Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Çalışma hayatı-Sosyal güvenlik
0 Yorum

İşçilik alacağı- Vekaletten kaynaklanan alacak davası- görevli Mahkeme

13. Hukuk Dairesi         2017/149 E.  ,  2018/716 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı ... Tekstil Gıda Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacı, davalı ...’in avukatı olarak diğer davalı ... Tekstil Gıda Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine işçilik alacaklarının tahsili için belirsiz alacak davası açtığını, yargılama sırasında tarafların anlaşarak sulh olduklarını, davalı ... tarafından davadan feragat edildiğini ve davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiğini, ...’e verdiği avukatlık hizmetinden kaynaklı ücret alacağı olduğu gibi, Avukatlık Kanunu 164/son maddesi gereğince de yargılama gideri olarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin de ödenmesi gerektiğini, toplamda Avukatlık Kanunu 165. maddesi gereğince vekalet ücretinden her iki davalının da müşterek ve müteselsilen sorumlu olması nedeniyle davalılar aleyhine ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2015/4655 E. sayılı dosyası ile 11.500,00 TL bedelli takip başlatıldığını, davalıların 990,00 TL ödeme yaparak bakiye kalan 10.510,00 TL kısma itiraz ettiklerini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalılar aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalılar, davanın reddini dilemiş, kötüniyetli takip başlatan davalı aleyhine % 20 kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemişlerdir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalı borçluların ... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2015/4655 E. sayılı dosyasına yaptıkları itirazın kısmen iptal edilerek, takibin 1.500,00 TL asıl alacak üzerinden devamına, geriye kalan kısma yönelik takibin iptaline, alacak yargılamayı gerektirdiğinden davacının icra inkar, davalıların kötüniyet tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı ... Tekstil Gıda Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir. 
  1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
  6502 sayılı yasanın 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
  Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın... tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Eldeki davada, davacı işçilik alacağının tahsili için davacı avukata vekalet vermiş olup, işin özü itibariyle mesleki faaliyet kapsamında olduğundan, 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici sıfatını taşımamaktadır. Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 sayılı yasa kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin tüketici vasfını taşıması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalı işçi ve diğer davalı şirket Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir. Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, taraflarca ileri sürülmese bile re'sen gözetilmesi gerekir. O halde, Mahkemece, genel mahkemelere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
  2-Bozma nedenine göre davacı ve davalı ... Tekstil Gıda Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davacı ve davalının temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde davalı ... Tekstil Gıda Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ye iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

    
  22.10.2018 12:18:09

  Yorumlar


  Adınız:

  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim