ.FATİH KESKİN KDZ.üüZE'l LEMt K. KÜZ.UYUMU HKK.DAIMI KUÜKD.MKK. ISIIHBARAI ASB.

56. İSTH.ASB.ÜÇVŞ.MEHMET EMİN TOKER AKDENİZ BLG.K. İDA.VE PER.Ş. EMRİNE

57. BT ASB.KD.BÇVŞ.MEVLÜT ÖNCEL KUZEY SAT GRUP K. l.SAT GÖREV BİRİM K. GBK KD.ASB. (BİRLİK ASB.)

58. BT ASB.KD.BÇVŞ.MELİH ALBAYRAK SAT K. İDARİ BŞK. İDA. VE PER.Ş. EMRİNE

59. BT ASB.BÇVŞ.AH M ET KEKLİ KÇİ DZ.K.K. İSTH.BŞK. İSTH.D.BŞK. EMRİNE

60. BT ASB.ÜÇVŞ.HAKAN ÖĞÜT AKDENİZ BÖLGE K.EMİR ASB.

61. SNR.ASB.BÇVŞ.HAMDİ ÇIPLAK SAT EĞT.MRK.K. SAT TAKTİK KURS K. ATIŞ ÖĞRETMENİ

62. SNR.ASB.KD.ÜÇVŞ.EMRE AKGÜL SUALTI SAVUNMA GRUP K.Z'NU SAS GÖREV BİRİM K. 23'ÜNCU SÂS TİM K. TİM ASTSUBAYI

63. HRK.ASB.KD.ÇVŞ.HÜSEYİN YAZICI SAS GRUP K. 2.SAS GÖREV BİRİM K. 23.SAS TİM K. TİM ASB.

HABER AJANSLARI

CİHAN HABER AJANSI MUHABİR HABER AJANSI SEM HABER AJANSI

TELEVİZYONLAR

BARIŞ TV BUGÜN TV CAN ERZİNCAN TV DÜNYA TV HİRA TV IRMAK TV KANAL 124 KANALTÜRK MC TV MEHTAP TV MERKÜR TV SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV SRT TELEVİZYONU TUNASHOPPİNG TV YUMURCAK TV

RADYOLAR

AKSARAY MAVİ RADYO AKTÜEL RADYO BERFİN FM BURÇ FM CİHAN RADYO DÜNYA RADYO ESRA RADYO HABER RADYO EGE HERKÜLFM JEST FM

KANALTÜRK RADYO RADYO 59

RADYO AİLE REHBERİ RADYO BAMTELİ RADYO CİHAN RADYO FIKIH RADYO KÜRE RADYO MEHTAP RADYO NUR RADYO ŞİMŞEK

SAMANYOLU HABER RADYOSU UMUT FM YAĞMUR FM

ADANA HABER GAZETESİ ADANA

ADANA MEDYA GAZETESİ ADANA

AKDENİZ TÜRK ADANA

ŞUHUT'UN SESİ GAZETESİ AFYONKARAHİSAR

KURTULUŞ GAZETESİ AFYONKARAHİSAR

LİDER GAZETESİ AFYONKARAHİSAR

İSCEHİSAR DURUM GAZETESİ AFYONKARAHİSAR

TÜRKELİ GAZETESİ AFYONKARAHİSAR

ANTALYA GAZETESİ ANTALYA

YEREL BAKIŞ GAZETESİ AYDIN

NAZAR AYDIN

BATMAN GAZETESİ BATMAN

BATMAN POSTASI GAZETESİ BATMAN

BATMAN DOĞUŞ GAZETESİ BATMAN

BİNGÖL OLAY GAZETESİ BİNGÖL

İRADE GAZETESİ HATAY

İSKENDERUN OLAY GAZETESİ HATAY

EKONOMİ İSTANBUL

EGE'DE SON SÖZ GAZETESİ İZMİR

DEMOKRAT GEBZE KOCAELİ

KOCAELİ MANŞET KOCAELİ

BİZİM KOCAELİ KOCAELİ

HABER KÜTAHYA GAZETESİ KÜTAHYA

GEDİZ GAZETESİ KÜTAHYA

ZAFER GAZETESİ KÜTAHYA

HİSAR GAZETESİ KÜTAHYA

TURGUTLU HAVADİS GAZETESİ MANİSA

MİLAS FEZA GAZETESİ MUĞLA

TÜRKİYE'DE YENİ YILDIZ GAZETESİ NİĞDE

HAKİKAT GAZETESİ SİVAS

URFA HABER AJANSI GAZETESİ ŞANLIURFA

AJANS 11 GAZETESİ ŞANLIURFA

YENİ EMEK TEKİRDAĞ

BANAZ POSTASI GAZETESİ UŞAK

SON NOKTA GAZETESİ UŞAK

MERKÜR HABER GAZETESİ VAN

MİLLET GAZETESİ

BUGÜN GAZETESİ

MEYDAN GAZETESİ

ÖZGÜR DÜŞÜNCE GAZETESİ

TARAF

YARINA BAKIŞ

YENİ HAYAT

ZAMAN GAZETESİ

TODAY'S ZAMAN

GAZETELER

DERGİLER

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ AKSİYON

ASYA PASİFİK (PASİAD) DERGİSİ BİSİKLET ÇOCUK DERGİSİ DİYALOG AVRASYA DERGİSİ EKOLİFE DERGİSİ EKOLOJİ DERGİSİ FOUNTAIN DERGİSİ GONCA DERGİSİ GÜL YAPRAĞI DERGİSİ NOKTA SIZINTI

YAĞMUR DERGİSİ YENİ ÜMİT ZİRVE DERGİSİ

YAYINEVLERİ VE DAĞITIM KANALLARI

ALTIN BURÇ YAYINLARI BURAK BASIN YAYIN DAĞITIM DEFİNE YAYINLARI DOLUNAY EĞİTİM YAYIN DAĞITIM GİRESUN BASIN YAYIN DAĞITIM GONCA YAYINLARI GÜLYURDU YAYINLARI GYV YAYINLARI IŞIK AKADEMİ

IŞIK ÖZEL EĞİTİM YAYINLARI IŞIK YAYINLARI

İKLİM BASIM YAYIN PAZARLAMA KAYDIRAK YAYINLARI KAYNAK YAYINLARI KERVAN BASIN YAYINCILIK KUŞAK YAYINLARI MUŞTU YAYINLARI NİL YAYINLARI REHBER YAYINLARI

SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM ARAÇLARI SÜTUN YAYINLARI ŞAHDAMAR YAYINLARI

UFUK BASIN YAYIN HABER AJANS PAZARLAMA

UFUK YAYINLARI

WAŞANXANEYA NİL

YAY BASIN DAĞITIM PAZ, REKLAMCILIK

YENİ AKADEMİ YAYINLARI

YİTİK HAZİNE YAYINLARI

ZAMBAK BASIM YAYIN EĞİTİM TURİZM

Cevapla

Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim