İstinaf süre tutum dilekçesi örneği - ceza

26.10.2016 13:15:48

Kanun yolu (istinaf veya temyiz) süresi ceza mahkemesi kararlarında  yüze karşı verilmiş ise tefhimle (yüze karşı verilmesinden)  başladığından süreler kısa olduğundan, kararı kanun yoluna götürmek isteyen taraf, gerekçeyi göremediğinden temyiz gerekçelerini de yazamamaktadır.

Süre tutum dilekçesiyle (kısa temyiz dilekçesiyle) temyiz süresi kesilmektedir ve kanun yolu süresi gerekçeli kararın tebliğden itibaren başlayacaktır. Eğer gerekçeli temyiz dilekçesi verilmez ise, karar yine de temyiz edilmiş sayılacaktır.

CMK 

İstinaf istemi ve süresi

Madde 273 – (1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır.

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

(3) (Değişik: 18/6/2014-6545/75 md.) Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.

(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz.

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler.SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ


BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

… CEZA MAHKEMESİNEİSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

KATILAN / (veya) SANIK: 


VEKİLİ :


SANIK/SANIKLAR :


SUÇ :


İSTİNAF KONUSU KARAR: … Ceza Mahkemesinin … tarihli ve E:…/… sayılı  kararı


TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. ,


İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır. 


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim.Av. …

.......Vekili