Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Kurum zararının avukattan tahsili davasında görevli mahkeme

20. Hukuk Dairesi         2018/3970 E.  ,  2018/5477 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada ...... 9. Asliye Hukuk ve ...... 2. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, vekalet sözleşmesine dayalı olarak vekalet ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
...... 9. Asliye Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. 
...... 2. Tüketici Mahkemesi tarafından ise davacı idare hukuk müşavirliğinde avukat olarak görev yapan davalıya vekalet ücreti olarak ödenen ve kurum zararını oluşturan bedelin rucüen tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptalini talep etmiş olup, davacı idare ile davalı arasında 6502 sayılı Kanunda tanımlanan tüketici işlemi söz konusu olmayıp, davacı idare ve davalı da 6502 sayılı Kanunda tanımlanan satıcı ve tüketici sıfatını taşımadığından, taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. 
Dosya kapsamında ...... 9. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararının davacı vekilinin temyiz incelemesi talebi Yargıtay 4. Hukuk Dairesince HUMK'nın 427. maddesi uyarınca reddedilmiştir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç Başlıklı 1. maddesinde Kanunun amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir. Satıcı; "kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi"; tüketici ise "ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi" ifade etmektedir. Aynı Kanunun 3. maddesinde de "Tüketici işlemi", "Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukukî işlemi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Bir işlemin 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukukî işlemin olması gerekir.
Bir hukukî işlemin sadece 6502 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. 
Somut uyuşmazlıkta; avukat olan davacı, davalı ile aralarında yapılan avukatlık sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken ücretin ödenmediğinden bahisle vekâlet ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davacının davalıyı vekil olarak temsil ettiği dava dosyasın davalının mesleki ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar olduğu anlaşılmıştır. Davalının mesleki ve ticari amaçla hareket ettiğinden, 6502 sayılı Kanun anlamında tüketici olmayıp, taraflar arasında tüketici ilişkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, uyuşmazlığın genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ...... 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 10/09/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  
22.10.2018 11:47:40

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim