Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

kredi kartı borcuna ihtiyati haciz

19. Hukuk Dairesi         2016/15685 E.  ,  2017/3514 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz isteyen vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlunun hamili olduğu kredi kartı ile yaptığı harcamaları ödemediğini, hesabın kat edilerek 07/01/2016 tarihli ihtarname keşide olunduğunu verilen süreye rağmen ihtara uyulmadığını, borçlunun mal kaçırdığını ileri sürerek 14.287,76 TL alacak için ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece 6502 sayılı Yasanın 22/2 ve 28. maddeleri dikkate alınarak ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş, karar ihtiyati haciz talep eden vekilince temyiz edilmiştir.

İstem ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir. İİK’nun ihtiyati haciz şartlarını düzenleyen 257. maddesinde vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını, alacaklarını ve diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği belirtilmiştir. İhtiyati haczin, bir para alacağının ödenmesini güvence altına alan tedbir niteliğinde bir kurum olması nedeniyle mahkemece, bu yöndeki istem değerlendirilirken gerçeğe benzerlik karinesi ile hareket edilmelidir. Somut olayda alacaklı banka, borçlu tarafından imzalanmış bulunan kredi kartı üyelik sözleşmesine dayalı olarak ihtiyati haciz isteminde bulunduğu ve istemin dayanağı olan sözleşme ve noter kanalı ile borçluya gönderilen hesabın katına ilişkin ihtarname örneklerini, hesap özetlerini dosyaya sunduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, İİK 257. maddesindeki yazılı koşulları taşıyan ihtiyati haciz isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi doğru görülmemiştir. 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 08/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


6502 sayılı kanun  hükümleri : Tüketici kredisi sözleşmeleri

MADDE 22 – (1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.

(2) Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


Temerrüt

MADDE 28 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyetuyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

  
9.2.2019 10:21:49

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim