Karşılıksız çek şikayeti, icra mahkemesine mi savcılığa mı yapılacak?

2.9.2016 15:35:03

Çek Kanununda değişiklik yapan 6728 S.K.nun 76. maddesi ile aynın kanunun  62. maddesinin getirdiği değişikliğin yürürlük tarihini 31.12.2017'ye bırakması kafalarda karışıklığa neden oldu.

6728 S.K.nun 62. maddesi şu şekildedir "5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

6728 S.K.nun 62. maddesi ile değişik 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası sonuçta şu şekiydedir :" (6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, icra mahkemesine şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. "

Bu değişiklikte yürürlük tarihi 31/12/2017 tarihine uzatılan husus, icra mahkemesine verilecek şikayet dilekçesine  çekin onaylı fotokopisinin eklenerek işlem yapılıp yapılmayacağıdır.

Aslında kanun koyucu 6728. S.K.nun 76. maddesi ile yine aynı kanunun 62. maddesindenin 2. fıkrasındaki yürürlüğü 31/12/2017 tarihine ötelemek iken aynı maddede çekin onaylı fotokopisine ilişkin düzenlemede bulunup bu husus gözden kaçırmıştır.

Ayrıca karşılıksız çek suçlarına icra mahkemesinin bakacağına ilişkin düzenleme zaten bir başka maddede düzenlenmiştir.

6728 S.K.nun ile değişik Çek Kanunun 5. maddesi şu şekiydedir :"
Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı (1)

MADDE 5 – (1) (Değişik: 15/7/2016-6728/63 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. ........ Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına;.....Bu suçtan dolayı açılan davalar icra mahkemesinde görülür ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır."

Sonuç olarak karşılıksız çek suçlarına 6728 S.K.nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bakma görevi "icra ceza mahkemelerinde" olduğu gibi, bu suça ilişkin şikayetler de doğrudan "icra ceza mahkemeleri"ne yapılacaktır.