Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Çalışma hayatı-Sosyal güvenlik
0 Yorum

İşveren vekilinin kazadan sorumluluğu

Sonuç itibariyle, iş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında; iş kazasının meydana gelişinde kusuru bulunduğunun tespiti halinde, işveren vekili de işveren yanında zarardan sorumlu olacaktır. 
Somut olayda; davacının davalılardan ... Nakliye Tahmil Tahliye İnş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin işçisi, davalı ...'nün de adı geçen şirketin kaza tarihi itibariyle müdürü ve işveren vekili olduğu, dosya kapsamında hükme esas alınan bilirkişi kusur raporlarında davalı şirketten ayrı olarak davalı ...'e şahsi kusur da izafe edildiği açık olduğuna göre davalı gerçek kişi Ülkü'nün hüküm altına alınan tazminatlardan sorumlu tutulması gerekirken şahsi kusur verilmediğinden bahisle hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsizdir. 


21. Hukuk Dairesi         2016/8338 E.  ,  2018/6029 K.


  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  Asıl ve birleşen davaların davacısı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davacı ve davalılardan ...Acentalığı A.Ş. ile ... Tes. Lim. A.Ş. vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

  K A R A R

  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlerle temyiz kapsam ve nedenlerine göre; davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
  2-Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davalı gerçek kişi Ülkü açısından husumet nedeniyle davanın reddine, diğer davalılar açısından davacının maddi tazminat isteminin kabulüne, davalı ... Ulus. Nakliye Tahmil Tahliye İnş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin bu maddi tazminatın 97.530,44 TL'sinden diğer davalılar ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmasına, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya kapsamından davacının iş kazası sonucu %11,30 oranında sürekli iş göremezliğinin bulunduğu ve iş kazasının meydana gelişinde davacı sigortalının %10, davalı ...'nün %10, davalı ... Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin %10, davalı ...Ş.'nin %10, davalı ... Ulus. Nakliye Tahmil Tahliye İnş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ise %60 oranında kusurlu oldukları anlaşılmaktadır.
  Uyuşmazlık; iş kazası neticesinde uğranılan cismani zarar nedeniyle açılan tazminat davalarında, limited şirket yetkilisi ve müdürü olan gerçek kişinin tazminattan sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında toplanmaktadır.
  Günümüzde işletmelerinin ve iş kapasitelerinin genişlemesi, işverenin tek başına ve bizzat işi yönetmesini, iş yasalarından ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini olanaksız kılmaktadır. Özellikle sermaye şirketi olan tüzel kişi işverenin, zaman zaman toplanarak yönetime dair kararlar alan organlarının, sürekli olarak işleri doğrudan doğruya idare etmesi mümkün değildir. Bu durumda, şirket yönetimine yardımcı olacak gerçek kişilerin işveren vekili olarak iş yerlerinde çalıştırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 4. bendine göre; işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere, işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Aynı maddenin 5. bendine göre de İş Kanununda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 12. maddesinin 2. fıkrasına göre işveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse, işveren vekilidir. Bu kanunda geçen işveren deyimi, işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili, bu kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Gerek İş kanunu gerekse 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre; bir kimsenin işveren vekili sıfatını kazanabilmesi için; işyerinde işveren adına hareket etmesi ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alması gerekir.
  Öte yandan Mülga 506 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde de işveren vekili, “İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler” şeklinde tanımlanmış, anılan maddenin devamındaki, “Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar. İşveren vekili, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.” hükmü ile işveren vekilinin sorumluluğunun kapsamı belirlenmiştir. 
  Bu düzenlemeler ışığında, şayet işyeri işveren vekilince yönetiliyorsa, maddelerde gösterilen "işveren" deyiminin yerine "işveren vekili" deyimi ikame olunacak ve işverenin sorumlu olduğu durumun sonuçlarına işveren vekili de katlanmak zorunda kalacaktır.
  İş Kanunu'nun, işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı muamele ve yüklemlerinden doğrudan doğruya işverenin sorumluluğunu kabul eden ilgili maddesi, işveren ile işveren vekili arasında doğrudan doğruya temsil ilişkisi bulunduğunu gösterir. Şu halde işveren vekili işveren adına ve hesabına hareket eden ve yaptığı hukuki işlemler ile onu alacaklı ve borçlu kılan kimsedir. Bu anlamda işveren vekili teknik yönden bir işveren temsilcisidir. 
  İş kazalarında olay, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İlkeleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu, yasa ve içtihatlarla belirlenmiş olan ayrık haller dışında, ilke olarak, iş akdinden doğan işçiyi gözetme ( koruma ) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin ve dolayısıyla da işveren vekilinin, işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak, bu hususta gerekli şartları sağlamak ve ilgili araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu'nun 77. maddesinin açık buyruğudur.
  Sonuç itibariyle, iş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında; iş kazasının meydana gelişinde kusuru bulunduğunun tespiti halinde, işveren vekili de işveren yanında zarardan sorumlu olacaktır. 
  Somut olayda; davacının davalılardan ... Nakliye Tahmil Tahliye İnş. ve Tic. Ltd. Şti.'nin işçisi, davalı ...'nün de adı geçen şirketin kaza tarihi itibariyle müdürü ve işveren vekili olduğu, dosya kapsamında hükme esas alınan bilirkişi kusur raporlarında davalı şirketten ayrı olarak davalı ...'e şahsi kusur da izafe edildiği açık olduğuna göre davalı gerçek kişi Ülkü'nün hüküm altına alınan tazminatlardan sorumlu tutulması gerekirken şahsi kusur verilmediğinden bahisle hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi isabetsizdir.
   
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalılara yükletilmesine, 05/07/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

    
  3.2.2019 11:51:22

  Yorumlar


  Adınız:

  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim