Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Hukuk Medeniyeti
0 Yorum

Müfredatın iptali davalarına ilişkin Danıştay kararları

          T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/6726
Karar No : 2017/7715
... 
Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı
Davanın Özeti : Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18/07/2017 tarihinde açıklanan, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları müfredat değişikliğinin iptali istemidir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Kasım KİRAZLI
Düşüncesi : 2577 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin reddi gerektiği  düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, dava dilekçesi ve ekleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 14. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü. 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasında; idari davaların, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı; ikinci fıkrasında, dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterileceği; üçüncü fıkrasında, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı, "Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller'' başlığını taşıyan 5. maddesinin 1. fıkrasında; her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı; ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabileceği; 15/1-d maddesinde ise, 14. maddenin 3/g bendinde yazılı hallerde otuz gün içinde 3. ve 5. maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanlıkları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği belirtilmiştir.
Dava dilekçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18/07/2017 tarihinde açıklanan, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları müfredat değişikliğinin iptali isteminde bulunulduğu belirtilmişse de, belirtilen derslerin öğretim programları arasında 2577 sayılı Kanunun 5. maddesinin öngördüğü anlamda maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunmadığından, dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanunun 5. maddesine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmaktadır.
Olayda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere ilköğretimde 18 ders, ortaöğretimde 25 ders olmak üzere toplam 43 derse ilişkin müfredatın yenilendiği, davacılar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18/07/2017 tarihinde açıklanan, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları müfredat değişikliğinin tamamının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta olup; öğretim programı içerisinde dava konusu her bir ders için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından ayrı ayrı kararlar alındığı, birbirinden bağımsız düzenleyici işlemler olduğu ve genel olarak dersler arasında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep- sonuç ilişkisinin bulunmadığı dikkate alındığında, sadece aralarında maddi ve hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunan dersler bakımından beraber dava açılmak üzere ayrı ayrı dava açılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  
Öte yandan, davacı tarafından ebeveyn sıfatına dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında uygulanacağı açıklanan müfredatın tamamının iptali iptali istemi ile bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta ise de; davacının çocuğunun ortaöğretim öğrencisi olduğu iddiası dikkate alındığında, iptali istenilen diğer dersler yönünden, davacının menfaatinin ve hukuki sebeplerinin açıkça ortaya konulması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin aynı Kanunun 15/1-d maddesi uyarınca bu kararın bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde belirtilen eksiklikler tamamlanarak ve usulüne uygun düzenlenerek ayrı ayrı dava açılmak üzere reddine, aynı yanlışlıkların yapılması durumunda 2577 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca davanın reddine karar verileceğinin davacılara bildirilmesine, aşağıda dökümü yapılan 201,00 TL yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi uyarınca istemi halinde davacılara iadesine 08/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 

T.C
Ankara 18. İdare Mahkemesi
ESAS NO : 2017/2746
KARAR NO: 2017/2391


DAVACI :...    

DAVALI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI-ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, 18.7.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları müfredat değişikliğinin iptaline karar verilmesi istenmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari  Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesinde; dava dilekçelerinin ilk inceleme sırasında görev yönünden de inceleneceği, 15/1-a maddesinde de, idari yargının görevli olduğu konularda görevli olmayan mahkemeye açılan davanın görev yönünden reddedilerek davanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verileceği öngörülmüştür.
2575 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde "1. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:...c) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,...Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar" hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Davacı tarafından, 18.7.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları müfredat değişikliğinin iptali istemiyle açılan iş bu davanın görüm ve çözümünün, iptali istenen müfredat değişikliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlem olduğu görüldüğünden Danıştay'ın görev alanına girdiği anlaşılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın görev yönünden reddine, dava dosyanın uyuşmazlığın görüm ve çözüm yeri olan Danıştaya gönderilmesine 22/9/2017 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


  
2.1.2018 10:00:01

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim