6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARI-2018

31.12.2017 14:53:38
 
31 Aralık 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30287

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILITÜKETİCİNİNKORUNMASIHAKKINDAKANUNUN

77 NCİMADDESİNEGÖRE 2018 YILINDAUYGULANACAK

OLANİDARİPARACEZALARINAİLİŞKİNTEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
="" 5.4pt;="" border-collapse:="" collapse;"="">
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
="" 5.4pt;="" border-collapse:="" collapse;"="">
Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

17/12/20171231-8_dosyalar/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.