Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Hukuk fakültesinin ayıplı hizmetinden kaynaklanan tazminat davası

13. Hukuk Dairesi         2017/1794 E.  ,  2017/12428 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

  Taraflar arasındaki ayıplı hizmet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca ve davalılar ..., ... avukatlarınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile davalı ... vekili avukat ..., diğer davalı ... vekili avukat ...'nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, davalıların ... Hukuk Fakültesi ve ... Hukuk Fakültesi arasında ortak eğitim programı adı altında, ... Hukuk Fakültesi lisans eğitim programı oluşturduklarını, web sitelerinde ve medyada açıklama ve duyurular ile programın tanıtım ve reklamının yapıldığını, 110 öğrencinin müracaat ve kaydının sağlandığını, her bir öğrenciden eğitim bedeli olarak 20.000,00 TL, kitap ve tablet bedeli olarak 1.000,00 TL alındığını, kendisinin de sözkonusu programa kaydolduğunu, 1 yıllık eğitim döneminden sonra ... Hukuk Fakültesi diye bir fakültenin bulunmadığını, eğitim merkezi olarak kiralanan binada asılı tabelanın da kaldırıldığını, sözleşmenin davalı tarafça feshedilmiş olduğunu, davacının kendine düşen edimleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini, sözleşmeyi fesheden tarafın karşı tarafın zararlarını tazmin etmek ve aldıklarını iade etmekle yükümlü olduğunu, davalılar ... ve ...'ın kişisel sorumlulukları bulunduğunu, davacının eğitim bedelini ödemek için davalı ... Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu bankadan kredi aldığını ve halen kredi taksitlerini ödemeye devam ettiğini, davalılardan ...'ın dekanı ve öğretim üyesi olduğu ... Hukuk Fakültesi'nin web sitesinde ... Üniversitesi ile Avrupa ... Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandığını, bu protokol ve daha sonra ... Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile imzalanan Ek Mali Protokol gereğince ... Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, ... Cumhuriyeti'nin ... şehrinde açılacak olan Hukuk Fakültesi'ne koordinatör, dekan, öğretim üyesi, ders programı, ders geçme ve kredi sistemi programı desteği vereceğini, hukuk lisans programının 2011/2012 öğretim yılı için önkayıt ile öğrenci alınacağını, konu ile ilgili açıklamaların aynı yerden duyurulacağının belirtildiğini, davalı ...'ın ... Üniversitesi web sitesinde konuyla ilgili açıklamada bulunduğunu, ... Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin, European Üniversity ile .../... kampüsünde ortak eğitim programı başlatıldığı açıklamasında bulunduğunu, davalılar ... ve ... tarafından ... Hukuk Fakültesi bünyesinde ... Hukuk Fakültesi öğrenci kayıt irtibat bürosu oluşturulduğunu, fakültede görevli sekreterin sözkonusu büroda görevlendirildiğini, davalı ...'ın, ... Üniversitesi yöneticisi/temsilcisi olduğunu, üniversitenin web sitesinde öğretim dilinin Türkçe olduğunu, temel mesleki derslerin, ... Hukuk Fakültesi tarafından verileceğinin belirtildiğini, öğretim-eğitim ile ilgili açıklamalara yer verildiğini, davalılardan ...'ın ortak eğitim programına göre oluşturulan ... Hukuk Fakültesi'nin koordinatörü olduğunu, ayrıca medeni hukuk hocası olarak görev aldığını, davalı ... ile birlikte ... Hukuk Fakültesi'nde ders verecek hocaları koordine ettiğini, kendisinin profesör akademik ünvanına sahip kişilerce yapılan çağrı ve açıklamalara güvenerek müracaatta bulunduğunu, yeterlilik sınavının koordinatör Prof. Dr. ... tarafından 30/31 Ekim 2011 tarihinde ... Üniversitesi'nin İstanbul merkezinde yapıldığını, sözkonusu üniversitede sınavdan sonra yapılan toplantıda davalı ... ve davalı ...'ın konuşma yaparak fakültenin oluşum süreci ve eğitim ile ilgili bilgilendirmede bulunduklarını, 12 Kasım 2011 tarihinde davalılar ..., ... ile birlikte ... şehrine gittiklerini, bir yıllık eğitim süresi dönemi boyunca ...'de yaşadığını ve okula devam ettiğini, vize ve final sınavlarına katıldığını, Temmuz 2012 döneminde bütünleme sınavlarına da katılarak bir yıllık eğitim dönemini tamamladığını, aynı şekilde öğrenim gören birkaç öğrencinin yatay geçiş yapmak için öğrencilik belgesi ve transkript verilmesi talebinde bulunduklarını ancak belgenin verilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine davalılar ... ve ... ile görüştüklerini, ... Hukuk Fakültesi'nin olmadığını öğrendiklerini, YÖK'e yapılan başvuruda da böyle bir fakültenin bulunmadığının bildirildiğini, davalılar hakkında dolandırıcılık iddiasıyla ... Cumhuiyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulduğunu, davalılar ile öğrencilerin mağdur olmaması için ek bir protokol için anlaşmaya varıldığını, 25.07.2012 tarihinde ek protokol düzenlendiğini, 03.08.2012 tarihinde protokolün feshedildiğini ve ... Hukuk Fakültesi sitesinde ilan edildiğini, davalıların haksız ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle zararına neden olduklarını ileri sürerek, 20.000,00 TL eğitim ücreti, 1.000,00 TL kitap ve tablet bedeli 10.000,00 TL ... şehrinde yapılan yaşam gideri, 480,00 TL noter masrafı olmak üzere maddi zarar toplamının 31.480,00 TL olduğunu, davacının gurur ve sevinçle başladığı eğitim hayatının hüsran ve hayal kırıklığı ile son bulması nedeni ile ruh halinin bozulduğunu ileri sürerek, davacının ödemiş olduğu 20.000,00 TL'nin iadesine, 11.480,00 TL maddi zararının tazmini ile 5.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere 36.480,00 TL nin 15.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir. 
  Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
  Mahkemece, davalılar ... ve ... aleyhine açılan davanın husumet noktasından reddine, davanın davalılar ... ve ... Üniversitesi yönünden kabulü ile 31.000,00 TL'nin 01.11.2012 tarihinden 480,00 TL'nin dava tarihi 22.11.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ... Üniversitesi'nden alınarak davacıya verilmesine, davacı vekilinin manevi tazminat talebinin kabulü ile 5.000,00 TL manevi tazminatın ... ve ... üniversitesi'nden alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılardan ... ve ... Üniversitesi tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davacının tüm, davalılardan ... ve ... Üniversitesi'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 58.maddesi (eski Borçlar Kanunu 49.md) hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda, taraflar arasında sözleşme ilişkisi olduğundan, ayrıca davacının da üstüne düşen yeterli araştırma yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşıldığından, davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin bütünüyle reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalılardan ... ve ... Üniversitesi'nin sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, 1480,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, peşin alınan 622,99 TL harcın istek halinde davalılar ... ve ...'e iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

    
  22.10.2018 12:05:58

  Yorumlar


  Adınız:

  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim