UYAP'ın yargıya katkıları

30.9.2016 08:50:46
UYAP; günümüzün ihtiyaç duyulan tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra örgütünün, bağlı ve alakalı kuruluşlarının, adli ve yönetimsel tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu müessese ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün bakımından UYAP ülkemizde Bakanlığımız örgütü ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, yönetimsel ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.Elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilen UYAP ile merkezi bir bilgi sitemi heyetmiş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır. UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve meblağlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca erişebilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve vesika alış verişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa müddetlerde gerçekleştirmektedir. UYAP’ta bilgi ve vesikaların son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veritabanında saklanmakta, yetkisiz ulaşımlara müsaade edilmemektedir.Hâkim ve savcılarımız ile diğer personelimize bugüne kadar dağıtılan 70.000 e-imza UYAP’ta aktif olarak kullanılmaktadır.UYAP dahilinde, bilgi ve belge alış verişini elektronik ortama taşımak için diğer kurum ve kuruluşların bilgi sistemleriyle entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede idarî ve yargısal süreçte mükerrer yapılan işlemlerle gereksiz uygulamaları, ara süreçleri ortadan kaldırmakta, sürat ve kolaylıklar sağlayarak, iş yoğunluğunu azaltmakta ve personel açığından meydana gelen sıkıntıları en üye indirmekte, posta ve kırtasiye gibi giderlerden tasarruf sağlamaktadır. Elektronik ortamda haberleşme sayesinde haftalar süren yazışmalar bir iki saniyede yapılabilmektedir. 2008 seneninde Türk Adalet Bakanlığının bir genelgesi ile zaruri hale getirdiği adli yazışmaların elektronik ortamda yapılması ile milyonlarca Euro tasarruf sağlanmıştır. Bilişim teknolojileri sayesinde adli birimlerin performansının ölçümü, kaynakların etkin dağıtımı yapılabilmekte, elektronik dosyalama sayesinde adli bilgi ve belgeler güvenli ortamda saklanabilmektedir.Bu çerçevede UYAP ile entegrasyon sağlanan Adli Sicil Bilgi Sistemi’nden sabıka kayıtları, MERNİS’ten nüfus kayıtları ve Adres Kayıt Sistemi’nden adres kayıtları, POLNET’ten ehliyet kayıtları, Merkez Bankasından döviz kurları, TAKBİS’ten tapu ve kadastro kayıtları yargı birimlerince otomatik olarak hatıranda alınabilmektedir.Yurttaşların adres kayıtlarına yargı birimlerince on-line olarak hatıranda erişebilmelerinin sağlamasıyla, bildirim yapılamaması veyahut aranan kişilerin bulunamaması gibi negatif vaziyetlerin önüne geçilerek davaların gereğinden fazla uzamaması ve çeşitli mağduriyetlerin önlenmesi açısından ehemmiyetli bir adım atılmıştır.Gümrük Müsteşarlığı birimleri için UYAP Müessese Portalının kullanımına açılması süreci gerçekleştirilmiştir.