Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
İstinaf Mahkemeleri
1 Yorum

Dikkat : İstinaf öncesi yargıtaya gitmiş dosyalarla ilgili önemli karar

Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında yapılan temyiz başvuruları, kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından sonuçlandırılır. Bu kararlar hakkında İş Mahkemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri uygulanır.. '' şeklindeki 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 5308 - 2.3.2005 / m.2 - Yürürlük m.3) maddesidir.
Bu maddenin düzenleniş amacı Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı Yargıtay yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin Yargıtay tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Düzenlemedeki amaç, Yargıtay’ ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar Yargıtay denetiminden geçmesi, başka bir deyişle Yargıtay kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesidir.
Somut uyuşmazlıkta mahkemenin yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddi kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yukarıda belirtilen ilamı ile ilk derece mahkemesine incelenmeksizin iade edilmiştir. 
Mahkeme tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verilmiştir.
Mahkemece verilen ilk karar ile ilgili olarak Yargıtay’ın esasa yönelik bir denetimi söz konusu değildir.
Bu nedenlerle daha önce Yargıtay denetiminde esası yönünden değerlendirilmeyen kararın kanun yolu denetimi “ İstinaf “ olup, görevli Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2017/20138 E.  ,  2017/9317 K

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I 

Davacı vekili ... 32. İş Mahkemesi’ne açtığı dava ile ödenmeyen alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
... 32. İş Mahkemesi 19/11/2014 tarihli kararı ile yargılamada yetkisiz mahkemede dava açılması nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddine, ... İş Mahkemesi'ne dosyanın gönderilmesine karar vermiştir. Davalı kararı temyiz etmiş ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 18.03.2015 tarihli 2015/6570 E. 2015/11019 K. sayılı ilamı ile karar onanmıştır. 
Davanın esası ... 16. İş Mahkemesi tarafından değerlendirilerek yargılaması mahkemece yürütülmüş ve 25/01/2017 gün ve 2015/383 E. 2017/43 K. sayılı karar ile "davanın kısmen kabulüne" karar verilmiş, iş bu karara karşı davalı vekili tarafından "temyiz yoluna" başvurulmuştur.
Gerekçe:
Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında yapılan temyiz başvuruları, kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından sonuçlandırılır. Bu kararlar hakkında İş Mahkemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri uygulanır.. '' şeklindeki 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 5308 - 2.3.2005 / m.2 - Yürürlük m.3) maddesidir.
Bu maddenin düzenleniş amacı Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı Yargıtay yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin Yargıtay tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Düzenlemedeki amaç, Yargıtay’ ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar Yargıtay denetiminden geçmesi, başka bir deyişle Yargıtay kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesidir.
Somut uyuşmazlıkta mahkemenin yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin usulden reddi kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yukarıda belirtilen ilamı ile ilk derece mahkemesine incelenmeksizin iade edilmiştir. 
Mahkeme tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verilmiştir.
Mahkemece verilen ilk karar ile ilgili olarak Yargıtay’ın esasa yönelik bir denetimi söz konusu değildir.
Bu nedenlerle daha önce Yargıtay denetiminde esası yönünden değerlendirilmeyen kararın kanun yolu denetimi “ İstinaf “ olup, görevli mercii’nin ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri olduğu anlaşıldığından, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine İADESİNE, 30.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  
29.8.2017 10:55:38
Kaynak: Haberoran
http://www.haberoran.com/ilk-derece-mahkemesi-karari-yargitay-tarafindan-esastan-bozulmamis-ise-kanun-yolu-istinaftir-9632

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


6100 sayılı HMK'nun 373/... maddesi; "Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir." hükmünü,
Geçici .../... maddesi; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/.../2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez." hükmünü içermektedir.
Yukarıda açıklanan yasa maddelerinin düzenleniş amacı, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı ... yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin ... tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Diğer bir anlatımla, ...’ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar ... denetiminden geçmesi, başka bir deyişle ... kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Fıkra:Tümü-0


T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi


Esas No:2017/12507
Karar No:2017/7315
K. Tarihi: 


MAHKEMESİ :SULH ... MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 
Y A R G I T A Y K A R A R I 

Davacı vekili, ... ....Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığı dava ile kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminatın davalılardan tahsili isteminde bulunmuştur.
Mahkemece; davaya bakma görevinin ... ....Sulh ... Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle .../04/2014 gün ve 2014/105 E. 2014/101 K. sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilmiş; iş bu görevsizlik kararı ... .... ... Dairesinin ....04.2015 gün ve 2014/8111 E. 2015/3847 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Görevsizlik kararın kesinleşmesi üzerine, davanın yargılaması görevli ... Sulh ... Mahkemesi tarafından yürütülmüş ve 08/.../2016 gün ve 2015/799 E. 2016/986 K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiştir. 
İş bu kararın, davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dava dosyası temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun 373/... maddesi; "Yargıtayın bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak karar verildiği takdirde, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir." hükmünü,
Geçici .../... maddesi; "Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/.../2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez." hükmünü içermektedir.
Yukarıda açıklanan yasa maddelerinin düzenleniş amacı, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlara karşı ... yoluna başvurulmasını ve karar kesinleşinceye kadar kanun yolu denetiminin ... tarafından yapılmasını sağlamaktır.
Diğer bir anlatımla, ...’ın verdiği bozma kararları üzerine verilen kararların tekrar ... denetiminden geçmesi, başka bir deyişle ... kararının istinaf yolu ile denetlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Somut uyuşmazlıkta; ... .... Asliye Ticaret Mahkemesinin görevsizlik kararı ... .... ... Dairesinin yukarıda belirtilen ilamı ile onanarak kesinleşmiş, ... dosyadan elini çekmiştir. Bu aşamadan sonra, görevli ... .... Sulh ... Mahkemesi tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp, karar verilmiştir.
Aleyhine kanun yoluna gidilen karar, ... .... Sulh ... Mahkemesinin kararı olup, bu karar ile ilgili olarak ...’ın bir denetimi söz konusu değildir.
Bu itibarla, .../07/2016 tarihinde verilen ve daha önce ... denetiminden geçmeyen kararın kanun yolu denetimi “ İstinaf “ olup, görevli merciinin ... Bölge Adliye Mahkemesi olduğu anlaşıldığından, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, ....05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Cevapla

Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim