Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

İlk Hasardan sonra aracın çalıştırılması nedeniyle artan hasar teminat dışında kalır

17. Hukuk Dairesi         2014/20323 E.  ,  2014/17523 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Erzurum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 04/07/2014
  NUMARASI : 2013/490-2014/680

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  -K A R A R-
  Davacı vekili; davacının kasko sigortalı aracında oluşan hasar nedeniyle, aracın kredili olması sebebi ile zarara uğradığını, aracın hasardan dolayı değer kaybına uğradığını belirterek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla 12.000,00.-TL'nin davalının temerrüte düştüğü tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 12.000,00.-TL'nin 05/12/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı E... Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Kasko sigortası poliçesi genel şartlarının teminat kapsamını belirleyen A.1 maddesine göre, gerek hareket, gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşan tehlikeler sonucu oluşan maddi zararların bu tür sigortanın teminat  kapsamında olduğu, A.4.14 maddesinde ise yağsızlık, susuzluk, donma bozukluk, eskime çürüme paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararların kasko sigorta poliçesi teminatı dışında kaldığı belirlenmiştir.
  Somut olayda; aracın ön kısmına taş düşmesi sonucunda kartel kısmında darbeye bağlı olarak delindiği, davacının aracını en kısa sürede yol kenarına çektiği anlaşılmaktadır. Mahkemece; alınan bilirkişi raporunda "aracın aniden durdurulmaması durumunda yağsız çalışan motordaki mekanik aksamlarda eğilmelerin meydana geleceğini" belirtmiştir. Davacı tarafından kısa süre de olsa aracın kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanan motordaki zarar TTK.’nun 1293. maddesi ve Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.1. ve A.4.14. maddeleri uyarınca, kasko sigortası teminatı dışındadır. Ancak Yargıtay HGK 2011/17-689 E. ve 2012/65 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere mahkemece, aracın motor kısmındaki hasarın ilk darbe sonucu teminat içinde kaldığının ve davacının kartel delinmesi sonrasında aracını uygun bir yere çekmek için dahi olsa bir süre daha çalıştırmış olması nedeniyle oluşan zararların teminat dışı kaldığının kabulü ile bu kısım hasarlar ayrılarak ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli yeni bir bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ :Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 02.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  BOZMA SONRASI VERİLEN KARARLA İLGİLİ  YENİ BOZMA KARARI  : 

  17. Hukuk Dairesi         2017/2361 E.  ,  2018/2847 K.

  "İçtihat Metni"
  MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davacının aracının davalı şirkete kasko sigorta poliçesi ile sigortalandığını, davacının aracının 06/05/2012 tarihinde hasara uğradığını, sigortalı aracın seyir halinde iken yol yapım çalışmasının olduğu, havanında yağışlı olması nedeni ile yol üzerine düşen taş parçalarının aracın alt kısmına zarar verdiği yağ ikaz lambasının yanması ile yol şartlarının dikkate alınarak ve akan Trafiği aksatmamak için ileride bir yerde durduğunu, ilgili kazayı jandarma ekiplerine bildirdiğini, kazadan dolayı davalı ... şirketine hasar ödemesi için başvuruda bulunduğunu, davalı şirketin araçta meydana gelen zararı azaltıcı önlemleri almadığı gerekçesi ile hasarın teminat dışında kaldığından bahisle ödeme yapmadığını, zararın hareket halinde meydana geldiği için davacının aracı güvenli bir yere çekmek zorunda olduğunu, davacının aracı yaptırdığını, aracın kredili olması sebebi ile zarara uğradığını, aracın satışı esnasında hasardan dolayı değer kaybına uğradığını, zararın belirlenebilir olduğunda artırılmak üzere 12.000,00.-TL'nin davalının temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili, zararın teminat kapsamında olmadığından ve fahiş olduğundan bahisle davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece daha önce davanın kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin temyizi üzerine; Dairemizin 02.12.2014 tarih, 2014/20323 esas, 2014/17523 karar sayılı ilamı ile aracın motor kısmındaki ilk darbe sonucu olan hasarın teminat dahilinde olduğu, davacının kartel delinmesi ile güvenli bir yere çekmek için çalıştırılması nedeniyle oluşan zararların teminat dışında kaldığının kabulü ile bu kısımlar ayrılarak ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınması gerektiğinden bahisle kararın bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak alınan bilirkişi raporu bozma ilamında belirtilen hususlar göz önüne alınarak düzenlenmemiştir. Mahkemece de; heyelan ve kaya parçalarının düşmesinin ani doğa olayları ve doğal afetler kapsamında değerlendirilmesi ve bunların da kasko sigorta teminatı kapsamında olduğunu, motor ikaz lambasının yanması ile birlikte aracı uygun bir yere çekmesi iradesinde bulunmasının davacıdan beklenemeyeceği ve zararın tamamının bölünemez, süregelen bir olgu olduğundan bahisle davanın kabulüne karar vermiştir. Bozma ilamına uyulmakla, bozma ilamı lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşur. Bu nedenle bozma ilamının gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda aracın motor kısmındaki ilk darbe sonucu olan hasarın teminat dahilinde olduğu, davacının kartel delinmesi ile güvenli bir yere çekmek için çalıştırılması nedeniyle oluşan zararların teminat dışında kaldığının kabulü ile bu kısımlar ayrılarak ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 21/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
    
  3.2.2019 21:35:04

  Yorumlar


  Adınız:

  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim