Yargıtaydan 2018 tarihli bylock kararı

26.3.2018 16:38:16
Bylock delili usulüne uygun olarak temin edilmemiş ise de, sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair açık ikrarı ve örgütsel faaliyetleri bakımından beyanları karşısında örgüt üyesi olarak kabulünde bir isabetsizlik yok ise de;
Silahlı terör örgütüne üye olan, yakalandıktan sonra yargılama aşamasında pişmanlığını dile getirip örgütte kaldığı süre ve konumu itibarıyla, örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren sanık hakkında, yeterli gerekçe gösterilmeksizin TCK'nın 221/4. maddesinin 2. cümlesinde yazılı etkin pişmanlık hükümlerinin  uygulanmasına yer olmadığının kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.        T.C.
YARGITAY
16. Ceza Dairesi TUTUKLU
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    İ L A M I
Esas No : 2017/3609
Karar No : 2018/335
Tebliğname No   : 16 - 2017/60116

İNCELENEN KARARIN;
Mahkemesi  : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi
Tarihi : 20.09.2017</div>
Numarası : 2017/208 - 2017/298 

Temyiz eden : Sanık müdafii
Tebliğnamedeki düşünce : Onama

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Bylock delili usulüne uygun olarak temin edilmemiş ise de, sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair açık ikrarı ve örgütsel faaliyetleri bakımından beyanları karşısında örgüt üyesi olarak kabulünde bir isabetsizlik yok ise de;
Silahlı terör örgütüne üye olan, yakalandıktan sonra yargılama aşamasında pişmanlığını dile getirip örgütte kaldığı süre ve konumu itibarıyla, örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren sanık hakkında, yeterli gerekçe gösterilmeksizin TCK'nın 221/4. maddesinin 2. cümlesinde yazılı etkin pişmanlık hükümlerinin  uygulanmasına yer olmadığının kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan bu sebeplerden dolayı hükmün BOZULMASINA, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alındığında sanığın tahliye talebinin reddine, 14.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.