Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Hukuk yargılamaları ve idari yargılamalarda elektronik delillerin kullanımına ilişkin kılavuz ilkeler

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin hukuki ve idari işlemlerde elektronik kanıtlarla ilgili kılavuzları (Bakanlar Komitesi tarafından 30 Ocak 2019 tarihinde kabul edilmiştir. 


Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyinin amacının, özellikle yasal konularda ortak kuralların benimsenmesini teşvik ederek, üye devletler arasında daha büyük bir birlik sağlamak olduğunu göz önünde bulundurarak;
Adli ve idari işlemlerde elektronik delillerin mahkemelere ve diğer yetkili makamlara, yargılayıcı işlevlerle işlenmesi için pratik rehberlik sağlama zorunluluğunu dikkate alarak;
yasal pratisyenler dahil profesyoneller; ve işlemlerin tarafları;

Bu kuralların, üye devletlerin ulusal mevzuatının uyumlaştırılmasından ziyade ortak bir çerçeve sağlamaya çalıştığını dikkate alarak; Üye devletlerin yasal sistemlerindeki çeşitliliğe saygı gösterilmesi gereğini göz önünde bulundurarak;

Üye devletlerde adalet sistemlerinin sayısallaştırılması yönünde kaydedilen ilerlemeyi kabul etmek;

Bununla birlikte, ortak standartların olmayışı ve delil alma prosedürlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı gibi adalet sistemlerinde elektronik kanıtların etkin yönetimine engeller olduğunu;

Yasal kanıtlar ve mahkeme uygulamalarında elektronik kanıtların kullanılmasının kolaylaştırılması gereğinin vurgulanması;

Üye devletlerin elektronik kanıtların kullanımındaki mevcut eksiklikleri incelemesi ve elektronik kanıt ilke ve uygulamalarının getirilebileceği veya geliştirilebileceği alanları belirleme ihtiyacını kabul ederek;

Bu rehberin amacının, hukuk ve uygulamadaki mevcut eksikliklere pratik çözümler sunmak olduğuna dikkat ederek, Üye devletler için pratik bir araç olarak hizmet etmek, adli ve diğer uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının işleyişini uyumu ve idari işlemlerde ortaya çıkan elektronik deliller ile ilgili sorunları ele almak üzere adapte etmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri kabul eder ve Elektronik delillerden sorumlu olan ya da başka bir şekilde ele alan kişiler tarafından uygulanmaları amacıyla bu yönergeleri geniş çapta yaymak.

Amaç ve Kapsam Kurallar aşağıdakilerle ilgilidir:

 - uzak bir bağlantı tarafından alınan sözlü kanıt;
 - elektronik kanıtların kullanılması; - 
delillerin toplanması, ele geçirilmesi ve iletilmesi; - alaka düzeyi; 
-   güvenilirlik; - depolama ve muhafaza;
 - arşivleme; 
- bilinçlendirme, gözden geçirme, eğitim ve öğretim.
 Kurallar, belirli türdeki elektronik kanıtlar için belirli bir rekabetçi değerin reçetesi olarak yorumlanmamalı ve yalnızca ulusal mevzuatla çelişmediği sürece uygulanmalıdır. Kılavuzlar, yasal kanıtlar ve mahkeme uygulamalarında elektronik kanıtların kullanımını ve yönetimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Tanımlar 
Bu kuralların amaçları için:

 Elektronik kanıt  “Elektronik kanıt”, bir yazılım programına veya bir bilgisayar sistemi veya ağ üzerinden depolanan veya aktarılan verilere dayanan, herhangi bir cihazda bulunan veya üretilen herhangi bir cihazdan elde edilen herhangi bir kanıt anlamına gelir.

 Meta veri  “Meta veri”, kanıtın tanımlanmasını, kökenini veya tarihini ve ayrıca ilgili tarih ve saatleri gösterebilecek diğer elektronik verilerle ilgili elektronik bilgileri ifade eder. 
Güven servisi “Güven servisi”, aşağıdakilerden oluşan bir elektronik servis anlamına gelir: 
a. elektronik imzaların, elektronik mühürlerin veya elektronik zaman damgalarının, elektronik tescilli teslimat hizmetlerinin ve bu hizmetlerle ilgili sertifikaların oluşturulması, doğrulanması ve onaylanması; veya 
b. web sitesi doğrulaması için sertifikaların oluşturulması, doğrulanması ve onaylanması; veya 
c. Bu hizmetlerle ilgili elektronik imzaların, mühürlerin veya sertifikaların korunması. mahkeme  “Mahkeme” terimi, elektronik kanıtları yerine getirmesinde yargılayıcı işlevlere sahip herhangi bir yetkili otoriteyi içerir.
 Temel prensipler
 Ulusal kanıtlara göre elektronik kanıtların potansiyel rekabetçi değeri hakkında karar vermek mahkemeler içindir. Elektronik deliller, özellikle kabuledilebilirliği, özgünlüğü, doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili olarak diğer delil türleri ile aynı şekilde değerlendirilmelidir. Elektronik kanıtların işlenmesi taraflar için dezavantajlı olmamalı veya bunlardan birine haksız avantaj sağlamamalıdır.
   
Kurallar : 

 Remote link tarafından alınan sözlü kanıt

1. Kanıtın niteliği uygunsa, teknik cihazlar kullanılarak sözlü kanıtlar uzaktan alınabilir. 
2. Sözlü kanıtların uzaktan alınıp alınmayacağına karar verirken, mahkemeler özellikle aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalıdır:
 - kanıtların önemi; - delil veren kişinin durumu;
 - delillerin aktarılacağı video bağlantısının güvenliği ve bütünlüğü; 
- İlgili kişiyi mahkemeye getirmenin masrafları ve zorlukları. 
3. Uzaktan delil alırken, aşağıdakileri sağlamak için gereklidir: 
a. sözlü delillerin iletimi, yargılamaya dahil olanlar ve yargılamanın kamuoyunda yapıldığı halkın üyeleri tarafından görülebilir ve duyulabilir; ve
 b. Uzak bir yerden duyurulan kişi, adil ve etkili bir şekilde yürütülmelerini sağlamak için gerekli gördüğü ölçüde işlemleri görebilir ve duyabilir.
 4. Uzak bir yerden delil alınması için uygulanan prosedür ve teknolojiler, bu delillerin kabul edilebilirliği ve mahkemenin ilgili kişilerin kimliğini belirleme kabiliyetinden ödün vermemelidir.
 5. Kanıtların özel veya halka açık bir bağlantı yoluyla iletilip iletilmediğine bakılmaksızın, video konferansın kalitesi sağlanmalı ve müdahale edilmeye karşı korumak için video sinyali şifrelenmelidir.  

Elektronik delil kullanımı

 6. Mahkemeler elektronik kanıtları reddetmemeli ve yalnızca elektronik olarak toplandığı ve / veya gönderildiği için yasal etkisini reddetmemelidir.
 7. İlke olarak, mahkemeler elektronik kanıtların yasal etkilerini inkar etmemelidir, çünkü bunlar gelişmiş, nitelikli veya benzer şekilde güvenlik altına alınmış bir elektronik imzaya sahip değildir. 
8. Mahkemeler, meta verinin ispatlayıcı değerinin ve kullanılmamasının olası sonuçlarının farkında olmalıdır. 
9. Tarafların, çıktı verilmesine gerek kalmadan, elektronik kanıtlarını orijinal elektronik formatlarında sunmalarına izin verilmelidir.  

Toplama,

10. Elektronik kanıtlar uygun ve güvenli bir şekilde toplanmalı ve güven hizmetleri gibi güvenilir hizmetleri kullanarak mahkemelere sunulmalıdır. 
11. Elektronik olmayan kanıtlara kıyasla potansiyel imha veya elektronik kanıt kaybı riskinin daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, üye devletler elektronik kanıtların güvenli bir şekilde ele geçirilmesi ve toplanması için prosedürler oluşturmalıdır. 
12. Mahkemeler, sınır ötesi davalarda da dahil olmak üzere, yurtdışındaki elektronik kanıtların ele geçirilmesi ve toplanması ile ilgili olarak ortaya çıkan özel hususların farkında olmalıdır. 
13. Mahkemeler sınır ötesi delil alma konusunda işbirliği yapmalıdır. Talebi alan mahkeme, talepte bulunan mahkeme tarafından delillerin alınabileceği kısıtlamalar dahil olmak üzere tüm şartlar hakkında talep mahkemesine bilgi vermelidir.
 14. Elektronik kanıtlar, diğer mahkemelere, özellikle temyiz mahkemesine gönderilmesini kolaylaştıracak şekilde toplanmalı, yapılandırılmalı ve yönetilmelidir. 
 15. Mahkeme işlemlerinde etkinliği artırmak için elektronik kanıtların elektronik yollarla iletilmesi teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. 
16. Elektronik kanıt iletmek için kullanılan sistemler ve cihazlar bütünlüğünü koruyabilmelidir. 

ilgi 

17. Mahkemeler, özellikle elektronik kanıtların aşırı veya spekülatif olarak sunulmasını veya talep edilmesini önlemek için, elektronik kanıtların aktif yönetimine katılmalıdır. 
18. Mahkemeler, özellikle karmaşık deliller sorunları gündeme geldiğinde veya elektronik delillerin manipülasyonunun iddia edildiği durumlarda, elektronik kanıtların uzmanlarca analiz edilmesini gerektirebilir. Mahkemeler, bu kişilerin bu konuda yeterli uzmanlığa sahip olup olmadığına karar vermelidir.


Güvenilirlik el koyma ve aktarma 

 
19. Güvenilirlik ile ilgili olarak mahkemeler, elektronik kanıtların kaynağı ve gerçekliği ile ilgili tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

20. Mahkemeler, elektronik kanıtların güvenilirliğini sağlamada güven hizmetlerinin değerinin farkında olmalıdır.

21. Ulusal bir hukuk sistemi izin verdiği sürece ve mahkemenin takdirine bağlı olarak, bu verilerin doğruluğuna taraflardan biri tarafından itiraz edilmedikçe, elektronik veriler kanıt olarak kabul edilmelidir.

22. Ulusal bir hukuk sistemi izin verdiği sürece ve mahkemenin takdirine bağlı olarak, imzanın kimliğinin doğrulanması ve verilerin bütünlüğünün güvence altına alınması şartıyla elektronik verinin güvenilirliği varsayılmalıdır. Aksine makul şüphelerdir.

23. Uygulanabilir yasaların, savunmasız kişilerin kategorileri için yasanın bu rehberlere göre öncelikli olması için özel koruma sağlaması.

24. Bir kamu otoritesinin taraflardan bağımsız olarak elektronik deliller ilettiği durumlarda, ulusal bir yasal sisteme gelince, bu tür kanıtlar, aksi ispatlanmadıkça, içeriği ile ilgili olarak kesindir.

Depolama ve koruma

25. Elektronik kanıtlar okunabilirliği, erişilebilirliği, bütünlüğü, orijinalliği, güvenilirliği ve uygun olduğu yerde gizliliği ve mahremiyeti koruyacak şekilde saklanmalıdır.

26. Elektronik kanıtlar, standartlaştırılmış meta verilerle birlikte oluşturulmalıdır, böylece yaratılması bağlamı açıktır.

27. Saklanan elektronik kanıtların okunabilirliği ve erişilebilirliği, bilgi teknolojisinin evrimi dikkate alınarak zaman içinde güvence altına alınmalıdır.

Arşivleme

28. Mahkemeler, elektronik kanıtları ulusal yasalara göre arşivlemelidir. Elektronik arşivler tüm güvenlik gereksinimlerini karşılamalı ve verilerin bütünlüğünü, orijinalliğini, gizliliğini ve kalitesini ve ayrıca gizliliğe saygı göstermesini sağlamalıdır.

29. Elektronik delillerin arşivlenmesi kalifiye uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

30. Elektronik kanıtlara erişilebilirliği korumak için gerektiğinde veriler yeni depolama ortamlarına taşınmalıdır.

Farkındalık yaratma, inceleme, eğitim ve öğretim

 31. Üye Devletler, hukukî ve idari işlemlerde elektronik kanıtların yararları ve değeri konusunda farkındalık yaratmalıdır. 32. Üye Devletler, elektronik kanıtlarla ilgili teknik standartları incelemede tutmalıdır. 33. Elektronik kanıtlarla uğraşan tüm profesyonellerin, bu delillerin nasıl kullanılacağına ilişkin gerekli disiplinlerarası eğitime erişimi olmalıdır. 34. Hakimler ve hukuk uygulayıcıları, elektronik kanıtların mevcudiyetini ve değerini etkileyebilecek bilişim teknolojilerinin evriminin farkında olmalıdır. 35. Hukuk eğitimi, elektronik deliller üzerine modüller içermelidir.

Çeviri : Google - İngilizce metin için
  
1.2.2019 15:08:29

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim