Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Birden fazla davalı ortak yetkili mahkeme

4. Hukuk Dairesi         2018/3083 E.  ,  2018/5292 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı Orman Genel Müdürlüğüne ... ... Orman İşletme Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 14/10/2014 gününde verilen dilekçe ile kurum zararından kaynaklanan alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin yetkisizliğine dair verilen 01/07/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 
Dava, kurum zararından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Davacı vekili; ... Orman İşlemte Müdürlüğünün ..., ..., ..., ... ve ... depolarındaki stok açıkları ile ... Orman İşletme Şefliğinin 2011 ve 2012 yıllarındaki üretim faaliyetlerindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak inceleme yapıldığını, yapılan inceleme sonucunda gerekli iş ve işlemlerin mevzuata uyun yapılmadığının müfettişlerce tespit edildiğini, ..., ... ve ... depolarında tespit edilen stok açıkları nedeniyle hakediş sahiplerine fazladan ödeme yapıldığını, ... deposunda gerçeğe aykırı yükleme ve taşıma raporu tanzim edildiğini, ... Orman İşletme Şefliği'nin 2011 ve 2012 yıllarında orman emvali üretim bölmelerinde mevzuata aykırı işlem sonucu gerçeğe aykırı orman emvali istif raporu düzenlenerek hakediş sahiplerine haksız kazanç sağlandığını ve idarenin zararına sebebiyet verildiğini belirterek oluşan kurum zararının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalılar; yetki itirazında bulunarak davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır. 

Mahkemece; davalıların yerleşim yerinin ... İli ... İlçesi olduğu, davalıların cevap dilekçelerinde süresinde yetki itirazında bulundukları, HMK m.6 gereği yetkili mahkemenin ... Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu gerekçesi ile mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir. 
Dosyanın incelenmesinde; davacı tarafından ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1390 esas sayılı dosyası ile kurum zararı nedeniyle tazminat davası açıldığı, yetki itirazında bulunulması üzerine davalılar hakkındaki davanın tefrik edilerek ... 

Hukuk Mahkemesinin 2015/389 sayılı esasına kaydedildiği ve davalılar hakkında mahkemenin yetkisizliğine karar verildiği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında bulunan ve davalılardan ... tarafından ibraz edilen davaya cevap dilekçesinde açıkça yetki itirazı bulunmamaktadır. Ayrıca dava dilekçesi davalılardan ...'a dava dilekçesi 13/11/2014 tarihinde tebliğ edilmiş, adı geçen davalı tarafından cevap dilekçesi, yasal cevap süresi geçtikten sonra 15/12/2014 tarihinde verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yetki itirazının ileri sürülmesini düzenleyen 19. maddesinin 2. fıkrası "Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz." şeklinde; aynı maddenin 4. fıkrası ise "Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir" şeklinde düzenlenmiştir. Anılan yasa hükmü dikkate alındığında davalılardan ... ve ... tarafından yetki itirazı usulüne uygun ileri sürülmediğinden davanın açıldığı ... Mahkemeleri yetkili hale gelmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "davalının birden fazla olması halinde yetki" başlıklı 7. maddesinde "(1) Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır" düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca aynı kanunun 16. maddesinde de haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemelerinin de yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Davanın birden fazla davalıya karşı açılması ve davanın özünde haksız fiilden kaynaklanması dikkate alındığında; iş bu davada yetkili mahkeme, davalılar için ortak yetkili olan, aynı zamanda zarara uğrayan kurumun bulunduğu yer olan ... Mahkemeleri'dir. Açıklanan nedenlerle tüm davalılar yönünden yetki itirazının reddine karar verilerek davanın esasının incelenmesi gerekirken anılan kanun hükümlerine aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA. 04/07/2018 ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


13. Hukuk Dairesi         2017/4464 E.  ,  2017/4967 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR
  Davacı, davalı şirketlerde çalışan dava dışı işçilerin ... İş mahkemesinde ... aleyhine açtığı işçilik alacaklarının tazmini talepli davaların yargılaması neticesinde verilen kabul kararı üzerine ... aleyhine icra takiplerinin başlatıldığını, idarece icra dosyalarına gerekli ödemelerin yapıldığını, ancak davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçiye dair tüm yasal yükümlülüklerin işveren ve işçi arasındaki ilişkiden doğabilecek sosyal-mali hak ve sorumlulukların yüklenici firmalara ait olacağının hüküm altına alındığından bakanlıkça haksız şekilde tümü ödenmek zorunda kalınan 84.063,00 TL. nin ticari temerrüd faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
  Davalı ... Ltd. Şti., şirketlerinin Malatya’da faaliyet gösterdiğini, ayrıca davaya konu yapılan işin .... ilinde yapıldığını, bu nedenle açılan davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, dosyanın yetkili ... mahkemesinegönderilerek yetkisizlik kararı verilmesini, ayrıca aleyhlerine haksız, hukuka ve hakkaniyete aykırı olarak açılan davanın esastan reddi gerektiğini savunmuştur. 
  Davalı ... Ltd. Şti., davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece, asıl ve birleşen davalarda; rücu davasının dayanağı sözleşmede belirtilen işin ...’da yapıldığı, HMK. Nın 7. maddesi gereğince davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri Mahkemesindeaçılabilecek ise de; aynı maddenin 1. bendinin ikinci cümlesi gereğince dava sebebine göre kanunda davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse davaya o yer Mahkemesindebakılacağından ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkta ortak yetkili Mahkeme ... Asliye Hukuk Mahkemesiolduğundan, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine, İstek halinde dosyanın görevli ve yetkili ... Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  6100 sayılı HMK' nın 17. maddesine göre " tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır. " Dosya arasında bulunan 22.04.2011 ve 29.05.2012 tarihli hizmet alımına ait sözleşme tasarılarının 37. maddesinde bu sözleşmelerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ... mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağının düzenlendiği anlaşılmaktadır. Buna göre taraflar arasında geçerli bir yetki sözleşmesinin bulunması ve davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan HMK'nın 17. maddesi gereği yetki sözleşmesinin kesin nitelik taşıdığının anlaşılmasına göre, mahkemece dosyaya sunulmuş olan sözleşmelere göre ... Mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilerek yargılama yapılarak davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, rücu davasının dayanağı sözleşmede belirtilen işin ...’da yapıldığı, ve buranın davalılar arasında ortak yetkili mahkeme olması nedeniyle ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetkili olduğu düşünülerek yetkisizlik kararı verilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

    
  9.2.2019 11:05:07

  Yorumlar


  Adınız:

  Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim