MUTLAK VE NİSPİ TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

MUTLAK VE NİSPİ TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

Hukuki Makaleler

MUTLAK TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ......................................... 174 

ARABULUCULUK ..................................................................................... 174 

A. TTK’nin 4 üncü Maddesinde Düzenlenen Mutlak Ticari Davalar ..... 174 

1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Davalar .................. 174 

a. Birinci Kitap ................................................................................... 174 

aa. Ticaret Unvanın Korunmasından Kaynaklanan Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 174 

bb. Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Talepleri: ................. 175 

(TTK m. 54 vd.) .................................................................................. 175 

cc. Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Talepleri: ....... 176 

(TTK m. 89 vd.) .................................................................................. 176 

çç. Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 177 

 

(TTK m.102 vd.) ................................................................................. 177 

b. İkinci Kitap ..................................................................................... 179 

Ticaret Şirketleri (TTK m. 124-644) ................................................... 179 

aa. Sermaye Koyma Borcundan Kaynaklanan Alacak Talepleri: ...... 179 

(TTK m. 127-132) ............................................................................... 179 

bb. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeden Kaynaklanan Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 180 

(TTK m. 134-194) ............................................................................... 180 

cc. Şirketler Topluluğundan Kaynaklanan Tazminat Talepleri: ........ 181 

(TTK m. 195-209) ............................................................................... 181 

dd. Kolektif, Komandit, Anonim ve Limitet Şirketlerden Kaynaklanan 

Tazminat ve Alacak Talepleri: ........................................................... 182 

(TTK m. 211-644) ............................................................................... 182 

aaa. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan 

Kaynaklanan Tazminat Talepleri: ...................................................... 182 

bbb. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkından 

Kaynaklanan Alacak Talepleri: .......................................................... 184 

ccc. Kâr Payı Alacak Talepleri: ......................................................... 185 

ddd. Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılmadan Kaynaklanan Alacak Talepleri:

 ............................................................................................................ 186 

eee. Pay Devrinden Kaynaklanan Alacak Talepleri: ......................... 186 

c. Üçüncü Kitap .................................................................................. 187 

Kıymetli Evrak (TTK m. 645-849) ...................................................... 187 

aa. Bonodan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: ................ 191 

(TTK m.776-779) ................................................................................ 191 

bb. Çekten Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: ................... 192 

(TTK m.780-823) ................................................................................ 192 

ç. Dördüncü Kitap .............................................................................. 196 

Taşıma İşleri (TTK m. 850-930) ......................................................... 196 

 

aa. Eşya Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 196 

(TTK m.856-893) ................................................................................ 196 

bb. Taşınma Eşyası Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: ............................................................................ 197 

(TTK m.894-901) ................................................................................ 197 

cc. Değişik Tür Araçlar İle Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan 

Alacak ve Tazminat Talepleri: ........................................................... 198 

(TTK m.902-905) ................................................................................ 198 

çç. Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 199 

(TTK m.906-916) ................................................................................ 199 

dd. Taşıma İşleri Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak 

ve Tazminat Talepleri: ........................................................................ 201 

(TTK m. 917-930) ............................................................................... 201 

d. Beşinci Kitap .................................................................................. 202 

Deniz Ticareti (TTK m. 931-1400) ..................................................... 202 

aa. Donatan ve Donatma iştirakinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 202 

(TTK m. 1061-1087) ........................................................................... 202 

bb. Kaptanın Sorumluluğundan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 203 

(TTK m. 1088-1118) ........................................................................... 203 

cc. Gemi Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: . 204 

(TTK m. 1119-1130) ........................................................................... 204 

çç. Zaman Çarteri Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 205 

(TTK m. 1131-1137) ........................................................................... 205 

dd. Navlun Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: ......... 206 

(TTK m.1138-1227) ............................................................................ 206 

 

ee. Deniz Yoluyla Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 206 

(TTK m.1247-1271) ............................................................................ 206 

ff. Denizde Çatmadan (Çarpışma) Kaynaklanan Tazminat Talepleri:207 

(TTK m. 1286-1297) ........................................................................... 207 

gg. Denizde Kurtarmadan Kaynaklanan Tazminat Talepleri: ........... 208 

(TTK m. 1298-1319) ........................................................................... 208 

e. Altıncı Kitap .................................................................................... 209 

Sigorta Hukuku (TTK m. 1401-1520) ................................................. 209 

aa. Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri:

 ............................................................................................................ 210 

(TTK m.1453-1486) ............................................................................ 210 

bb. Can Sigortalarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri:

 ............................................................................................................ 217 

(TTK m. 1487-1520) ........................................................................... 217 

2. Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Davalar ...................... 220 

a. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan Tazminat ve 

Alacak Talepleri: ................................................................................ 220 

(TMK m. 962-969) .............................................................................. 220 

3. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Davalar ..................... 221 

a. Ticari İşletme Devri, Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesinden 

Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: ..................................... 221 

(TBK m. 202-203) ............................................................................... 221 

b. Rekabet Yasağından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 222 

(TBK m. 444-447) ............................................................................... 222 

c. Komisyon Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 223 

(TBK m. 532-545) ............................................................................... 223 

ç. Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarından 

Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: ..................................... 224 

(TBK m. 547-554) ............................................................................... 224 

10 

 

d. Yayım Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 224 

(TTK m. 487-501) ............................................................................... 224 

4. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç 

Para Verme İşlerine İlişkin Ticari Davalar ........................................... 225 

a. Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 226 

b. Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 233 

c. Faktoring Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 234 

5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar İle Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer 

Yerlere İlişkin Ticari Davalar ................................................................ 236 

6. Fikri Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatla İlgili Ticari Davalar ........ 239 

a. Sınai Haklarla İlgili Alacak ve Tazminat Talepleri........................ 240 

aa. Patent ........................................................................................... 240 

bb. Endüstriyel Tasarım ..................................................................... 243 

cc. Faydalı Model Belgesi .................................................................. 246 

çç. Coğrafi İşaret ................................................................................ 247 

dd. Marka ........................................................................................... 249 

b. FSEK’deki Haklarla İlgili Alacak ve Tazminat Talepleri .............. 251 

c. Islahçı Hakkı ................................................................................... 253 

(5042 sayılı Kanun) ............................................................................ 253 

ç. Entegre Devre Topoğrafyaları ....................................................... 255 

(5147 sayılı Kanun) ............................................................................ 255 

B. Özel Kanunlarda Düzenlenen Mutlak Ticari Davalar ................... 256 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri ................................................................................. 256 

2. 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanundan Kaynaklanan .............................. 260 

Talepler .................................................................................................. 260 

NİSPİ TİCARİ DAVALAR .......................................................................... 262 

11 

 

A. Her İki Tarafın Ticari işletmelerine İlişkin Ticari Davalar ............... 263 

1. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 263 

2. Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: 265 

3. Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 268 

4. Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 269 

5. Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 270 

6. Simsarlık (Tellallık) Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve 

Tazminat Talepleri: ............................................................................ 272 

7. Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 273 

8. Ödünç Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 276 

9. İnançlı İşlemden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: ...... 277 

10. Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 278 

11. Vekâletsiz İş görmeden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:

 ............................................................................................................ 278 

12. Haksız İşgal Tazminatından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 279 

13. Tacirler Arası Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: 280 

14. Tacirler Arası Adi Otaklığın Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak 

Talepleri: ............................................................................................ 281 

B. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlere İlişkin Ticari Davalar .......... 282 

1. Havaleden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: ............... 282 

(TBK m. 555-560) ............................................................................... 282 

2. Saklama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat 

Talepleri: ............................................................................................ 282 

(TBK m.561-580) ................................................................................ 282 


http://www.adb.adalet.gov.tr/link/ticariuyusmazliklardadavasartiarabuluculuk.pdf


1980 yılında İzmir’de doğan Alper BULUR

2003 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk

Fakültesinden mezun olduktan sonra 2006 yılında Başkent Üniversitesi’nde yüksek lisans

eğitimini burslu olarak tamamlamıştır. Ankara

Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda

doktora çalışmasına devam etmektedir. 2003-

2004 yıllarında Ankara Barosunda avukatlık

stajı yapmıştır. 2004 ve 2007 yılları arasında

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve

2007- 2010 yıllarında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve

İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2010 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl

ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2013 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama

ve Araştırma Merkezi’nde (HÜTAM) Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Avrupa Konseyinin yürüttüğü birçok projede ulusal danışman olarak yer

alan Bulur Adalet Bakanlığı nezdinde oluşturulan mevzuat bilim komisyonlarında üyelik yapmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen Bulur’un Medeni Usûl

Hukuku, İcra-İflâs Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk konularında kitapları, makaleleri ve çok sayıda tebliği bulunmaktadır.1969 yılında Niğde’de doğan İlker KOÇYİĞİT 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra

1991 yılında hâkimlik stajını başlamış 1993

yılında stajını tamamlamıştır. Yurdun değişik yerlerinde sırası ile Gürgentepe-ORDU,

Hasköy-MUŞ, Kaş-ANTALYA, Kırşehir, Ankara Batı ve Ankara Adliyesinde 2018 yılı

Temmuz ayına kadar değişik mahkemelerde hukuk hâkimi ve ticaret mahkemesi

başkanı olarak görev yaptıktan sonra Ankara

Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına atanmıştır. Halen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi olarak dört yılı süre ile görev

yapan KOÇYİĞİT Adalet Bakanlığı nezdinde oluşturulan mevzuat bilim komisyonlarında üye olarak görev almıştır. Ticari Dava isimli kitabı bulunmakta

olup, Medeni Usûl Hukuku, Ticaret Hukuku ve Arabuluculuk konularında

makaleleri ve çok sayıda tebliği bulunmaktadır.Önceki Haber

Nispi Ticari Davalar

Sonraki Haber

İşveren vekilinin kazadan sorumluluğu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap