Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Avukatlık-Barolar
0 Yorum

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2016 (Danıştay Kararına uyarlanmış hali )

2017 A vukatlık Asgari Ücret Tarifesi öncesi 2016 tarifesinde küçük bir değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler 2016 Avu katlık Asgari Ücret Tarifesine işlenmiştir.

Tarifenin en son  hali aşağıdaki şekildedir.2017 AAÜT ise 02.01.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2017 A vukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tam Metni İçin Tıklayınız

Türkiye Barolar Birliği

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİVekalet ücretine ilişkin bilinmesi gereken içtihatlar Koleksiyonu için tıklayınız


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLERKonu ve kapsam

MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı ta- rafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdi- rinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sa- yılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. İşbu Tarife 19/3/1969  tarihli  ve  1136  sayılı  Avukatlık Kanununun

164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenme- sinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alı- nır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukat- lık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 –(1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle il- gili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşma- ları ayrı ücreti gerektirir.


Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 –(1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belir- lenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla da valı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan dava- lılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.


Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 –(1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.


Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 –(1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit dava- sında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden son- ra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.


Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 –(1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hüküm- leriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.


Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön ince- leme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumun- da tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölü- münde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararla- rı nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.


Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 –(1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.


Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 –(1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli

tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde dava- nın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücret- ten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.


Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE  10  –(1) Manevi  tazminat  davalarında  avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili ya- rarına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek üc- ret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık üc- reti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hük- molunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açıl- ması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.


İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya ka- dar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarife- nin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 2.500,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerin- deki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu üc- ret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve   üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan is- tihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan şikayetlerde, hukuka aykırılı- ğın icra ve iflas memurunun hatasından kaynaklanması nedeniyle verilecek şikayetin kabulü kararlarında, Hazi- ne aleyhine maktu ücrete hükmolunur. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 1. maddesi gereğince bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

(5) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(6) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmı- nın ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(7) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ila- mın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Borçlunun şahsi münasebetin icra müdürlüğü aracılığıyla tesisine bir yıl içinde birden fazla sebebiyet vermesi halin- de, ikinci ve takip eden diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sıra- sındaki maktu ücretin yarısına hükmolunur.

(8) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez

(8) İcra müdürlüklerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaş- tırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz  sayıldığı  hallerde;  çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kal- mamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 1. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibi değiştirilmiştir)


Tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasın- da çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.


Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13 –(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu üc- retlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kay- dıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.


Ceza davalarında ücret

MADDE 14 –(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarife- ye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka- nununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarife- nin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükme- dilir. (Değişik cümle:RG-27/1/2016-29606) Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 11. sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık ya- rarına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükme- dilir. Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücreti- ne hükmolunur. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 2. maddesi gereğince 2. cümle yürürlükten kaldırılmıştır.)

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içe- riğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvu- ruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. An- cak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarife- nin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.
(Sıra numarası “onbirinci” olması gerekirken sehven “onuncu” olarak yazıl- mış olup düzeltilmesi için Adalet Bakanlığı ile yazışmalar sürmektedir.)Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve ver- gi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, böl-  ge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avu- katlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işler- de de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanunu- nun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çö- zülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 3. maddesi gereğince  bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesin- de sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, bu Ta- rifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır.

(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmala- rından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.


Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen üc- reti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigorta- cılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hük- meder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 4. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibi değiştirilmiştir)

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayım- lanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkra- sı uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesin- de ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.


İş takibinde ücret

MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisi- nin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin  yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril- mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok res- mi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.


Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işler- de bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.


Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardım- lar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.


Uygulanacak tarife

MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.


Seri davalarda ücret

MADDE 22 –(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.


(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri dava- larda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, top- lamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine,  toplamda  ikiyüzelliden  fazla  açılan  seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 5. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibi değiştirilmiştir)


Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücre- tinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife esas alınarak takdir olunur.


Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

...

1.

Baroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

250,00 TL


Takip eden her saat için

150,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

500,00 TL


Takip eden her saat için

250,00 TL

3.

Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)

500,00 TL


Takip eden her saat için

240,00-TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

360,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanmasıa) Kira sözleşmesi ve benzeri

480,00 TL


b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.450,00 TL


c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.500,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

360,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

600,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.700,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.200,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerdea) Duruşmasız ise

5.250,00 TL


b) Duruşmalı ise

9.000,00 TL


c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir


6.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12'sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altmda ise hizmete konu işin değeri kadar

325,00 TL

...


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.Yapı kooperatiflerinde1.000,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

1.500,00 TL


Takip edilen dava, takip ve işlerde Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.500,00 TL


Takip edilen dava, takip ve işlerde Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:a) Duruşmasız ise

400,00 TL


b) Duruşmalı ise

500,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

660,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.500,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler içina) Duruşmasız ise

1.000,00 TL


b) Duruşmalı ise

1.300,00 TL

5.

Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

900,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

300,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

360,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

600,00 TL

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 6. maddesi gereğince 1.800 TL, 600 TL olarak değiştirilmiştir )

600,00 TL

5.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

600,00 TL

6.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

600,00 TL

7.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 7. maddesi gereğince 900 TL, 700 TL olarak değiştirilmiştir )

700,00 TL

8.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

9.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

900,00 TL

10.

Fikri ve Smai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.600,00 TL

11.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

12.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

13.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.600,00 TL

14.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.800,00 TL

15.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

1.000,00 TL

16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar içina) Duruşmasız ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 8. maddesi gereğince 1.000 TL, 900 TL olarak değiştirilmiştir )

900,00 TL

b) Duruşmalı ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 8. maddesi gereğince 1.500 TL, 1.375 TL olarak değiştirilmiştir )

1.375,00 TL

17.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 9. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır )

1.800,00 TL

18.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri içina) Bir duruşması olan işler için

900,00 TL


b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.800,00 TL

19.

Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 10. maddesi gereğince 3.500 TL, 3.000 TL olarak değiştirilmiştir )

3.000,00 TL

20.

Yargıtayda ilk derecede görülen davalar için

3.500,00 TL

21.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar içina) Duruşmasız ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 11. maddesi gereğince 1.800 TL, 1.650 TL olarak değiştirilmiştir )

1.650,00 TL

b) Duruşmalı ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 11. maddesi gereğince 3.000 TL, 2750 TL olarak değiştirilmiştir )

2.750,00 TL

22.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

1.350,00 TL

23.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.350,00 TL

24.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler içina) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

6.000,00 TL


b) Bireysel başvuruDuruşmalı işlerde

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 12. maddesi gereğince 3.600 TL, 3.500 TL olarak değiştirilmiştir )

3.500,00 TL


Duruşmasız işlerde

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 12. maddesi gereğince 1.800 TL, 1.750 TL olarak değiştirilmiştir )

1.750,00 TL


c) Diğer dava ve işler

3.600,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 35.000,00 TL için

% 12,00

2.

Sonra gelen 45.000,00 TL için

% 11,00

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4.

Sonra gelen 240.000,00 TL için

% 6,00

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

8.

3.000.000,00 TL'dan yukarısı için

% 1,00


 
AVUKATLIKLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE


Resmi Gazete'nin ilgili sayısına ulaşmak için tıklayınız


30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29904

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık asgari ücret tarifesinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Tarifenin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tarifenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tarifenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. ”

MADDE 5 – Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 4 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 600,00 TL”

MADDE 7 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 7 ncisatırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 700,00 TL”

MADDE 8 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 16 ncısatırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 900,00 TL

b) Duruşmalı ise 1.375,00 TL”

MADDE 9 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 17 ncisatırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 19 uncu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“19. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için 3.000,00 TL”

MADDE 11 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 21 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“21. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.650,00 TL

b) Duruşmalı ise 2.750,00 TL”

MADDE 12 – Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün 24 üncü satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bireysel başvuru

Duruşmalı işlerde 3.500,00 TL

Duruşmasız işlerde 1.750,00 TL”

MADDE 13 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  
30.11.2016 07:56:59

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim