Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Banka ile müşteri arasındaki kaldıraçlı işlemlerde görevli mahkeme

11. Hukuk Dairesi         2017/2141 E.  ,  2017/4020 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 07/02/2017 tarih ve 2017/6-2017/94 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun'un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin ... piyasasında dolar bazlı yapılan kar-zarar hesaplamalarında, işlem yapan kişinin teminatından daha yüksek hacimli işlem yapmasına imkan sağlayan kaldıraç adı verilen finansal sistemde alım satım yaptığını, ülkemizde kaldıraçlı alım satım işlemlerini yürütme yetkisinin Sermaye Piyasasına verildiğini, müvekkilinin davalı ile 07/04/2014 tarihli bir Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzaladığını, davalının Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaldıraçlı alım satım İşlemi yapmak konusunda yetki verdiği aracı kuruluş olduğunu, bu sözleşme gereğince davalı şirkete önce toplam 50 Bin Amerikan Doları teminat yatırıldığını, daha sonra kar ederek 60 Bin Amerikan Doları çektiğini ve en son toplam 90 Bin Amerikan Doları teminat yatırdığını ancak davalı şirketin hukuka aykırı uygulamaları ile bu yatırmış olduğu teminat miktarının tükendiğini, şu anda hesabında kalan bakiyenin 414 Amerikan Doları 82 Sent olduğunu, davalı şirketin hukuka aykırı uygulamalar yaparak müvvekilinin zarar etmesine yol açtığını iddia ederek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 5.000 TL'nin işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, 6502 sayılı Kanun gereğince davalının Tüketici, dava konusu işlemin ise Tüketici işlemi sayıldığı, tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakma görevinin tüketici mahkemelerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 22/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  
9.2.2019 11:09:28

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim