Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

TEBLİGATIN, PTT VEYA MEMUR ARACILIYLA YAPILMASI

 TEBLİGAT YAPILMASI

Teb. Kan. Madde 1 - (Değişik madde: 11/01/2011-6099 S.K./1.mad.)

Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II)  sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.1

A. TEBLİGATIN PTT ARACILIYLA YAPILMASI

Yargı mercileri, Genel ve Katma Bütçeli daireler, Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri, Barolar ve Noterler tarafından yapılacak tüm tebliğ işlemleri Tebligat Kanunun hükümleri çerçevesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi veya memur vasıtasıyla yapılır.

1985 yılında 3220 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önce tebligatın sadece PTT aracılığıyla yapılacağı hükmü yer almakta idi. PTT aracılığıyla yapılan tebligat, iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

B TEBLİGATIN MEMUR VASITASİYLE YAPILMASI:

Teb.Kan. Madde 2 - (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.

Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazifelerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.

Tebligatın Posta ve Telgraf Teşkilatı  Anonim Şirketi aracılığıyla  yapılacağı genel  ilke olmakla birlikte, aşağıda yazılı durumlarda memur aracılığıyla da tebligat yapılması mümkündür.


1 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 9/5/2013 tarih ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne dönüştürülmüştür.
a. Diğer  kanunlarda   tebligatın   memur   ile   yapılabileceği   konusunda   özel   hüküm bulunması,

b. Tebligatın gecikmesinde sakınca olması,

c. Tebligatın aynı yerde faaliyet gösteren tebliğ çıkarabilecek daire ve kurumlar arasında yapılması. Örneğin; bir ilçedeki Adliyeden Kaymakamlığa, Kaymakamlıktan Belediyeye yapılacak tebliğ işlemlerinde olduğu gibi, o kurum içerisinden görevlendirilecek bir memur aracılığıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracı kılınmaksızın yapılabilir.

Ankara, İzmir, İstanbul gibi nüfusun ve bürokratik işlemlerin yoğun olduğu illerimizde merciler arasındaki tebligatlar, kurye denilen özel görevli memurlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Tebligatın, memur veya zabıta aracılığıyla yaptırılması durumunda tebligat işleminin Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.
  
19.12.2016 14:16:29

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim