Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Avukatlık-Barolar
0 Yorum

Avukatlık ücretinde danıştay iptali nedeniyle indirime gidildi

2017 A vukatlık Asgari Ücret Tarifesi öncesi 2016 tarifesinde küçük bir değişiklik yapılmıştır.

2017 A vukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tam Metni İçin Tıklayınız

30.11.2016 tarihinde yayınlanan AAÜT'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarife ile 30.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.

AAÜT'nin değişiklik yapılan önemli bazı maddeleri şu şekilde;

11. Maddedeki değişiklik ile icra memurunun hatasından kaynaklanan işlemlerde İcra Mahkemelerince  kendisini vekil ile temsil eden şikayetçi lehine hükmedilip hazineden tahsiline karar verilmesine ilişkin tarife hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

14. maddede yapılan değişiklik ile beraat sebepleri aynı olsa da kendisini vekille temsil ettiren sanıklar açısından artık ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilecek.

17. maddede yapılan değişiklik ile artık kısmı ret halinde karşı tarafa vekalet ücretine hükmedilebilecek.

22. maddede yapılan değişiklik ile artık 20 dosyaya kadar olan seri davalarda tam ücret alınabilecek. Bu rakam daha önce 40'tı.

 Ayrıca bir çok dava ve takip açısından vekalet ücretlerinde de indirime gidildi :Tahliyeye ilişkin icra takipleri için bin 800 TL'den 600 TL'ye,Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 900 TL'den 700 TL'ye ,  İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için; Duruşmasız ise bin TL'den 900 TL'ye , Duruşmalı ise bin 500 TL'den bin 375 TL'ye düşürüldü.

Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2016 - Tam metni için tıklayınız

Yapılan tüm değişikliklerin eski ve yeni hali şu şekilde:


İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – ....

(4) İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan şikayetlerde, hukuka aykırılı- ğın icra ve iflas memurunun hatasından kaynaklanması nedeniyle verilecek şikayetin kabulü kararlarında, Hazi- ne aleyhine maktu ücrete hükmolunur.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 1. maddesi gereğince bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)30.11.2016 tarihinde yayınlanan AAÜT'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin tarife ile 30.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.

...

(8) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez

(8) İcra müdürlüklerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaş- tırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz  sayıldığı  hallerde;  çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kal- mamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 1. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibi değiştirilmiştir)


Ceza davalarında ücret

MADDE 14 –....

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık ya- rarına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükme- dilir. Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücreti- ne hükmolunur. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 2. maddesi gereğince 2. cümle yürürlükten kaldırılmıştır.)Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 – ....

(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanunu- nun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çö- zülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez. (30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 3. maddesi gereğince  bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)


Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 –.....

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beşte birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya tamamen kabulü halinde ise Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücreti esas alarak, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen üc- reti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigorta- cılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hük- meder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 4. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibi değiştirilmiştir)


Seri davalarda ücret

MADDE 22 –(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.


(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri dava- larda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, top- lamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine,  toplamda  ikiyüzelliden  fazla  açılan  seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 5. maddesi gereğince yukarıdaki paragraftaki gibi değiştirilmiştir)


AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

İKİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

4.

Tahliyeye ilişkin icra takipleri için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 6. maddesi gereğince 1.800 TL, 600 TL olarak değiştirilmiştir )

600,00 TL


7.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 7. maddesi gereğince 900 TL, 700 TL olarak değiştirilmiştir )

700,00 TL


16.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar içina) Duruşmasız ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 8. maddesi gereğince 1.000 TL, 900 TL olarak değiştirilmiştir )

900,00 TL

b) Duruşmalı ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 8. maddesi gereğince 1.500 TL, 1.375 TL olarak değiştirilmiştir )

1.375,00 TL

17.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 9. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır )

1.800,00 TL


19.

Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 10. maddesi gereğince 3.500 TL, 3.000 TL olarak değiştirilmiştir )

3.000,00 TL


21.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar içina) Duruşmasız ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 11. maddesi gereğince 1.800 TL, 1.650 TL olarak değiştirilmiştir )

1.650,00 TL

b) Duruşmalı ise

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 11. maddesi gereğince 3.000 TL, 2750 TL olarak değiştirilmiştir )

2.750,00 TL


24.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için


b) Bireysel başvuruDuruşmalı işlerde

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 12. maddesi gereğince 3.600 TL, 3.500 TL olarak değiştirilmiştir )

3.500,00 TL


Duruşmasız işlerde

(30.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan AAÜT'de değişiklik yapılmasına ilişkin Tarifenin 12. maddesi gereğince 1.800 TL, 1.750 TL olarak değiştirilmiştir )

1.750,00 TL
  
30.11.2016 09:43:23
Kaynak: Hukukmedeniyeti
http://www.hukukmedeniyeti.org/haber/12943/

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim