Karşılıksız çeke ilişkin örnek istinaf kararları - 2017

19.4.2017 10:33:09

                      T.C.
                ANTALYA
 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
          10. CEZA DAİRESİ
                                                          BOZMA
TÜRK MİLLE ADINA
İSNAF KARARI

ESAS NO : 2017/1069
KARAR NO : 2017/933

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bolvadin İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 07/02/2017</div>
NUMARASI : 2017/23 (E) ve 2017/12 (K)

SUÇ                                             : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ : 03/02/2017</div>
HÜKÜM : Düşme 
İSNAF BAŞVURUSUNDA 


İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm istinaf edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Şikayete konu çekin ibraz tarihi ve son hamili gösterir şekilde çek aslı veya onaylı bir sureti dosya içerisine alınmadan şikayetin süresinde olmadığı nedeniyle şikayet hakkının düşürülmesi, böylece denetime elverişli şekilde hüküm kurulmaması bozma nedeni kabul edilmiş, 
Kabul ve uygulamaya göre de;
Müşteki vekilinin çekin kendilerine geri dönüş cirosu ile gelmesi nedeniyle çekin karşılıksız kalma durumunu sonradan öğrendiklerini iddia ettiğine göre ibraz üzerine karşılıksızdır işlemi ile birlikte suç tamamlandıktan sonra gerçekleştiği için geri dönüş cirosu suretiyle çekin lehdara getirilmesi alacağın temliki hükmünde olduğundan son hamilin çeki bankaya ibrazından sonra lehdara şikayet hakkı kazandırmayacağından çek aslının veya arkalı önlü onaylı suretinin alınmak suretiyle sonuca göre hüküm kurulması gerekirken şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi, 
Yasaya aykırı olup; Müşteki A...'ın  istinaf başvurusu yerinde görülmüş olduğundan, 5271 sayılı CMK'nun 289/1-g, h maddesi yollamasıyla aynı sayılı CMK'nun 280/1-b maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA, dosyanın  kararı veren İlk Derece Mahkemesi'ne gönderilmesine,
5271 Sayılı CMK'nun 286/1 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 13/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
                        T.C.
          İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
             15. CEZA DAİRESİ
BOZMA
TÜRK MİLLE ADINA
İSNAF KARARI

Esas No : 2017/1102
Karar No : 2017/892

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : İstanbul 9. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/02/2017</div>
NUMARASI : 2017/52 (E) ve 2017/58 (K)
MÜŞTEKİ : EDUMOB EĞİM VE OFİS MOBİLYALARI SANAYİ VE CARET ANONİM ŞİRKE
VEKİLİ : Av. DİLEK GÜRSAN
SANIK : NUSGİ TEKSL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE CARET LTD. Ş 
SUÇLAR                                            : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ : 25/09/2016</div>
HÜKÜMLER : Şikayet dilekçesinin reddi
İSNAF BAŞVURUSUNDA 
BULUNAN : Müşteki vekili   

 İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla,  CMK'nın 279.maddesi  uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda;  gerekçe, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi incelenerek, CMK.nın  280.maddesi gereğince Dairemizin görev ve  yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi, yasa yolunun açıklığı, başvurularının kapsamına göre şikayetçi vekilinin   istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Şikayetçi vekilinin sanığın karşılıksız çek keşide etme suçundan cezalandırılması istemini içeren dilekçesi üzerine ilk derece mahkemesince, 6728 sayılı yasanın 62. Maddesi  ile  5941 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığına talepte" ibaresinin "icra mahkemesine şikayette " şeklinde değiştirildiği, yürürlük maddesinde de söz konusu maddenin 31/12/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinin  belirlendiği, bu tarihe kadar karşılıksız çek suçundan dolayı yapılacak şikayetlerin Cumhuriyet Başsavcılığına yapılması gerektiği belirtilerek şikayet dilekçesinin reddine  karar verilmiş ise de, 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 09/08/2016 gün ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 Sayılı Kanunun "Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" başlıklı 5/1 madde fıkrasında karşılıksız çek düzenleme suçu düzenlenmiş, maddenin devamında bu suçtan dolayı açılan davaların İcra mahkemesinde görüleceği ve İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu madde yasanın yayımlanma tarihi olan 9.8.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
31.12.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6728 sayılı Kanun'un 62. Maddesi ile 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığına talepte” ibaresi “icra mahkemesine şikâyette” şeklinde değiştirilmiş olup, 3. Maddenin 6. Fıkrası "Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmi ödeme halinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamiline verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin aslı bu mercilerce gönderilir."şeklindedir. 
Kanun maddesinin önceki fıkraları da dikkate alındığında 5941 sayılı yasanın 3. Maddesinin 6. Fıkrasındaki düzenleme çeklerde karşılıksız işlemi yapılmasıyla ilgili olduğundan, yargılama usulüne ilişkin olmadığından, yasanın yayımlanmasıyla 09/08/2016  tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı yasanın 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı yasanın 5/1 maddesinde açıkça bu suçla ilgili olarak İcra ve İflas Kanununun 347, 349, 350, 351, 352 ve 353 üncü maddelerinde düzenlenen yargılama usulüne ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtildiğinden ve bu hükümler uyarınca dilekçeyle İcra Mahkemelerine şikayette bulunulabileceğinden, yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken, yasal olmayan yetersiz gerekçeyle şikayet dilekçesinin reddine karar verilmesi, 
Yasaya aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan şikayetçi vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK'nın 289/1-g ve 280/1-b maddeleri uyarınca BOZULMASINA,  dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, kesin olmak üzere 28/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                      T.C
                   İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
        11. CEZA DAİRESİ


TÜRK MİLLE ADINA
KARAR
Esas No : 2017/871 Esas
Karar No : 2017/572

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Fethiye İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 23/02/2017</div>
NUMARASI : 2017/14 (E) ve 2017/189 (K)

SUÇ : Karşılıksız Çek Düzenlemek
SUÇ TARİHİ : 20/11/2016</div>
HÜKÜM : Şikayetin reddi
İSNAF BAŞVURUSUNDA 
BULUNAN : Müşteki vekili, 23/02/2017</div>

 Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen karara karşı müşteki vekili tarafından süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya incelenip görüşüldü;
Dosyanın incelenmesinde, müşteki vekilinin sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı süresi içerisinde icra ceza mahkemesine şikayette bulunduğu, İcra Ceza Mahkemesince 5728 sayılı Kanunun 62. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 3. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Cumhuriyet Başsavcılığına talepte" ibaresinin "İcra Mahkemesine şikayette" şeklinde değiştirildiği, aynı Kanunun 76. maddesi ile Kanunun 62. maddesinin yürürlük tarihinin 31/12/2017 olarak düzenlendiği, bu tarihten önce icra mahkemesinin görevli olmadığı gerekesiyle "şikayetin reddine" karar verildiği anlaşılmıştır.
CMK'nun 272/1. maddesinde ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf kanun yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.
CMK'nun 223/1. maddesine göre; beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararları hükümdür. 
İstinaf başvurusuna konu kararın CMK'nun 223/1. maddesi kapsamında sayılan kararlardan olmadığı açıktır.  
İcra Mahkemesince verilen kararın hüküm fıkrasında ne şekilde ifade edilmiş olursa olsun; dayandığı gerekçeye ve sonucuna göre görevsizlik kararı niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Zira İcra Ceza Mahkemesi, kararın gerekçesinde 31/12/2017 tarihine kadar görevli olmadığını, görevli merciin Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu belirtmektedir. 
CMK'nun 5/2. maddesine göre, görevsizlik kararlarına karşı ancak itiraz yoluna başvurulabilir. 
İİK'nun 353/2.maddesine göre, icra mahkemesinin suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 5271 sayılı CMK'nun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır. 
Yerleşmiş yargısal kararlarda, icra ceza mahkemelerinin asliye ceza mahkemesine denk olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. CGK. 22/11/2005 T. 139/139 E.K; 03/10/2006, 2006-168 E, 2006/202 K). Ayrıca İİK'nun 353/1. maddesindeki tek icra ceza mahkemesi olan yerlerde o icra ceza mahkemesince verilen disiplin hapsi ve tazyik hapsine ilişkin kararlara karşı aynı yerde bulunan asliye ceza mahkemesinin itiraz mercii olarak kabul edilmesi de bu durumun bir göstergesidir. 
CMK'nun 268/3. maddesine göre, asliye ceza mahkemesince verilen karalar yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesince incelenir. Bu düzenleme nedeniyle asliye ceza mahkemesine denk olan icra ceza mahkemesince verilen ve itiraz yolu açık olan kararın inceleme mercii ağır ceza mahkemesidir. 
Her ne kadar İcra Ceza Mahkemesince verilen kararda, istinaf kanun yolunun açık olduğu belirtilmiş ise de; bu durumun kararın tabi olduğu itiraz kanun yolunu değiştirmeyeceği açıktır. 
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Fethiye İcra Ceza Mahkemesince verilen "şikayetin reddine" ilişkin karara karşı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceğinden, CMK'nun 264. maddesi de gözetilerek istinaf incelemesi talebinin itiraz mahiyetinde kabulü ile dosyanın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere mahal mahkemesine İADESİNE, 07/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.