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU birimleri ile yargı birimleri arasındaki data alış verişinin elektronik ortamda yapılması ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU sistemi üzerinde UYAP kullanıcıları tarafından yapılan online sorgu sayısı günlük 75.000 adede erişmiştir.PTT entegrasyonu neticesi bildirimlerin evreleri UYAP’tan izleyebilmektedir.Kolluk kuvvetleri tarafından, aranan (ile ilgili yakalama buyruğu veyahut gözaltına alınma kararı bulunan) kişilerin sorgusunun direk UYAP’tan yapılabilmesi için UYAP ile KİHBİ entegrasyonu sağlanmıştır.Kolluk kuvvetlerinin UYAP’tan aranan kişiler sorgusunu yapabilmesi sayesinde, ara süreçler ortadan kaldırıldığından her iki tarafta emek, kırtasiye ve posta gibi giderlerden tasarruf sağlanmış ve en ehemmiyetlisi önceden kayıtlardaki uyumsuzluklar nedeniyle yurttaşların mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.Yargı birimlerince araçların trafik sicil kayıtlarına “Hak Mahrumiyeti” ekleme ve kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve araç hak mahrumiyeti ve mahzur bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılması için Emniyet Genel Müdürlüğünün Araç Kayıt Sistemi ile gerçekleştirilen entegrasyon uygulamaya konulmuştur. Araçların tescil kayıtlarına haciz ve yakalama gibi şerhlerin doğrudan yetkili UYAP kullanıcıları tarafından konulması ve kaldırılması sağlanmış, bunun neticesi olarak ara süreçler ortadan kaldırılmış ve kolluk tarafında bu işle uğraşan pek çok memur açığa çıkmıştır.Yalnızca UYAP Online Takyidat Sisteminin, faaliyete geçtiği 2009 Haziran ayından itibaren yapılan 50 milyon sorgunun personel, kırtasiye, enerji vakit kazancı göz önüne alınmadan yalnızca 4,5 TL posta gidiş, 4,5 TL posta geliş olmak üzere toplam 9 TL posta gideri üzerinden yapılan tasarruf hesaplandığında 1 senede sadece bu kalemden takriben 450 milyon TL tasarruf yapılmıştır.Bu tasarrufu bütün kalemleriyle ve ara süreçlerin ortadan kaldırılarak yargı sürecinin hızlandırılması, insan unsurundan kaynaklanan hataların önüne geçilmesi, emek, kırtasiye, enerjiden tasarruf sağlanması, yargıya kazançlan kalite, saydamlık ve verimlilik olarak değerlendirildiğinde yapılan işin ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkacaktır.UYAP ile Anayasa Mahkemesi arasında da elektronik ortamda veri alış verişi sağlanmış,  UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen dosyaların sistem üzerinden Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmaktadır. Yargıtay’ın UYAP Sistem Merkezi, Yüksek Seçim Heyeti-SEÇSİS’in ise UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanabilmesi sağlanmaktadır.UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) sayesinde, avukatlar bürolarından internet üzerinden sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da yeniden sistem üzerinden alakalı hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler. Buna göre avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde duruşmaya girme dışında sanki tüm işlerini bürolarından yapabilir hale gelmişlerdir.Yurttaş Bilgi Sistemi (Yurttaş Portalı) sayesinde ise yurttaşlar internet aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP dahilinde adli ve yönetimsel yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi evrede olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyiz’den dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Ancak bu sistemde bilgi güvenliği itibariyle yurttaşlara dosyadaki hiçbir vesika açılmamaktadır. İşte bu yüzden, yurttaşların avukatlarda olduğu gibi internet üzerinden e-imza veyahut mobil imza ile UYAP Yurttaş Portalına bağlanarak yeni dava dosyası açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını teferruatlarıyla inceleyebilmeleri, dava dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için UYAP Yurttaş Portalına e-imza ve mobil imza ile ulaşım çalışmaları bitirerek yurttaşların kullanımına açılmış, ayrı olarak e-Devlet kapısı ile de entegrasyonu sağlanmıştır.UYAP SMS Bilgi Sistemi (http://www.sms.uyap.gov.tr/) ile de dava dosyaları ve icra takibi bilgileri de dâhil olmak üzere sistemde yapılan işlemler konusunda ikaz, data ve ilanlar, kısa ileti (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmektedir. Ayrı olarak tahkikat ve dava dosyalarındaki taraflara yargı birimlerine gelmeleri için bildirim gerektiren vaziyetlerde UYAP SMS Bilgi Sistemi kullanılarak UYAP ekranlarından SMS gönderilebilmektedir.Kullanıcılar, dilerlerse anlık sorgulama ile istedikleri bilgilere erişebilmekte veyahut sisteme kaydolarak (abonelik sistemi) sorgulama yapmaksızın bilgilerin SMS yolu ile kendilerine gelmesini sağlayabilmekteler. Yurttaşların UYAP SMS bilgi sistemine abone olması için TC kimlik numarasını yazdıktan sonra “abone” yazarak 4060 göndermesi yeterlidir. Bu sistem ile e-Devlet'ten m-Devlet'e geçilmesi için ehemmiyetli bir adım atılmış, yurttaşın zaman ve mekân hududu olmadan taleplerini devlete iletebileceği ve yanıtını hemen alabileceği bir platform oluşturulmuş, avukat ve yurttaşların adliyelere gittikçe alakalı oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve giderin ortadan kaldırılması olanağı sağlanmış, yargılama mertebesinin tüm süreci ehemmiyetli oranda saydam hale getirilmiş ve bunun neticesi olarak otomatik denetim sağlanmış, yargı birimleri için iş gücü kaybı engellenmiş ve yargının hızlanmasına katkı sağlanmıştır.UYAP SMS Bilgi Sistemi, yurttaş odaklı bir sistem olması nedeniyle 2009 seneninde Avrupa e-Devlet Ödülleri kapsamında 31 devlete ait 259 proje arasından Halk Ödülü kategorisinde Avrupa birinciliğini kazanmıştır.Verilerin ulaşımında, paylaşımında ve kullanılmasında Anayasa, beynelmilel sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan şahsi verilerin savunmasına, hususi hayatın ve soruşturmanın saklılığına uyulmaktadır.UYAP uygulamaları içerisinde yargının hızlanması için mahkemelerde ve Cumhuriyet savcılıklarında iş yoğunluğu, yasa farklığı ve benzeri hususlardan meydana gelen parasal hata ve usul hatalarının asgari düzeye indirilebilmesi için tüm süreçlerde teklif ve ikazlarda bulunacak "Karar Destek (İkaz) Sistemi" geliştirilmiştir. Sistemde 1.300 civarında ikaz (duruşmanın saklı yapılması gerektiği, maznunun can verdiği, maznun ile ilgili başka yerde aynı suçtan dosyanın varlığı gibi) bulunmakta olup, bunların artırılması veyahut azaltılması olasıdır. Mevzubahis ikazlar yargı bağımsızlığı ilkesi hasebiyle hâkim ve Cumhuriyet savcıları için bağlayıcı değildir. Bir başka söylemle hâkim ve Cumhuriyet savcısı ikazı dikkate alıp almamakta serbesttir.UYAP’a yeni işlevler ilave etmesi, dış müesseselerin bilgi sistemleriyle entegrasyonların ve uygulama yazılımlarının her geçen gün daha da geliştirilmesi, kullanıcı arkadaşı haline getirilmesi çalışmalarına ara vermeden hızla devam edilirken diğer taraftan iletişim alt yapısı ve sistem merkezi her geçen gün daha da güçlendirilmiş, Bakanlığımız örgütü ile adli ve yönetimsel yargı birimlerinin bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi ihtiyaçları büyük oranda giderilmiştir.UYAP ile e-Devlet hedefi çerçevesinde ehemmiyetli bir adım atılmış olup kâğıt ortamında yapılan bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması, bilgi ve vesika alışverişini hatıranda gerçekleştirilmesiyle işlem, hizmet ve dava müddetlerin kısalması olası olmaktadır.

 Proje çerçevesinde geliştirilen “Bilgi Bankası” ve şahsi bilgisayarlara kurulabilecek “UYAP Mevzuat Programı” sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en aktüel haliyle hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personelimize ve hem de yurttaşlarımıza bilgi olarak sunulmaktadır. UYAP dahilinde tüm mevzuat ve içtihatlar en aktüel haliyle hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personelimize ve hem de yurttaşlarımıza bilgi olarak sunulmuştur..(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/).

UYAP ile hâkim ve savcılar ile tüm yargı personelimize birer adet “@adalet.gov.tr” uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiştir.

 UYAPIN YARGI SİSTEMİNE KATKILARI

UYAP’ın yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, meblağlılık, şeffaflık, etkinlik ve verimlilik ve tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen katkılarından bazıları şunlardır:

UYAP’ın işletimde olduğu yerlerde yargı birimleri ile Bakanlık birimleri her türlü yargısal ve idari faaliyetlerini bilgisayar ortamında UYAP sisteminde yürütebilmektedirler.

UYAP’ın işletimde olduğu yargı ve Bakanlık birimlerinin bilgi ve belgeleri, elektronik ortamda tek bir yerde tutulmakta, bu bilgi ve belgelerde doğruluk ve meblağlılık sağlanmaktadır. 

Merkezi yapı ve dahili entegrasyon ile, veriler bir defa girilmekte, aynı verinin yeniden girilmesine gerek kalmamakta, sistem içinde veri tek yerde tutulduğundan eksiksiz, doğru ve güncel veriye, ihtiyacı olan hakim, savcı ve diğer yargı personeli tarafından yetki dahilinde hatıranda erişilebilmektedir.

Yargı sistemi içindeki birimler arasında yazışmalar, kâğıtsız büro mantığında elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve aylarca sürebilen direktif işlemleri UYAP’ta on-line irtibat sayesinde karşı birime iletilebilmekte, talimatı alan birim işlemi yaptıktan sonra hatıranda yanıtını gönderebilmektedir.

İcra daireleri ile icra hâkimlikleri arasındaki dosya gönderme işlemleri sistem üzerinden yapılabildiğinden, gereksiz beklemeler ve mahzendeki dosyaların kaybolması gibi durumlar ortadan kalkmıştır.

Yargı birimlerinde karar verme sürecinde tesirli olan adli tıp raporlarının sistem üzerinden istemesi ve yine bu raporların sistem üzerinde hazırlanarak isteyen yargı birimine gönderilebilmesi olanağı sağlanmıştır.

Temyiz edilen dosyaların Yargıtay’a, karşı çıkılan dosyaların ise üst dereceli mahkemeye gönderilmesi ve geri dönmesi elektronik ortamda hatıranda sağlanmaktadır.

Görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme gibi nedenlerle başka yere gönderilmesi şart olan dosyalar elektronik ortamda hatıranda gönderilebilmektedir.

Yargı birimlerinde tevzi işlemleri otomatik olarak adaletli ve objektif şekilde yapılabilmektedir. Böylelikle dosyaların hangi mahkemeye veya icra dairesine tevzi edileceğinin evvelce bilinmesi ve müdahale edilerek değiştirilmesi mümkün olmadığından bu konuda yapılabilecek yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilmiştir.

Dava dosyasındaki tarafların daha önce rastgele bir nedenle sisteme kaydedilmiş bilgilerinin ve aynı konuda varsa daha önce açılmış davaların görülebilmesi sağlanmış, bu suretle kötü niyetli açılan mükerrer davaların tespiti olanağı getirilmiştir.   

Davalarda bir kişi ile alakalı Türkiye’deki tüm dosyalar, hâkimlerimizin ve savcılarımızın on-line elinin altındadır. Bu bilgilere hatıranda erişilebilmesi ile hem daha doğru hem de daha hızlı karar verilebilmektedir.

İnfaz edilecek ceza miktarı, harç ve yargılama giderleri gibi bir takım hesaplamalar ile borç hesapları, ürem hesabı, kalan borç, tahsilât ve reddiyat hesapları, günlük, aylık kasa dökümleri gibi işlemler sistem yardımı ile kolayca yapılabilmektedir. Ayrı olarak bu işlemlerde sistemin otomatik kontrolü ile insan unsurundan kaynaklanacak hataların en üye indirilmesi, yapılan yanlışlıkların daha işlemi yaparken hatıranda görülebilmesi ve bu işlemlerin denetimi sağlanmaktadır.

Yargı birimlerince yapılan parasal işlemlerde kasa hesapları sistem tarafından otomatik kontrol edildiğinden, kasa hesabının tutmadığı hatıranda ortaya çıkarılabilmekte, böylelikle kimi usulsüzlük ya da yolsuzlukların önüne geçilmektedir. 

Mahkemelerin yılsonlarında günlerce süren devir işlemleri çok kısa müddette yapılabilmekte ve iş cetvelleri de aynı şekilde birkaç dakikada alınabilmektedir. 

Soruşturma ve davalarda kanıtların hızlı ve sıhhatli bir biçimde toplanması sağlanmaktadır.

UYAP, kamu kesiminde diğer bilgisayar ağlarıyla bütünleşerek bilgi ve belge akışının en kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Sözgelimi; Adli Sicil, MERNİS, TAKBİS, POLNET ve Merkez bankası Veritabanları ile sağlanan bütünleşme sayesinde, nüfus kaydı, sabıka kaydı, ehliyet kaydı, tapu kaydı ve döviz kurları birkaç saniye içinde yargı makamları önüne getirilebilmektedir.

UYAP ile POLNET entegrasyonu neticeninde kolluk güçleri UYAP’ta aranan kişilerin sorgusunu yapabilmektedirler. Böylece yargı birimleri ile kolluk kuvvetleri arasında aranan kişilere ilişkin bilgi alış verişi hatıranda on-line olarak gerçekleştiğinden aranan kişiler etkin bir şekilde izleyebilmekte ve daha önce ara süreçlerde gerçekleşen hatalar ortadan kaldırılarak doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmektedir.

Yakalama ve gözaltı müddetleri yakından izleyebilmektedir.

Sistemde gerçekleştirilen iş akışları, belgeler ve formlar açısından ülke genelini kapsayan standart ve meblağlılık sağlanmış ve işlem müddetleri kısaltılmıştır. Soruşturmalarda ve davalarda müzekkere, tensip ve duruşma zaptı, karar, tebligat ve benzeri belgeler, sistemde bulunan ve önceden hazırlanan standart şablonlara yine sistemde bulunan gerekli bilgilerin otomatik getirilmesi suretiyle kolayca, standart ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir.

UYAP Karar Destek (Uyarı) Sistemi ile belirlenmiş normal durumların ve mevzuatın dışına çıkıldığında kullanıcıya uyarı mesajları verilerek maddi ve usul hataları en aza indirilmekte ve her an bir denetim sağlanmakta, dolayısıyla kararların gereksiz yere bozulmasının ve davaların uzamasının önüne geçilmektedir. Ayrıca yine bu sistem sayesinde aranan kişilerin takibinde ve yakalanmasında etkinlik sağlanmaktadır. 

UYAP’ta bulunan Doküman İdare Sistemi sayesinde evrakların ve iş akışlarının takibi kolayca yapılabildiğinden ve evrak sürümleri saklanabildiğinden bir evrak üzerinde kimin, ne vakit ve ne yaptığı, bu işlemi ne kadar müddette yaptığı, bu müddet zarfında alakalının üzerindeki iş yükünün ne olduğu gibi hususlar ve bir takım ihmal etme veya ihmaller kolaylıkla belirleyebilmekte, böylelikle etkin bir idare ve denetim sağlanmaktadır.

Yargı birimlerinin karar vermesini destekleyecek altsistemler düzeyinde sorgulamalar yapabilecekleri ve karar alımına yönelik bilgiler sunabilen, metin biçimindeki dokümanlar içinden tam metin arama (full text search) kabiliyetleri bulunmaktadır.

UYAP’ta sağlanan rapor alma ve sorgulama olanakları ile aranan bilgi veyahut dosya kolaylıkla bulunabilmektedir.

Çok fark parametrelere göre doğru ve meblağlı bilgilere dayalı olarak alınan raporların açıklanması ile isabetli kararlar verilebilmektedir. Sözgelişi Türkiye’de rüşvet suçundan açılan davaların sayısı, neticeleri, bu davaların en çok hangi şehirde açıldığı, çocuk suçluların sayısı, en çok hangi suçları işledikleri, Türkiye’nin bölgelerine göre bu suçların dağılımına ilişkin raporlar alınabilir ve bunların neticelerinin açıklanmasıyla doğru siyasetler geliştirilebilir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüzce aylarca süren yazışmalar neticesinde toplanabilen istatistik verileri, sistem üzerinden otomatik olarak çok kısa sürelerde alınabilmektedir.

Sistemde teftiş ve denetim etkin bir şekilde yapılabilmektedir. Adliyelerin yapılan teftiş işlemleri sırasında UYAP ortamındaki elektronik verilerin kullanılması ve istenen tüm rapor ve sorgulamaların çok kısa sürelerde gerçekleşmesi ile adalet müfettişlerinin çalışma zamanlarında büyük tasarruf, daha doğru ve meblağlı bilgilere erişme ve böylece denetimlerinde etkinlik sağlanmıştır. Ayrıca merkezden taşradaki bir adliyenin denetlenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu şekilde denetimde zaman ve mekân hudutları kaldırılarak istenilen yerin istenilen zamanda kolayca denetlenebilmesi ile etkin bir denetim mekanizması heyetmiş ve dolayısıyla yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tespiti kolaylaşmış, bu vaziyeti bilenler için caydırıcı bir mekanizma olmuştur.

Ceza infaz müesseselerinde bulunan mahkûm ve tutuklu sayıları, bunların kaçının kadın, kaçının erkek veyahut kaçının çocuk olduğu, suçlarının ne olduğu gibi hususlarda merkezden anlık raporlar alınabilmektedir. Böylelikle ceza infaz müesseseleri etkin bir şekilde izleyebilmektedir.

Avukatlar bu bilgi sitemi sayesinde duruşmaya girme dışında sanki tüm işlerini bürolarından yapabilir hale gelmişlerdir.

Yurttaşlar da şu an bakımından dosyaları ile ilgili kolay bir bilgiyi öğrenmek için adliyeye gitmek zorunluluğundan kurtulmuştur.

Hakim ve savcıların hanelerinden yetkileri dahilinde dosyalara ulaşabilmeleri, avukatların bürolarından dosyalarını izleyebilmeleri, yurttaşların da internet üzerinden dosyalarını izleyebilmeleri olanağı getirilerek yargılama faaliyetlerinde mekan hududu kaldırılmış, alakalıların dosyalarını daha etkin bir şekilde izleyebilmeleri sağlanmış, böylelikle vakitten tasarruf sağlanarak yargıya hız ve etkinlik kazandırılmıştır

Hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personelimiz, tüm mevzuata, içtihatlara ve kendilerine sık sık gerekli olan diğer bilgilere en aktüel haliyle mekândan ve vakitten bağımsız olarak istedikleri anda erişebilmektedirler. Aktüel mevzuat ve içtihatlar duruşma esnasında bile hâkimin elinin altındadır.

UYAP’ta hâkim ve savcılarımız ile adliyelerdeki tüm kadroların süratli ve sıhhatli bir biçimde takibi yapılarak personel hareketleri izlenebilmekte, destur, rapor, yetki ve disiplin gibi özlük işlemleri de pratik ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından tutulan bütün kayıtların Personel Genel Müdürlüğümüzdeki kayıtlarla meblağlı olması ve bunların merkezden denetlenebilmesi sağlanmaktadır.

 Bakanlığımız merkez örgüt ile taşra arasındaki her türlü yazışma (personele yapılması şart olan bildirimler, özlük haklarına ait bildirimler, ilanlar, genelgeler, mütalaalar, ayrılış ve başlayış yazıları, komisyonlar ve başsavcılıklar arasındaki tüm yazışmalar, vb.) elektronik ortamda UYAP programları ile gerçekleştirilebilmektedir.

UYAP’ta hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personelimize ayrıca elektronik posta (e-mail), serbest kürsü(sanal tartışma) ve internet kullanımı olanakları getirilerek hızlı bir iletişim sağlanmış, bu suretle meselelerin yargı camiası içerisinde tartışılması ve kısa sürede analiz eder bulunması mümkün hale gelmiştir.

Son olarak UYAP hâkim ve savcılarımız ile diğer yargı personelimizin bilişim okuryazarlığını çok ciddi derecede artırmıştır.