Dikkat! Sıfır sebep ve gerekçeli istinaf dilekçelerin akibetleri.... konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Dikkat! Sıfır sebep ve gerekçeli istinaf dilekçelerin akibetleri....

Hukuki Makaleler

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  22. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2017/1766 
KARAR NO : 2017/1830


T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
İ S T İ N A F   K A R A R I


BAŞKAN : HİLMİ ŞEKER  (34380)
ÜYE : FETHİYE DİZİM  (35044)
ÜYE : MÜZEYYEN BAYÇELİK  (37375)
KATİP :  

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/11/2016
NUMARASI : 2016/60 2016/1037


DAVANIN KONUSU : Takibin Taliki Veya İptali|İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz)

GEREKÇELİ KARARIN 
YAZILDIĞI TARİH               :17/11/2017

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ
Davacı M. vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili aleyhine Bakırköy 11. İcra Müdürlüğü'nün 2016/164 Esas sayılı dosyasında kambiyo yoluyla takip usulüne dayalı olarak icra takibi başlatıldığını,  müvekkilinin 16/01/2016 tarihinde  diğer borçluya ödeme emrinin tebliği ile haberdar olduğunu, senet fotokopisi incelendiğinde müvekkilinin tanımadığı ve ticaret yapmadığı M. isimli kişinin lehdarı olduğu senedin düzenlendiğini ve tek bir kişi tarafından imzalandığını, evraktaki imzanın müvekkiline ait olmadığını, senetteki imza inkar edildiğinde bu konuda karar verilinceye kadar o senedin işleme alınamayacağını, bu nedenle takibin geçici olarak durdurulmasını, yargılama sonunda ise takibin iptaline ve haksız ve kötü niyetli takip alacaklısının %20'den aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın %10 oranında para cezasına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARAR ÖZETİ :
İlk derece mahkemesi kararı " 1-Asıl ve birleşen mahkememizin 2016/61 Esas ve 2016/640 Esas sayılı dosyalarında davanın KABULÜNE, takibin durdurulmasına, Kötü niyet ve ağır kusur tespit edilemediğinden tazminat ve para cezası taleplerinin REDDİNE, " karar  verilmiştir. 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

HMK nun 355. Maddesi gereğince istinaf incelemesi istinaf  dilekçesinde belirtilen sebepler ile sınırlı olarak yapılır. Ancak kamu  düzenine aykırılık görüldüğü takdirde bu husus resen gözetilir. Yine aynı kanunun 352. Maddesi gereğince de Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince başvuru şartlarının yerine getirilmediği, başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli karar verilir. 

Mahkemece karar 10.11.2016 tarihinde davalı vekilinin yokluğunda verilmiş, davalı vekili 06.03.2017 tarihinde sure tutum  dilekçesi ibraz etmiş, ilam davalı vekiline 24.02.2017  tarihinde tebliğ edilmiş, tebliği müteakip ayrıntılı istinaf dilekçesi sunulmamıştır. 

Bir diğer deyişle süre tutum dilekçesi ile birlikte verilen kararın   usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle yasal süresi içinde istinaf incelemesine başvurduklarını  gerekçeli kararın taraflarına tebliğin mütakip, istinaf gerekçelerini sunacaklarını  belirtmekle birlikte, HMK 342/2/e hükmünden kaynaklanan somut sebep ve gerekçe yükümlülüğünü yerine getirecek şekilde yerine getirmemiştir. 

Anılan cümleyi somut istinaf sebep ve gerekçesi addetmek mümkün değildir.İstinaf dilekçesi bu haliyle sıfır sebep ve gerekçelidir. Sıfır sebep ve gerekçeli istinaf dilekçesi standartlarla uyumsuz ve istinaf incelemesini objektif  zeminden mahrum bırakan bir yükümlülük azaltma ve yükümlülükten kaçınma tarzıdır. Bu koşullar altında, devreye HMK 342/3 madde hükmünün girmesi kaçınılmazdır. 

Anılan düzenleme böyle bir olasılıkta, istinaf incelemesi konusuz ve kapsamsız bırakıldığı için HMK 355 maddesi gereğince, istinafın objektif sınırlarını içine kamu düzenine aykırılıkları katacak denli genişletme şartları ortadan kalkar. Dilekçe görülebilirlik koşullarına haiz olmadığı için HMK 352 maddesi gereğince red edilmelidir.

Öteki deyişle dilekçe bu asgari unsurdan yoksun ise veya dilekçe sıfır gerekçe ve sebebe sahip ise  bu durumda istinaf dilekçesi görülebilirlik şartından yoksun demektir. Böyle bir dilekçe dinlenemez. İçeriğinin dikkate alınıp değerlendirilmesi talebi asla görülemez. 

Diğer taraftan tebliğe müteakip süresinde ayrıntılı istinaf dilekçesi de sunulmamıştır.

 Burada HMK 342/3 üzerinden HMK 355. Hükmünün devreye alınması mümkün olmadığı gibi dilekçenin derhal HMK 352. Madde aracılığı ile duruma tekabul eden HMK 342/2/e -342/3 ve 346. maddeleri gereğince reddine  reddine oy birliği ile karar verilerek aşağıdaki şekilde  hüküm tesis edilmiştir. 
HÜKÜM:Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere :

1-İstinaf dilekçesinin HMK nun  342/2/e, 342/3, 343/3, 346 ve 352 maddeleri gereğince REDDİNE 
2-a-İstinaf harçları peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, 
 b- İstinaf yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına
Dair tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK'nun 364/1 fıkrası gereğince kesin olmak üzere oy birliği   ile karar verildi 17/11/2017

Önceki Haber

Sarraf'ın çapraz sorgusu: Ağustos 2016'dan beri savcılıkla anlaşma peşindeymiş

Sonraki Haber

İzmir Barosu akademi gibi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap