Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Örgütlü şekilde ilaç ve sağlık hizmeti dolandırıcılığı-sahtecilik

Ceza Genel Kurulu         2014/433 E.  ,  2018/32 K.

"İçtihat Metni"

Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : 11. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Ağır Ceza 
Günü : 17.06.2008
Sayısı : 81-75

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nun 210/2 (son cümle) ve 37/1. maddeleri delaletiyle 158/1-e, 43/1 (hapis cezaları yönünden), 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca; sanıklar ... ve ...'ın 5 yıl hapis ve 2.500 TL adli para, sanık ...'in 6 yıl 3 ay hapis ve 25.000 TL adli para, sanıklar ... ve ...'un 5 yıl hapis ve 1.500 TL adli para, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'nın 5 yıl hapis ve 5.000 TL adli para, sanıklar ... ve ...'ın 7 yıl 6 ay hapis ve 75.000 TL adli para, sanıklar ... ve ...'ın 6 yıl 3 ay hapis ve 25.000 TL adli para, sanık ...'nun 5 yıl hapis ve 10.000 TL adli para, sanık ...'ın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2.500 TL adli para, sanıklar ... ve ...'ın 6 yıl 3 ay hapis ve 15.000 TL adli para, sanık ...'in 5 yıl hapis ve 1.000 TL adli para, sanık ...'nun 5 yıl hapis ve 20.000 TL adli para, sanık ...'nın 5 yıl hapis ve 7.500 TL adli para, sanık ...'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 7.500 TL adli para, sanık ...'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 5.000 TL adli para, sanık ...'ün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba, 
Nitelikli dolandırıcılık suçuna yardımdan sanıklar ... ve ...'in TCK'nun 210/2 (son cümle) ve 37/1. maddeleri delaletiyle 158/1-e, 39/1, 43/1 (hapis cezaları yönünden), 62, 52, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 1.240 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba,
Nitelikli dolandırıcılık suçuna yardımdan 5237 sayılı TCK'nun 210/2 (son cümle) ve 37/1. maddeleri delaletiyle 158/1-e, 39/1, 43/1 (hapis cezaları yönünden), 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca; sanıklar ..., ..., ... ve ...'ın 2 yıl 6 ay hapis ve 1.250 TL adli para, sanık ...'ün 2 yıl 6 ay hapis ve 1.666 TL adli para, sanıklar ..., ... ve ...'nin 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 12.500 TL adli para, sanıklar ... ve ...'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 750 TL, sanık ...'ın 2 yıl 6 ay hapis ve 2.500 TL adli para, sanık ...'in 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 1.250 TL adli para, sanıklar ... ve ...'ın 2 yıl 6 ay hapis ve 5.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba, 
Resmi belgede sahtecilik suçundan TCK'nun 210/2 (son cümle) ve 37/1. maddeleri delaletiyle 204/2, 43/1, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nın 5 yıl, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'ın 6 yıl 3 ay, sanıklar ... ve ...'ın 7 yıl 6 ay, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'ün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba, 
Resmi belgede sahtecilik suçuna yardımdan TCK'nun 210/2 (son cümle) ve 37/1. maddeleri delaletiyle 204/2, 39/1, 43/1, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'ın 2 yıl 6 ay, sanıklar ..., ... ve ...'nin 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık ...'in 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba,
Sanık ...'in nitelikli dolandırıcılık suçuna yardımdan TCK'nun 210/2-son cümlesi ve 37/1. maddesi delaletiyle 158/1-e, 39/1, 43/1 (hapis cezası yönünden), 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 833 Lira adli para, resmi belgede sahtecilik suçuna yardımdan TCK'nun 210/2 (son cümle) ve 37/1. maddeleri delaletiyle 204/2, 39/1, 43/1, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, her iki hüküm yönünden TCK'nun 51. maddesi uyarınca hapis cezalarının ertelenmesine ve mahsuba,
İlişkin hükümlerin sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ..., sanık ... ve müdafisi, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... müdafileri, şikâyetçi ... vekili ve sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... lehine Cumhuriyet s.....sı tarafından temyiz edilmesi üzerine; Yargıtay 11. Ceza Dairesince 19.12.2013 gün ve 27973-19536 sayı ile;
“...C- .... vekil...inin temyiz istemlerinin incelenmesinde:
...şikâyetçi Adalet Bakanlığının, 28.09.2011 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ olunan hükmü 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süre geçtikten sonra, 02.07.2012 havale tarihli ....çesi ile temyiz ettiği anlaşıldığından, vekilinin süresinden sonra vaki temyiz ist....in 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca reddine,
...
G- Yerel Cumhuriyet s.....ları ile katılanlar vekillerinin, .... sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...., ..., ... ve müdafilerinin resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetlerine ilişkin hükümlere yönelen temyizlerin incelenmesinde: 
...5237 sayılı TCK'nun 40/2. maddesine göre; özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişilerin fail olabileceği, bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin ise azmettiren veya yardım eden olarak sorumlu tutulacağı, memurun resmi belgede sahteciliği suçuna memur olmayan kişilerin ancak 5237 TCK'nun 38/1. maddesi anlamında azmettiren veya aynı Yasanın 39/2-c maddesi anlamında yardım eden sıfatıyla katılabileceği, anılan Yasanın 210/2-son cümlesinde bahsi geçen sağlık görevlilerinin kamu görevlisi olmadığı dolayısıyla bu maddeler yollamasıyla uygulama yapılamayacağı cihetle; mahkemenin eczanelerin gerçek sahibi sanıklar ile sanık ...'in resmi belgede sahtecilik suçuna doğrudan iştirak ettiği gerekçesiyle TCK'nun 37/1 ve 210/2-son cümlesi maddeleri yollamasıyla hüküm kurması isabetsizliği, sanıkların atılı suça azmettiren sıfatıyla katılmaları nedeniyle; sanıklar ..., ..., ..., .., ..., ..., ...'in kamu kurumunda doktor olarak çalıştıkları sırada düzenledikleri sahte belgelerle yüklenen memurun resmi belgede sahteciliği suçunu işledikleri, keza ......... 2 Nolu Sağlık Ocağında memur olarak görevli bulunan sanıklar ... ve ...'in anılan sağlık ocağındaki sahte belgelerin düzenlenmesine yardım eden olarak katıldıklarının anlaşılması karşısında; haklarında 5237 sayılı TCK'nun 210/2-son cümlesi uyarınca aynı Yasanın 204/2. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi isabetsizliği sonuca etkili görülmediğinden; sanıklar ... ile ... hakkında zincirleme biçimde işlendiği kabul edilen nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı 5237 sayılı TCK'nun 43. maddesi ile artırım yapılırken gün adli para cezasının artırılmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış; mahkemenin birleştirilen 2007/19 esas sayılı dosyasında iddianame ile kamu davası açılan sanıklar ... ve ... hakkında memurun resmi belgede sahteciliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından zamanaşımı içerisinde karar verilmesi olanaklı görülmüştür.
...resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., , ..., ..., nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ... ve ... hakkında toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı arttırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, ertelemeye ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine yer olmadığına ilişkin gerekçeler gösterilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar ve müdafileri, yerel Cumhuriyet s.....ları ve katılanlar vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle bu hükümlerin onanmasına,
...
L- Sanıklar ..., . ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nun resmî belgede sahtecilik, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...'in nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkûmiyetlerine ilişkin hükümlere yönelen yerel Cumhuriyet s.....ları, sanıklar ve müdafilerinin temyizlerinin incelenmesine gelince:
Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; 
1- Sanık ...'ın, en son olarak 13.07.2004 tarihinde sahte belge düzenlediği gözetilerek, resmi belgede sahtecilik suçu bakımından kararın gerekçe bölümünde; 5252 sayılı Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Yasa ile sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasanın ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe Yasanın tespiti gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Diş hekimi olan sanıklar ... ve ...'ın, özel muayenehanede gerçekleştirdiği kabul edilen resmi belgede sahtecilik suçlarına konu evrakın niteliği ile.....Polikliniğinin gizli sahibi olduğu belirlenen sanık ... ile burada çalışan sanık doktor ... ile aynı poliklinikte çalışan diğer sanıklar ... ve ...; ....Tıp Merkezinin gizli sahibi sanık ... ile buranın ortağı olup aynı zamanda burada çalışan sanık Doktor ... ve aynı yerde çalışan sanık Doktor ...'nun sübuta eren resmi belgede sahtecilik eylemlerine konu belgelerin özel poliklinikte düzenlenen reçete, tahlil ve benzeri belgelerden olması ve düzenlenen bu belgelerin kullanılarak kişi veya kişilere haksız bir menfaat sağlanması ve kamu zararını .....rucu nitelik taşıması karşısında eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nun 210/2. maddesinin ikinci cümlesi delaletiyle aynı Yasanın 204/1. maddesine uyduğu ve bu madde uyarınca cezalandırılmaları gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde fazla ceza tayini, 
3- Sanıklar ... ve ...'in, hak sahipleri .... ve .....karnelerine bilgileri dışında gerçeğe aykırı reçete düzenlettirdiği iddia olunmakla, hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre meydana gelen zararın toplam 198,41 TL olduğu gözetilmeden temel adli para cezasının fazla belirlenmesi,
4- 5237 sayılı TCK'nun 52. maddesinin 1. fıkrası, 'adli para cezası beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan paranın hükümlü tarafından devlet hazinesine ödenmesinden ibarettir' şeklinde adli para cezasının tanımı yapıldıktan sonra aynı maddenin 3. fıkrasında 'kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir' ve aynı Kanunun 61. maddesinin 8. fıkrasında ise 'adli para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler gün üzerinden yapılır. Adli para cezası belirlenen sonuç günle kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur' hükümleri ile yasa koyucu adli para cezasının mutlaka gün üzerinden tayin edilmesi gerektiğini belirtmekte olup, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetlerine hükmolunurken temel adli para cezasının öncelikle gün olarak tespit edilmesi gerektiği dikkate alınmadan, doğrudan adli para cezası olarak belirlenmesi ve suçun zincirleme biçimde işlendiği kabul edildiği hâlde TCK'nun 43. maddesi ile artırım yapılırken gün adli para cezasının artırılmaması, 
Yasaya aykırı, yerel Cumhuriyet s.....ları, katılan kurumlar vekilleri ile sanıklar ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi bozulmasına, mahkûm olan sanıklarla ilgili aleyhe temyiz bulunmadığından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına,” karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığı ise 25.04.2014 gün ve 2014/80229 sayı ile;
“İtiraz Nedenleri: 
1-5271 sayılı CMK.nun 147 ve 191. maddeleri uyarınca iddianame okunup sorguya çekilmesi gerekirken kovuşturma aşamasında savunması alınmadan, zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hükümlülüğüne karar verilen sanık ...'nın ......... ....Eczanesinin fiili sahibi olduğu ve yine savunması alınmadan zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından beraatına karar verilen sanık doktor...... de ......... Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptığı, savunması alınmayan bu sanıklar ile birlikte ......... Devlet Hastanesi, ilçedeki sağlık ocakları ve özel polikliniklerde bulunan doktorlar, diş hekimleri, eczacılar, eczane çalışanları ve sağlık personeli ile bazı hastaların, mahkeme gerekçeli kararında vurgulandığı gibi '...sanık ...'nın üzerine atılı resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını doktorlar ..., ..., ...., ..., ... ile birlikte doğrudan doğruya işleyen sıfatıyla suçu irtikap ettiği', sanık ..... ise 'üzerine atılı suçları işlediğine dair tam kanaat verici delil elde edilemediği' kabul edildiği hâlde; yukarıda açıklandığı gibi savunmayı ilgilendiren aykırılıklar bulunduğu, alınacak savunmalar bu sanıklar ile mahkûm olan diğer sanıkların durumlarında değişiklik yapabileceğinden, bildirilen aykırılık giderilip, kanıtlar birlikte değerlendirilip tüm sanıkların hukuksal konumları tartışılarak bir bütün halinde karar verilmesi gerektiği düşüncesinden dolayı, yerel mahkeme kararının bir kısım sanıklar yönünden onanıp, bir kısım sanıklar yönünden bozulmasının yerinde olmadığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetine karar verilen tüm sanıklar yönünden başka yönler incelenmeden bozma kararı verilmesi gereklidir.
2- Belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için, o belgenin hukuki sonuç .....rabilecek ve ilk bakışta dikkati çekmeyecek biçimde düzenlenerek çok sayıda kişiyi aldatabilecek yetenekte olması ve bu konunun objektif olarak saptanması gerektiği, teknik konularda uzman bilirkişilerden icabında destek alınarak, belgenin nesnel (objektif) olarak aldatma gücünün bulunup bulunmadığının belirlenmesinin ve değerlendirmesinin ise belge ile doğrudan ilişki kuran mahkemeye ait olduğu gözetilerek; gerçek belgeler ile yargılamaya konu sahte olduğu iddia edilen belgeler, bu konularda uzman bilirkişilere gösterilip karşılaştırma yapılmak suretiyle, kâğıt kalitesi, renk, ton, ebat, yazı karakteri gibi niteliklerindeki benzerlik ve ayrılıkları saptanarak yasal unsurları yönünden rapor aldırıldıktan sonra, duruşmaya getirtilip incelenerek yapılan sahteciliğin aldatma yeteneği taşıyıp taşımadığı tartışılarak, bu değerlendirme duruşma tutanaklarına yansıtılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesi ve belge asılları denetime olanak sağlaması bakımından dosya içinde bulundurulması gerekir.
......... ilçesinde bulunan devlet hastanesi, sağlık ocakları ve özel polikliniklerde, tedavi görmeyen veya gördüğü tedavinin dışında, hastaların bilgileri olmadan sağlık karneleri veya yeşil kartlarına sahte reçete düzenlendiği, hastalıkla ilgili olmayan veya gerektiğinden fazla ilaç yazılması eylemlerinden dolayı doktor, diş hekimi, hastane personeli, eczacı, eczane çalışanları ve bazı karne sahipleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsamında, sağlık karnelerine veya yeşil kartlarına sahte reçeteler düzenlendiği iddia olunan kişilerin (hastaların) bazılarının hiç dinlenilmediği, bazılarının kendisi yerine yakınlarının dinlenildiği, dinlenilen bir kısım karne sahibinin ise duruşmada beyanlarını değiştirdikleri, bir kısım karne sahibinin reçetelere yazılan ilaçları kullanmadıklarını, bir kısım karne sahibinin ise reçetelere yazılan ilaçları kullanıp kullanmadıklarını hatırlamadıklarını ileri sürdükleri, doktor, diş hekimi, eczacı, eczacı kalfası ve karne sahibi olan sanıkların da aşamalarda değişmeyen savunmalarında, hastaların muayene edilerek ilaçlarının yazıldığı ve bu ilaçların da eczanelerden alındığını ileri sürdükleri, suça konu reçetelerin dosya içerisinde bulunan fotokopilerinde yasal ögelerinin bulunmadığı, ilaçların alındığına ilişkin reçetelerin arka yüzünde bulunan yazı, rakam ve imzaların aidiyeti yönünde gerek karne sahibi ve gerekse ilacı alan akrabaları bakımından grafolojik yönden yazı imza incelemesi de yaptırılmadığı anlaşılmaktadır. (Örneğin sanık Doktor ...'in düzenlediği iddia olunan ve dosyada bulunan suça konu reçetelerde, ait olduğu resmi kurum kaydı, doktor isim veya kaşesi, kayıt tarihi, protokol numarası içermediği, reçetelerin unsurlarının gözlemlenemediği ve aldatma yeteneklerinin olup olmadığının anlaşılamadığı, yine.....Eczanesini fiilen işleten sanık ... ve .... Eczanesini fiilen işleten ...'ın mahkûmiyetlerine delil olarak gösterilen, karne sahiplerinden ....’ün doktor ... tarafından karnesine 4 kalem ilaç yazıldığı, eşiyle eczane kalfasına ve doktor ....’a gidip bu duruma itiraz ettikleri ve doktor ...'in yazdığı sayfanın yırtıldığı, karne sahiplerinden ....’ın doktor ... ve ...’e hiç muayene olmadığı, karnesini eczaneye bıraktığı, yazılı bulunan ilaçları alıp kullanmadığını bildirdikleri reçetelere dosyada rastlanılamadığı, tarih ve unsurlarını denetlenememiştir......Eczanesinin 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında fatura ettiği reçeteler arasında, (....adına .... Sağlık Ocağında Dr. ...’nun düzenlediği 10.10.2005 tarihli reçete dışında, diğer hastalara ait reçetelere rastlanılamamış, SGK Müfettişi..... 07.02.2007 gün ve 02 sayılı raporu da bu tespiti doğrulanmıştır.) 
Geçeğin kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenmesi bakımından, dinlenilmeyen karne sahiplerinin sahte olarak düzenlendiği ileri sürülen reçetelerle ilgili açıklayıcı beyanları alınıp, suça konu reçetelerdeki yazı, imza ve rakamların aidiyetinin belirlenmesi bakımından sahtecilik ve grafoloji konusunda uzman bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeye dayanılarak hüküm veren ......... Ağır Ceza Mahkemesinin belirtilen tarih ve sayılı hükmünün bozulması tarafımızdan istenilmesine rağmen, Yüksek 11. Ceza Dairesi anılan tarih ve sayılı kararıyla '...resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., .... ..., nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ... ve ... hakkında...' temyiz istemleri yerinde görülmeyerek red edilip anılan sanıklar ve eylemleri yönünden hükmün 'onanmasına' karar verilirken, aynı şekilde hiçbir inceleme yaptırılmayan başka reçetelerle ilgili olarak, sanıklar ...,. ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nun resmi belgede sahtecilik, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...'in nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkûmiyetlerine ilişkin hükmün 'bozulmasına' karar vermiştir. Açıklanan gerekçelerle yerel mahkeme kararının bir kısım sanıklar yönünden onanarak, bir kısım sanıklar yönünden bozulmasının yerinde olmadığı, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetine karar verilen tüm sanıklar yönünden eksikliklerin giderilmesi bakımından bozulmasına kararı verilmelidir.
3- .....beyazıt İlçesinde sağlık çalışanlarına yönelik operasyonun Aralık 2005 yılında başlatıldığı, sanıklara yüklenen resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına konu belgelerin bir kısmının 2004 ve 2005 yıllarında, bir kısmının ise 2006 yılında düzenlendiğinin iddia edildiği, dosya içerisinde bulunan reçete fotokopilerinden de anılan tarihlerde düzenlenmiş oldukları ve 5237 sayılı TCK.nun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olması karşısında; zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetlerine karar verilen her bir sanık (doktor, diş hekimi, eczacı, eczane çalışanı, sağlık personeli ve sağlık karnesini bilerek kullandırın sigortalı) yönünden suç tarihleri kuşkuya yer bırakmayacak biçimde belirlenerek, eylemlerin 01 Haziran 2005 tarihinden önceye veya sonraya ilişkin olup olmadığının somutlaştırılması, 765 sayılı TCK dön....de işlenen suçlar bakımından, 5237 sayılı TCK.nun 7/2, 5252 sayılı Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK ile sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nun ilgili bütün hükümleri somut olaya ayrı ayrı uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe Yasanın tespiti gerektiği gözetilerek, hangi reçetenin, hangi hastayla ilgili olarak, hangi tarihte, hangi doktor, diş hekimi sanık(lar) tarafından düzenlendiği, hangi hastane çalışanı veya sağlık ocağı görevlisinin hangi reçetenin düzenlenmesine ne biçimde katıldığı ve hangi eczane tarafından ve hangi tarihte kime imza karşılığı teslim edildiği ile hangi kuruma fatura edilerek kullanıldığı kuşkuya yer bırıkmayacak biçimde uzman bilirkişilere tespit ettirilmeyen, açıklanıp tartışılmayan .....beyazıt Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili kararının noksan inceleme sonucu verildiği hâlde, bu eksiklikler giderilmeden söz konusu kararın bir kısım sanıklar yönünden onanması, bir kısım sanıklar yönünden ise bozulması yerinde değildir.
4- Anayasanın 141/3, CMK.nun 34 ve 230. maddelerine göre mahkeme kararlarının sanıkları, katılanları, C. S.....sını ve herkesi inandıracak, Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde açık ve gerekçeli olması, kararın dayandığı tüm verilerin, bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların iddia, savunma ve kanıtlara ilişkin değerlendirmelerin açık olarak gerekçeye yansıtılması, suçun yasal öğeleri, sanıkların eylemlerinin ne olduğu ve kabul edilen olayların karar yerinde gösterilip tartışılması gereklidir. .....beyazıt Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili kararında bu ilkelere uyulmadan, her bir sanığın işlediği kabul edilen suçların yasal öğelerini oluşturan sabit ve gerçekleşmiş sayılan olaylar ayrı ayrı açıklanmadan, suçların ne şekilde işlendiği belirtilmeden, sübut kanıtları gösterilip tartışılmadan gerekçesiz olarak hükümlülüklerine karar verilmiştir.
Örneğin 2 Nolu Sağlık Ocağında idari memur olarak çalışan sanık ... ve aynı yerde ebe olarak çalışan sanık ...'in telefonlarının 16.01.2006 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile teknik takibe alındığı ve sanık ...'in .....Eczanesi işletenleri ... ve ... ile karne getirilip-götürme, sayıları ve protokol verilmesi konularında, sanık ...'nin ise..... Eczanesi işletenleri ... ve .....Eczanesi çalışanı ... ile karne getirilip-götürme, sayıları ve protokol verilmesi konularında yaptıkları görüşmelere ilişkin iletişimin tespitleri mevcuttur. Ancak bir takım şekil şartları taşıması, düzenlenen belgelerin somut biçimde belirlenmesi ve kandırma gücünün olması gerekli olan ve teşebbüse olanaklı bulunmayan resmî belgede sahtecilik suçları yönünden, sanıkların hangi belgenin düzenlenmesine, hangi düzeyde katıldıkları, belgelerin yasal unsurları taşıyıp taşımadığı gerekçeli kararda açıklanıp tartışılmamış, sadece iletişimin tespiti tutanaklarına atıf yapılmıştır. Aynı şekilde kendisi, eşi ve oğluna ait sağlık karnesini kullandırdığı gerekçesiyle zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik (5237 sayılı TCK.nun 204/2, 43/1) suçundan mahkûmiyetine karar verilen sanık ...'in anılan sağlık karnelerini akrabası olan .....Eczanesine bıraktığı, kamu görevlisi olan doktorlarla veya özel poliklinik doktorlarıyla suça nasıl iştirak ettiği açıklanıp tartışılmadan, bırakılan bu karnelere kamu görevlisi olan doktor veya özel poliklinik doktorunun hangisi tarafından ilaç yazılacağını nereden bildiği değerlendirilmeden, kamu görevlisi olan doktor sanıklar ile birlikte hareket ederek zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak ettiği kabul edilerek hüküm kurulmuştur. Bu nedenlerle gerekçeden yoksun söz konusu yerel mahkeme kararın bir kısım sanıklar yönünden onanması, bir kısım sanıklar yönünden ise bozulması yerinde değildir.
5- Katılan Sosyal Güvenlik Kurumu ve .....beyazıt Mal Müdürlüğü vekillerinin temyiz istemlerinin, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik olduğu kabul edildiği ve 'resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...., ..., ..., nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ... ve ... yönünden eleştirili onama kararı verilirken aleyhe temyiz bulunmadığı kabul edildiği hâlde; Yüksek Daire ilamının (L-4) paragrafından 'sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarında nitelikli dolandırıcılık suçlarından...' kurulan hükümler yönünden ise ismi ve suçları sıralanan sanıklar hakkında adli para cezası konusunda, yukarıda açıklanan aleyhe temyiz bulunmadığı düşüncesinden dönülerek, anılan sanıklar ve suçlarla ilgili aleyhe bozma yapılarak Yüksek Daire kararı içerisinde çelişkiye neden olunmuştur.
Sonuç ve İstem: 
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yüksek 11. Ceza Dairesinin 19.12.2013 tarih ve 2012/27973-2013/19536 sayılı resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...., ..., ..., nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından mahkûmiyetlerine karar verilen sanıklar ... ve ... hakkındaki 'onanmaya' ilişkin kararı ve yine Yüksek 11. Ceza Dairesinin anılan kararının (L-1-2-3-4) başlığı altında ismi geçen sanıklar ..., ...., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nun resmî belgede sahtecilik, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...'in nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetlerine ilişkin karar kaldırılarak, .....beyazıt Ağır Ceza Mahkemesinin 17.06.2008 gün ve 2007/81-2008/75 sayılı hükmünün adı geçen sanıklar ve eylemleri yönünden istemlerimiz gibi bozulmasına karar verilmesi” gerektiği görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.
5271 sayılı CMK'nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesince 28.05.2014 gün ve 10875-10448 sayı ile; itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
1- İtiraz merciince itirazın reddine karar verilmek suretiyle kesinleşen; sanıklar ... ve ... hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar,
2- Özel Dairece verilen temyiz ist....in reddine dair kararın konusu olan; sanıklar ..., ..., ..., ..., ...., ..., ...., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...... ve .... hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından, sanıklar ..., ....... ve .... hakkında çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından, sanıklar ......hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kurulan beraat hükümleri,
3- Özel Dairece onanmasına karar verilen; sanıklar ....., .............. ve .... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kurulan beraat hükümleri,
4- Özel Dairece gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle düşmesine karar verilen; sanık ... hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkûmiyet hükmü,
5- Özel Dairece bozulmasına karar verilen; sanık ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kurulan mahkûmiyet hükümleri ile sanıklar .... ve ..... ..... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kurulan beraat hükümleri,
İnceleme dışı olup itirazın kapsamına göre inceleme, sanıklar ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yardımdan kurulan mahkûmiyet hükümleriyle sınırlı olarak yapılmıştır.
Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığı ile Özel Daire arasında oluşan ve çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar; 
1- Her bir sanık yönünden mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinin Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli olup olmadığı, 
2- Yasal ve yeterli gerekçe içerdiğinin kabulü hâlinde; inceleme dışı sanıklar ... ve ....'in sorgularının yapılmamasının, itiraza konu sanıkların hukuki durumlarını etkileyip etkilemeyeceği, 
3- Özel Daire ilamının "G" bendinde sanıklar ... ve ... hakkında aleyhe temyiz bulunmadığından eleştirilerek onama kararı verildiği halde; "L-4" bendinde bir kısım sanıklar hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin karar tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakları saklı tutularak aleyhe bozma nedeni içerecek biçimde bozulmasına karar verilmesi suretiyle, sanıklar hakkında aleyhe temyiz olup olmadığı hususunda Özel Daire kararında çelişkiye düşülüp düşülmediği, 
4- Sanık ...'a atılı resmi belgede sahtecilik ile diğer sanıklara atılı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının sübutu bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığı, 
5- Sanık ... dışındaki sanıklar hakkında 765 sayılı TCK hükümlerinin uygulanma imkânının bulunup bulunmadığı,
6- Sanıklar ... ve ...'ın, özel muayeneye ilişkin fatura düzenlemeleri dışında ayrıca görev yaptıkları ......... Devlet Hastanesinde memuriyetlerine istinaden resmi reçete düzenlemiş olmaları nedeniyle eylemlerinin;
a- TCK'nun 204/2. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu mu yoksa TCK'nun 210/2. maddesi delaletiyle 204/1. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunu mu oluşturduğu,
b- TCK'nun 210/2. maddesi delaletiyle 204/1. maddede düzenlenen suçu oluşturduğunun kabulü hâlinde ise, inceleme tarihi itibarıyla dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği,
Hususlarının belirlenmesine ilişkindir.
Uyuşmazlıkların sağlıklı bir hukuki çözüme kavuşturulabilmesi ve uyuşmazlıklar arasındaki bağlantılar da dikkate alınarak konuların daha kolay anlaşılabilmesi için öncelikle 4 ardından 5 numaralı uyuşmazlıklara ilişkin dosya kapsamındaki deliller belirtilecek, diğer uyuşmazlıklarla ilgili hususlar uyuşmazlıkların çözüldüğü başlıklar altında gösterilecektir.
4 Numaralı Uyuşmazlıkla (Sanık ...'a atılı resmi belgede sahtecilik ile diğer sanıklara atılı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının sübutu bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığı) İlgili Deliller: 
Bu başlık altında yargılama sürecinden kısaca bahsedilmesinde, sanıklarla ilgili delillerin eczane ve özel poliklinikler baz alınarak belirtilmesinde, kamu görevlisi olan sanık doktorlar (sanık Doktorlar ... ve ..., kamu görevlisi doktorlar olup aynı zamanda özel poliklinikte de çalıştıklarından bu sanıkların kamu görevinden kaynaklı eylemleriyle ilgili deliller de özel poliklinik bağlantılı eylemleri yönünden belirtilen delillerin yanında gösterilmiştir) ve diş hekimleriyle sanıklar ... ve ...'e ilişkin delillerin ayrıca gösterilmesinde yarar bulunmaktadır.
Ağrı ili ve ......... ilçesinde bulunan bazı devlet hastaneleri ile özel polikliniklerde görevli bir kısım doktorlar ile çalışanların, bazı eczane ve medikal firma çalışanlarıyla anlaşarak sağlık alanındaki faaliyetleri kapsamında sivil iştirakçilerin de katılımıyla organize ve sistematik bir şekilde usulsüzlük yaptıkları, sağlık alanındaki kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları, kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattıkları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, ......... Sulh Ceza Mahkemesinin 09.12.2005 tarihli ve 2005/1040 değişik iş sayılı, 30.01.2006 tarihli ve 2006/76 değişik iş sayılı kararları ile telekominikasyon yoluyla iletişimin dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar verilmiş olup iletişimin tespiti tutanaklarında yer alan konuşma ve SMS (kısa mesaj) kayıtları aşağıda ilgili başlıklar altında gösterilmiştir.
......... Sulh Ceza Mahkemesinin 09.03.2006 tarihli ve 2006/221 sayılı arama ve el koyma kararına istinaden yapılan arama işlemi sonucu 09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağı düzenlenmiş olup aşağıda ilgili başlıklar altında ele geçirilen materyaller belirtilmiştir. (Sanık ... hakkında daha önce başlatılan soruşturma kapsamında yapılan arama işl....den ilgili bölümde söz edilmiştir)
Soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Emekli Sandığı Teftiş Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlıklarınca raporlar düzenlenmiş, yine mahkemece adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulundan rapor aldırılmış olup bahse konu raporlardaki tespit ve kanaatlere aşağıda ilgili kısımlarda yer verilmiştir.
......... Kaymakamı; 
24.03.2006 tarihli ve 2006/11 sayılı kararı ile; Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı hekimleri olduğu belirtilen sanıklar ..., ... ve ... hakkında sağlık güvencesi kapsamında olan ve 2005 yılında sağlık kurumlarına tedavi amacıyla başvuran hastalar muayene edilmeden bilgileri dışında sağlık karnelerine usulsüz ve gerçeğe aykırı reçeteler düzenleme fiillerinden dolayı, 
14.12.2006 tarihli ve 2006/28 sayılı kararı ile; ......... Devlet Hastanesi ve Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yapan sanıklar ..., ... ve ... hakkında yeşil kart hak sahipleri muayene edilmeden bilgileri dışında sağlık karnelerine reçete düzenleme fiillerinden dolayı,
27.12.2006 tarihli ve 2006/32 sayılı kararı ile; Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yapan sanık ... hakkında eczanelerden gönderilen sağlık karnelerine hastaları görmeden reçete yazma, Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yapan sanık ... hakkında muayene etmediği hastalara reçete yazma, ebe olarak görev yapan sanık ... hakkında eczanelerden gönderilen sağlık karnelerine reçete yazdırılmasına yardım etme, hizmetli olarak görev yapan sanık ... hakkında eczaneden gönderilen reçetelerin yazılmasına aracılık etme, ......... Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan sanık ... hakkında.....Polikliniğinde muayene ettiği hastalara yapılmadığı hâlde her türlü tetkik ve tahlil yapılmış ve röntgen çekilmiş gibi göstermek suretiyle hazine zararına sebebiyet verme ve karne sahiplerinin bilgisi dışında reçete tanzim etme, doktor olarak görev yapan sanık ... hakkında ortağı olduğu.....Polikliniğine gelen hastalara yapılmadığı hâlde her türlü tetkik ve tahlil yapılmış, röntgen çekilmiş gibi göstermek suretiyle hazine zararına sebebiyet verme ve hastaların bilgisi dışında yeşil kart ve sağlık karnelerine reçete yazma fiilerinden dolayı,
4483 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca soruşturma izni vermiştir.
Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ile ilgili deliller (.....Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
14.01.2006 tarihinde saat 13.07'te .....Eczanesinden sanık ... ile ......... Devlet Hastanesinden bir doktor arasındaki telefon görüşmesinde; ....'in "hocam ben .... .....Eczanesi...hocam şey kalmadı elimizde Peditus şurup", doktorun "Peditus...onu ben yazmıyorum zaten Adem yazıyor", ....'in "evet hocam Adem Hocaya söylerseniz Kongest şurup veya Oledro Forza bunlar elimizde yoğunluk hocam", doktorun "ürünler gidiyor değil mi", ....'in "evet hocam kıtır kıtır satıyoruz", doktorun "hocam bak şey olsun ben size destek veriyorum Arif geldiği zaman siz de bana destek verirsiniz", ....'in "tamam hocam",
02.02.2006 tarihinde saat 13.23'te .....Eczanesinden sanık ... ile .... Eczanesinden sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde; Ercan'ın "...240 milyon gönder senin karnelerini alayım", ....'in "240 vallahi yoktur, 150 milyonum var...150 göndereyim üstünü sen tamamla...ben şimdi 150 milyon ....'e verip gönderiyorum", Ercan'ın "abi 240 gönder...senin karnelerin kalsın bana ne", ....'in "...ben şimdi ....i gönderiyorum gelsin alsın", Ercan'ın "karnelerin yirmi dokuz buçuk gün kaldı...hatırlıyor musun 60-70 taneydi...senin karnelerin az kalmış benim başıma iş açmıştı...yaklaşık 40 tane hazırlayayım mı?", ....'in "evet..ben de 40 tane hazırlayayım", (Konuşmanın devamında .....Eczanesinden ....'in telefonla konuşmaya başladığı) Ercan'ın "240 milyon al...gel karneleri alalım...parayı eksik getirirsen karneleri eksik alırız",
03.02.2006 tarihinde saat 10.28'de .....Eczanesinden sanık ... ile .... Eczanesinden kim olduğu belli olmayan şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; şahsın "Nusret Bey, .....'ın karnesini ne yaptınız?", ....'in "oğlum depoda", şahsın "yok depoda Ferruh'a diyorum Ferruh diyor yok", ....'in "...kapat ben geliyorum...",
06.02.2006 tarihinde saat 07.44'de .....Eczanesinden sanık ... ile yine .....Eczanesinden başka bir şahıs arasındaki görüşmede; şahsın "..... buldun", .....'ın "yok ya burada değil", şahsın "nasıl orada değil", .....'ın "karnesini çoktan beri götürmüş küçük çocuğunki burada var", şahsın "..... onları ben kendim bıraktım", .....'ın "tamam bırakmışsın dışarıda ya da eczanededir burada değil...", şahsın "dışarıda kimde karnemiz var", .....'ın "bilmiyorum bir Tekin'gilde var", şahsın "dışarıda karnemiz var dışarıda", .....'ın "söyle .... bir listeye baksın, bir listeye bak",
07.02.2006 tarihinde saat 09.39'da .....Eczanesinden kim olduğu belli olmayan bir şahıs ile Adnan isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; Adnan'ın "ilacı göndereceğim de", şahsın "vallahi onu ben sordum uzman istiyor...artık sen yazdırırsın yeşil kartı getirirsin buraya", Adnan'ın "yeşil karta değil sağlık karnesine...", şahsın "SSK olmaz, yeşil karta yazdırırsın, SSK yok bizde...sen bir tane yeşil kart getir biz yazdıracağız onu", Adnan'ın "kendi yeşil kartımı getirsem olur mu", şahsın "tamam tamam",
07.02.2006 tarihinde saat 15.32'de Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .....Eczanesinden açık kimlik bilgileri belli olmayan bir şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; .....'ın "Ben ....., ....'dan arıyorum da...sizin burda karneleriniz var...onu aldırsanız", şahsın "tamam",
08.02.2006 tarihinde saat 08.46'da .....Eczanesinden sanık ... ile Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........arasındaki telefon görüşmesinde, ....'in "Ben .... buyurun", .....'ın "Ben ....., .... sizin karneler hazır...gelip alın", ....'in "tamam", .....'ın "Bir de hani sen demiştin ya bir karne size getireceğim sevki var da karnesi yoktu...o ne oldu?", ....'in "Onu ben şimdi uğrayacağım adama ben birazdan haber veririm size",
08.02.2006 tarihinde saat 13.40'da .....Eczanesinden sanık ... ile inceleme dışı sanık .........arasındaki telefon görüşmesinde; .....'ın "Nusret abi sizin burada karneleriniz var ya ....'dan arıyorum ben", ....'in "aldırayım hemen", .....'ın "şey sabahleyin telefon açtım kimse gelmedi...bize kızıyorlar kalmasın diye", ....'in "..... hanım, hemen gönderiyorum",
08.02.2006 tarihinde saat 14.46'da .....Eczanesinden sanık ... ile 2 Numaralı Sağlık Ocağından hemşire .... arasındaki telefon görüşmesinde; ....'in "abla karneyi getirdin mi?", ....'in "yok getirmedim, 15.30'da getireceğim", ....'in "şimdi yanında mı abla karne", ....'in "yanımda", ....'in "abla ben gelip alayım onu...", ....'in "...tamam gel" ,
09.02.2006 tarihinde saat 12.49'da .....Eczanesinden sanık ... ile kimlik bilgileri belli olmayan bir şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; şahsın ".... abi, ....'i arasana", ....'in "niye", şahsın "hangi karneyi istedi?", ....'in "tamam, sana söylemedi mi", şahsın "söyledi de burada bir sürü karne var ismini unuttum", ....'in "tamam",
09.02.2006 tarihinde saat 12.50'de .....Eczanesinden sanıklar ... ile ... arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ....'in ".... sen hangi şeyi istemişsin .....'tan", ....'in "Sebahat Nazlı var ya onun karnesini getirsin.......'da bekliyorum", ....'in "tamam",
09.02.2006 tarihinde saat 13.30'da .....Eczanesinden sanık ... ile .... isimli şahıs arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde; ....'in "ula şerefsiz bizim karneler ne oldu...bizim emanetler sende ne oldu?", ....'in "getirdim.......'e vermiştim", ....'in "hangi ....?", ....'in "sizin ....", ....'in "bizim .......aldı onları", ....'in "he he", ....'in "tamam hadi kendine iyi bak",
Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .....Eczanesinden sanık ... arasında, 10.02.2006 tarihinde saat 09.54'te gerçekleşen görüşmede; ....'in "benim bir sevkim var. 06.02.2006 sevkim varda, karnesi yoktu işleme koyarsan karneyi birazdan", .....'ın "sevki ben sana gönderdim", ....'in "sevk bende işleme koy tarihi geçmesin sevkin tarihi geçerse benden gider, bugün protokol son saate kadar ayır", .....'ın "8 tane"; 16.02.2006 tarihinde saat 13.11'de gerçekleşen görüşmede ise; ....'in "..... hanım ile görüşecektim", .....'ın "efendim", ....'in "kolay gelsin, bizim bir karnemiz vardı hazır oldu mu?", .....'ın "bir bakayım ...., hazır", ....'in "tamam", 
16.02.2006 tarihinde saat 08.50'de sanık ... ile 2 Nolu Sağlık Ocağından sanık ... arasındaki görüşmede; ....'in "Karneleri getirmiş, tek tek veriyor, akşam bir iki tane isim yazmışım, o listeyi de bırakıp atmışlar, sabah 6'da açıp gelenleri yırtmışlar, ben de .... abiye dedim kabul etme, yukarıda tartışıyorlar, birer tane istiyor, biliyorsun bizimki de yüklü, ben dedim birer birer alayım bitireyim onu ne yapayım, dosyam yanımda ya abi, ben dün rica ettim bu sabah da ettim, bakalım ne yapalım", ....'in "tamam senin emanetler burada zaten",
20.02.2006 tarihinde saat 14.57'de..... isimli bir şahıs ile .....Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede;.....'in "...ben şeyi söyleyecektim, siz bizim borcu indirdiniz mi yoksa öyle duruyor mu?", ....'ın "indiriyoruz abla ne demek öyle şey olmaz",.....'in "ne demek diyorsunuz ama unutuyorsunuz galiba", ....'ın "yo yo unutmayız ya ne olacak",.....'in "ha takip edelim de ona göre .... abi ...da vermişti bir ara sevk, ben de vermiştim, sen onları bir düşsene", ....'ın "he düşeceğiz de zaten biliyorum onları",.....'in "...ha bir de .... değil, .... değil başka çocuk bana dedi ki 'sana Clean and Clear getirecekti...' he getirmiş mi acaba", ....'ın "..... mı?",.....'in "hı hı", ....'ın "..... ...o da burda değil gelsin bir söyleyeyim...kendisine",.....'in ".... abi sen bana söylesen yarın uğrayıp alayım o zaman olur mu?", ....'ın "tamam abla",
23.02.2006 tarihinde saat 17.06'da .... Eczanesinden sanık ... ile .....Eczanesinden sanık ... arasında geçen görüşmede; ....'in "ben o on torbayı getireyim mi?", ....'in "getir getir", ....'in "tamam hoşçakal",
24.02.2006 tarihinde saat 11.19'da .... Eczanesinden sanık ... ile .....Eczanesinden .... isimli şahıs arasındaki görüşmede; ....'in "biz dün biraz emanet Nusret'e vermiştik,.... var içinde, o bizimkidir, demek ki adam gelmiş onu istiyor", ....'in "bıraktığımız yer sahibinin namaza gitmesi nedeniyle kapalı",
27.02.2006 tarihinde saat 11.48'de .....Eczanesinden sanık ... ile .... Eczanesinden.....isimli şahıs arasında geçen görüşmede, ....'ın "Salih beye söyle yumurtalar hazır, yani biri gelsin yumurtaları alsın", Nuri'nin "tamam abi",
01.03.2006 tarihinde saat 12.00'de .....Eczanesinden sanık ... ile 2 Numaralı Sağlık Ocağından sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde, ....'in "5 tane karne var burada almışım, hepsi de ilaçtır...nasıl ulaştırsaydık sana", ....'in "ben .... abiyi gönderiyorum...öğleden sonra göndersem", ....'in "hemen getirebilir mi?...", ....'in "tabi tabi hemen getirir, yalnız öğleden sonra....... bey şimdi yok", ....'in "tamam bak unutmayasın ha",
01.03.2006 tarihinde saat 13.12'de .....Eczanesinden sanık ... ile yine .....Eczanesinden diğer bir şahıs arasındaki görüşmede; şahsın "neredesin sen?", .....'ın "depoda", şahsın "ne yapıyorsun", .....'ın "karne ayırıyorum", şahsın "ben sana demedim mi bana sigara getir", .....'ın "sigaran bendedir", şahsın "çabuk hadi", .....'ın "geliyorum",
01.03.2006 tarihinde saat 13.15'te .....Eczanesinden sanık ... ile 2 Numaralı Sağlık Ocağından sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde, ....'in "5 tane karne vardı ilaç", ....'in "tamam birazdan ....'ı göndereceğim, .... gelsin, ben yollayayım getirsin vereyim", ....'in "tamam",
01.03.2006 tarihinde saat 17.34'te .....Eczanesinde çalışan sanıklar ... ile ... arasındaki telefon görüşmesinde; ....'in "...., ben .... ne yapıyorsun?", ....'ın "evdeyim", ....'in "...sizin eve, Sezol iğne getirdiler ya, onların kupürlerini al, bizim eve bırak, tamam şimdi çabuk bırak benim işim var onlarla", ....'ın "tamam",
03.03.2006 tarihinde saat 09.28'de .....Eczanesinden sanık ... ile 2 Numaralı Sağlık Ocağından sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde; Halise'nin "bana birini yolla sana iki tane yazılı karne yollayacağım", ....'in "tamam abi birazdan yollarım abla", Halise'nin "ha yalnız bak elimde birkaç tane daha var, onları da sen yazdıracaksın değil mi...bugün yazdırabilirsen yollayacağım", ....'in "bugün biraz zor abla bugün yazdıramam",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; sanık Doktor ...'ın ika....de, ....'ın yeşil kart sağlık karnesinin, sanık ...'in ika....de de, 3.352 adet boş ilaç kutusu ile fiyat kupürleri çıkarılmış 104 adet ilacın ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, ..... Eczanesince fatura edilen ve hak sahiplerinin içeriğinde yazılı ilaçları almadığını söyledikleri reçeteleri gösteren listede; 
a) 2 Nolu Sağlık Ocağından sanık Doktor ...'ın;.....'ün sağlık karnesine 25.05.2005 tarihli ve 3824 protokol numaralı, .....'ün sağlık karnesine 25.05.2005 tarihli ve 3825 numaralı, ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine 15.10.2005 tarihli ve 5125 protokol numaralı, .....'ın sağlık karnesine 10.09.2005 tarihli ve 3443 protokol numaralı, Güverçin .....'ın sağlık karnesine 10.09.2005 tarihli ve 3442 protokol numaralı, Yücel .....'ın sağlık karnesine 16.03.2005 tarihli ve 784 protokol numaralı, yine ......'ın sağlık karnesine 09.03.2005 tarihli ve 298 protokol numaralı, 
b) 1 Nolu Sağlık Ocağından sanık Doktor ...'ın;.....'ün sağlık karnesine 10.06.2005 tarihli ve 7733 protokol numaralı, .....'ün sağlık karnesine 10.06.2005 tarihli ve 7737 protokol numaralı, ......'ın sağlık karnesine 18.01.2005 tarihli ve 653 protokol numaralı, Memet İsmailoğulları'nın sağlık karnesine 20.07.2005 tarihli ve 9493 protokol numaralı, .....'nın sağlık karnesine 19.07.2005 tarihli ve 9361 protokol numaralı, 
c) ......... Devlet Hastanesinden sanık Doktor ...'in; ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine 09.12.2005 tarihli ve 171379 protokol numaralı,
d) ......... Devlet Hastanesinden sanık Diş Hekimi ...'nun; ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine 24.10.2005 tarihli ve 146300 protokol numaralı, 08.10.2005 tarihli ve 138315 protokol numaralı, 
e) ......... Hastanesinden Doktor ....'ın; ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine 16.02.2006 tarihli ve 215620 protokol numaralı,
Reçeteleri düzenledikleri bildirilmiştir.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; ".....Eczanesi" başlığı altında 20 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 9 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar ..... ....oğulları, ....., ......, ......., ....., ..... ve.....'ün sağlık karnelerine 1'er adet) sanık Doktor ...'ın, 5 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar ....., .... İsmaioğulları, ......, ..... ve.....'ün sağlık karnelerine 1'er adet) sanık Doktor ...'ın, 2 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine) sanık Diş Hekimi ...'nun, 1 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'in, 1 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine) Doktor ....'ın, 1 adedini (Yeşil kartlı hasta ....'ın sağlık karnesine) 1316 diploma numaralı doktorun, 1 adedini (Yeşil kartlı hasta ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'nun düzenledikleri, bahse konu 20 adet reçeteden dolayı kurumların zararının 1.318 TL olduğu belirtilmiştir.
İnceleme dışı sanık ....'ın muayene olduktan sonra 28.12.2005 tarihinde .... Eczanesinde bıraktığını belirttiği, daha sonra da sanık Doktor ...'ın evinde yapılan aramada ele geçirilen yeşil kart sağlık karnesinin ikinci sayfasına 14.01.2006 tarihinde, üçüncü sayfasına da 26.01.2006 tarihinde reçete düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Tanıklardan;
...müfettişlikte; kendisinin ve ailesinin sağlık karnesinin .....Eczanesinde kaldığı zamanlar olduğunu, kendisinde tansiyon, oğlu ....'da epilepsi rahatsızlıklarının bulunmadığını, bu rahatsızlıklar ile ilgili olarak kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 20.07.2005 tarihli ve 9493 protokol numaralı, oğlu ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 19.07.2005 tarihli ve 9362 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçları kendilerinin yazdırmadıklarını, sağlık karneleri eczanede kalınca bahse konu reçetelerin eczanece yazdırılmış olabileceğini, reçetelere atılan imzaların kendilerine ait olmadığını, 
S.....lıkta; .....Eczanesinin sahibini ... olarak bildiğini, sağlık karnelerini eczaneye kendilerinin bırakmadıklarını,
Muhammet İkram Müftüoğlu müfettişlikte; ilaç aldığı sırada sistemden kaynaklanan arıza ya da elektrik kesintisi nedeniyle sağlık karnesinin bazen eczanede 1-2 saat süreyle kaldığını, eşi .....'nun sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen ve .....Eczanesi tarafından fatura edilen 11.10.2005 tarihli ve 9738 protokol numaralı reçetedeki ilaçların kendileri tarafından alınmadığını ve eşi tarafından kullanılmadığını, ilaçların alındığına dair atılan imzanın da kendisine, eşine ya da bir yakınına ait olmadığını,
..... müfettişlikte; kendisinin ve kardeşi .....'ün sağlık karnelerini .........'ta öğretmenlik yapan teyzelerinin kızı .....'ya sivilce ilacı yazdırması için bıraktıklarını ve sağlık karnelerinin 10-15 gün ....'da kaldığını, kendilerinin ilaçlarını ..... ilçesinden aldığını, .........'a muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya gitmediklerini, .....Eczanesinden hiç ilaç almadıklarını, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.05.2005 tarih ve 3824 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 10.06.2005 tarih ve 7733 protokol numaralı reçeteler ile kardeşi .....'ün sağlık karnesine sanık Doktor Korkmaz tarafından düzenlenen 25.05.2005 tarihli ve 3825 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 10.06.2005 tarihli ve 7737 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendisi ya da kardeşi tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, ilaçların alındığına dair imzaların da kendilerine ait olmadığını,
..... müfettişlikte; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve kızı ......'ın sağlık karnesine düzenlenen 18.01.2005 tarihli ve 653 protokol numaralı, 09.03.2005 tarihli ve 298 protokol numaralı, oğlu .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 27.05.2005 tarihli ve 3930 protokol numaralı, oğlu Yücel .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 16.03.2005 tarihli ve 784 protokol numaralı, yine eşi Güverçin .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 10.09.2005 tarihli ve 3442-3443 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendileri tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, ilaçların alındığına dair imzaların da kendilerine ait olmadığını, 
Memet İsmailoğulları müfettişlikte; kendisinin ve ailesinin sağlık karnelerinin .....Eczanesinde kaldığı zamanların olduğunu, kendisinde tansiyon, oğlu ....'da epilepsi rahatsızlıklarının olmadığını, tansiyon ilaçlarının yazılı olduğu kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 20.07.2005 tarihli ve 9493 protokol numaralı reçete ile epilepsi ilaçlarının yazılı olduğu oğlu ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 19.07.2005 tarihli ve 9361 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendileri tarafından yazdırılmadığını ve .....Eczanesinden alınmadığını, reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendilerine ait olmadığını,
..... ....oğulları müfettişlikte; zaman zaman eczanede kalan sağlık karnesinin kaybolduğunu ve bununla ilgili olarak 29.08.2005 tarihinde kayıp ilanı verdiğini, .....Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerden sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 15.10.2005 tarihli ve 5125 protokol numaralı reçetenin kaybettiği karneye ait olduğunu, yine .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve ......... Devlet Hastanesinin Acil Servisinde sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.12.2005 tarihli ve 171379 numaralı, sanık Diş Hekimi ... tarafından düzenlenen 08.10.2005 tarihli ve 138315 protokol numaralı, 24.10.2005 tarihli ve 136300 protokol numaralı reçetelerden de haberi olmadığını, ......... Devlet Hastanesine muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya gitmediğini, bahse konu reçetelerdeki ilaçları almadığını ve kullanmadığını, reçetelerdeki ilaçların alındığına dair atılan imzaların kendisine veya yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; bahsedilen dönemlerde doktora ya da özel polikliniğe gitmediğini, eşi kanser hastası olduğundan kendi sağlık karnesine eşinin ilaçlarını yazdırmış olabileceğini, 
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanık ....; 28.12.2005 tarihinde ......... Devlet Hastanesine bacağındaki ağrı ve idrar yollarındaki rahatsızlık için gittiğini, kendisini erkek bir doktorun muayene ederek reçete düzenlediğini, ilaçlarını almak için .... Eczanesine gittiğini, kendisinden ilaç yüzdesi olarak 7 TL istediklerini, parası olmadığını söylemesi üzerine "bu parayı getir, sağlık karneni al" dediklerini, sağlık karnesinin yaklaşık 15 gün boyunca .... Eczanesinde kaldığını, sağlık karnesini .... Eczanesine bıraktığında daha kendisi gitmeden karnesine ilaçlar yazıldığını, bu ilaçları kendisinin yazdırmadığını, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, sağlık karnesinin içerisinde bulunan not kâğıdına yazılı ilaçlardan haberinin olmadığını ifade etmiştir.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; suçlamaları kabul etmediğini, kalfa olarak çalıştığı .....Eczanesinin aynı zamanda sahibi olduğunu, eczacının ..... olduğunu, yapılan aramada ele geçirilen kupürlerin hepsinin reçetelerin arkasına tutturulmuş olduğunu, iletişimin tespiti tutanaklarında geçen görüşmeleri hatırlamamakla birlikte 16.02.2006 tarihinde 2 Nolu Sağlık Ocağında çalışan sanık ... ile konuşmasında geçen .... isimli şahsın sanık ...'ın bir tanıdığı olduğunu, muhtemelen eksik kalmış bir ilacın alınması hususunun konuşulduğunu, 14.02.2006 tarihinde .... Eczanesiyle arasında geçen konuşmanın eczanelerin birbirlerinden aldıkları ilaçlardan kaynaklı borçlarla ilgili olduğunu, 
Mahkemede farklı olarak; .....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, eczanenin sahibinin ..... olduğunu, sanık ... ile yaptığı görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmediğini, sanık ... ile yaptığı görüşmeyi, yine .... Eczanesinden sanık ... ile yaptığı içerisinde 40 sağlık karnesinin geçtiği görüşmenin içeriğini hatırlayamadığını, s.....lıkta .....Eczanesinin kendisine ait olduğunu söylemediğini, 
...; atılı suçlamaları kabul etmediğini, .....Eczanesinde çalışmadığını, o dönemde .....Eczanesinde kalfa olarak çalışan ağabeyi ...'i görmek amacıyla .....Eczanesine gittiğini, eczanenin sabit telefonuna bakıp müşterilerle görüşmediğini,
... s.....lıkta; atılı suçlamayı kabul etmediğini, .....Eczanesinde işçi olarak çalıştığını, .....Eczanesinin sahibinin sanık ..., eczacısının da ..... olduğunu, iş yerinde ele geçirilen ilaç kupürleriyle ilgisinin olmadığını, bu konuyu sanıklar .... ve ....'in bileceklerini, 02.02.2006 tarihinde sanık ... ile arasında geçen görüşme ile 09.02.2006 ve 24.02.2006 tarihli görüşmeleri hatırlamadığını, 01.03.2006 tarihli görüşmede beş karneden değil iki karneden söz edildiğini, bu karnelerin sanık ...'in yeğenlerinin karneleri olduğunu, görüşmenin de 2 Numaralı Sağlık Ocağında yapılan muayeneye istinaden yazılan ilaçların alımına ilişkin olduğunu, patronlarının vermiş olduğu talimatları yerine getirdiğini, 
Mahkemede farklı şekilde; s.....lıkta sanık ...'in eczanenin gerçek sahibi olduğunu söylemediğini,
... s.....lıkta; .....Eczanesinde kalfa tezgahtar olarak bir yıldır çalıştığını, ... ile ...'in de aynı eczanede kalfa olarak çalıştıklarını, eczanenin .....'na ait olduğunu, Ayşe'nin bir ara İstanbul'a gittiğini, Ayşe'nin yokluğunda işleri umumi vekaletname ile kalfa olan sanık ...'in takip ettiğini, eczaneye ait depoda ele geçirilen sağlık karnelerinin ne maksatla bulundurulduğunu hatırlamadığını, sadece müşteriler ile ilgilendiğini, atılı suçları işlemediğini,
Mahkemede; işçi olarak çalıştığı .....Eczanesinin sahibinin ..... olduğunu, kendisine yeşil kart çıkarmak istediğinden ...’a telefonda tanıdığının olup olmadığını sorduğunu, konuşmada geçen para meselesinin ise Ağrı’ya gidecek olan ve kendisine yardım edecek olan şahsın yol parası ile ilgili olduğunu, 
... s.....lıkta; atılı suçlamayı kabul etmediğini, .....Eczanesinden günlük 3 veya 5 TL alarak geçimini sağladığını, eczanenin sahibinin ..., bildiği kadarıyla eczacısının da ..... olduğunu, iletişimin tespiti tutanağında bahsi geçen deponun ilaçların bulunduğu yer olduğunu, eczaneye gelen müşterilerin sağlık karnelerinin kaybolmasının önlenmesi amacıyla bu depoya götürüldüğünü, 
Mahkemede; hastaların reçetelerinde yazılı bir kısım ilaçlar eksik olduğunda sağlık karnelerini eczanede bıraktıklarını, ilaçları t.... edip öyle verdiklerini, hastaların rızası dışında sağlık karnelerine ilaç yazdırmadıklarını, 
...; suçlamaları kabul etmediğini, öğrenci olduğunu, boş zamanlarında .....Eczanesinde ayak işlerine baktığını, eczanedeki lüzumsuz ilaçları, yine yakmak için boş ilaç kutularını eve götürdüğünü, 
...; 2 Nolu Sağlık Ocağında idari memur olarak çalıştığını, sanık ... ile olan telefon görüşmesinin ....'in yakın akrabalarının yeşil kartlarının çıkıp çıkmadığına ilişkin olduğunu, görüşmelerde geçen "emanet"ten kastının çocukları için yazdırdığı ilaçlar olduğunu, sanık ... ile olan görüşmesinde de ....'in şahsi dosyası için ne kadar masraf yapıldığını konuştuklarını, sanık ... ile olan görüşmesinde geçen sağlık karnelerinin de yeğenlerine ait sağlık karneleri olduğunu, yeğenlerine ait 2 adet sağlık karnesi olmasına rağmen eczanenin dikkatini çekmek için görüşmede 5 adet sağlık karnesinden söz ettiğini, 
... s.....lıkta; .....Eczanesinden sanık ... ile fakir hastalara ilaç t....i hususunda görüştüğünü, 
Mahkemede; ......... 2 Nolu Sağlık Ocağında ebe olarak çalıştığını, doktorlar ile eczaneler arasında aracılık yapmadığını, kimsenin karnesini evinde ya da iş yerinde alıkoymadığını, kendi rahatsızlıkları için .....Eczanesinden aldığı ilaçlar nedeniyle biriken borçlarını öğrenmek amacıyla sanık ... ile görüştüğünü, 
Savunmuşlardır.
Sanık ...'le ilgili deliller (Ürün Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
23.01.2006 tarihinde saat 11.47'de.... Eczanesinden sanık ... ile.....Polikliniğinden sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde; Barış'ın "sen bize bir emanet getirecek misin?", Yusuf'un "İbrahim Erzurum'da kalmış, işiniz saat 5'te tamamdır, yüzde yüz senin paran hazırdır, ben bir şeyler hazırlayayım mı sana?", Barış'ın "şimdi hocalarla konuşmuşuz, öğleden sonra bakalım ne olacak?", Yusuf'un "25-26-27 tane vardır, ben sana getireyim, paranda şey yapma, İbrahim yoldadır, paran bugün garantidir, yalnız doktorla konuş 30 tanemiz vardır ha", Barış'ın "tamam"
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre;.... Eczanesinde, muhtelif ilaçlara ait 32 adet ilaç fiyat kupürünün ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan,.... Eczanesince fatura edilen ve hak sahiplerinin içeriğinde yazılı ilaçları almadığını söyledikleri reçeteleri gösteren listede; 
a) Sanık Doktor ...'nun; Nazile .....'ın sağlık karnesine 09.08.2005 tarihli ve 3700 protokol numaralı, 25.07.2005 tarihli ve 2831 protokol numaralı, .... .....'nın sağlık karnesine 01.08.2005 tarihli ve 3158 protokol numaralı, 15.06.2005 tarihli ve 1098 protokol numaralı, .... ....'ın sağlık karnesine 06.07.2005 tarihli ve 2133 protokol numaralı, 
b) Sanık Doktor ...'ın; Nazile .....'ın sağlık karnesine 13.09.2005 tarihli ve 9112 protokol numaralı, ....'un sağlık karnesine 10.10.2005 tarihli ve 9748 protokol numaralı, 12.12.2005 tarihli ve 3051 protokol numaralı, 19.01.2006 tarihli ve 801 protokol numaralı, 07.02.2006 tarihli ve 1609 protokol numaralı,
c) Sanık Doktor ...'ın; .... .....'nın sağlık karnesine 05.04.2005 tarihli ve 4688 protokol numaralı, .....'nın sağlık karnesine 08.04.2006 tarihli ve 4692 protokol numaralı, .... ....'ın sağlık karnesine 19.09.2005 tarihli ve 11511 protokol numaralı, ....'un sağlık karnesine 05.09.2005 tarihli ve 10731 protokol numaralı,
d) Sanık Doktor ...'nın; ....'un sağlık karnesine 21.09.2005 tarihli ve 5758 protokol numaralı, 19.01.2006 tarihli ve 801 protokol numaralı,
Reçeteleri düzenledikleri bildirilmiştir. 
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; "Ürün Eczanesi" başlığı altında 18 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 5 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalardan Nazile .....'ın sağlık karnesine 1 adet, ....'un sağlık karnesine 4 adet) sanık Doktor ...'ın, 4 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalardan ....'un sağlık karnesine 1 adet, .... .....'nın sağlık karnesine 1 adet, .....'nın sağlık karnesine 1 adet, .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet) sanık Doktor ...'ın, 2 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ....'un sağlık karnesine) sanık Doktor ...'nın, 1 adedini sanık Doktor ...'in (Emekli Sandığı'na tabi hasta .....'un sağlık karnesine), 6 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalardan ....'un sağlık karnesine 1 adet, Nazile .....'ın sağlık karnesine 2 adet, .... .....'nın sağlık karnesine 2 adet, .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet) sanık Doktor ...'nun düzenledikleri, bahse konu 18 adet reçeteden dolayı kurumların zararının 1.624,04 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
.... müfettişlikte; kendisinde hiper tansiyon rahatsızlığı olmadığını, kendisinin sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu 25.06.2009 tarihli ve 4717 protokol numaralı, 27.06.2005 tarihli ve 1307 protokol numaralı, 05.09.2005 tarihli ve 10731 protokol numaralı, 21.09.2005 tarihli ve 5758 protokol numaralı, 10.10.2005 tarihli ve 9748 protokol numaralı, 12.12.2005 tarihli ve 3051 protokol numaralı, 19.01.2006 tarihli ve 801 protokol numaralı, yine 07.02.2006 tarihli ve 1609 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçları kendisinin doktora yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçların alındığına dair reçetelere atılan imzaların kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; sağlık karnesinde yazılı ilaçların tamamını alıp kullandığını, ilaçlarını.... Eczanesinden aldığını, müfettişin kendisine reçeteleri gösterdiğini ancak doktorun ne yazdığını anlamadığını, reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını, bazen yanında çalışan çocukların eczaneden aldığını, imzaların onlara ait olabileceğini,
.... .... müfettişlikte; kendisinde hipertansiyon rahatsızlığı bulunmadığını, sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu 27.06.2005 tarihli ve 1437 protokol numaralı, yine 19.09.2005 tarihli ve 11511 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların tarafından doktora yazdırılmadığını ve eczaneden alınıp kullanılmadığını, ilaçların alındığına dair reçetelerde atılı imzaların kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını, 
Mahkemede; müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu, tansiyon hastası olup olmadığını bilmediğini, okuma yazmasının olmadığını, ilaç yazıldığında gidip aldığını ancak ne ilacı olduğunu bilmediğini, her ne kadar reçetelerdeki imzanın kendisine ait olmadığını söylemiş ise de reçetelerde imza olmadığını gördüğünü, ifadesini okumadan imzaladığını,
.... ..... müfettişlikte; kendisinde ve oğlu .....'da mide rahatsızlığı olmadığını ve mide ilacı kullanmadıklarını,.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve mide ilacının da yazılı olduğu kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 08.04.2005 tarihli ve 4688 protokol numaralı reçete ile oğlu .....'nın sağlık karnesine düzenlenen 08.04.2005 tarihli ve 4693 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendileri tarafından yazdırılmadığını, eczaneden alınmadığını ve kullanılmadığını, reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ve yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; genelde halsizlik, mide bulantısı ve depresyon rahatsızlıklarından dolayı hastaneye gittiğini, ilaçlarını rastgele eczanelerden aldığını, eczanelerde ilaç bulunmadığı zamanlarda sağlık karnesini bir iki saatliğine bıraktığını, müfettişin kendisine gösterdiği 2 adet reçeteyi ve reçetelerdeki imzaları hatırlamadığını,
..... müfettişlikte; .... .....'nın kardeşi olduğunu, kardeşi ....'te hipertansiyon rahatsızlığı bulunmadığını, kardeşinin sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu 15.06.2005 tarihli ve 1098 protokol numaralı, yine 01.08.2005 tarihli ve 3158 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendileri tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, atılan imzanın kardeşi ....'e ve yakınlarına ait olmadığını, 
Beyan etmişlerdir.
Sanık ...;.....Polikliniğinde laborant olarak çalıştığını,.... Eczanesinde çalışan sanık ...'le yaptığı telefon görüşmesinin aralarındaki borç ilişkisinden kaynaklı olduğunu,
Sanık ...; 5-6 yıldır.... Eczanesinde çalıştığını, eczaneye temizlikçi olarak girdiğini, zaman içinde işi öğrendiğinden eczanenin kalfası olan ..... .....'a yardımcı olmaya başladığını, eczanenin sahibi olan Nurhan Ünlü'nün sürekli eczanenin başında olmadığını ve ......... ile M.... arasında gidip geldiğini,.....Polikliniğinden ... ile telefon görüşmesinin aralarındaki alacak borç ilişkisinden kaynaklandığını, eczanede ele geçirilen ilaç fiyat kupürlerinin sevk yaptırmadan acilen gelen hastalara verilen ilaçlara ait olduğunu, bu kişilerden bazılarının sevk getirmeyi unutmaları nedeniyle ilaç fiyat kupürlerinin eczanede kaldığını, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanıklar ..., ..., ... ve ... ile ilgili deliller (.... Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
30.12.2005 tarihinde saat 13.16'ta..... Eczanesinden.....isimli şahıs ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; .....'in "Hocam şey, .... hocanın kaşesini getirecektiniz ya", İhab'ın "ya bunu niye şimdi arıyorsun ya, dedim hatırlatın bana kalabalık şu an çalışıyorum, hatırlatın dediğimde bu saatte değil, çıkmadan önce hatırlatın, evde değilim sağlık ocağındayım, artık eve getirirsin", .....'in "tamam hocam görüşürüz",
30.12.2005 tarihinde saat 16.24'te..... Eczanesinden arayan şahıs ile ... arasındaki görüşmede; şahsın "Çocuğu göndereyim mi? .... hocanın kaşesi için", İhab'ın "tamam çabuk gelsin o zaman",
05.01.2006 tarihinde saat 15.09'da..... Eczanesinden sanık ... ile.... isimli kişi arasındaki görüşmede;....'nın "biraz önce ilaç almıştım onlar için sana bir yeşil kart göndereyim mi ya da ablamın oradan al", ....'in "bayramdan sonra ayrı gönder",....'nın "sana yeşil kart vereceğim o zaman sen hallet",
16.01.2006 tarihinde saat 12.42'de sanık ... ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; .... Savaş'ın "Sana biraz getireyim ha, sıkışmışım o yüzden vallah, 10 tane falan, millet geliyor, karnelerini istiyor, karnelerini veremiyorum, o acil olanları sana getireyim, beşin üstüne çıkartmamaya çalışırım, sen sabah şeyinden bana bir iki tane boşluk bırak",
18.01.2006 tarihinde saat 14.10'da..... Eczanesinden sanık ... ile 2 Nolu Sağlık Ocağından sanık ... arasındaki görüşmede; ....'in "bir karne için oraya kadar kim gelecek, sana isim soy isim söylesem, ..... erkek, 1962 .....mlu, yeşil kart", Halise'nin "sen benden protokol da istiyorsun 2 dakika bekle...448 ablam", ....'in "448 teşekkür ederim",
23.01.2006 tarihinde,..... Eczanesinden sanıklar ... ile ... arasındaki saat 16.10'daki telefon görüşmesinde; Barış'ın "senin dediğin karneler kolinin içindedir", .... .....'in "tamam kolinin içinde 25 tane falan mıdır?", Barış'ın "bilmiyorum saymadım", .... .....'in "bir say kaç tanedir" dediği, aynı gün saat 16.03'teki görüşmede; Barış'ın "bir kolide 25 taneden fazla var", .... .....'in "tamam 25 taneden fazla olanda hem kupür, hem yazılmış kâğıtlar var içinde, ilaçların üzerinde yazılan kâğıtlar oluyor, hemen acele koşa koşa gel"; aynı gün saat 16.17'deki görüşmede ise; .... .....'in "onları getir, o ilaçların içinde soy ismi Akdağ olan Pedifen Peditus'u, o gruba bak acele get", Barış'ın "bir grup yazılmış, bir grup içinde kupürleri olanlar var, sen demiştin toplam 25 tane diye", .... .....'in "25-30 ne getirirsen",
24.01.2006 tarihinde saat 10.51'de ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile..... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede; .....'ın "sizin karneler hazır isterseniz gelip alın bekletmeyin",
25.01.2006 tarihinde saat 11.55'te..... Eczanesinden sanık ... ile kim olduğu belli olmayan bir şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; .... .....'in "sende kaç tane karne var, bana bir 3-4 tane gönder veya getirebilir misin?", şahsın "ayarlarım abi",
27.01.2006 tarihinde saat 10.37'de sanık ... ile 2 Nolu Sağlık Ocağından sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; .... Savaş'ın "Benim bugün 14 tane var...Kaç tane yazabilirsen ama biraz protokol ayın biraz da öğleden sonraya ayır olur mu? ...Birkaç tane, olmazsa bir altı yedi kaç tane yazabilirsin", ....'in "Vallaha bakarız yaa", .... Savaş'ın "Ondördünü de aradan çıkartırsan çok sevinecem çünkü hastalar dedi ben bugün alayım", ....'in "tamam", .... Savaş'ın "Ee şeyi de telefonla aradım kardeşin geldi iki tane bıraktı onları hallettim",
10.02.2006 tarihinde saat 11.01'de..... Eczanesinden sanık ... ile .... isimli şahıs arasındaki görüşmede; ....'in "önümüzdeki hafta muhakkak gönder, ortalık bozuktur, ne olacağı belli değildir", ....'in "ne ortalığı bozuktur?", ....'in "yazdırma işi var ya o iş tamamen artık yazmayabilirler", ....'in "3 tane göndereyim hepsini düş gitsin", ....'in "varsa 4 tane gönderirsen daha rahat olur",
10.02.2006 tarihinde saat 11.38'de..... Eczanesinden sanık ... ile ..... arasındaki görüşmede; .... .....'in "bize birkaç tane karne gönderin", Ayhan'ın "ortam bozukta onun için getirmedim, yarın iki tane getiririm",
10.02.2006 tarihinde saat 12.46'da..... Eczanesinden sanık ... ile inceleme dışı sanık ... Akbalık arasındaki görüşmede; .....'in ".... Ağabeyin sana selamı var, birkaç tane emanet getirseydin, onları halletseydik", ....'ın "tabi ben bugün getireceğim, defter sizde, öğleden sonra uğrayacağım, o listede benim birkaç tane vitaminim de var onları hazırlayın alacağım",
10.02.2006 tarihinde saat 12.42'de..... Eczanesinden sanık ... ile ........ isimli şahıs arasında geçen görüşmede; ....'in ".... Abi, bu sonlarda bana bir şey bırakmış mıydın?", ....'in "iki tane karne bıraktım", ....'in "senin kendinin midir?", ....'in "Mahsup Kaya'nındır", ....'in "tamam abi teşekkür ettim görüşürüz .... Abi", ....'in "onları yaz biraz sonra ben alayım he", ....'in "hee onları biraz sonra al benden varsa sende bana bir iki tane bıraksan iyi olur...pazartesi ya da salı", ....'in "tamam hadi görüşürüz",
10.02.2006 tarihinde saat 12.49'da..... Eczanesinden sanık ... ile Hacı Mahmut isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; ....'in "Hacım emanet varsa bana gönder", Hacı'nın "şimdi sana 4-5 tane mi? 6 tane gene geliyor", 
10.02.2006 tarihinde saat 14.05'te..... Eczanesinden sanık ... ile Zeki isimli bir kişi arasındaki görüşmede; .... .....'in "tüm kurumlar provizyon sist....e geçiyor, bu hesabı bir şey yapsak", Zeki'nin "kaç reçete, kaç tane sevk getireyim", .... .....'in "şu an iki tane getirirseniz ona göre bakarız",
27.02.2006 tarihinde saat 13.56'da..... Eczanesinden sanık ... ile.... isimli kişi arasındaki görüşmede;....'nın ".... o sağlık karnesini bugün acilen almam lazım", ....'in "valla herhalde daha yazdırmamışım",....'nın "beşte gelip alayım", ....'in "yarın sabah o zaman",....'nın "tamam hallet",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; muhtelif ilaçlara ait ilaç fiyat kupürleri (24 adet) ile 3 adet sağlık karnesinin ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan,..... Eczanesince fatura edilen ve hak sahiplerinin içeriğinde yazılı ilaçları almadığını söyledikleri reçeteleri gösteren listede; 
a) Sanık Doktor ...'nun; .....'ın sağlık karnesine 02.01.2006 tarihli ve 1658 protokol numaralı, .....'nin sağlık karnesine 22.02.2006 tarihli ve 2993 protokol numaralı,
b) Sanık Doktor ...'nın; .....'ın sağlık karnesine 12.12.2005 tarihli ve 9763 protokol numaralı, 17.10.2005 tarihli ve 7277 protokol numaralı, .....'in sağlık karnesine 26.04.2005 tarihli ve 3835 protokol numaralı,.....'in sağlık karnesine 14.10.2005 tarihli ve 7230 protokol numaralı,
c) Sanık Doktor ...'ın; .....'ın sağlık karnesine 22.09.2005 tarihli ve 1699 protokol numaralı, Nedime Aşan'ın sağlık karnesine 02.03.2005 tarihli ve 2858 protokol numaralı, .....'in sağlık karnesine 25.03.2005 tarihli ve 3868 protokol numaralı,.....'in sağlık karnesine 15.03.2005 tarihli ve 2106 protokol numaralı,
d) Sanık Doktor ...'in; .....'nin sağlık karnesine 01.08.2005 tarihli ve 5061 protokol numaralı,
e) Sanık Doktor ...'ın; ......'in sağlık karnesine 09.06.2005 tarihli ve 4662 protokol numaralı,
Reçeteleri düzenledikleri bildirilmiştir.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; ".... Eczanesi" başlığı altında 240 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 41 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ......'in sağlık karnesine 1 adet; SSK'na tabi hastalar .... ...,.... Kandemir,.... İldirin Kaya, ...., ...., Nurah Şahin, Keziban Ergül, Necmettin Akbalık, Hatice ....., Mahmut .....,..........,.... Akbalık ve ....'ın sağlık karnelerine 1'er,....., Melek Yılmaz,....., Fikret Ok ve Zeki .....'ın sağlık karnelerine 2'şer,.... Helin ..., ..... ve .....'ın sağlık karnelerine 3'er, .... ve Gülizar .....'ın sağlık karnelerine 4'er adet) sanık Doktor ...'ın, 102 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 2 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar ....., Nedime Aşan, ..... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er adet; SSK'na tabi hastalar ...., Hatice Alçın, .... İptaş, ...., ....,.... İldirin Kaya, ...., Faik Aslan,....,.... Akbalık,.......... ve ....'ın sağlık karnelerine 1'er,.... Helin ..., .... ..., Ali Yıldırım, Özge Duman, ....., Melek Yılmaz, Necmettin Akbalık, Hatice .....,..... ve.... Akbalık'ın sağlık karnelerine 2'şer, ....,.... Kandemir, ........, ...., Erol...., Nurcan Şahin, Keziban Ergül, Mahmut ....., Fikret Ok ve .....'ın sağlık karnelerine 3'er, Zeki .....'ın sağlık karnesine 4,....., ..... ve Gülizar .....'ın sağlık karnelerine 5'er,....'ın sağlık karnesine 6,.....'ın sağlık karnesine 8 adet) sanık Doktor ...'ın, 32 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 2 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar ..... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er adet) sanık Doktor ...'nun, 49 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar .....'in sağlık karnesine 1,..... ve .....'ın sağlık karnelerine 2'şer adet; SSK'na tabi hastalar .... ..., Dilber İqptaş, ...., Sadiye .....,.... İldirin Kaya, Ali Yıldırım, ........,....., Özge Duman, Faik Aslan,...., Keziban Ergül, Melek Yılmaz, Hatice ....., .....,.........., Gülizar .....,.... Akbalık ve....'ın sağlık karnelerine 1'er, ....,....., ....,.... Helin ...,.... Kandemir, Mahmut .....,....., Fikret Ok, Zeki ..... ve ....'ın sağlık karnelerine 2'şer, ....'nın sağlık karnesine 3 adet) sanık Doktor ...'nın, 7 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'in, 9 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet; Bağ-Kur'a tabi hasta .....'nin sağlık karnesine 1 adet; SSK'na tabi hastalar....., ....., Nuran Şahin,.... Akbalık ve Gülizar .....'ın karnelerine 1'er, Hatice .....'ın sağlık karnesine 2 adet) sanık doktor ...'in düzenledikleri, bahse konu 240 adet reçeteden dolayı kurumların zararının 11.263,25 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
..... müfettişlikte; sağlık karnesini bir veya iki defa..... Eczanesinden sanıklar ...'e veya ...'a bıraktığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 01.04.2005 tarihli ve 4223 protokol numaralı, 02.12.2005 tarihli ve 13557 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.02.2006 tarihli ve 2416 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 07.01.2005 tarihli ve 250 protokol numaralı reçetelerin nerede kimler tarafından düzenlendiğini bilmediğini, reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, eşi ....'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 01.04.2005 tarihli ve 4210 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 12.01.2005 tarihli ve 507 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 22.02.2006 tarihli ve 3024 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen doktorların isimlerini eşinin hatırlayamadığını, bahse konu reçetelerde yazılı ilaçlardan kutuları kendisine gösterilen İespor 1 gr, Cefozin 1 gr, Degastrol 30 mg, Lansazol 30 mg, Klindaver 600 mg, Majezik tablet isimli ilaçları kullanmadıklarını, bu ilaçların..... Eczanesi tarafından kendilerine verilmediğini,
.... İptaş müfettişlikte; kendisinin uzun yol şoförü olduğunu, sağlık karnesini kendisinin eczaneye bırakmadığını ancak çocuklarının bırakmış olabileceğini, eşi ....'ın sağlık karnesinin elektriklerin kesik olduğu gerekçesiyle..... Eczanesinde alıkonulduğunu ve 2-3 gün eczanede kaldığını bildiğini,..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.02.2005 tarihli ve 2457 protokol numaralı reçetede yazıldığı şekilde kendisine sağlık ocağında serum takılmadığını, bahse konu reçetedeki ilacın verilmediğini, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, bu reçetenin nerede ve nasıl düzenlendiğini bilmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 27.04.2005 tarihli ve 3584 protokol numaralı reçetede yer aldığı şekilde eşinde epilepsi (sara) hastalığının olmadığını, bahse konu reçetede yer alan triklorik asetik asit isimli solüsyonun kullanılmadığını, bu ilacın..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, 
.... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 16.05.2005 tarihli ve 6693 protokol numaralı, 08.06.2005 tarihli ve 7591 protokol numaralı, 18.10.2005 tarihli ve 12792 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.02.2005 tarihli ve 2803 protokol numaralı, 19.04.2005 tarihli ve 2604 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.09.2005 tarihli ve 5041 protokol numaralı, 19.09.2005 tarihli ve 5357 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 18.03.2005 tarihli ve 2311 protokol numaralı, 07.12.2005 tarihli ve 9321 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, kızı ....'e ya da diğer aile bireylerinden birisine ait olmadığını, kızı ....'in 2 Nolu Sağlık Ocağına gidip herhangi bir hekime muayene olmadığını, kızı ....'in 2005 yılından itibaren..... Eczanesinden enjeksiyon şeklinde uygulanan ya da eczanede yapılan herhangi bir ilaç almadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, oğlu .....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 19.04.2005 tarihli ve 449 protokol numaralı, 09.05.2005 tarihli ve 3355 protokol numaralı, 14.06.2005 tarihli ve 5081 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 17.02.2005 tarihli ve 2355 protokol numaralı, 14.03.2005 tarihli ve 3454 protokol numaralı, 29.03.2005 tarihli ve 4046 protokol numaralı, 24.05.2005 tarihli ve 7108 protokol numaralı, 02.09.2005 tarihli ve 5022 protokol numaralı, 05.10.2005 tarihli ve 12716 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.10.2005 tarihli ve 7745 protokol numaralı, 13.12.2005 tarihli ve 9806 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.02.2006 tarihli ve 2272 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, oğlu Necmi'ye ya da diğer aile bireylerinden birisine ait olmadığını, oğlu Necmi'nin de 2 Nolu Sağlık Ocağına hiç gitmediğini ve 2005 yılından itibaren..... Eczanesinden enjeksiyon şeklinde uygulanan ya da eczanede karışım şeklinde hazırlanan herhangi bir ilaç almadığını,
..... mahkemede; okuma yazmasının olmadığını, kendisini genellikle hastaneye babası Selahattin'in götürdüğünü, kendisine doktor tarafından yazılan ilaçların babası tarafından alınması nedeniyle hangi eczaneden alındığını bilmediğini,
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendi sağlık karnesine, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 22.03.2005 tarih ve 3705 protokol numaralı, 30.03.2005 tarihli ve 4102 protokol numaralı, 12.09.2005 tarihli ve 11153 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 22.04.2005 tarihli ve 3840 protokol numaralı, 20.10.2005 tarihli ve 7698 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 23.02.2006 tarih ve 3258 protokol numaralı reçeteler ile aynı şekilde..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi....'ın sağlık karnesine, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 12.09.2005 tarihli ve 11162 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 23.02.2006 tarihli ve 3260 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 17.10.2005 tarihli ve 7274 protokol numaralı reçetelerin nerede nasıl düzenlendiği hakkında bilgisi olmadığını, bahse konu ilaçları..... Eczanesinden almadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzalar ile adres ve telefon bilgilerinin kendilerine ait olmadığını,
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 27.05.2005 tarihli ve 3927 protokol numaralı, 09.05.2005 tarihli ve 3259 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.04.2005 tarihli ve 3533 protokol numaralı, 07.06.2005 tarihli ve 5427 protokol numaralı, 17.10.2005 tarihli ve 7370 protokol numaralı, 16.12.2005 tarihli ve 10223 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.03.2005 tarihli ve 3904 protokol numaralı, 02.09.2005 tarihli ve 10598 protokol numaralı, 04.10.2005 tarihli ve 12066 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.01.2006 tarihli ve 1740 protokol numaralı reçetelerin arkasındaki bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını, 2005 yılından itibaren 2 veya 3 kez ......... Devlet Hastanesine gittiğini, herhangi bir sağlık ocağına gitmediğini, bahse konu reçetelerden 2 veya 3'ünün içeriğinde yazılı ilaçların..... Eczanesinden alındığını, diğer reçetelerin bilgisi dışında yazdırıldığını, hangi reçetelerin sahte olduğunu ayırt edemediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen kızı.....'nun sağlık karnesine sanık Doktorlar ..., ..., ... ve ... tarafından düzenlenen reçetelerin de gerçeği yansıtmadığını, kızı Perişan'ı sadece ......... Devlet Hastanesine götürüp doktor .....'ye muayene ettirdiğini, .........'ta herhangi bir sağlık ocağına götürmediğini, diğer çocukları ...., .... ve .....'nun sağlık karnelerine sanık Doktorlar ..., ..., ... ya da ... tarafından düzenlenen reçetelerin de çoğunun gerçeği yansıtmadığını,
.... ve..... mahkemede; hastalandıkları zaman babaları ile Devlet Hastanesine gittiklerini, özel polikliniklere gittiklerini hatırlamadıklarını, ilaçları eczaneden babalarının aldığını,
Fatma Kandemir müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.02.2005 tarihli ve 14361 protokol numaralı, 12.04.2005 tarihli ve 5146 protokol numaralı, 24.06.2005 tarihli ve 8482 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 24.03.2005 tarihli ve 2407 protokol numaralı, 27.04.2005 tarihli ve 3581 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 24.05.2005 tarihli ve 2741 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen doktorları hatırlamadığını, .........'ta sağlık ocaklarında muayene olmadığını, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerde yazılı olan triklorik asetik asit isimli ilaçları kullanmadığını,..... Eczanesinden kendisine böyle bir ilaç verilmediğini,
Mahkemede; böbrek hastası olduğunu, bu nedenle tedavi gördüğünü, ......... Devlet hastanesine gittiğini, ilaçlarını.....,.....ve Merkez Eczanelerinden aldığını, ilaç olmadığı zamanlarda bazen sağlık karnesinin 2-3 saatliğine eczanelerde kaldığını, özel polikliniklere hiç gitmediğini, hangi doktorlara muayene olduğunu hatırlamadığını, müfettişe vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğunu,
........ müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 28.01.2005 tarihli ve 1256 protokol numaralı reçetede yazılı olan İespor 1 gr ampul, 05.09.2005 tarihli ve 10722 protokol numaralı reçetede yazılı Gaviscon 500 mg likit ve Amoklavin 1000 mg Bid, 27.10.2005 tarihli ve 13277 protokol numaralı reçetede yazılı Cefozin 1 gr ampul isimli ilaçlar ile sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 5061 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 1 gr ampul isimli ilaçları kesinlikle kullanmadığını, bu ilaçların..... Eczanesinden kendisine verilmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi.....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.04.2005 tarihli ve 5875 protokol numaralı reçetede yazılı İespor 1 gr ampul ve Lansazol, 23.05.2005 tarihli ve 7004 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 1 gr ampul, 06.09.2005 tarihli ve 10832 protokol numaralı reçete ile 27.10.2005 tarihli ve 13824 protokol numaralı reçetede yazılı Cefaks 500 mg tablet ile Degastrol 30 mg, 06.09.2005 tarihli ve 10832 protokol numaralı reçete ile 22.12.2005 tarihli ve 15158 protokol numaralı reçetede yazılı Cefozin 1 gr ampul ve Degastrol 30 mg, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.01.2006 tarihli ve 1755 protokol numaralı reçetede yazılı Cefozin 1 gr ampul, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 07.06.2005 tarihli ve 4048 protokol numaralı reçetede yazılı Lansazol 30 mg isimli ilaçları eşinin kullanmadığını, bu ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, 
Mahkemede; rahatsızlandığında genellikle ......... Devlet Hastanesinde muayene olduğunu, bir kaç sefer de ....Sağlık Polikliniğine eşi ile birlikte gittiğini, ....Polikliniğinde hiçbir tahlil veya tetkik yapılmadığını, muayene sonucu ilaç yazıldığını, ilaçları Beyazıt Eczanesinden aldıklarını, 
Fatma İldirin Kaya müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 04.05.2005 tarihli ve 3914 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 25.05.2005 tarihli ve 7131 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 10.06.2005 tarihli ve 4858 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen doktorları isim olarak tanımadığını, kendisine kutuları gösterilen İespor 1 gr (04.05.2005 tarihli ve 3914 protokol numaralı reçetede yazılı) ve Omeprol 20 mg (25.05.2005 tarihli ve 7131 protokol numaralı, 10.06.2005 tarihli ve 4858 protokol numaralı reçetelerde yazılı) isimli ilaçları hiç kullanmadığını ve eczaneden almadığını,
Mahkemede; 2005-2006 yıllarında ....Sağlık Polikliniğine hiç gitmediğini, kendisi, eşi ve çocuklarının Devlet Hastanesinde muayene olduklarını, ilaçlarını.....ve..... Eczanelerinden aldıklarını, sağlık karnesini genellikle eczanelerde bırakmamakla birlikte ilacın olmadığı zamanlarda bir günlüğüne eczaneye bırakıp ertesi gün geri aldığını, sağlık karnesine eczanede kaldığı zamanlarda yazdırdığı ilaçlar dışında farklı ilaç yazıldığını görmediğini, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu ancak sanık Doktor ... ile diğer doktorlara muayene olduğunu, bahse konu reçetelerde yazılı tüm ilaçları kullandığını, müfettişlikte ifadesi hızlı şekilde alındığından farklı beyanda bulunmuş olabileceğini, şimdiki ifadesinin doğru olduğunu,
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.... Helin ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 04.02.2005 tarihli ve 1710 protokol numaralı, 02.03.2005 tarihli ve 2902 protokol numaralı, 28.03.2005 tarihli ve 3984 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 20.05.2005 tarihli ve 4491 protokol numaralı, 24.10.2005 tarihli ve 7869 protokol numaralı, 15.12.2005 tarihli ve 679 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.01.2005 tarihli ve 10107 protokol numaralı, 21.04.2005 tarihli ve 2757 protokol numaralı, 10.06.2005 tarihli ve 4844 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.09.2005 tarihli ve 5044 protokol numaralı reçeteler ile yine sanık Doktor ... tarafından kızının sağlık karnesinin 39. sayfasına 27.01.2006 tarihinde düzenlenen reçetelerin arkasında yer alan imzaların kendisine ya da kızına ait olmadığını, kendisine kutuları gösterilen İespor 1 gr flakon (13.01.2005 tarihli ve 10107 protokol numaralı, 28.03.2005 tarihli ve 3984 protokol numaralı reçetelerde yazılı), Cefozin 1 gr (15.12.2005 tarihli ve 679 protokol numaralı reçete ile 27.01.2006 tarihli reçetede yazılı), Cefazol 1 gr (10.06.2005 tarihli ve 4844 protokol numaralı reçetede yazılı) iğneler ile Lansor 30 mg kapsül (28.03.2005 tarihli ve 3984 protokol numaralı reçetede yazılı), Lansazol 30 mg kapsül (04.02.2005 tarihli ve 1710 protokol numaralı, 21.04.2005 tarihli ve 2757 protokol numaralı reçetelerde yazılı), Degastrol 30 mg kapsül (24.10.2005 tarihli ve 7869 protokol numaralı reçetede yazılı) ve Omeprol 20 mg kapsül (05.09.2005 tarihli ve 5044 protokol numaralı reçetede yazılı) isimli ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, bu ilaçların kızı tarafından kullanılmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin kızı adına nasıl düzenlendiğini bilmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, diğer kızı .... ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 30.03.2005 tarihli ve 4080 protokol numaralı reçetede 20 adet, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.01.2005 tarihli ve 678 protokol numaralı reçetede 7 adet olarak yazılan ve kutusu kendisine gösterilen İespor 1 gr flakon isimli iğneden 1 adet alındığını ve kızına yapıldığını, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 12.05.2005 tarihli ve 6619 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 1 gr, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 14.06.2005 tarihli ve 5093 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 500 mg isimli ilaçların da..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, reçetelerin arkasındaki imzaların da kızı Nilay'a ya da kendine ait olmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
Mahkemede; ilaçları aldıkları belli bir eczanenin olmadığını, eczanelerde "ilaç yok, 1-2 saat sonra gelin" denilerek sağlık karnelerinin alıkoyulduğunu, kızı ....'in sağlık karnelerine düzenlenen reçetelerdeki ilaçları almış olabileceklerini, uzun zaman geçtiği için tam olarak hatırlayamadığını, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu,
Hatice ..... müfettişlikte; kendi sağlık karnesine düzenlenip..... Eczanesi tarafından fatura edilen 7 adet reçetedeki bir kısım ilaçların eczaneden kendisine verilmediğini, yine oğlu Mahmut .....'ın sağlık karnesine düzenlenip aynı eczane tarafından fatura edilen 6 adet reçetedeki bir kısım ilaçların da oğlu tarafından kullanılmadığını, devlet hastanesinde veya sağlık ocağında muayene oldukları hekimleri ismen tanımadığını, eczanede ilaç olmadığının ve depodan getirileceğinin söylendiği zamanlarda sağlık karnelerini..... Eczanesine bıraktığını, sağlık karnelerini daha sonra ilaçlarla birlikte aldığını, kendisi ve çocuğu adına bu kadar çok ilaç yazıldığını müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda öğrendiğini,
..... müfettişlikte;..... Eczanesince fatura edilen ve kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.04.2005 tarihli ve 3845 protokol numaralı reçeteyi kendisinin yazdırmadığını, ilaçların alınmadığını, yine..... Eczanesince fatura edilen eşi .....'in sağlık karnesine düzenlenmiş 25.03.2005 tarihli ve 3868 protokol numaralı reçete ile kızı.....'in sağlık karnesine düzenlenmiş 15.03.2005 tarihli ve 2106 protokol numaralı, yine 14.10.2005 tarihli ve 7230 protokol numaralı reçetelerin de kendileri tarafından doktora yazdırılmadığını ve eczaneden alınmadığını, reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ve yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; kendisinin, eşinin ve çocuklarının sağlık karnelerindeki reçetelere yazılan tüm ilaçları alıp kullandıklarını, müfettişe verdiği ifadenin doğru olduğunu, müfettişin kendisine bir reçete gösterdiğini, kendisinin de okuma yazması olmamasına rağmen ifadesini imzaladığını, müfettişin baskı ya da yönlendirmesinin olmadığını, 
...... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve ......... 2 Nolu Sağlık Ocağından sanık Doktor ... tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 09.06.2005 tarihli ve 4662 protokol numaralı reçetenin kendisi tarafından yazdırılmadığını, ilaçların da alınmadığını ve kullanılmadığını, adı geçen sağlık ocağına muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya hiç gitmediğini, 
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 08.06.2005 tarihli ve 7577 protokol numaralı, 01.08.2005 tarihli ve 5061 protokol numaralı, yine 02.02.2006 tarihli ve 2992 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendisi tarafından alınmadığını, kullanılmadığını ve reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını,
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen 22.09.2005 tarihli ve 1699 protokol numaralı, 17.10.2005 tarihli ve 7277 protokol numaralı, 12.12.2005 tarihli ve 9763 protokol numaralı, yine 02.01.2006 tarihli ve 1658 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçları almadığını ve kullanmadığını, ilaçların alındığına dair imzaların da kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını, eczanede "ilaç yok sonra gel" dedikleri zamanlarda sağlık kendisinin ya da yakınlarının sağlık karnelerinin bir iki günlüğüne eczanede kaldığının olduğunu, unuttuğu sağlık karnesinin uzun süre..... Eczanesinde kaldığını,
..... müfettişlikte; eşinin yüksek tansiyon rahatsızlığının bulunmadığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 02.03.2005 tarihli ve 2858 protokol numaralı reçetede yazılı hipertansiyon ilacının eşi tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, 
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanıklardan;
.... .... müfettişlikte; gazi olduğunu, ayağından engelli olması nedeniyle sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları....., ....ve .... Eczanelerinden t.... ettiğini, eczacıların ilaçları verdikten sonra sağlık karnesini aldıklarını, kendisine gösterilen reçetelerden haberinin olmadığını, bu ilaçları alıp kullanmadığını, ......... 1 ve 2 Nolu Sağlık Ocakları ile Özel ....Sağlık Polikliniğine hiç gitmediğini,
S.....lıkta; sanık ...'in eskiden medikal firma işlettiğini, sonrasında doktorlarla birlikte poliklinik açtığını, sağlık karnesinde yer alan 27.04.2004, 14.09.2004, 29.10.2004, 26.11.2014, 07.01.2005, 14.02.2005, 11.03.2005 ve 12.04.2005 tarihlerinde ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ...'e, 11.10.2004 tarihinde sanık diş hekimi ...'a, yine 18.08.2005 ve 26.09.2005 tarihlerinde ....Sağlık Polikliniğinde, yine 06.02.2006 tarihinde ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ...'na tedavi olduğunu gösterir kayıtların doğru olmadığını, sanık Doktor ...'i tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, ....Sağlık Polikliniğine tedavi olmak için hiç gitmediğini, sağlık karnesini..... Eczanesinde bıraktığını,
Mahkemede; daha önceki ifadelerini kabul etmediğini, ilaçlarını..... Eczanesinden aldığını, sağlık karnesini eczaneye hiç bırakmadığını, sanık Doktorlar ..., ..., ... ve İhap Avvad'ı tanımadığını ama bu doktorlara muayene olmuş olabileceğini, önceki ifadesini verdiği sırada kendisine baskı yapılmadığını ancak korktuğundan o şekilde beyanda bulunduğunu,
.... Akbalık s.....lıkta;..... Eczanesinden.....ile yaptığı telefon görüşmesi içeriğinin doğru olduğunu, .....'in "birkaç tane emanet getirseydin, onları halletseydik" sözü ile ne kastettiğini bilmediğini, babasının daha önceden ilaçlarını eczaneden borç yazdırarak aldığını, .....'in de borcunu kapatmak için babasının sağlık karnesini kendisinden istediğini, 
İfade etmişlerdir.
Sanıklardan;
...;..... Eczanesinin sahibi olduğunu, sanıklar ..., ... ve ...'nin eczanede çalıştıklarını, iletişimin tespiti tutanağında yer alan 16.01.2006 tarihli görüşmedeki sanık doktor ...'e söylediği "size getireyim, beşin üzerine çıkarmamaya çalışırım bana sabah şeyinden bir iki tane boşluk bırak" şeklindeki sözleri sağlık ocağında sıra beklemek istemeyip kendisinden yardım isteyen şahıslara yardımcı olmak amacıyla söylediğini, iş yerinde ele geçen karnelerin ne amaçla kaldığını bilmediğini, atılı suçları işlemediğini,
... s.....lıkta;..... Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, eczanenin sahibinin sanık ... olduğunu, her şeyin onun talimatı ve bilgisi dahilinde yapıldığını, iletişimin tespiti tutanaklarında isimleri geçen kişilere ait karnelerin..... Eczanesi ile ilgisi olduğunu, sanık doktor ...'in eczanelerinde muayene yapmadığını ve hastaları görmeden ilaç yazmadığını ancak tesadüfen eczanede bulunduğu zamanlarda acil hasta olursa hastayı eczanede muayene edip reçete düzenlediğini, 
Mahkemede farklı olarak; sevki ve reçetesi olmadan eczaneden ilaç alan hastaların daha sonra reçetelerini getirdiklerini, telefonda sanık hemşire ... ile olan konuşmasında sanık ...'den protokol numarası alması için ricada bulunduğunu, bunun karşılığında menfaat t.... etmediklerini, 
... s.....lıkta; yapmış olduğu telefon görüşmelerindeki kişileri eczanenin müşterisi olmaları nedeniyle tanıdığını, eczane sahibi sanık ...'in verdiği borçlu listesindeki kişileri telefonla arayıp borçları olduğunu söyleyerek sevk getirmelerini ve bu borçlarını kapatmalarını istediğini, bu kişilerin de sonra gelerek doktorlara borçlu oldukları ilaçları yazdırdıklarını, kendisinin aradığı şahısların hepsinin eczaneye borçlu olduklarını, bu şahısların..... Eczanesi nöbetçi olduğu zamanlarda ilaç alarak daha sonra aldıkları ilaçları yazdırıp getiren kişiler olduklarını, ....Sağlık Polikliniğinden .........ile aralarında geçen görüşmedeki karnelerin hazır olduğuna dair konuşmanın adı geçen poliklinikte düzenlenen reçetelerdeki bazı eksikliklerin giderilmesine ilişkin olduğunu, eczane sahibi sanık ... ve sorumlusu sanık ...'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini, suçunun olmadığını,
...;..... Eczanesinde temizlik işçisi olarak çalışıp getir götür işlerine de baktığını, eczaneye gelen müşterilerin hastanedeki işlerini takip ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini, iletişimin tespiti tutanaklarında bahsi geçen karnelerin sağlık karneleri olmayıp doktorlarca paraflanması gereken tahrifatlı reçeteler olduğunu, eczanede yaptığı her işi sanık ...'in bilgisi dahilinde yaptığını, eczanede bulunan ilaç kutularından kesilmiş kupürlerle ilgisinin olmadığını, eczaneye getirilen reçetelerde protokol numarası yoksa gidip protokol numarası aldığını, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... ile ilgili deliller (Özel ..............Polikliniği bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
02.02.2006 tarihinde saat 23.52'de sanık ...'in (sanık ... adına kayıtlı GSM hattından) inceleme dışı sanık .......'e "evde karne yok et" şeklinde SMS (kısa mesaj) gönderdiği,
15.01.2006 tarihinde saat 12.02'de .... Eczanesinden sanık ... Sabaş'ın.....Polikliniğinde çalışan inceleme dışı sanık .......'le yaptığı görüşmede; ....'ın ".... bir tane pratisyen doktor vardı, biraz bize yazacaktı", ....'ın "tamam .... gel buraya", ....'ın "bir beş tane ayarla he", ....'ın "tamam sen gel buraya burada onu hallederiz",
23.01.2006 tarihinde saat 11.47'de.... Eczanesinden sanık ... ile ..............Polikliniğinde çalışan sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde; Barış'ın "sen bize bir emanet getirecek misin?", Yusuf'un "İbrahim Erzurum'da kalmış, işiniz saat 5'te tamamdır, yüzde yüz senin paran hazırdır, ben bir şeyler hazırlayayım mı sana?", Barış'ın "şimdi hocalarla konuşmuşuz, öğleden sonra bakalım ne olacak?", Yusuf'un "25-26-27 tane vardır, ben sana getireyim, paranda şey yapma, İbrahim yoldadır, paran bugün garantidir, yalnız doktorla konuş 30 tanemiz vardır ha", Barış'ın "tamam",
23.01.2006 tarihinde saat 17.57'de sanık ...'in (sanık ... adına kayıtlı GSM hattından) inceleme dışı sanık ... .....ile yaptığı görüşmede; Tamer'in ".....Eczanesindeki arkadaş gelmiş seni bekliyor...eczanedeki işini bitir gel...gel al götürüp yaptıracaksın", ....'ın "tamam abi, 20 tane Tamer abi", Tamer'in "20 tane 30 tane gel kaç tane yaptıysan ver adam da işini yavaş yavaş yapsın", ....'ın "tamam kendisi alsın...karneler ondadır", Tamer'in "diğeri hazırdır", ....'ın "diğerini gece yazacaklar gündüz yazılmıyor ki",
27.02.2006 tarihinde saat 11.29'da sanık ...'in inceleme dışı sanık ... Tosun (....e Tosun adına kayıtlı telefon hattından) ile yaptığı görüşmede; ....'in "ben beş tane gönderdim sen onları al", .....'in "niye fazla göndermedin, bu gün niye fazla göndermedin", ....'in "bugün boldur, boldur sen altından çıkamazsın", .....'in "gönder gelsin da", ....'in "tamam göndereceğim, ben gidiyorum getirmeye", .....'in "tamam kırk elli tane gönder gelsin", ....'in "tamam...hadi görüşürüz",
.....Eczanesinden sanık ... (..... İsmailoğulları adına kayıtlı GSM hattı üzerinden) ile sanık ...'in;
01.03.2006 tarihinde saat 15.59'daki görüşmede; ....'in "yirmi beş tane var sana göndereyim mi", .....'in "evet", ....'in "yirmi beş tane ha", .....'in "tamam" , 
02.03.2006 tarihinde saat 12.33'teki görüşmede; ....'in "o resmiler", .....'in "evet evet hazırdır", ....'in "abi ben onları göndereyim", .....'in "evet gönder alsın hazırdır", ....'in "on tane daha var gönderiyorum...onları da gönderiyorum", .....'in "dur ben geliyorum eczaneye", ....'in "tamam gel eczaneye"
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 14.07.2006 tarihli soruşturma raporunda; Ağrı Sağlık Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Şubesinde mevcut özel poliklinikler dosyaları ile Özel ..............Polikliniği evrak ve kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.10.2005 tarihli ve 6423 sayılı nüshasına göre ..............Polikliniği Ltd. Şti'nin kurucularının sanık Doktorlar ..., ... ve ... olduğu, sanık ...'un % 50, sanık ... ve sanık ...'ın ise % 25'er hisseye sahip oldukları, kamuda doktor olarak görev yapan sanıklar ... ve ...'ın ..............Polikliniği mesul müdürlüğüne verdikleri 01.11.2005 tarihli ....çeleri ile poliklinikte yarı zamanlı doktor olarak çalışmak istedikleri, Ağrı Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sanık Doktor ...'un ..............Polikliniğinde mesul müdür olduğuna dair 08.11.2005 tarihli belgenin düzenlendiği belirtilerek soruşturma evrakı kapsamından gerek YİBO öğrencileri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından getirilen sevk kâğıtlarına hastaların bilgileri dışında tahlil, tetkik yapılmış ve röntgen filmi çekilmiş gibi işlem yapılarak poliklinik adına fatura tanzim edilip haksız kazanç t.... edilmek suretiyle Hazine zararına sebebiyet verildiği, bazı kişilerin sevk kâğıtlarının bir vesile ile t.... edilerek hasta müracaatı olmaksızın yapılmayan tetkik, enjeksiyon işlemleri ile çekilmeyen filmlerin yapılmış gibi gösterilerek kurumlarına fatura edildiği, ..............Polikliniği çalışanları ile ...., ...., Ümit, ...., Şifa, ....ve Şehir Eczaneleri çalışanlarının işbirliği içerisinde, sosyal güvencesi olan hak sahiplerinin sağlık karnelerine kişilerin bilgileri dışında reçete yazılması suistimalinde bulundukları, yasal olarak poliklinik açamayacak olan sanık ...'in ..............Sağlık Polikliniğinin asıl sahibi olduğu ve ismini gizlediği yönünde kanaatlere yer verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
"Özel.....Sağlık Polikliniği" başlığı altında, Emekli Sandığına tabi hastalar için düzenlenen 17 adet sevk kâğıdının incelendiği, bu sevklerin (..., .... Gürler, Nejdet Öztürk, Raziye Ülker, Gülan ...., .... Zeren, Erkan Koç ve Ayşegül Erboyacı'nın 1'er kez, Hanım Öztürk ve Atile ....'ın 2'şer kez, Aynur Deniz Oğur'un 5 kez) sanık doktor ... tarafından yapıldığı, kurum zararının 508,75 TL,
Yine sanık Doktor ...'in düzenlediği;
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 57,72 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 4 adet (Yeşil kartlı hastalar ... ve .....'ın sağlık karnelerine 2'şer adet) reçeteden dolayı kurum zararının 446,15 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Yeşil kartlı hasta .....'ün sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 76,35 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 2 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta ....'ün sağlık karnesine 1 adet; Yeşil kartlı hasta ....'ın sağlık karnesine 1 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 198,41 TL (Emekli Sandığı reçetesi 88,11 TL, Bağ-Kur reçetesi 110,30 TL),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 12 adet (Yeşil kartlı hastalar Zayde Demir'in sağlık karnesine 1, Hanım Yavuz ve .....'in sağlık karnelerine 2'şer, .... Yavuz'un sağlık karnesine 7 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 987,54 TL,
Halk Eczanesi tarafından fatura edilen 2 adet (SSK'na tabi hasta.... İldirin Kaya'nın sağlık karnesine 1 adet; Yeşil kartı hasta Hanım Yavuz'un karnesine 1 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 107,01 TL,
Olduğu belirtilmiştir. 
Dosyada mevcut, Özel ..............Polikliniği tarafından fatura edilen hak sahibi ... adına düzenlenmiş, 21.12.2005 tarihli ve 259 kayıt numaralı sevk kâğıdında muayene eden kişi olarak sanık Doktor ...'un gösterildiği, sevk kâğıdı ekinde bulunan sanık Doktor ... imzalı 21.12.2005 tarihli Tetkik ve Tahlil İstem Formu başlıklı belgeye göre, glikoz, üre, kreatinin, total bilirubin, direkt bilirubin, AST, ALT, hemogram tahlilleri ile akciğer grafisi, akciğer grafisi 2 yönlü, idrar tetkiki, idrar mikroskopisi, strip ile idrar tetkiki, gaitada amip-giardia aranması ve cihaz ile idrar tetkiki işlemlerinin yapılmasının istendiği, aynı tarihli ..............Polikliniği labaratuvar sonucu biyokimya başlıklı belgede, bilirubin total, direkt bilirubin, glikoz, ALT, AST, kretatinin ve üre tahlillerinin yapıldığının belirtildiği, yine sanık Doktor ... imzalı ..............Polikliniği Hak Sahiplerine Ait İcmal Formu başlıklı belgede de hemogram, glikoz, kan üre azotu, direkt bilirubin, total bilirubin, ALT, AST tetkikleri ile tek yön akciğer grafisi ve düz karın grafisi işlemlerinin fiyatlandırıldığı anlaşılmaktadır. 
Tanıklardan;
... müfettişlikte; 21.12.2005 tarihinde Özel.....Polikliniğine gitmediğini, sürekli kullandığı bir ilacı yazdırmak için gittiği sanık Doktor ...'in ilacı sağlık karnesine yazmayıp bir eczaneden getirttiğini, ilacı vererek elindeki sevk kâğıdını aldığını, bu sevkin Özel.....Polikliniği kayıtlarına gireceğinden haberinin olmadığını, kan tahlili yaptırmadığını, akciğer grafisi çektirmediğini, kurumuna fatura edilen işlemlerin gerçek olmadığını,
Raziye Ülker müfettişlikte; 2005 yılı Aralık ayında Özel.....Polikliniğinde sanık Doktor ...'e muayene olduğunu, muayene ücretini ödediğini, sanık ...'in birkaç gün sonra kendisinden sevk getirmesini istediğini, kan tahlili yapılmadığını, film çekilmediğini, enjeksiyon yapılmadığını, fatura edilen işlemlerin hiçbirisinin gerçek olmadığını,
Mahkemede; Özel.....Polikliniğinde sanık Doktor ...'e muayene olduğunda sadece uterusun ağzından parça alınıp tahlil için Ankara'ya gönderildiğini, başkaca bir tetkik, tahlil işl....in yapılmadığını, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu,
Aynur Deniz Oğur müfettişlikte; 12.12.2005 tarihinde kendisinin ve çocuklarının Özel.....Polikliniğinde sanık Doktorlar ... ve ...'a muayene olduklarını, kendisinin tetkik ve tahlil yaptırmadığını, bir oğlu için ayak filmi çekildiğini, kendisine gösterilen 5 adet belgede yer alan ve kurumuna fatura edilen muayene ve 1 adet röntgen çekimi işleri haricinde yapıldığı gösterilen tüm işlemlerin gerçek dışı olduğunu, 
Mahkemede; müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu ancak kendisinin sanık Doktor ...'a muayene olmadığını, bu hususun müfettişlikteki ifadesine yanlış geçtiğini,
Hanım Öztürk müfettişlikte ve mahkemede; kızını 06.01.2006 ve 24.01.2006 tarihlerinde Özel.....Polikliniğine götürdüğünü, kan ve idrar tahlilleri yapıldığını, film çekildiğini ancak gaita tetkikinin yapılmadığını,
Nejdet Öztürk müfettişlikte; ......... Devlet Hastanesinde görevli eşi Hanım Öztürk'ün sağlık güvencesinden faydalanarak 06.12.2005 tarihinde Özel.....Polikliniğine gittiğini, sanık Doktor ...'a muayene olduğunu, kan ve idrar tahlilleri yapıldığını, film çekildiğini ancak gaita tetkikinin yapılmadığını,
Gülan .... müfettişlikte; ......... Devlet Hastanesinde görevli babası Ali ....'ın sağlık güvencesinden yararlandığını ve 12.12.2005 tarihinde sevk alarak Özel.....Polikliniğine gittiğini, ....isimli doktora muayene olduğunu, tedavisinin yapıldığını ancak kendisine lavman, mide yıkama ve yara pansumanı işlemlerinin yapılmadığını,
.... Zeren müfettişlikte; 23.12.2005 tarihinde sevk alarak gittiği.....Polikliniğinde bazı işlemler yapıldığını, ancak EKG ve akciğer röntgen filmi çekimi işlemlerinin yapılmadığını,
Mahkemede ek olarak; çocuğunu bir kez.....Polikliniğine götürdüğünü, çocuğuna idrar ve kan tahlili işlemlerinin yapıldığını, akciğer grafisinin çekildiğini, ....Polikliniğine de iki üç kez gittiğini,
Atile .... müfettişlikte; kendisinin ve eşinin 06.12.2005 tarihinde.....Polikliniğine gitmediklerini, hiçbir aile bireyinin adı geçen polikliniğe gidip muayene olmadığını, başhekim imzası bulunmayan sevk kâğıdının kim tarafından.....Polikliniğine verilerek işlem yapıldığını bilmediğini,
Mahkemede; hem ....Sağlık Polikliniğine hem de.....Polikliniğine eşiyle birlikte gittiklerini, her iki poliklinikte de sadece kan ve idrar tahlili yaptırdıklarını, bunun dışında hiçbir tetkik yapılmadığını, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu ancak müfettişin kendisine göstermiş olduğu sevk kâğıdında başhekimin imzası olmadığından o sevk kâğıdı ile.....Polikliniğine gitmediğini söylediğini,
Ayşegül Erboyacı;.....Polikliniğine 02.12.2005 tarihinde gittiğini, Doktor ... tarafından muayene edildiğini, kan ve idrar tahlilleri yapıldığını, serum takıldığını ancak bu tarihte EKG ve akciğer grafisi çektirmediğini, enjeksiyon yaptırmadığını, kuruma fatura edilen bu işlemlerin gerçek olmadığını,
Ali Can İnanç s.....lıkta; YİBO'da öğrenci olduğunu, dişi ağrıdığı için inceleme dışı sanık ... Tosun'un 27.02.2006 tarihinde kendisini.....Polikliniğine götürdüğünü, muayene sonucu kendisine bir ilaç yazıldığını, başkaca herhangi bir tetkik, tahlil ya da analiz yapılmadığını,
Sıddık Öğecük s.....lıkta; YİBO'da öğrenci olduğunu, ayağı ve sırtı ağrıdığı için inceleme dışı sanık ... Tosun'un 27.02.2006 tarihinde kendisini.....Polikliniğine götürdüğünü, kolundan kan alındığını, başkaca herhangi bir tetkik, tahlil ya da analiz yapılmadığını, film çekilmediğini, 
Vedat Baydar s.....lıkta; YİBO'da öğrenci olduğunu, gözünden rahatsızlandığı için inceleme dışı sanık ... Tosun'un 27.02.2006 tarihinde kendisini.....Polikliniğine götürdüğünü, sadece ilaç yazıldığını, başkaca herhangi bir tetkik, tahlil ya da analiz yapılmadığını, film çekilmediğini, 
.... Demir s.....lıkta; YİBO'da öğrenci olduğunu, rahatsızlandığı için inceleme dışı sanık ... Tosun'un 27.02.2006 tarihinde kendisini.....Polikliniğine götürdüğünü, göğüs bölgesinin filminin çekildiğini, ilaç yazıldığını, başkaca hiçbir tahlil yapılmadığını,
Önder Uğur s.....lıkta; YİBO'da öğrenci olduğunu, başı ağrıdığı için inceleme dışı sanık ... Tosun'un 27.02.2006 tarihinde kendisini.....Polikliniğine götürdüğünü, kolundan kan alındığını, göğsünün filminin çekildiğini, başkaca herhangi bir tetkik, tahlil ya da analiz yapılmadığını, 
.... Gürler müfettişlikte ve mahkemede; 06.01.2006 tarihinde annesi Makbule Gürler'i.....Polikliniğine götürdüğünü, sanık Doktor ...'ın muayene işl....i yaptığını, kurumuna fatura edilen hemogram dışındaki kan ve idrar tahlili işlemleri ile 6 adet enjeksiyon işl....in yapılmadığını,
.... s.....lıkta; 09.11.2005 günü inceleme dışı sanık Doktor ....'a muayene olduktan sonra ilaçlarını hazırlamaları ve protokol kaydını yaptırmaları için sağlık karnelerini .... Eczanesine bıraktıklarını, döndüklerinde sağlık karnelerine sanık Doktor ... tarafından da dört kalem ilaç yazıldığını fark ettiklerini, sanık Doktor ...'in kendisini görmeden neden bu ilaçları yazdığını bilmediğini, 
.... Haşim İncegöz s.....lıkta; sanık Doktor ...'in eşi ....'ü muayene etmediği hâlde ......... Devlet Hastanesinde 09.11.2005 tarihinde 153409 protokol numarası ile muayene etmiş gibi eşinin sağlık karnesine ilaç yazdığını,
.....; ......... Devlet Hastanesi acil servisinde muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için gittiği .... Eczanesinde bıraktığı sağlık karnesini ertesi gün eczanenin kapalı olması nedeniyle alamadığını, sanık Doktorlar ... ve ...'ı tanımadığını, ......... Devlet Hastanesinde bayan bir doktora muayene olmadığı gibi sağlık ocağında da hiç muayene olmadığını, 
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanıklardan;
.... s.....lıkta; 09.11.2005 tarihinde ......... Devlet Hastanesi kadın .....m polikliniğinde görevli olduğunu, aynı tarihte ....'ü muayenehanesinde muayene ettikten sonra kendisine 1 adet ilaç yazdığını, kendisi aynı gün devlet hastanesinde de görevli olduğu için ....'den sağlık karnesini polikliniğe götürmesini, orada protokol kaydı yapacağını söylediğini, bir süre sonra hastane polikliniğine gittiğinde masasının üzerinde ....'e ait sevk kâğıdını gördüğünü, sevk kâğıdını incelediğinde ....'ün aynı gün Doktor ... tarafından da muayene edilmiş gibi işlem yapıldığını fark ettiğini, kendisinin teşhisi ile sanık Doktor ...'in teşhisinin farklı olduğunu, sanık Doktor ...'in hamile birine yazılmaması gereken ilaçları ....'ün sağlık karnesine yazdığını gördüğünü,
.... .... s.....lıkta; sanık ...'in eskiden medikal firma işlettiğini sonrasında doktorlar ile birlikte poliklinik açtığını,
.... Tosun s.....lıkta; ......... YİBO'da hizmetli olarak çalıştığını, eşi ....e Tosun adına kayıtlı olan ancak sürekli kendisinin kullandığı telefon hattı ile 27.02.2006 tarihinde sanık ...'le görüştüğünü, iletişimin tespiti tutanağında yer olan "40-50 tane gönder gelsin" vb. sözlerden kast edilenin ne olduğunu bilmediğini, 
Mahkemede; öğrenciler ile ilgisinin olmadığını, sadece okul müdürünün kendisine vermiş olduğu çocukların güvenliğini sağlama görevini yerine getirdiğini, 
....;.....Polikliniğinde temizlikçi olarak çalıştığını, teyzesinin oğlu sanık ...'in polikliniğin muhasebe işlerine baktığını, babası sanık ...'in poliklinikle ilgisinin olmadığını,
.... s.....lıkta; kendisinin .... Eczanesine bıraktığı sağlık karnesinin 5. sayfasındaki sanık Doktor ... tarafından yapıldığı görünen muayeneyi olmadığını, yazılı ilaçları almadığını, sanık Doktorlar ... ve ...'ı tanımadığını, kendilerine hiç muayene olmadığını,
..... ....oğulları müfettişlikte; sağlık karnesinin kaybolduğunu ve bununla ilgili olarak 29.08.2005 tarihinde kayıp ilanı verdiğini, .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve ......... Devlet Hastanesinin Acil Servisinde sanık Doktor ... tarafından kayıp olan sağlık karnesine düzenlenen 09.12.2005 tarihli ve 171379 numaralı reçeteden haberi olmadığını, ......... Devlet Hastanesine muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya gitmediğini, bahse konu reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını ve ilaçların alındığına dair imzanın kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını,
.....; yeşil kartlı olduğunu, 2006 yılının Şubat veya Mart aylarında hastaneye giderken sağlık karnesini kaybettiğini, bu nedenle kaybettiği sağlık karnesine 2006 yılı Mart ayında yazılan ilaçları kullanmadığını, kadın hastalıkları ile ilgili bir rahatsızlığı olmadığını, bu nedenle sanık Doktor ...'e de gidip muayene olmadığını,
İfade etmişlerdir.
Sanık ... müfettişlikte;.....Polikliniğinin resmi olarak kime ait olduğunu bilmediğini ancak hastanede ambulans şoförü olarak çalışan sanık ... ile ......... Devlet Hastanesinde kadın .....m uzmanı olarak çalışan sanık Doktor ...'in.....Polikliniğinin sahibi olduklarının herkes tarafından bilindiğini, polikliniğe her gittiğinde sanık ...'i poliklinikte gördüğünü söylemiştir.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; ......... Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yaptığını, iletişimin tespiti tutanaklarında içeriği belirtilen konuşmaları yaptığını, ancak bu konuşmaların neye ilişkin olduğunu hatırlamadığını, birilerinin gelip kendisine sağlık raporlarını gösterip sağlık raporlarındaki ilaçları yazdırmasını rica etmeleri hâlinde kendisinin de tanıdığı doktorlardan bu ilaçları yazmaları hususunda ricada bulunduğunu, atılı suçları işlemediğini,
Mahkemede ek olarak;.....Polikliniği ile bir ilgisinin olmadığını,.....Polikliniğinde 2 çocuğunun çalıştığını, bu nedenle polikliniğe sık sık uğradığını, 
... s.....lıkta; ......... Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yaptığını,.....Polikliniğinde de hissesi olduğunu, görmediği hiçbir hastaya ilaç yazmadığını, takip ettiği hastaların durumunu bildiğinden bu hastaları ya da heyet raporu olan hastaları görmeden ilaç yazdığını, tanıklar .... ve Haşim İncegöz'ün beyanlarını kabul etmediğini, 09.11.2005 tarihinde ....'ü görmeden sağlık karnesine ilaç yazmadığını, atılı suçları işlemediğini,
Mahkemede; görmeden hasta muayenesi yapmadığını, tanık ....'ü daha önce iki kez muayenehanesine gelmesi nedeniyle tanıdığını, ....'ün kendisinden gerekli durumlarda rapor vermesini istediğini, kendisinin ise ancak yasal olduğu takdirde rapor verebileceğini söylemesi üzerine Sevda'nın bir daha kendisine muayeneye gelmediğini, inceleme dışı sanık Doktor ....'un özel muayenehanesinde muayene ettiği hastaları poliklinikte muayene edilmişler gibi göstermek için hastaların sağlık karnelerini kayıt için polikliniğe gönderdiğini, kendisinin hasta muayene ettiği sırada yanında bulunan kişilerin inceleme dışı sanık Doktor ....'un gönderdiği sağlık karneleri üzerinden hasta kaydı yaparken yanlışlıkla muayene ettiği hastanın ilaçlarını inceleme dışı sanık Doktor ....'un gönderdiği sağlık karnelerinden birine yazdığını, bu durumu fark edince de reçetenin üst nüshasını ilaçların alınmaması için yırttığını, sanık Doktorlar ..., ... ile inceleme dışı sanık Doktor ....'un beyanlarını kabul etmediğini, .... ve ..... isimli kişileri tanımadığını, bizzat muayene ettiği kişilerin sağlık karnesindeki resimlerine bakmadığını, 
... s.....lıkta;.....Polikliniğinde doktor olarak görev yaptığını, düzenli olarak muayene olmayan hastaların karnelerine ilaç yazmadığını, bir tarihte sanık Doktor ...'in gelerek kendisinden elindeki fiyat kupürleri bulunan ilaçları yazmasını rica etmesi üzerine sağlık karnelerindeki reçetelere söz konusu ilaçları yazdığını, karnelerine ilaç yazılan hastaları tanımadığını, 
Mahkemede; suçlamaları kabul etmediğini, sanık Doktor ...'in yakınlarını muayene ettiğini, o dönemde kuş gribi vakası nedeniyle hasta yoğunluğunun fazla olduğunu, muayene etmeden kimseye ilaç yazmadığını, kuş gribi vakasından dolayı gelen hastalar için akciğer filmi istediğini,
... s.....lıkta; atılı suçlamayı kabul etmediğini,.....Polikliniğinde çalıştığını, olaylar çıkmadan önce.....Polikliniğinin ortaklarının sanık Doktorlar ... ve ... olduğunu, mesul müdürlüğünü de sanık ...'un yaptığını, teyzesinin eşi olan sanık ...'in.....Polikliniği ile bir bağlantısının olmadığını, sanık ...'in poliklinikte unuttuğu cep telefonuyla konuştuğunu, diğer görüşmeleri hatırlamadığını, 
Mahkemede;.....Polikliniğinin sahiplerinin sanık Doktorlar ..., ... ve ... olduğunu, sanık ...'in poliklinik ile bağlantısı olup olmadığını bilmediğini,
...;.....Polikliniğinde laborant olarak çalıştığını,.... Eczanesinde çalışan sanık ...'le yaptığı telefon görüşmesinin aralarındaki borç ilişkisine ilişkin olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini, 
Savunmuşlardır.
Sanıklar ..., ... ve ... ile ilgili deliller (Özel ....Sağlık Polikliniği bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
28.12.2015 tarihinde saat 17.21'de sanık ...'ın oğlu inceleme dışı sanık ........ ile Demirkan Mühendislik firmasından Kadir isimli şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; Kadir'in "Cevdet beyle görüşebilir miyim?", ....'ın "Cevdet bey dışarıda kendileri, kim aradı acaba?", Kadir'in "Ben Ankara'dan aradım Demirkan Mühendislikten Kadir", ....'ın "Kadir bey, babam dışarı çıktı, benle de görüşebilirsiniz şeyi, o konu ile ilgili", Kadir'in "şimdi, ruhsatla ilgili daha önceden sizin bir lisansınız varmış...bu lisansı iptal edecek misiniz? yoksa bu lisansı yeniden mi alacaksınız?", ....'ın "bu lisansı yeniden de alabiliriz, iptal de edebiliriz, bak ben şöyle anlatayım Kadir bey, bu lisansı radyoloji uzmanımız burada çalışıyor, onun adına aldık, ....Tıp Merkezi adına aldık, şimdi bu doktor beyle yollarımızı ayırdık, doktor bey ayrılacağından dolayı şimdi yeni polikliniğimizi şirket üzerine geçiriyoruz, bunun için de herhalde yeni ruhsat gerekecek", Kadir'in "haa, isim değişikliği olacak, şimdi bir saniye, isim değişikliği olacak, peki radyoloji doktoru yine şey yapacak değil mi?", ....'ın "yoo, ayrılacak, o da ayrılacak", Kadir'in "ayrılacak da ama, bu alacağınız ikinci ruhsatı kimin adına alacaksınız?", ....'ın "babamın adına alacağız", Kadir'in "babanızın adına alacaksınız ama bir sorumlu 100 miliamper alacaksınız ya bunun için bir radyolog gerekmiyor, bunun için yalnız biliyorsunuz bir röntgen teknikeri diploması gerekiyor en azından", ....'ın "sağlık memurunun radyoloji eğitimi aldığına dair diploması da olmuyor mu?", Kadir'in "yok, şimdi bunu yapmıyorlar...Atom Enerjisi mutlaka bir röntgen teknikeri diplomasını mutlaka arar, arıyor...yarın Atom Enerjisine gideceğim...vereceğiniz evrak var bunları biliyor musunuz? ha bu evrakı hazırlıyor olmanız önemli, siz bunları hazırlarsanız Atom Enerjisinden ruhsat alma, şey buradaki takibini yaparız", ....'ın "anladım okey, o zaman babam gelir gelmez...ben sağlık memuruyum ödemeler ile pek yetkim falan yok, babam geldiği zaman siparişini v...., size adres her türlü işlerini yapsın, siz gelin kurulumunu bir yapın, ruhsat işleri için başvuruya hemen geçelim, beraber yani kurulum bittikten sonra babamla birlikte dön....iz", Kadir'in "tamam, oldu ben kiminle görüştüm?", ....'ın "....ben", Kadir'in "haaa, ....cığım tamam, peki oldu görüşmek üzere sağ olun, iyi günler",
03.01.2006 tarihinde saat 11.00'de sanık ... ile Demirkan Mühendislik firmasından Kadir arasındaki görüşmede; Kadir'in "şimdi ben bu radyoloji teknikeri arkadaşla görüştüm, şimdi onun söylediği şu, şimdi siz Atom Enerjisine bunu gönderirken anladığım kadarıyla ee, bunu şey yapacaksınız, nasıl anlatsam, eee, SSK'lı göstermek durumunda kalacakmışsınız anladığım kadarıyla", Cevdet'in "Ya, tabi SSK'lı göstereceğiz onu da", Kadir'in "hah, onlar da diyorlar ki, 'abi benim primimi nasılsa ödeyecekler bu primi ödesin fazla bir şey istemiyorum' diyor", Cevdet'in "abi şimdi biz primi, bak biz burada doktorlarla çalışıyoruz, hepsi SSK'lıdır, anlatabildim mi abi, onun da adını koyarız, onun da primini öderiz burada", Kadir'in "tamam o da öyle diyor zaten", Cevdet'in "bizim mesela ....Sağlık, ........ şirketi var şirket adına biz mecburen 5-6 tane sigortalımız var", Kadir'in "bunu da ister istemez Atom Enerjisine duyurunca mecburen bunun primlerini ödemek zorunda kalacakmışsınız, dolayısıyla o da diyor ki 'abi primlerimi ödesinler çok şey değil, herhangi bir şey istemiyorum' diyor", Cevdet'in "primlerini öderiz abi, zaten onu sigortalı yapar primlerini öderiz", Kadir'in "hepsi bu, bunun dışında pek bir talebi yok arkadaşımızın", Cevdet'in "olursa da olsun yani sorun değildir de bilelim ismini koyalım", Kadir'in "ha, yok herhangi bir şey yok, o tamamen şöyle diyor 'açıkçası benim primlerimi ödesinler abi' diyor, ondan sonra tamamen işi size bırakıyor, açıkcası 'ister bir şeyler verirler, ister vermezler tamamen onlara bırakıyorum' diyor", Cevdet'in "tamam canım abim", Kadir'in "tamam şimdi ben bu şeyi göndereceğim size proformayı da aksesuarı var mı, yoksa sadece röntgeni mi göndereceğim?", Cevdet'in "sizinle ne konuşmuşsalar onu yazacaksın abi", Kadir'in "yo yo, aksesuar derken yani kasettir, apansördür, banyodur, şeyler var mı? yoksa çıplak hâlde mi", Cevdet'in "hepsini yazın abi", Kadir'in "hepsini yazıp göndereyim, tamam", Cevdet'in "ben şimdi bunu alacağım, ben şimdi bankadan kredi alıyorum biliyor musun?", Kadir'in "anladım, anladım tamam ben şimdi proformayı şey göstereyim sana", Cevdet'in "normal olarak gösterirseniz, zaten yeteri kadar alıyorum da ama proformayı istiyorlar, müdür ile ben çok samimiyim sorun yok", Kadir'in "anladım tamam, ben o zaman proforma faturayı birazdan mail ile göndereceğim size, tamam", Cevdet'in "oldu Atom Enerjisinden neler isteniyor?", Kadir'in "onları da göndereceğim tamam",
24.01.2006 tarihinde saat 10.51'de Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile..... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede; .....'ın "sizin karneler hazır isterseniz gelip alın bekletmeyin",
24.01.2006 tarihinde saat 10.52'de Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .....Eczanesi'den Ramazan isimli kişi arasındaki görüşmede; .....'ın "Halk Eczanesi, kiminle görüşüyorum", Ramazan'ın "ben Ramazan buyurun", .....'ın "ben ....dan arıyorum da ....., sizin karneler hazır da, isterseniz gelip alın bekletmeyin", Ramazan'ın "tamam",
07.02.2006 tarihinde saat 15.32'de Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .....Eczanesinden açık kimlik bilgileri belli olmayan bir şahıs arasındaki telefon görüşmesinde; .....'ın "Ben ....., ....'dan arıyorum da...sizin burda karneleriniz var...onu aldırsanız", şahsın "tamam",
Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .....Eczanesinden sanık ... arasında, 08.02.2006 tarihinde saat 08.46'da gerçekleşen görüşmede; ....'in "ben .... buyurun", .....'ın "Ben ....., .... sizin karneler hazır...gelip alın", ....'in "tamam", .....'ın "bir de hani sen demiştin ya bir karne size getireceğim sevki var da karnesi yoktu...o ne oldu?", ....'in "onu ben şimdi uğrayacağım adama ben birazdan haber veririm size"; 10.02.2006 tarihinde saat 09.54'te gerçekleşen görüşmede; ....'in "benim bir sevkim var. 06.02.2006 sevkim varda, karnesi yoktu işleme koyarsan karneyi birazdan", .....'ın "sevki ben sana gönderdim", ....'in "sevk bende işleme koy tarihi geçmesin sevkin tarihi geçerse benden gider, bugün protokol son saate kadar ayır", .....'ın "8 tane"; 16.02.2006 tarihinde saat 13.11'de gerçekleşen görüşmede ise; ....'in "..... hanım ile görüşecektim", .....'ın "efendim", ....'in "kolay gelsin, bizim bir karnemiz vardı hazır oldu mu", .....'ın "bir bakayım ...., hazır", ....'in "tamam", 
08.02.2006 tarihinde saat 13.40'ta .....Eczanesinden sanık ... ile inceleme dışı sanık .........arasındaki telefon görüşmesinde; .....'ın "Nusret abi sizin burada karneleriniz var ya ....'dan arıyorum ben", ....'in "aldırayım hemen", .....'ın "şey sabahleyin telefon açtım kimse gelmedi...bize kızıyorlar kalmasın diye", ....'in "..... hanım, hemen gönderiyorum",
09.02.2006 tarihinde saat 12.50'de sanıklar ... ile ... arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ....'in ".... sen hangi şeyi istemişsin .....'tan?", ....'in "Sebahat Nazlı var ya onun karnesini getirsin.......'da bekliyorum", ....'in "tamam",
Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .... Eczanesinden sanık ... arasında, 16.02.2006 tarihinde saat 11.25'te gerçekleşen görüşmede; ....'in "14 tarihli yeriniz var mı?", .....'ın "yok", ....'in "var geçenlerde nasıl sana 10 tarihli bir reçete getirdim", .....'ın "var ama ha 16", ....'in "getireyim mi?", .....'ın "16'sı var 16'sına kayıt edelim"; 21.02.2006 tarihinde saat 08.56'da gerçekleşen görüşmede ise; ....'in "..... abla", .....'ın "efendim", ....'in "o dünkü bizim 3-4 tane şey var ya sizde onlar hazır mı? alabiliriz", .....'ın "hazır", ....'in "tamam abla hemen", .....'ın "tamam güle güle",
03.03.2006 tarihinde saat 08.21'de Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık ... İrvül ile .... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede; Hatice'nin "sen karneyi ne yaptın?", ....'in "karne masanın üstündedir", Hatice'nin "defterin altındaymış tamam", ....'in "abla bir z.... onları yazdırırsın tamam",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 14.07.2006 tarihli soruşturma raporunda; Ağrı Sağlık Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Şubesinde mevcut özel poliklinikler dosyaları ile Özel ....Sağlık Polikliniği evrak ve kayıtları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, sanık Doktor ... tarafından 2003 yılı Ağustos ayında kurulan Özel ....Sağlık Polikliniğinin 05.09.2003 tarihinde açılmasının uygun görüldüğü, başlangıçta düzenlenen adi ortaklık sözleşmesine göre sanık Doktor ... ile Doktor ....'in polikliniğe yarı yarıya ortak oldukları, 05.12.2005 tarihli adi ortaklık sözleşmesinde ise sanık Doktor ...'nun % 35, sanık Doktor ...'in % 30, Doktor ....'in ise % 35 oranında hisse ile polikliniğe ortak olduklarının belirtildiği, 08.03.2003 tarihinde mesul müdürlüğe atanan sanık Doktor ...'in 02.01.2006 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne vermiş olduğu ....çesi ile mesul müdürlüğü sanık Doktor ...'na bıraktığını bildirdiği, Ağrı Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sanık Doktor ...'nun Özel ....Sağlık Polikliniğinde tıp doktoru olarak çalışabileceğine dair 02.01.2006 tarihli personel çalışma izin belgesi ile aynı tarihli mesul müdürlük belgesi düzenlendiği, ... tarafından sanık ...'ın adı geçen poliklinikte sağlık memuru ve sekreter olarak çalışabilmesi için bila tarihli personel çalışma izin belgelerinin tanzim edildiği, 06.10.2004 tarihinde sanık Doktor ...'in % 30 oranındaki hissesinden % 3'ünün sanık ... tarafından satın alındığı, 2005 yılına ait poliklinik defterlerindeki tüm kaşelerin sanık Doktor ...'e, 2006 yılına ait poliklinik defterlerindeki tüm kaşelerin ise sanık Doktor ...'na ait oldukları belirtilerek polikliniğe müracaat eden, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bağlı hak sahipleri ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının sağlık karneleri ve sevk kâğıtlarına, hastaların bilgileri dışında tahlil, tetkik yapılmış ve röntgen filmi çekilmiş gibi işlem yapılarak poliklinik adına fatura tanzim edilip haksız kazanç t.... edilmek suretiyle Hazine zararına sebebiyet verildiği, yasal olarak poliklinik açamayacak olan sanık ...'ın Özel ....Sağlık Polikliniğinin asıl sahibi olduğu ve ismini gizlediği yönünde kanaatlere yer verildiği,
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 06.02.2007 tarihli raporda; br kısmı ......... İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, bir kısmı okullarda ya da yatılı ilköğretim bölge okullarında (YİBO) görevli öğretmen, memur ya da yardımcı personel olan, hak sahipleri........... kendilerinin ya da bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının 2005 yılı içerisinde gittikleri Özel ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ... tarafından muayene edildikleri veya ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildikleri, hak sahiplerinin kendilerine gösterilen sevk evrakı eklerinde bulunan epikriz raporlarında yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik, enjeksiyon, film ya da grafi çekim işlemlerinin ya yapılmadığını ya da yapılan işlemlerin sayısının fazla gösterildiğini beyan ettikleri, düzenlenen epikriz raporu ve diğer belgelerde hak sahipleri ve yakınlarının gerek muayene edilmeleri gerekse ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri hâllerinde her seferinde tıbbi tahlil ve tetkikler yapıldığının belirtildiği, yine ......... Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından çok sayıda öğrenci için Özel ....Sağlık Polikliniği tarafından tedavi gider evrakı düzenlendiği, bu öğrencilerin de sanık Doktor ... tarafından muayene ya da başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildikleri, muayene edilen bütün öğrencilere hemen her seferinde iki veya üç ayrı teşhis konularak bütün tetkik ve tahliller yapılmış gibi gösterildiği, düzenlenen belgelere göre röntgen filmi çekilmemiş hiçbir öğrencinin bulunmadığı, başka sağlık kuruluşuna sevk edilen öğrencilere de sevk işlemi haricinde tetkik ve tahlillerin yapılmış gibi gösterildiği belirtilerek yapılmayan işlemler için ücret tahakkuk ettirildiği yönünde açıklamaların yer aldığı,
Anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
"Özel ....Sağlık Polikliniği" başlığı altında, Emekli Sandığına tabi hastalar için düzenlenen 1.526 adet sevk evrakının incelendiği, bu sevklerin 1.481 adedinin (....10 kez, ..... 38 kez, .... 4 kez, .... .....2 kez, ....7 kez, ..... 3 kez, .. ... 3 kez, .... .... 4 kez vb.) sanık Doktor ..., 45 adedinin (.....vb.) sanık Doktor ... tarafından yapıldığı, kurum zararının 43.830,13 TL olduğu,
Yine sanık Doktor ...'in düzenlediği;
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Emekli Sandığına tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 89,77 TL,
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 33 adet (Emekli Sandığı'na tabi hastalar.... ....'in sağlık karnesine 14, ...'in sağlık karnesine 13, M. ....'in sağlık karnesine 6 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 2.888,27 TL,
Ürün Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .....'un sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 59,64 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 7 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 725,25 TL,
Halk Eczanesi tarafından fatura edilen 3 adet (Emekli Sandığına tabi hastalar .... ....'un sağlık karnesine 1, .....'un sağlık karnesine 2 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 205,28 TL,
....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 115 TL,
Olduğu belirtilmiştir.
Dosyada mevcut, Özel ....Sağlık Polikliniği tarafından fatura edilen;
a) Hak sahibi ....adına düzenlenmiş, 01.09.2005 tarihli ve 446 kayıt numaralı sanık Doktor ... imzalı sevk kâğıdı ekinde bulunup sanık Doktor ... imzalı Özel ....Sağlık Polikliniği Tahlil ve İstem Belgesi başlıklı belgede hematokrit, lökosit sayımı, gaitada amip-giardia aranması ve düz karın grafisi ve iki yönlü mukayeseli eklem grafisi çekim işlemlerinin yapılmasının istendiği, aynı tarihli Özel ....Polikliniği Tahlil ve Tetkik Sonuç Belgesi başlıklı belgede hematokrit, lökosit sayımı, gaitada amip-giardia aranması ve düz karın grafisi ve iki yönlü mukayeseli eklem grafisi çekim işlemlerinin yapıldığının belirtildiği, yine sanık Doktor ... imzalı Özel ....Sağlık Polikliniği Epikriz başlıklı belgede adı geçen işlemlerin fiyatlandırıldığı,
b) Hak sahibi .....adına düzenlenmiş, 09.02.2006 tarihli ve 822 kayıt numaralı sanık Doktor ... imzalı sevk kâğıdı ekinde bulunup sanık Doktor ... imzalı Özel ....Sağlık Polikliniği Tahlil ve İstem Belgesi başlıklı belgede idrar mikrospokipi, strip ile idrar tetkiki, hemogram işlemleri ile akciğer grafisi ve iki yönlü mukayeseli.... grafisi çekim işlemlerinin yapılmasının istendiği, aynı tarihli Özel ....Polikliniği Tahlil ve Tetkik Sonuç Belgesi başlıklı belgede hemogram, idrar mikroskopisi, strip ile idrar tetkiki, glukoz ölçümü ve iki yönlü akciğer grafisi ve iki yönlü mukayeseli eklem grafisi çekim işlemlerinin yapıldığının belirtildiği, yine sanık Doktor ... imzalı Özel ....Sağlık Polikliniği Epikriz başlıklı belgede adı geçen işlemlerin fiyatlandırıldığı,
Anlaşılmaktadır.
Tanıklardan;
....müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde 7 kez Özel ....Sağlık Polikliniğine sevk aldığını, gidişinin sadece muayene amaçlı olduğunu, sadece 2005 yılı Mart ayı içerisinde iki kez kan tahlili verdiğini, bunun dışında kan, idrar, gaita tahlilleri yapılmadığı gibi röntgen çekimi de yapılmadığını, 2005 yılı içerisinde hamile olduğunu, sevk kâğıtları ekinde bulunan epikriz raporlarındaki yapılmış gibi gösterilen tetkiklerin doğru olmadığını,
Sevda Sayı müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde 6 kez Özel ....Sağlık Polikliniğine muayene amaçlı gittiğini, gittiği her seferde "hemen bir kanını alalım" diyerek kanını aldıklarını ancak idrar tahlili ile röntgen çekimi işlemlerinin yapılmadığını, kendisine gösterilen epikriz raporlarındaki kan tahlili haricindeki işlemlerin yapılmadığı hâlde yapılmış gibi gösterildiğini,
Mazlume Yegül müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde 5 kez Özel ....Sağlık Polikliniğine muayene amaçlı gittiğini, burada kan ve idrar tahlili ile röntgen çekimi işlemlerinin yapılmadığını, kendisine gösterilen sevk kâğıdı ekindeki epikriz raporunda yapılmış gibi gösterilen işlemlerin hiçbirisinin yapılmadığını, 
Ramazan Gövez müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde Özel ....Sağlık Polikliniğine toplam 6 kez muayene amaçlı gittiğini, kan ve idrar tahlilleri ile röntgen çekimi işlemlerinin yapılmadığını, sevk kâğıtlarının ekinde yapılmış gibi gösterilen tetkiklerin doğru olmadığını, 
Songül Erbet müfettişlikte ve s.....lıkta; Özel ....Sağlık Polikliniğine ilaç yazdırmak için gittiğini, bir kez muayene olup ultrason çektirdiğini, kan ve idrar tahlili yaptırdığını, röntgen ve EKG çektirmediğini, ilaç yazdırmaya gittiğinde yapılmayan bazı tetkik ve tahlillerin Emekli Sandığına fatura edildiğini, 
Hanifi Ballıkaya s.....lıkta; 23.01.2006 tarihinde Özel ....Sağlık Polikliniğine gittiğini, sanık Doktor ... tarafından muayene edildiğini, muayene sonucunda yalnızca ilaç yazıldığını, düzenlenen faturada görünen hematokrit, lökosiz sayımı, glukoz, idrar mikroskopisi, idrar tetkiki, akciğer grafisi, düz karın grafisi işlemlerinin yapılmadığını, 
Sebahat Topaloğlu s.....lıkta; 06.02.2006 ve 17.02.2006 tarihlerinde Özel ....Sağlık Polikliniğine giderek sanık Doktor ... tarafından muayene edildiğini, ilk gittiğinde idrar ve kan tahlili işlemlerinin yapıldığını ancak fatura edilen EKG çekim işl....in yapılmadığını, ikinci gidişinde ise fatura edilen tahlil ya da film ve grafi çekim işlemlerinden hiçbirinin yapılmadığını, 
Hayati Uçar s.....lıkta; polis memuru olduğunu, 22.06.2006 tarihinde Özel ....Sağlık Polikliniğine giderek sanık Doktor ...'na muayene olduğunu, muayeneden sonra sadece ilaç yazıldığını, adına tanzim edilen faturada gösterilen hemogram, idrar mikroskopisi, idrar ve glukoz tahlilleri ile akciğer ve düz karın grafilerinin çekim işlemlerinin yapılmadığını, 
Elif Turan s.....lıkta; ......... Devlet Hastanesinde hemşire olduğunu, 06.02.2006 ve 14.02.2006 tarihlerinde Özel ....Sağlık Polikliniğine giderek sanık Doktor ...'na muayene olduğunu ve Iğdır'daki bir hastaneye sevk edildiğini, adına tanzim edilen faturalarda gösterilen hemogram, idrar mikrospokisi, idrar ve glukoz tahlilleri ile IM enjeksiyon işl....in, yine akciğer ve eklem grafileri çekim işlemlerinin yapılmadığını,
Sungur Dölek s.....lıkta; ......... Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, 17.02.2006 tarihinde kızı Teslime'yi sevk amaçlı olarak Özel ....Sağlık Polikliniğine götürdüğünü, çocuğunun muayene edilmeden Iğdır iline sevk işl....in yapıldığını, faturada gösterilen hemogram, idrar mikroskopisi ve idrar tetkiki işlemleri ile karın ve akciğer grafisi çekim işlemlerinin yapılmadığını,
Bayram Gökçen s.....lıkta; polis memuru olduğunu, oğlu ....'ı 28.02.2006 tarihinde sevk almak suretiyle Özel ....Sağlık Polikliniğine götürdüğünü, sanık Doktor ...'nun oğlunu muayene edip ilaç yazdığını, faturada gösterilen hemogram, idrar mikroskopisi, idrar tetkiki ve glükoz ölçümü işlemlerinin yapılmadığını, akciğer ve eklem grafilerinin çekilmediğini, IM enjeksiyon işl....in yapılmadığını,
Fikret Bayraktar s.....lıkta; 19.01.2005 ve 22.02.2005 tarihlerinde Özel ....Sağlık Polikliniğine gittiğini, sanık Doktor ... tarafından muayene edildiğini, muayene sonucunda sadece ilaç yazıldığını, 19.01.2005 tarihli muayenesine ilişkin faturada yer alan AST, ALT, BUN, hematokrit, lökosit sayımı, glukoz, akciğer grafisi, eklem grafisi işlemleri ile 22.01.2005 tarihli muayenesine ilişkin faturada yer alan ALT, AST, BUN, hematokrit ve lökosit sayımı işlemlerinin yapılmadığını, 
Zaide Tayfur müfettişlikte; 2006 yılı içerisinde Özel ....Sağlık Polikliniğine muayene için gitmediğini, ilaç yazdırmadığını ve tahlil-tetkik yaptırmadığını, röntgen çektirmediğini, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 17.01.2006 tarihli reçetede yazılı ilaçları almadığını, kızı ..... ile oğlu .... ....'un da hiçbir zaman Özel ....Sağlık Polikliniğine gitmediğini, sanık Doktor ... tarafından kızı Göknur adına düzenlenen 28.10.2004, 27.08.2004, 30.08.2005 tarihli reçeteler ile oğlu .... Can adına düzenlenen 18.11.2004 tarihli reçetelerdeki ilaçları almadıklarını, önceki yıllarda Özel ....Sağlık Polikliniğine gittiğini ancak röntgen ve EKG çektirmediğini, yalnızca kan ve idrar tahlili yaptırdığını, reçetelerdeki imzaların kendilerine veya akrabalarına ait olmadığını, eczacıların bazen ilaçların eczanede olmadığını ve depodan geleceği söyleyerek sağlık karnelerini birkaç saatliğine eczanede tuttuklarını, bu esnada haberleri olmadan sağlık karnelerinin kullanılmış olabileceğini,
Mahkemede; çocuklarını zaman zaman Özel ....Sağlık Polikliniğine götürdüğünü, poliklinikte çocuklarına sadece ilaç yazıldığını, hiçbir zaman tahlil, tetkik yapılmadığını, film ve grafi çekilmediğini, 
Ali Yıldızbaş s.....lıkta; ......... Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını, kızı Busenur'u 13.02.2006 ve 22.02.2006 tarihlerinde tedavi amaçlı olarak Özel ....Sağlık Polikliniğine götürdüğünü, kızının sanık Doktor ... tarafından muayene edildiğini, faturalarda gösterilen eklem grafisi ve mukayeseli röntgen çekimi işlemlerinin yapılmadığını,
Mahkemede ek olarak; çocuğunu ilk götürdüğünde sadece muayene edilip ilaç yazıldığını, sonradan eklem grafisi ve film çekilmiş gibi gösterildiğini öğrendiğini, ikinci kez gittiklerinde bir kez kan tahlili yapılıp bir kez de film çekildiğini, bunun dışında ne kendisinin ne de eşinin filminin çekilmediğini, s.....lıktaki ifadesinin doğru olduğunu, 
.....s.....lıkta ve mahkemede; 09.02.2006 tarihinde Özel ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ... tarafından muayene edildiğini, kan ve idrar tahlillerinin yapılıp akciğer grafisinin çekildiğini, ancak fatura edilen eklem grafisi çekim işl....in yapılmadığını, 30.01.2006 ve 15.02.2006 tarihlerinde de kızı..... Hamzadayı'nın aynı poliklinikte sanık Doktor ... tarafından muayene edildiği, fatura edilen işlemlerden sadece akciğer grafisi çekim işl....in yapıldığını, glukoz, hemogram ve idrar tahlilleri ile idrar mikroskopisi ve eklem grafisi çekim işlemlerinin yapılmadığını, 
....e Durgut s.....lıkta; 20.02.2006 tarihinde Özel ....Sağlık Polikliniğine gittiğini, sanık Doktor ... tarafından muayene edilerek Iğdır'daki bir hastaneye sevk edildiğini, Özel ....Sağlık Polikliniği tarafından adına tanzim edilen faturada belirtilen, hemogram, itrar tetkiki ve idrar mikroskopisi işlemlerinin yapılmadığını,
Mahkemede; s.....lıktaki beyanının doğru olduğunu, başka bir zamanda Özel ....Sağlık Polikliniğine gitmediğini,
..... mahkemede; Özel ....Sağlık Polikliniğine baş ağrısı ya da bademcik rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez gittiğini, sadece muayene olduğunu ve kendisine ilaç yazıldığını, herhangi bir tahlil ya da tetkik yapılmadığını, film ve grafi çekilmediğini,
Bayram Göneş; YİBO'da öğrenci olduğunu, o dönemde yüzünde sivilce çıktığını, diğer arkadaşları ile birlikte öğretmenlerinin nezaretinde Özel ....Sağlık Polikliniğine gittiklerini, genelde 8-10 kişilik gruplar halinde gittiklerini, doktorun kendisini muayene edip ilaç yazdığını, herhangi bir tahlil yapılmadığını, film ya da grafi çekilmediğini, kendisinin Özel ....Polikliniğine bir kez gittiğini,
Faime Tayfur; YİBO'da öğrenci olduğunu, mide rahatsızlığı geçirdiğinden Özel ....Sağlık Polikliniğine öğretmenlerinin nezaretinde arkadaşlarıyla birlikte gittiğini, kendisini muayene eden doktorun ilaç yazdığını, kendisine herhangi bir tahlil yapılmadığını, film ya da grafi çekilmediğini, adı geçen polikliniğe bir veya iki kez gittiğini,
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanıklardan;
...... müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde kendisi, eşi ve çocuklarının toplam 15 kez Özel ....Sağlık Polikliniğine genellikle sevk amaçlı gittiklerini, kendisine ve eşine kan, idrar ve gaita tahlilleri ya da röntgen çekimi işlemi yapılmadığını, kendisine gösterilen epikriz raporlarında yapılmış gibi gösterilen tetkiklerin çoğunun yapılmadığını,
Hikmet Kızılkaya müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde kendisinin 5 kez, eşi .....'in 10 kez, kızı Azra Mizgin'in de 7 kez sevk alarak Özel ....Sağlık Polikliniğine muayene amaçlı gittiklerini, kendisine gösterilen sevk evrakı ekinde bulunan epikrizlerde gösterilen idrar ve kan tahlillerinin yapıldığını ancak kendisinin, eşinin ya da kızının röntgenlerinin çekilmediğini, 
Alpaslan Keklik müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde Özel ....Sağlık Polikliniğine 10 kez muayene amaçlı gittiğini, bu muayenelerinden beşinde kendisine gösterilen sevk kağıtları ve epikriz raporlarında yer alan kan ve idrar tahlillerinin yapıldığını, diğer beş muayenesinde ise sadece ilaç yazıldığını, herhangi bir kan ve idrar tahlili yapılmadığı gibi röntgen filmi de çekilmediğini,

..... müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde Özel ....Sağlık Polikiliniğine kendisinin 13, eşinin 12, çocuklarının da 13 kez muayene amaçlı gittiklerini, kendilerine hemen her seferinde kan tahlili ile ikişer kez idrar tahlili yapıldığını, çocuklarına birer kez de akciğer filmi çekildiğini, bunların haricinde yapıldığı bildirilen tahlil ve tetkiklerin doğru olmayıp abartılı olduğunu, 
Seval Sert müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde muayene amaçlı olarak 11 kez Özel ....Sağlık Polikliniğine sevk aldığını, kan ve idrar tahlili, gaita tetkiki ve röntgen çekimi işlemlerinin yapılmadığını, kendisine gösterilen sevk kâğıdı ekindeki epikriz raporunda yapılmış gibi gösterilen işlemlerin hiçbirisinin yapılmadığını, 
...... müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde Özel ....Sağlık Polikliniğine kendisinin 10 kez, eşinin 3 kez, çocuklarının da 15 kez gittiklerini, polikliniğe gitme amaçlarının çoğunun başka hastanelere sevk olduğunu, diğer hastanelere sevk edildikleri zamanlarda herhangi bir tahlil yapılmadığını, muayene amaçlı geldiklerinde de sadece muayene olup ilaçlarını aldıklarını, kendisine ve eşine hiçbir şekilde kan, idrar ve gaita tahlilleri yapılmadığı gibi röntgen çekimi de yapılmadığını, kendisine gösterilen sevk evrakı ekinde bulunan epikrizlerde gösterilen işlemlerin çok fazla abartılı olduğunu, yapılmamış bir çok tahlil ve röntgen çekim işlemlerinin yapılmış gibi gösterildiğini,
Fatma Kaya müfettişlikte; 2005 yılı içerisinde Özel ....Sağlık Polikliniğine 11 kez muayene amaçlı gittiğini, çok sayıda kan tahlili ile iki kez idrar tahlili yapıldığını, üç kez de eklem grafisi çekildiğini, kendisine gösterilen sevk kağıtları ekinde bulunan epikriz raporlarında yer alan tetkiklerin abartıldığını, belirtildiği kadar fazla röntgen filmi çekilmediğini,
Aysel Çiftçi s.....lıkta; Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda (YİBO) öğretmen olarak görev yaptığını, 2005 yılı içerisinde 14 kez Özel ....Sağlık Polikliniğine gittiğini, poliklinikte kendisine bir veya iki kez kan tahlili yapıldığını, başkaca hiçbir tetkik yapılmadığını, 
.... .... müfettişlikte; ilaçlarını....., ....ve .... Eczanelerinden t.... ettiğini, eczacıların ilaçları verdikten sonra sağlık karnesini aldıklarını, kendisine gösterilen reçetelerden haberinin olmadığını, bu ilaçları alıp kullanmadığını, ......... 1 ve 2 Nolu Sağlık Ocakları ile Özel ....Sağlık Polikliniğine hiç gitmediğini,
S.....lıkta; sağlık karnesinde yer alan 27.04.2004, 14.09.2004, 29.10.2004, 26.11.2014, 07.01.2005, 14.02.2005, 11.03.2005 ve 12.04.2005 tarihlerinde ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ...'e, 18.08.2005 ve 26.09.2005 tarihlerinde ....Sağlık Polikliniğinde, yine 06.02.2006 tarihinde ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ...'na tedavi olduğunu gösterir kayıtların doğru olmadığını, sanık Doktor ...'i tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, ....Sağlık Polikiliniğine tedavi olmak için hiç gitmediğini, sağlık karnesini..... Eczanesinde bıraktığını,
Mahkemede; daha önceki ifadelerini kabul etmediğini, sanık Doktorlar ... ve ...'nu tanımadığını ama bu doktorlara muayene olmuş olabileceğini, önceki ifadesini verdiği sırada kendisine baskı yapılmadığını ancak korktuğundan o şekilde beyanda bulunduğunu,
İfade etmişlerdir.
Sanık ... s.....lıkta; 2004 yılı başında ....Sağlık Polikliniğini arkadaşı Doktor .... ile birlikte açtıklarını, sanık ... ile sanık Doktor ...'e de % 25'er hisse verdiklerini, yaklaşık 2,5 ay boyunca hastanın o günkü rahatsızlığına göre yapılmaması gereken tahlilleri yapıp faturaları şişirdiklerini, bunu yapmadıklarında sanık ...'ın hoşnutsuzluk gösterip işlerine karıştığını ve "hastalara tahlil yaptıralım" dediğini, kendisinin 2,5 ay bu şekilde çalıştıktan sonra hissesini sanık Doktor ...'e devrettiğini, Doktor ....'in de hissesini sanık Doktor ...'e devrettiğini,
Sanık ...; 2006 yılının Ocak ayından önce Özel ....Sağlık Polikliniğini çalıştırdığını, 2006 yılının Ocak ayında polikliniği çalıştırmayı bırakarak sanık ...'a vekalet verdiğini, usulsüz hiçbir işlem yapmadığını, hastaların bilgisi dışında tahlil ve tetkik yapmadığını, röntgen filmi çekmediğini,
Sanık ... s.....lıkta; atılı suçla işlemediğini, 02.01.2006 tarihinden itibaren Özel ....Sağlık Polikliniğinde çalıştığını, tahlil ya da film çekimi işlemlerini yaptırmadan bunları kurumlara fatura etmediklerini, kurumlara gönderilen faturaların altındaki imzalar ile Özel ....Tıp Polikiliniği tahlil ve tetkik istem belgesi altındaki imzaların kendisine ait olduğunu, 
Sulh ceza mahkemesinde; yaklaşık 2 aydır çalıştığı Özel ....Sağlık Polikliniğinde soyadını bilmediği Doktor Hakan'ın rahatsızlığı nedeni ile mesul müdürlük görevini de üstlendiğini, hastalarının hiç birine tahlil yapmadan ya da gerekli film ve grafileri çekmeden teşhisini koymadığını, teşhis yapmadan da reçete yazmadığını,
Mahkemede ek olarak; kendisini sanık ...'ın işe aldığını, Özel ....Sağlık Polikiliniğinin sahibinin kim olduğunu bilmediğini, polikliniğe alınacak röntgen, kan ve ultrason cihazı alımı için görüşme yaptığı ...'ın kendisine "bu cihazları alalım" dediğini, Özel ....Sağlık Polikliniğinde yapılan tetkik ve tahlillerden dolayı ekstra bir kazancının olmadığını,
Sanık ... s.....lıkta; ......... Verem Savaş Dispanserinde sağlık memuru olarak görev yaparken 2000 yılında emekli olduğunu ve ......... Devlet Hastanesi karşısına bir sağlık kabini açtığını, sanık Doktorlar ... ve ... ile Doktor ....'e söz konusu sağlık kabinini devrettiğini, Doktor ....'in askere gittikten sonra dönmediğini ve hissesini sanık Doktor ...'e devrettiğini, sanık Doktor ...'nun da 3 ay kadar çalıştıktan sonra hissesini sanık Doktor ...'e devrettiğini, sanık Doktor ...'nın da 10-15 gün kadar bahse konu poliklinikte çalıştığını, 09.03.2006 tarihine kadar poliklinikte çalışan sanık Doktor ...'in 2006 yılının Ocak ayına kadar mesul müdürlük görevini de yaptığını, 2006 yılının ocak ayında mesul müdürlük görevini sanık Doktor ...'na devrettiğini, kendisinin de Özel ....Sağlık Polikliniğinin sekreteri olduğunu, Demirkan Mühendislikten Kadir isimli kişi ile 03.02.2006 tarihinde yaptığı görüşmenin de bu görevinden kaynaklandığını, polikliniğin ihtiyacı olan malzemeler için adı geçen şahısla görüştüğünü, poliklinikte muayene olan hastalara yapılan işlemlerin faturalandırılmasında herhangi bir dahlinin olmadığını, poliklinikten yapılan faturalandırma nedeniyle devletin zarara uğratılmasından dolayı polikliniğin ortağı olmadığı için hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, hak sahiplerinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, faturalandırılan işlemlerin fazlasıyla yapıldığını, sanık Doktor Abdullah Doğrunun ifadelerini ve atılı suçlamaları kabul etmediğini, 
Mahkemede; sanık Doktorlar ... ve ...'nun ifadelerini kabul etmediğini belirterek Özel ....Sağlık Polikliniğinde sekreter olarak çalıştığını, bu polikliniğin ortağı veya sahibi olmadığını, 
Savunmuşlardır.
Sanıklar ..., ... ve ... ile ilgili deliller (.....Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
.....Eczanesinden sanık ... ile sanık Doktor ...'ın;
21.12.2005 tarihinde saat 11.16'daki görüşmede; Mücahit'in "abi ekmekleri gidip alayım evden",'in "he he", Mücahit'in "tamam abi ellerinden öperim",'in "hadi görüşürüz", aynı tarihte saat 15.08'deki telefon görüşmesinde ise; Mücahit'in "abi sana akşam şey yapacaz, biraz enjektör yirmi beş tane gönderecem, a bi de benle senin konuştuğumuz var ya",'in "he he", Mücahit'in "mani mani",'in "tamam görüşürüz",
05.01.2006 tarihinde saat 10.47'deki görüşmede; Mücahit'in "poliklinikte misin abi",'in "he poliklinikteyim eve birisini göndersene baba ya", Mücahit'in "tamamdır abi", 
16.01.2006 tarihinde saat 19.14'teki görüşmede;'in "Mevlüt bizim eve uğrayın diyo, he çocuklar uğrasın", Mücahit'in "şimdi mi, getirsinler mi",'in "he he", Mücahit'in "kaç tane hocam",'in "ne kadar şey oldu", Mücahit'in "tamam",
01.02.2006 tarihinde saat 18.44'teki telefon görüşmesinde;'in "abican yarın gel tamam mı, yarın sabah", Mücahit'in "he hocam ben geldim kimse evde yoktu bitane şey vardı bırakacaktım eve",'in "sonra tamam hadi görüşürüz",
06.02.2006 tarihinde saat 17.18'deki görüşmede; Mücahit'in "sana bir işim düşmüş",'in "he söyle emret", Mücahit'in "ben sana 25 kilo pirinç sana gönderiyorum, torununu da onunla gönderiyorum sana, onları hallet",'in "tamam caney, tamam kardeşim", 
Şeklinde konuşmalarının olduğu, 
Sanık ...'in sanık ...'a;
21.12.2005 tarihinde saat 12.21'de; "hocam akşama yirmi adet ekmek eve götürecem saygılar",
05.01.2006 tarihinde saat 09.52'de; "Hocam ekmekler hazır mı gidip alayım mı?", 
16.01.2006 tarihinde saat 09.40'ta; "Hocam saygılar bugün eve ekmek bırakayım mı bıraksam da kaç tane bırakayım",
23.01.2006 tarihinde saat 14.34'te; "hocam kusura bakmayın akşama nakitle beraber kaç tane ekmek bırakayım",
27.01.2006 tarihinde saat 17.50, 19.51 ve 22.20'de, yine 28.01.2006 tarihinde saat 00.21, 06.22, 08.33, 10.34, 12.45, 14.45, 15.10 ve 16.11'de; "Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum akşama eve bi şey bırakayım mı",
01.02.2006 tarihinde saat 13.46'da; "Hocam saygılar kusura bakmayın rahatsız ediyorum eve gideyim mi", 
02.02.2006 tarihinde saat 11.25'te "Hocam, özür dilerim rahatsız ediyorum eve gideyim mi",
04.02.2006 tarihinde saat 15.47, 17.15, 19.16, 21.16 ve 23.18'de, yine 05.02.2006 tarihinde saat 01.18'de; "hocam özür dilerim rahatsız ediyorum ne zaman eve gideyim saygılar",
08.02.2006 tarihinde saat 11.12'de; "Hocam, özür dilerim rahatsız ediyorum malzemeler hazır mıydı, gidip alalım mı, Mücahit",
Şeklinde mesajlar gönderdiği,
Yine sanıklar Mücahit ile arasında;
17.01.2006 tarihinde saat 14.43'te; Mücahit'in "Hocam saygılar eve gideyim mi", 'in "Hayır yazamadım daha", Mücahit'in "Tamam hocam, saygılar yarın giderim artık",
31.01.2006 tarihinde saat 12.58'de; Mücahit'in "hocam kusura bakma rahatsız ediyorum eve gideyim mi",'in "yarın",
06.02.2006 tarihinde saat 09.31'de; Mücahit'in "Hocam özür dilerim rahatsız ediyorum hazırsa eve gideyim mi",'in "Evet" 
Şeklinde karşılıklı olarak mesajlaştıkları,
Anlaşılmaktadır.
Emekli Sandığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 17.10.2006 tarihli soruşturma raporunda; 2004-2005 yıllarında Emekli Sandığı sağlık yardımından faydalanan inceleme dışı sanık ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 adet reçete (bu reçetelerden 4 adedini sanık Doktor ..., 14 adedini sanık Doktor ..., 1 adedini sanık Diş Hekimi ..., 13 adedini sanık Doktor ..., 5 adedini sanık Doktor ... düzenlemiş olup ... adına düzenlenen son reçetenin tarihi 23.12.2005'tir), .... adına 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 adet reçete (bu reçetelerden 5 adedini sanık Doktor ..., 3 adedini sanık Doktor ..., 2 adedini sanık Diş Hekimi ..., 14 adedini sanık Doktor ..., 9 adedini sanık Doktor ..., 4 adedini Sanık Doktor ... düzenlemiş olup .... adına düzenlenen son reçetenin tarihi 13.12.2005'tir), M. .... adına 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete (bu reçetelerden 2 adedini sanık Doktor ..., 14 adedini sanık Doktor ..., 6 adedini sanık Doktor ..., 6 adedini sanık Doktor ... düzenlemiş olup M. .... adına düzenlenen son reçetenin tarihi 23.10.2005'tir) bedelleri toplamı olan 9.050,94 TL'nin .....Eczanesince Emekli Sandığından tahsil edildiği, ...'in ifadesinde belirttiği hususlar dikkate alınarak bahse konu reçetelerin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletildiği belirtilerek düzenlenen raporda, ..., .... ve ....'in sağlık karnelerine kısa zaman aralıkları ile değişik enfeksiyonlar için antibiyotik ilaçlar reçete edildiği, ... ve ....'e hipertansiyon tanısıyla antihipertansif ilaçlar yazıldığı, bir kişinin bu kısa zaman dilimlerinde bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesinin ve sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, hak sahibinin belirttiği rahatsızlıklar ile reçetelerde bildirilen tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu yönünde kanaat bildirildiği ifade edilmiştir.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; ".....Eczanesi" başlığı altında 161 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 12 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta .....'in sağlık karnesine 1 adet; Emekli Sandığı'na tabi hastalar ....'in sağlık karnesine 5, ...'in sağlık karnesine 4, M. ....'in sağlık karnesine 2 adet) sanık Doktor ...'ın, 31 adedini (Emekli Sandığına tabi hastalar ... ve M. ....'in sağlık karnelerine 14'er, ....'in sağlık karnesine 3 adet) sanık doktor ...'ın, 4 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hastalar ... ve M. ....'in sağlık karnelerine 2'şer adet) Doktor M. Savaşkan Olcaysu'nun, 1 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta M. ....'in sağlık karnesine) inceleme dışı sanık Doktor Resul Yılmaz'ın, 3 adedini (Emekli Sandığına tabi hastalar ....'in sağlık karnesine 2, ...'in sağlık karnesine 1 adet) sanık Diş Hekimi ...'ın, 1 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) inceleme dışı sanık Doktor Eylem İnce'nin, 33 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hastalar.... Demir'in sağlık karnesine 14, ...'in sağlık karnesine 13, M. ....'in sağlık karnesine 6 adet) sanık Doktor ...'in, 30 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar ...'ın sağlık karnesine 11, ....'ın sağlık karnesine 10 adet; Emekli Sandığı'na tabi hasta ....'in sağlık karnesine 9 adet) sanık Doktor ...'in, 38 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar Necati Kaya,........., M. Sıddık Hanevdeloğulları, Hüseyin Koca, Elif Koca, ....., ... ve.... Çavdarcı'nın sağlık karnelerine 1'er, Hatice Çelik, ve ....'ın sağlık karnelerine 2'şer,.....ve Miyase Karahan'ın sağlık karnelerine 3'er, .... Tunç'un sağlık karnesine 4 adet; Emekli Sandığı'na tabi hastalar ....'in sağlık karnesine 4, ...'in sağlık karnesine 5, M. ....'in karnesine 6 adet; Yeşil kartlı hasta ...'in sağlık karnesine 1 adet) sanık Doktor ...'nun, 1 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta M. ....'in sağlık karnesine) sanık Doktor ...'nın düzenledikleri, bahse konu 161 adet reçeteden dolayı kurumlar zararının 14.209,46 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
.... ... müfettişlikte; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve .... Sağlık Ocağı tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 13.10.2005 tarihli ve 137 protokol numaralı reçetenin ne şekilde düzenlendiğini bilmediğini, bahse konu reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, reçeteyi düzenleyen sanık Doktor ...'yu şahsen tanımadığını, reçetedeki imzaların kendilerine ait olmadığını, 
Memet Tunç müfettişlikte; ilaçlarını genellikle .....Eczanesinden aldıklarını, oğlu ....'in sağlık karnesine bronşit teşhisiyle düzenlenen 16.08.2005 tarihli ve 4061 protokol numaralı, 23.08.2005 tarihli ve 4493 protokol numaralı, 29.08.2005 tarihli ve 4828 protokol numaralı, yine 07.09.2005 tarihli ve 5165 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçları kullandığını hatırlamadığını, bu reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, reçetelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını,
.... Çelik müfettişlikte; kızı Hatice'nin sağır ve dilsiz olup aynı zamanda sara hastası olduğunu, kızının sağlık karnesine düzenlenen 08.12.2008 tarihli ve 833 protokol numaralı, yine 29.11.2005 tarihli ve 833 protokol numaralı reçetelerin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bahse konu reçetelerde yazılı ilaçları almadıklarını, reçetelerin nasıl düzenlendiğini de bilmediğini, ilaçlarını genellikle .....Eczanesinden aldıklarını, ilaç bulunmadığı ya da elektriklerin kesik olduğu bazı zamanlarda sağlık karnelerini eczanede bırakmalarını söylediklerini ancak bir sahtecilik yapacaklarını düşünmediklerini,
........ müfettişlikte; .... Sağlık Ocağında eşi.........'ın sağlık karnesine düzenlenen 20.12.2005 tarihli ve 1109 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, bahse konu ilaçları kullanmadıklarını, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, ilaçlarını rastgele eczanelerden aldıklarını, .....Eczanesinden de ilaç aldıklarını, eşinin karnesini .....Eczanesine bırakıp bırakmadığını bilmediğini,
..... müfettişlikte; .... Sağlık Ocağında sanık Doktor ... tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 30.11.2005 tarihli ve 732 protokol numaralı, eşi ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 30.11.2005 tarihli ve 849 porotokol numaralı reçeteler hakkında bilgisinin olmadığını, anılan tarihlerde .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, bahse konu reçetelerdeki ilaçları kendilerinin almadıklarını, ilaçlarını genelde .....Eczanesinden aldıklarını, elektrik olmadığı zamanlarda ya da ilaç bulunmadığı gerekçesiyle sağlık karnelerinin birkaç saatliğine ya da gün aşırı eczanede kaldığının olduğunu, 
.... Kaya müfettişlikte; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve .... Sağlık Ocağında oğlu Necati Kaya'nın sağlık karnesine düzenlenen 26.10.2005 tarihli ve 354 protokol numaralı reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, reçetede yazılı ilaçları .....Eczanesinden almadıklarını,
....müfettişlikte; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendi sağlık karnesine düzenlenen 28.03.2005 tarihli ve 3975 protokol numaralı, 27.04.2005 tarihli ve 1280 protokol numaralı, 09.05.2005 tarihli ve 6417 protokol numaralı, 25.10.2005 tarihli ve 344 protokol numaralı, yine 11.11.2005 tarihli ve 590 protokol numaralı reçetelerde yazılı hipertansiyon, sinüzit ve bronşit hastalıklarının kendisinde mevcut olmadığını ve ilaçları almadığını, söz konusu reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
Alaattin Çavdarcı müfettişlikte; oğlu.... Çavdarcı'da epilepsi hastalığının olmadığını, .....Eczanesi tarafından fatura edilen, oğlu....'ın sağlık karnesine düzenlenmiş 22.06.2005 tarihli ve 1452 protokol numaralı reçetede yer alan ilacı kullanmadığını, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediklerini, 
Beyan etmişlerdir.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; .....Eczanesinin ....'na ait olduğunu, kendisinin .....Eczanesinde 2 yıldır çalıştığını ve sürekli eczanenin başında olduğunu, bazen Erzurum'a gidip ilaç depolarından ilaç getirdiğini, aile dostu olan sanık Doktor ...'ın eczanenin nöbetçi olduğu bazı gecelerde eczaneye ziyarete geldiğini,'in eşinin rahatsız olduğu zamanlarda evinin ihtiyacını kendisinin karşıladığını, suç işlemediğini,
Mahkemede; sadece sanık Doktor ... ile telefon görüşmelerinin ve mesajlaşmalarının olduğunu, sanık Doktor ...'ın annesinin şeker hastası olduğunu, eşinin de rahatsızlıklarının bulunduğunu, bu nedenden şeker hastalarının yiyebileceği ekmek gibi ihtiyaçları sanık ...'e götürdüğünü, görüşmelerin ve mesajlaşmaların buna ilişkin olduğunu, 
...; .....Eczanesinin sahibinin .... olduğunu, eczanenin açıldığı 2001 yılından itibaren kendisinin de eczanede kalfa olarak çalıştığını, eczacının kendisine genel vekaletname verdiğini, eczane sahibinin olmadığı zamanlarda eczane adına verilen senetleri kendisinin imzaladığını, eczanenin isminin kendi ismiyle aynı olmasının tesadüf olduğunu, ....'nun son zamanlarda rahatsızlığı nedeniyle ilçe dışındaki doktorlara gitmek zorunda kaldığını, kardeşi Mücahit'in 2004 yılından itibaren eczanede temizlik işçisi olarak çalıştığını, doktorlarla sağlık karneleri ile ilgili görüşmelerinin karnelerdeki birtakım eksikliklerin paraf ettirilmesi ya da tamamlanması için yapıldığını, suçsuz olduğunu,
...; kendisinde kalp rahatsızlığı ve brusella hastalığı olduğunu, çoğunlukla muayene olmak için ....Sağlık Polikliniğine gittiğini, eşi....'da da mide rahatsızlığı olduğunu, hiçbir eczaneye ya da polikliniğe sağlık karnelerini bırakmadıklarını, reçeteler arkasındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, .....Eczanesi sahipleri ile aşiret bağlantısı nedeniyle uzaktan akrabalığının olduğunu, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanıklar ... ve ... ile ilgili deliller (.... Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
02.02.2006 tarihinde saat 13.23'te .....Eczanesi'nden sanık ... ile .... Eczanesi'nden sanık ... arasındaki görüşmede; Ercan'ın "...240 milyon gönder senin karnelerini alayım", ....'in "240 vallahi yoktur, 150 milyonum var...150 göndereyim üstünü sen tamamla...ben şimdi 150 milyon ....'e verip gönderiyorum", Ercan'ın "abi 240 gönder...senin karnelerin kalsın bana ne", ....'in "...ben şimdi ....i gönderiyorum gelsin alsın", Ercan'ın "karnelerin yirmidokuz buçuk gün kaldı...hatırlıyor musun 60-70 taneydi...senin karnelerin az kalmış benim başıma iş açmıştı...yaklaşık 40 tane hazırlayayım mı", ....'in "evet..ben de 40 tane hazırlayayayım" şeklinde konuştukları, konuşmanın devamında .....Eczanesi'nden ....'in telefonla konuşmaya başladığı, Ercan'ın "240 milyon al...gel karneleri alalım...parayı eksik getirirsen karneleri eksik alırız",
14.02.2006 tarihinde saat 14.43'te Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık.... Özbay ile .... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede;....'nın "ben.... karnem hazır mı?", ....'in "isim nedir",....'nın "Gülay ve Melek Özbay", ....'in "kayıtları çok zor alınıyor yarın ben bu kayıtları alayım sana göndereyim",....'nın "nasıl kayıtlar alınıyor?", ....'in "bu protokol numaraları var ya",....'nın "yarın eğer şey olursa ben geleyim bir borcu yarıya indireceğim",
16.02.2006 tarihinde saat 11.25'te Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede; ....'in "14 tarihli yeriniz var mı?", .....'ın "yok", ....'in "var geçenlerde nasıl sana 10 tarihli bir reçete getirdim", .....'ın "var ama ha 16", ....'in "getireyim mi?", .....'ın "16'sı var 16'sına kayıt edelim",
20.02.2006 tarihinde saat 10.39'da .... Eczanesinden arayan kim olduğu belli olmayan şahıs ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; şahsın "akşam yolladığım serumlar gelmedi ha",'in "abi doğrudur mesajı almadın galiba yanlışlık olmuş, ben başka bir arkadaşın serumlarını takmışım, onu akşama halledeceğim tamam", şahsın "tamam abi görüşürüz",
21.02.2006 tarihinde saat 08.56'da ....Tıp Polikliniğinden inceleme dışı sanık .........ile .... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede; ....'in "..... abla", .....'ın "efendim", ....'in "o dünkü bizim 3-4 tane şey var ya sizde onlar hazır mı alabiliriz", .....'ın "hazır", ....'in "tamam abla hemen", .....'ın "tamam güle güle",
23.02.2006 tarihinde saat 17.06'da .... Eczanesinden sanık ... ile .....Eczanesinden sanık ... arasında geçen görüşmede; ....'in "ben o on torbayı getireyim mi", ....'in "getir getir", ....'in "tamam hoşçakal",
24.02.2006 tarihinde saat 11.19'da .... Eczanesinden sanık ... ile .....Eczanesinden .... isimli şahıs arasındaki görüşmede; ....'in "biz dün biraz emanet Nusret'e vermiştik,.... var içinde, o bizimkidir, demek ki adam gelmiş onu istiyor", ....'in "bıraktığımız yer sahibinin namaza gitmesi nedeniyle kapalı",
28.02.2006 tarihinde saat 14.33'te .... Eczanesinden sanık ... ile kim olduğu belli olmayan bir kişi arasındaki görüşmede; ....'in "karneyi gönderdim...50 kâğıt düştüm", şahsın "niye öyle ucuz Salih abi", ....'in "şimdi Ercan burda olmadığı için...biz değişik şeylere gönderiyoruz onlar da çok az yazıyorlar", şahsın "50 değildi vallah fazladır, ben baktım ilaçlara", ....'in "bak soruştur eğer fazla ise", şahsın "Salih abi sabah sizden dün Desefin almıştım ya, onları gönderdim", ....'in "ben 25 milyon geri iade kestim", şahsın "niye 25 dün 40'a vermiştim", ....'in "üç tane değildi, ben sana dört tane vermiştim...ayıp ediyorsun ha", şahsın "onu da 75 düştün şu an değil mi", ....'in "şu anda 75 düştüm", şahsın "tamam, ben bir karne daha vereyim", ....'in "senin için her daim kapımız açıktır", şahsın "sana sonra uğrayacağım",
03.03.2006 tarihinde saat 08.21'de Özel ....Sağlık Polikliniğinden inceleme dışı sanık ... İrvül ile .... Eczanesinden sanık ... arasındaki görüşmede; Hatice'nin "sen karneyi ne yaptın?", ....'in "karne masanın üstündedir", Hatice'nin "defterin altındaymış tamam", ....'in "abla bir z.... onları yazdırırsın tamam",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; sanık ...'ın ika....de; fiyat kupürleri çıkarılmış 65 adet ilacın, fiyat kupürleri çıkarılmamış 633 adet ilacın, fiyat kupürleri çıkarılmış 1.094 adet boş ilaç kutusunun, 6.250 adet kutusu olmayan toz ve ampul şişenin, muhtelif ilaçlara ait 8.200 adet ilaç fiyat kupürünün, sanık Doktor ...'ın ika....de de inceleme dışı sanıklar ..... ve ...'in sağlık karnelerinin ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; ".... Eczanesi" başlığı altında 22 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 14 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar .... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er,.... Tanrıkulu'nun sağlık karnesine 5, .....'ın sağlık karnesine 3 adet; Yeşil kartlı hastalar ... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er, .....'ın sağlık karnesine 2 adet) sanık Doktor ...'ın, 1 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'in, 4 adedini (Yeşil kartlı hastalar ... ve Hatun Boydak'ın sağlık karnelerine 2'şer adet) sanık Doktor ...'in, 3 adedini (Yeşil kartlı hastalar ...'in sağlık karnesine 1, .....'ın sağlık karnesine 2 adet) sanık Doktor ...'nun düzenledikleri, bahse konu 22 adet reçeteden dolayı kurumlar zararının 1.795,78 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
.... müfettişlikte; sağlık karnelerinin çeşitli nedenlerden dolayı eczanede kaldığı zamanların olduğunu, kızı Neslihan ile diğer çocuklarında mide rahatsızlığı olmadığını, oğlu Rıdvan'ın da akne tedavisi ile ilgili ilaç kullanmadığını, .... Eczanesi tarafından fatura edilen sanık Doktor ... tarafından, kızı .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 24.01.2005 tarihli ve 977 protokol numaralı, 23.03.2005 tarihli ve 1269 protokol numaralı, 12.09.2005 tarihli ve 3614 protokol numaralı, oğlu .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 23.02.2005 tarihli ve 1234 protokol numaralı, yine oğlu ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 10.02.2005 tarihli ve 2065 protokol numaralı reçetelerde yazılı ilaçlarnı kendileri tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendilerine ya da yakınlarına ait olmadığını, 
Mahkemede; genellikle .... Eczanesinden alışveriş yaptığını, ilaçların olmadığı bazı zamanlarda sağlık karnelerini 1-2 saatliğine eczaneye bıraktığını, müfettişlikte verdiği ifadeyi kabul etmediğini,
Yaşar Tanrıkulu müfettişlikte; sağlık karnelerinin bazen 1-2 saatliğine eczanede kaldığını, kendisinde hipertansiyon rahatsızlığının bulunmadığını, .... Eczanesi tarafından fatura edilen, sanık Doktor ... tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen ve hipertansiyon ilacı yazılı olan 08.12.2005 tarihli ve 2204 protokol numaralı reçetedeki ilaçları kendisini yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları kullanmadığını, ayrıca muayene olmak ya da ilaç yazdırmak için ......... 2 Nolu Sağlık Ocağına hiç gitmediğini, bu nedenle .... Eczanesi tarafından fatura edilen, ......... 2 Nolu Sağlık Ocağı doktoru tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenmiş 11.02.2005 tarihli ve 2123 numaralı, 19.04.2005 tarihli ve 2633 protokol numaralı, 23.05.2005 tarihli ve 1279 protokol numaralı reçetelerin de kendisi tarafından yazdırılmadığını, reçetelerin arkasındaki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını, 
..... s.....lıkta; ......... Devlet Hastanesi acil servisine gidip muayene olduktan sonra sağlık karnesine yazılı ilaçları almak için .... Eczanesine gittiğini, ilaçlarını aldıktan sonra sağlık karnesini eczanede unuttuğunu, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, sağlık ocağında da hiç muayene olmadığını, yeşil kart sağlık karnesinin sanık Doktor ...'da ne aradığını bilmediğini,
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanıklardan;
...; ....Eczanesine bıraktığı, daha sonra da kaybolduğu söylenen sağlık karnesinde 11. sayfadan sonra yer alan bütün muayenelerinin sahte olduğunu ve gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini, sanık Doktorlar ... ve ...'i tanımadığını,
Keriman Duman s.....lıkta; .... Eczanesinde işçi olarak çalıştığını, günlük gelen evrakın kaydını yaparak eczane sahibi sanık ...'a teslim ettiğini,
Halime Özbey s.....lıkta; ilaçlarını aldıktan sonra yeşil kart sağlık karnesini .... Eczanesinde unuttuğunu, sanık Doktor ...'ı tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, 2 Nolu Sağlık Ocağına da hiç gitmediğini,
.....; yaklaşık 2 yıl önce kırılan ayağının tedavisi için sürekli doktora geldiğini, en son ......... Devlet Hastanesi acil servisine ayağındaki, midesindeki ve böbreklerindeki sorunlar nedeniyle başvurduğunu, kendisine yazılan ilaçları almak için hastanenin karşısında bulunan .... Eczanesine gittiğini, ilaçlarını aldığını, .... Eczanesinden kendisine "karneni buraya bırak, yarın gelir alırsın" dediklerini, kendisinin de sağlık karnesini .... Eczanesine bıraktığını, ertesi gün gittiğinde eczanenin kapalı olduğunu, sağlık karnesini alamadığını, sanık Doktorlar ... ve ...'ı tanımadığını, ......... Devlet Hastanesinde bayan bir doktora muayene olmadığı gibi sağlık ocağında da hiç muayene olmadığını, 
.... .... müfettişlikte; gazi olduğunu, ayağından engelli olması nedeniyle sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçları....., ....ve .... Eczanelerinden t.... ettiğini, eczacıların ilaçları verdikten sonra sağlık karnesini aldıklarını, kendisine gösterilen reçetelerden haberinin olmadığını, bu ilaçları alıp kullanmadığını, ......... 1 ve 2 Nolu Sağlık Ocakları ile Özel ....Sağlık Polikliniğine hiç gitmediğini,
S.....lıkta; sanık ...'in eskiden medikal firma işlettiğini, sonrasında doktorlar ile birlikte poliklinik açtığını, sağlık karnesinde yer alan 27.04.2004, 14.09.2004, 29.10.2004, 26.11.2014, 07.01.2005, 14.02.2005, 11.03.2005 ve 12.04.2005 tarihlerinde ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ...'e, 11.10.2004 tarihinde sanık Diş Hekimi ...'a, 18.08.2005 ve 26.09.2005 tarihlerinde ....Sağlık Polikliniğinde, yine 06.02.2006 tarihinde ....Sağlık Polikliniğinde sanık Doktor ...'na tedavi olduğunu gösterir kayıtların doğru olmadığını, sanık Doktor ...'i tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, ....Sağlık Polikliniğine tedavi olmak için hiç gitmediğini, sağlık karnesini..... Eczanesinde bıraktığını,
Mahkemede; daha önceki ifadelerini kabul etmediğini, ilaçlarını..... Eczanesinden aldığını, sağlık karnesini eczaneye hiç bırakmadığını, sanık Doktorlar ..., ..., ... ve İhap Avvad'ı tanımadığını ama bu doktorlara muayene olmuş olabileceğini, önceki ifadesini verdiği sırada kendisine baskı yapılmadığını ancak korktuğundan o şekilde beyanda bulunduğunu,
İfade etmişlerdir.
Sanıklardan;
...; atılı suçları işlemediğini, .... Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, eczanenin gerçek sahibinin.... olduğunu, .... ile yaptığı telefon görüşmesinde alkollü olduğunu, argo konuşmalar yaptığını, 
... s.....lıkta; .... Eczanesinde işçi olarak çalıştığını, eczanenin sahibinin sanık ... olduğunu, İstanbul'da ikamet eden eczacı....’nın vefat ettiğini, patronlarının talimatlarını yerine getirmek zorunda olduğunu, evinde ele geçirilen ilaç fiyat kupürleri ile ilaçları eczacı....'nın talimatıyla evinde sakladığını, suçsuz olduğunu, 
Mahkemede farklı olarak; .... Eczanesinin....'ya ait olduğunu,....'nın eczanenin işlemlerini yürütmesi için sanık ...'a vekaletname verdiğini, 
Savunmuşlardır.
Sanık ... ile ilgili deliller (Halk Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
03.01.2006 tarihinde saat 10.48'de sanık Doktor ... ile .... .... adına kayıtlı telefonu kullanan .... Ülgen arasındaki görüşmede; ....'in "Ben doktor ....", ....'in "Ben .... abiyi şeye götüreceğim karakola", ....'in "ben oradan yeni çıktım da bu Desepine 40 tane yakalanmış ya, şimdi o şey ....diyor o....'ınkidir", ....'in "Yaşar kim", ....'in "Yaşar Boz...., o bence orada çalışan var ya onu hemen bulun, ben onun ismini vereceğim acilen onu bulun diyor, onu siz bulun onun reçetesini düzenleyelim yani", ....'in "Desepin mi", ....'in "he Desepin 40 tane yakalanmış ya", ....'in "tamam ha tamam", ....'in "tamam onu bulursan hallederiz başka diğerleri bir fazla bir şey tutmuyor, görüşürüz", ....'in "tamam abi",
03.01.2006 tarihinde saat 11.03'te 2 Nolu Sağlık Ocağından sanık Doktor ... ile.....Eczanesinden inceleme dışı sanık ....... arasındaki telefon görüşmesinde; ....'in "Yaa, şey ....dedi ki 2-3 tane Nervium...Eee, 2-3 tane Luminaletten...onu Savaşkan'dan yahut diğer doktorlardan muhtelif zamanlarda yazdırsın dedi hemen....2-3 tane hepsinden yakalananlardan 2-3 tane...2-3 tane reçete yazacan...Nervium 5 mg., Luminalatten tabletten yine 2-3 tane ayrı ayrı yaz...Yeşil reçete, başka bi tane daha vardı neydi yaa, ya orda sizin elinizde bulunanlardan 2-3 tane böyle dışarda doktorlardan bir eski tarihli yazdır tamam mı", ....'ın "Tamam hocam...oldu hocam",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
01.01.2006 tarihli iş yeri, ev arama, zapt etme ve yakalama tutanağına göre;.....Eczanesinde, muhtelif ilaçlara ait 810 adet ilaç fiyat kupürü ile fiyat kupürü çıkarılmış 59 ilacın ele geçirildiği,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre;.....Eczanesinde, muhtelif ilaçlara ait 21 adet ilaç fiyat kupürü ile fiyat kupürü çıkarılmış 20 adet ilacın ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 07.02.2007/2 (AĞRI) sayılı raporunda; sigortalı .... .... adına .... Sağlık Ocağında sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 10.10.2005 tarihli ve 756 protokol numaralı reçetenin, sigortalı muayene edilmeden düzenlendiği, sigortalının tedavisine dayanmayan bu reçetenin İl Müdürlüğüne fatura edilerek kurum zararına sebebiyet verildiği, 
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda ise; "Halk Eczanesi" başlığı altında 18 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 1 adedini (SSK'na tabi hasta ....e ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'ın, 2 adedini Yeşil kartlı hasta M. ........'ın sağlık karnesine) sanık Diş Hekimi ...'nun, 2 adedini (SSK'na tabi hastalar.... İldirin Kaya ve ....'nın sağlık karnelerine 1'er adet) sanık Doktor ...'in, 3 adedini (Emekli Sandığına tabi hastalar .... ....'un sağlık karnesine 1, .....'un sağlık karnesine 2 adet) sanık Doktor ...'in, 2 adedini (SSK'na tabi hasta.... İldirin Kaya'nın sağlık karnesine 1 adet; Yeşil kartı hasta Hanım Yavuz'un karnesine 1 adet) sanık Doktor ...'in, 8 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta .... ....'in sağlık karnesine 1 adet; SSK'na tabi hastalar ....ve....'ın sağlık karnelerine 1'er, ....e ....'ın sağlık karnesine 3 adet; Yeşil kartlı hasta M. ........'ın sağlık karnesine 2 adet) sanık Doktor ...'nun düzenledikleri, bahse konu 18 adet reçeteden dolayı kurumların zararının 1.178,63 TL olduğu,
Belirtilmiştir.
Tanıklardan;
Zaide Tayfur müfettişlikte; 2006 yılı içerisinde Özel ....Polikliniğine muayene için gitmediğini, ilaç yazdırmadığını ve tahlil-tetkik yaptırmadığını, röntgen çektirmediğini, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 17.01.2006 tarihli reçetede yazılı ilaçları almadığını, kızı ..... ile oğlu .... ....'un da hiçbir zaman Özel ....Polikliniğine gitmediğini, sanık Doktor ... tarafından kızı Göknur adına düzenlenen 28.10.2004, 27.08.2004, 30.08.2005 tarihli reçeteler ile oğlu .... Can adına düzenlenen 18.11.2004 tarihli reçetelerdeki ilaçları almadıklarını, önceki yıllarda Özel ....Polikliniğine gittiğini ancak röntgen ve EKG çektirmediğini, yalnızca kan ve idrar tahlili yaptırdığını, reçetelerdeki imzaların kendilerine veya akrabalarına ait olmadığını, eczacıların bazen ilaçların eczanede olmadığını ve depodan geleceği söyleyerek sağlık karnelerini birkaç saatliğine eczanede tuttuklarını, bu esnada haberleri olmadan sağlık karnelerinin kullanılmış olabileceğini,
.... .... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 10.10.2005 tarihli ve 756 protokol numaralı reçeteyi kendisinin yazdırmadığını, bu reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, reçetedeki imzanın kendisine ait olmadığını, ilaçlarını farklı eczanelerden aldığını,.....Eczanesinden de ilaç aldığını, sağlık karnesinin kısa süreli olarak eczanelerde kaldığını,
....müfettişlikte;.....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 11.07.2005 tarihli ve 2221 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 01.08.2005 tarihli ve 5016 protokol numaralı,..... Eczanesince fatura edilen yine kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 13.06.2005 tarihli ve 7822 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 29.11.2005 tarihli ve 8713 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 03.01.2006 tarihli ve 21 protokol numaralı reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını, mide ile ilgili rahatsızlığının olmadığını, bu reçetelerde yazılı ilaçları almadığını, eşi Fazile .....'da mide rahatsızlığı olduğunu, belki ilaçları eşi için alıp kendi sağlık karnesine yazdırmış olabileceğini,
Musa .... müfettişlikte;.....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.06.2005 tarihli ve 5016 protokol numaralı, 20.06.2005 tarihli ve 5454 protokol numaralı, 06.12.2005 tarihli ve bila protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.07.2005 tarihli ve 2065 protokol numaralı, 09.08.2005 tarihli ve 3751 protokol numaralı reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ya da aile bireylerine ait olmadığını, kutuları kendisine gösterilen Sefazol 1 gr ampul isimli ilaç veya benzerinden iki kereye mahsus olmak üzere 6 veya 8'er adet kullandığını ancak 38 adet kullanmadığını, kendisine.....Eczanesinden bu kadar ilaç verilmediğini, yine.....Eczanesi tarafından fatura edilen, eşi ....e ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.07.2005 tarihli ve 2045 protokol numaralı, 08.08.2005 tarihli ve 3593 protokol numaralı, 20.09.2005 tarihli ve 5451 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.06.2005 tarihli ve 5017 protokol numaralı, 06.12.2005 tarihli ve 2100 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 27.10.2005 tarihli ve 6856 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen doktorları hatırlamadıklarını, eşinin muayene olduğu doktorları da ismen bilmediğini, eşinin kendisine kutusu kendisine gösterilen Sefazol IM 1 gr ampul isimli ilacı kullanmadığını, bu ilacın.....Eczanesinden kendilerine verilmediğini,
Mahkemede; rahatsızlandığında ......... Devlet Hastanesine ya da sağlık ocaklarından birine gittiğini, ilaçlarını.....Eczanesinden aldıklarını, reçetelerdeki tüm ilaçları alıp kullandığını, hangi doktorlara muayene olduğunu hatırlamadığını, müfettişin ifadesini alırken bağırıp çağırdığını ancak bir yönlendirmesinin olmadığını, müfettişteki ifadesini okumadan imzaladığı için kabul etmediğini, 
Fatma İldirin Kaya müfettişlikte; ilaçlarını genellikle.....Eczanesinden aldığını,.....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine 18.04.2005 tarihli ve 2815 protokol numaralı reçeteyi düzenleyen sanık Doktor ...'i tanımadığını, 14.12.2005 tarihli ve 174611 protokol numaralı reçeteyi düzenleyen sanık Doktor ...'e hiç muayene olmadığını, kendisine kutuları gösterilen Cefamezin 1000 mg (18.04.2005 tarihli ve 2815 protokol numaralı reçetede yazılı) ve Degastrol 30 mg (14.12.2005 tarihli ve 174611 protokol numaralı reçetede yazılı) kapsül isimli ilaçları hiç kullanmadığını ve eczaneden almadığını,
Mahkemede; 2005-2006 yıllarında ....Sağlık Polikliniğine hiç gitmediğini, kendisi, eşi ve çocuklarının Devlet Hastanesinde muayene olduklarını, ilaçlarını.....ve..... Eczanelerinden aldıklarını, sağlık karnesini genellikle eczanelerde bırakmamakla birlikte ilacın olmadığı zamanlarda bir günlüğüne eczaneye bırakıp ertesi gün geri aldığını, sağlık karnesine eczanede kaldığı zamanlarda yazdırdığı ilaçlar dışında farklı ilaç yazıldığını görmediğini, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu ancak sanık Doktor ... ile diğer doktorlara muayene olduğunu, bahse konu reçetelerde yazılı tüm ilaçları kullandığını, müfettişlikte ifadesi hızlı şeklide alındığından müfettişlikte farklı beyanda bulunmuş olabileceğini, şimdiki ifadesinin doğru olduğunu,
Beyan etmişlerdir.
Sanık ... müfettişlikte; kendisine gösterilen sigortalı .... ....'in sağlık karnesine yazılmış 10.10.2005 tarihli ve 756 protokol numaralı reçetenin .... Sağlık Ocağında görev yaptığı döneme ait olduğunu, reçeteleri .... Sağlık Ocağında düzenlenen sigortalıların bu sağlık ocağına gitmedikleri yönündeki iddiaları kabul etmediğini, hastayı görmeden reçete yazmadığını ifade etmiştir.
Sanık ... s.....lıkta; amcası olan ....'ın sahibi olduğu.....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, amcasının rahatsızlığı nedeniyle eczaneyi fiilen kendisinin işlettiğini, eczanede bulunan ilaç fiyat kupürlerinin eczanenin nöbetçi olduğu gecelerde ya da hafta sonlarında rahatsızlığı sebebiyle gelen hastalara verilen ilaçlara ait olduğunu, bu ilaçların fiyat kupürlerinin daha sonra reçeteye yazdırılmak üzere alındığını, İran uyruklu kişilerle ilaç satımı hususunda birkaç kez konuştuğunu ve onlara bir kez ilaç sattığını, ........'un eczanede çalıştığını, ....'ın sanık Doktor ...'le yaptığı konuşmanın içeriğini bilmediğini, 
Mahkemede; suçlamaları kabul etmediğini, sanık Doktor ... ile gözaltında kaldığı sırada eczanedeki yeşil ve kırmızı reçetelerin emniyete götürülmesi hususunda telefon görüşmesi yaptığını, sanık Doktor ...’in konuyu yanlış anladığını,
Savunmuştur.
Sanıklar ... ve ... ile ilgili deliller (.... Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
15.01.2006 tarihinde saat 12.02'de .... Eczanesinden sanık ...'ın.....Polikliniğinden inceleme dışı sanık .......'le yaptığı görüşmede; ....'ın ".... bir tane pratisyen doktor vardı, biraz bize yazacaktı", ....'ın "tamam .... gel buraya", ....'ın "bir beş tane ayarla he", ....'ın "tamam sen gel buraya burada onu hallederiz", 
23.02.2006 tarihinde saat 10.13'te sanık ... ile inceleme dışı sanık ... Yalçın arasındaki görüşmede; ....'ın "ya ben şimdi başlıyorum bunlara...doksan küsür var herhalde",'in "tamam üç güne ya da dört güne yayılacak", ....'ın "bugüne vermemiz mi lazım hepsini",'in "yok bugüne değil salı gününe, çarşamba gününe", ....'ın "anladım anladım, bunları nasıl yerleştireceğiz",'in "sen ortalama yüzelli bir poliklinik şeklinde ayarla üç günü tamam mı?", ....'ın "yok bunları ne zaman, bugün iade edeceğiz",'in "bugün iade edeceğiz, büyük bir kısmını öyle diyeyim ....'u mesela mutlaka dağıtarak bitir", ....'ın "tamam",'in "tamam mı, diğerini de .....midir nedir o da", ....'ın "bir de burada üç tane var, dört tane değil",'in "dördüncü herhalde evdedir, sen üçünü yap dağıt aradaki boşlukları diğerlerini halledelim tamam"
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; .... Eczanesinde, muhtelif ilaçlara ait 27 adet ilaç fiyat kupürünün, sanık Doktor ...'ın ikâ....de inceleme dışı sanık ....'ın sağlık karnesinin ele geçirildiği,
....'ün sağlık karnesinin 4. sayfasına ve ....'ın sağlık karnesinin 5. sayfasına düzenlenmiş reçetelerin sağlık karnesinde kalan suretlerinin dosya içerisinde mevcut olduğu, ....'ün sağlık karnesine düzenlenen reçetenin tarihinin 09.11.2005, protokol numarasının 153409, sağlık kurumunun D.D.H. (......... Devlet Hastanesi) olduğu, Opr. Dr. ...'in kaşesinin basılı olup kaşe üzerinin imzalı olduğu, teşhis bölümü ile ilaçların yazılı olduğu, ....'ın sağlık karnesine düzenlenen reçetede tarihin, protokol numarasının ve sağlık kurumunun adının olmadığını, Opr. Dr. ...'in kaşesinin basılı olup kaşe üzerinin imzalı olduğu, teşhis bölümü ile ilaçların yazılı olduğu, 
Anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; ".... Eczanesi" başlığı altında 2 adet reçetenin incelendiği, bu reçeteleri (Emekli Sandığı'na tabi hasta ....'ün sağlık karnesine 1 adet; Yeşil kartlı hasta ....'ın sağlık karnesine 1 adet) sanık Doktor ...'in düzenlediği, bahse konu 2 adet reçeteden dolayı kurum zararının 198,41 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanık .... s.....lıkta; 09.11.2005 günü inceleme dışı sanık Doktor ....'a muayene olduktan sonra ilaçlarını hazırlamaları ve protokol kaydını yaptırmaları için sağlık karnelerini .... Eczanesine bıraktıklarını, döndüklerinde sağlık karnelerine sanık Doktor ... tarafından da dört kalem ilaç yazıldığını fark ettiklerini, eczanede kalfa olarak çalışan sanık ...'e bu durumu sorduklarında kendilerine bir yanlışlık olabileceğini söylediğini beyan etmiştir.
İnceleme dışı sanıklardan;
.... s.....lıkta; en son Iğdır'da muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için .........'taki .... Eczanesine gittiğini, eczanede sıra olduğunu, bir çalışanın "sağlık karneni bırak, biz işlemlerini yaparız" diyerek ilaçlarını verdiğini, kendisinin de sağlık karnesini eczaneye bıraktığını, sağlık karnesinin 5. sayfasındaki sanık Doktor ... tarafından yapıldığı görünen muayeneyi olmadığını, yazılı ilaçları almadığını, sanık Doktorlar ... ve ...'ı tanımadığını, kendilerine hiç muayene olmadığını,
.... s.....lıkta; ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak çalıştığını, izinde olan sanık Doktor ...'ın 20.02.2006 tarihinde kendisinin ve yakınlarının .....ve .... Eczanelerinden ilaç alıp kullandıklarını söyleyip içlerinde kaşesiz ve imzasız reçeteler bulunan 45-50 tane sağlık karnesini kendisine bıraktığını ve karne içlerinde bırakılmış müsvedde reçetelerde yazılı ilaçları kendisinden sağlık karnelerine yazmasını istediğini, kendisinin de yaklaşık 5 adedi evinde, diğerleri de sağlık ocağındaki odasında olmak üzere yaklaşık 25 sağlık karnesine reçete yazdığını, kalan 25 sağlık karnesini sanık Doktor ...'a iade ettiğini, yazdığı sağlık karnelerinin yeşil kart, Bağ-Kur ve SSK güvencesine sahip kişilerin karneleri olduğunu, 23.02.2006 tarihinde saat 10.13'te ... ile iletişimin tespiti tutanağında yer alan görüşmeyi yaptığını, görüşme içeriğini kabul ettiğini,
İfade etmişlerdir.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; .... Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, eczane sahibinin .... olduğunu, sürekli müşterisi olan ....'in acil durumlarda ya da sevk kâğıdı çıkaramadığı zamanlarda ....'ın aldığı ilaçların fiyat kupürlerini kendisinde tutarak ilaçları ....'a teslim ettiğini, ....'ın ilaçları yazdırmasından sonra da kendisinin bahse konu ilaçları ilgili kuruma fatura ettiğini, 15.01.2006 tarihinde .... ile aralarında geçen görüşmede ....'ın kendisine borçlarını ödeyeceğini ve borç karşılığı kupürlerin 5 adedi geçmemesini söylediğini, daha sonra .... ile görüşmediğini,
Mahkemede; .... Eczanesi açıldığı zaman 22 yaşında olduğunu, o yaşta birisinin .... Eczanesine ortak olabilecek maddi güce sahip olamayacağını, suçlamaları kabul etmediğini, önceki ifadelerinin doğru olduğunu, ilaç fiyat kupürünün sadece bir kez ilgili kuruma fatura edilebileceğini, bu nedenle zarar verme ihtimalinin bulunmadığını,
...; .... Gümrük Kapısında kantar görevlisi olarak çalıştığını, okul arkadaşı olan sanık ...’ın çalıştığı .... Eczanesine arada sırada gittiğini, 09.11.2005 tarihinde .... Eczanesinde bulunduğu sırada daha önceden tanıdığı .... Haşim İncegöz ile eşi ....’ü gördüğünü, ....'ün sağlık karnesini kendisine verdiklerini ve kadın .....m polikliniğine götürerek işlemlerini yaptırmasını istediklerini, kendisinin de kadın .....m polikliniğine gittiğini, ....’ün sağlık karnesini hemşireye verdiğini, hemşirenin de sağlık karnesini verdiği sanık Doktor ...'in ....'ün sağlık karnesine ilaçları yazdığını, sağlık karnesini daha sonra getirip verdiği .... Haşim İncegöz'ün yanlış ilaçların yazıldığını söylemesi üzerine sağlık karnesini tekrar sanık Doktor ...'e götürdüğünü, sanık Doktor ...'in de reçeteyi yırtarak sağlık karnesini kendisine verdiğini, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanıklar ..., ... ve ... ile ilgili deliller (.... Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
Sanık ...'ın sanık Doktor ...'a; 
13.12.2005 tarihinde saat 16.13'te "abi eve ekmek bırakılsın mı", 
14.12.2005 tarihinde saat 15.51'de "abi eve ekmek lazım mı"
Şeklinde SMS(kısa mesaj)'ler gönderdiği,
.....Eczanesinden sanık ... (..... İsmailoğulları adına kayıtlı GSM hattı üzerinden) ile sanık ...'in;
01.03.2006 tarihinde saat 15.59'daki görüşmede; ....'in "yirmi beş tane var sana göndereyim mi", .....'in "evet", ....'in "yirmi beş tane ha", .....'in "tamam" , 
02.03.2006 tarihinde saat 12.33'teki görüşmede; ....'in "o resmiler", .....'in "evet evet hazırdır", ....'in "abi ben onları göndereyim", .....'in "evet gönder alsın hazırdır", ....'in "on tane daha var gönderiyorum...onları da gönderiyorum", .....'in "dur ben geliyorum eczaneye", ....'in "tamam gel eczaneye"
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
Anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; ".... Eczanesi" başlığı altında 43 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 7 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar Ali Kuşçu, Zarife Öztürk, .... Öztürk ve .... Seferoğulları'nın sağlık karnelerine 1'er,....'in sağlık karnesine 3 adet) sanık Doktor ...'ın, 3 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar Ali Kuşçu'nun sağlık karnesine 1,....'in sağlık karnesine 2 adet) Doktor .....'nin, 1 adedini (Yeşil kartlı hasta .....'ün sağlık karnesine) sanık Doktor ...'in, 4 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar Ali Kuşçu, ..., .... ve Hacı Etingü'nün sağlık karnelerine) sanık Doktor ...'nın, 28 adedini (Bağ-Kur'a tabi hastalar .... Sorak, ...., .... Dinç, Semiha Onay, ...., Halit Timur, .... Salman, Hatice Gözükara, Mecit Gözükara, Mahmut Erdoğdu, Fazile Dönder, Hanım Tanrıkulu, Şekr Uçar, .... Çemik, Güler Taşdemir, Sebahat Çevik, .... .... Aslan ve Rabia Arık'ın sağlık karnelerine 1'er, Ali Kuşçu, Güler Dinç, ..., ..... ve Halit Taşdemir'in sağlık karnelerine 2'şer adet) sanık Doktor ...'nun düzenledikleri, bahse konu 43 adet reçeteden dolayı kurumların zararının 4.792,86 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
Mecit Gözükara müfettişlikte; nerede olduğunu bilmedikleri ve hiç gitmedikleri .... Sağlık Ocağı tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 12.10.2005 tarihli ve 102 protokol numaralı reçete ile eşi Hatice'nin sağlık karnesine düzenlenenen 07.11.2005 tarihli ve 466 reçetede yazılı ilaçları almadıklarını, ilaçlarını genellikle .... Eczanesinden aldıklarını, bahse konu eczaneye birkaç kez ilaç almaya giden eşinin sağlık karnelerini eczanede bırakmış olabileceğini,
Muzaffer Önay müfettişlikte; eşi Semiha Önay'ın sağlık karnesine düzenlenen ve .... Eczanesi tarafından fatura edilen 24.11.2005 tarihli ve 754 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
Halit Timur müfettişlikte; kendi sağlık karnesine düzenlenen 09.11.2005 tarihli ve 519 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
.... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 25.11.2005 tarihli ve 785 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, yine 

09.12.2005 tarihli ve 9639 protokol numaralı reçetede yazılı sprey türü ilacı da kendisinin kullanmadığını, bahse konu reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
Mahkemede; rahatsızlandığı zaman devlet hastanesine gittiğini, özel polikliniklere gittiğini hatırlamadığını, genelde mide ve tansiyon rahatsızlığı sebebiyle doktora gittiğini, ilaçları aldığı belirli bir eczanenin olmadığını, sağlık karnesinin eczanede hiç kalmadığını, müfettişe verdiği ifadenin doğru olduğunu,
..... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen ve .... Eczanesi tarafından fatura edilen 01.07.2005 tarihli ve 1818 protokol numaralı reçete ile 10.06.2005 tarihli ve 922 protokol numaralı reçetede yazılı ilaçları almadığını ve kullanmadığını, reçetelerdeki imzaların da kendilerine ait olmadığını, bazen ilaç olmadığı durumlarda eczane çalışanlarının isteği üzerine kısa süreli olarak sağlık karnesini eczanede bıraktığını, bu zamanlarda reçetelerin düzenlenmiş olabileceğini,
Ali Kuşçu müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine 1 Nolu Sağlık Ocağı tarafından düzenlenen 11.05.2005 tarihli ve 4112 protokol numaralı, 07.09.2005 tarihli ve 5178 protokol numaralı, 2 Nolu Sağlık Ocağı tarafından düzenlenen 29.07.2005 tarihli ve 6841 protokol numaralı, ......... Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 24.11.2005 tarihli ve 162031 protokul numaralı, yine .... Sağlık Ocağı tarafından düzenlenen 25.10.2005 tarihli ve 345 protokol numaralı reçetelerde yer alan bronşit hastalığı için yazılan ağızdan alınan sprey türü ilacı kullanmadığını, 25.10.2005 tarihli reçeteyle ilgili olarak .... Sağlık Ocağına bir kez gittiğini, ilaçlarını genellikle .... Eczanesinden aldıklarını, reçetelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını, bazen ilacın eksik olduğu durumlarda sağlık karnesini eczanede bıraktığını,
.... Sorak müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen ve .... Eczanesi tarafından fatura edilen 23.12.2005 tarihli ve 1206 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini ve reçetede yazılı ilaçları almadığını, 2005 yılında ilaçlarını genellikle .... Eczanesinden aldığını, sistem arızasının olduğu ya da ilaçların bulunmadığı durumlarda sağlık karnesini eczanede bıraktığını,
.... Gadiş müfettişlikte; eşi ....'in sağlık karnesine düzenlenen ve .... Eczanesi tarafından fatura edilen 12.10.2005 tarihli ve 115 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına hiç gitmediklerini, bu reçetede yazılı ilaçları da almadıklarını, reçetedeki imzanın da kendilerine ait olmadığını, 
.... Salman müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 06.10.2005 tarihli ve 66 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
Ziya Dönder müfettişlikte; eşi Fazile Dönder'in sağlık karnesine düzenlenen ve .... Eczanesi tarafından fatura edilen 07.09.2005 tarihli ve 748 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, reçetedeki ilaçları almadıklarını, 
.... müfettişlikte; annesi Hanım Tanrıkulu'nun sağlık karnesine düzenlenen 14.11.2005 tarihli ve 595 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına annesinin gitmediğini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediklerini ve ilaçları eczaneden almadıklarını, 
.....müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 17.10.2005 tarihli ve 197 protokol numaralı reçete ile kızının sağlık karnesine düzenlenmiş 19.12.2005 tarihli ve 1090 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, yine kızının sağlık karnesine düzenlenmiş 17.01.2005 tarihli ve 837 protokol numaralı reçetede epilepsi teşhisi ile yazılan ilaçları alıp kullanmadıklarını, kızında epilepsi rahatsızlığı bulunmadığını, reçetelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını, ilaçlarını genelde .... Eczanesinden aldıklarını,
Memet Uçar müfettişlikte; eşinin sağlık karnesine düzenlenmiş 17.10.2005 tarihli ve 206 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına eşinin gitmediğini, reçetede yazılı ilaçları almadıklarını ve reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediklerini, 
.... Çemir müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 06.05.2005 tarihli ve 1443 protokol numaralı reçete ile eşi Sebahat'ın sağlık karnesine düzenlenmiş 12.05.2005 tarihli ve 1605 protokol numaralı reçetelerin düzenlendiği Ağrı Verem Savaş Dispanserine gitmediklerini, reçetelerin arkasındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, bu reçetelerin nasıl düzenlendiklerini bilmediğini, ilaçlarını genellikle .... Eczanesinden aldıklarını, 
Halit Taşdemir müfettişlikte; sağlık karnesine 06.05.2005 tarihinde Ağrı Verem Savaş Dispanserinde, 21.12.2005 tarihinde de .... Sağlık Ocağında, eşinin sağlık karnesine ise 13.05.2005 tarihinde .... Sağlık Ocağında ilaç yazıldığını, eşinin ve kendisinin bahse konu yerlere gitmediklerini, reçetelerdeki ilaçları kendilerinin yazdırmadıklarını, kendisinde ve eşinde KOAH rahatsızlığı bulunmadığı halde reçetelerde KOAH hastalığında kullanılan spreylerin yazılı olduğunu, yine eşinde egzema hastalığı bulunmadığı halde egzema için kullanılan bir kr.... yazılı olduğunu,
Kemal Arık müfettişlikte; eşi Rabia Arık'da KOAH rahatsızlığı olmadığını, .... Sağlık Ocağı tarafından eşinin sağlık karnesine düzenlenen 14.11.2005 tarihli ve 591 protokol numaralı reçetede yazılı KOAH ilaçlarını kullanmadığını, eşinin .... Sağlık Ocağına gitmediğini, eczane çalışanlarının ilaçların olmadığını söylediği zamanlarda sağlık karnelerinin kısa süreli olarak eczanede kaldığını, 2005 yılında ilaçlarını .... Eczanesinden aldıklarını, 
Halis Öztürk müfettişlikte; eşi Zarife Öztürk'ün sağlık karnesine düzenlenmiş 15.09.2005 tarihli ve 9310 protokol numaralı reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, eşinin 2 Nolu Sağlık Ocağına gitmediğini, 
.... .... Aslan müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 25.10.2005 tarihli ve 331 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, kronik akciğer hastalığıyla ilgili sprey kullanmadığını,
M.... Emengen müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen ve .... Eczanesi tarafından fatura edilen 17.01.2005 tarihli ve 758 protokol numaralı, 08.02.2005 tarihli ve 1973 protokol numaralı, 15.06.2005 tarihli ve 5227 protokol numaralı, yine 22.11.2005 tarihli ve 160885 protokol numaralı reçetelerin kendisi yurt dışında iken çocukları tarafından yazdırıldığını ve bu ilaçların çocukları tarafından kendisine gönderildiğini, bu ilaçları kullandığını, yine kendisine ait sağlık karnesine düzenlenen 05.12.2005 tarihli reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gittiğini, 
... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 25.10.2005 tarihli ve 335 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, yine 27.05.2005 tarihli ve 2759 protokol numaralı reçetede yer alan ilacı kullanmadığını, kendisinde sara hastalığının belirtisi olabilecek bir rahatsızlık olmadığını, reçetelerde yazılı ilaçları almadığını ve kullanmadığını, reçetelerdeki imzaların da kendisine ait olmadığını, 
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanık İsmail Arslan Ekemen kollukta ve benzer şekilde s.....lıkta; 1979 yılından itibaren .... Eczanesinin sahibi ve mesul müdürü olduğunu, yardımcısı sanık ...'ya eczanesindeki işlemlerin yapılması için vekaletname verdiğini, 9 yıldır eczanede çalışan sanık ...'ın görevinin gelen reçeteleri tahakkuk ettirmek olduğunu, 
Mahkemede farklı olarak; kâğıt üzerinde .... Eczanesinin mesul müdürü olduğunu, eczaneyi bizzat sanık ... ile Enver İsmailoğulları'nın işlettiğini, eczanenin faaliyetlerine bizzat katılmadığını, 
İnceleme dışı sanık .....; yeşil kartlı olduğunu, 2006 yılının Şubat veya Mart aylarında hastaneye giderken sağlık karnesini kaybettiğini, bu nedenle kaybettiği sağlık karnesine 2006 yılı Mart ayında yazılan ilaçları kullanmadığını, mahkemede kendisine gösterilen sanık Doktor ...'ı tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, yine kadın hastalıkları ile ilgili bir rahatsızlığı olmadığını, bu nedenle sanık Doktor ...'e de gidip muayene olmadığını,
İfade etmişlerdir.
Sanık ...; .... Eczanesinin 1999 yılında açıldığını, eczanenin sahibinin İsmail Arslan Ekemen olduğunu, kendisinin de eczanenin açıldığı tarihten itibaren eczanede kalfa olarak çalıştığını, İsmail Arslan Ekemen'in kendisine genel vekaletname verdiğini, eczane adına ilaç depolarına verilen senetleri kendisinin imzaladığını, atılı suçları işlemediğini, eczanede kendisiyle birlikte sanık ...'ın çalıştığını, arada sırada sanık ...'nın da yardımcı olduğunu,
...; .... Eczanesinde 3 yıldır kış aylarında işçi olarak çalıştığını, akrabası olan.....İsmailoğulları adına kayıtlı telefon hattını kullandığını, bu hat üzerinden sanık ... ile yaptığı telefon görüşmesinde geçen "25 tane var, 10 tane daha var" şeklindeki sözlerle neyi kastettiğini hatırlamadığını, atılı suçları işlemediğini,
Sanık ...; .... Eczanesinde 5 yıldır çalıştığını, eczanede bilgisayardan çıkan evrakın takibini yaptığını, eczanenin İsmail Arslan Ekemen'e ait olduğunu, İsmail Arslan Ekemen'in astım hastası olması nedeniyle yılın iki ayında ilçede bulunmadığını, sanık ...'nun eczanenin kalfası olduğunu, sanık Doktor ...'ı sanık ...'nun arkadaşı olmasından ve eczaneye gelip gitmesinden dolayı tanıdığını, ekonomik durumu iyi olmadığından dolayı ailesini ücret almayan sanık Doktor ...'a götürdüğünü, sanık Doktor ...'ın evinin kendi yolu üzerinde olması nedeniyle akşam eczane çıkışında arayıp ya da mesaj çekip bir ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu ve birtakım malzemeler ile ekmek götürdüğünü, "abi eve ekmek lazım mı?, abi eve ekmek bırakılsın mı?" şeklindeki mesaj içeriğinin buna ilişkin olduğunu, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanıklar ... ve ... ile ilgili deliller (....Eczanesi bağlantılı eylemler):
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
27.12.2015 tarihinde ....Eczanesinden sanık ... ile sanık ... arasındaki telefon görüşmesinde; ....'in "ben bir ara 14 tane bıraktım ya, 7 tanesini yapmadan gönderdiler", .....'in "niye", ....'in "dün değil önceki gün geldik, mecbur kaldık aldık", .....'in "sen ....'dan mı aldın", ....'in "evet", .....'in "ben ....'ı çağırıyorum şimdi bir şey var mı", ....'in "evet var", .....'in "evet sen gönder", ....'in "7-8'ini geri göndereyim mi", .....'in "evet onları getir bakalım",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; sanık ...'ın ika....de inceleme dışı sanık ...'in yeşil kart sağlık karnesinin ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır.
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan, ....Eczanesince fatura edilen ve hak sahiplerinin içeriğinde yazılı ilaçları almadığını söyledikleri reçeteleri gösteren listede; 
a) Sanık Doktor ...'nun; ....'ın sağlık karnesine 10.06.2005 tarihli ve 910 protokol numaralı, 06.10.2005 tarihli ve 46 protokol numaralı, Hanım ....'ın sağlık karnesine 14.10.2005 tarihli ve 156 protokol numaralı, Tevrat Demirhan'ın sağlık karnesine 08.11.2005 tarihli ve 507 protokol numaralı, 14.10.2005 tarihli ve 150 protokol numaralı, Resul Demirhan'ın sağlık karnesine 06.10.2005 tarihli ve 59 protokol numaralı, Şengül Kaya'nın sağlık karnesine 14.10.2005 tarihli ve 140 protokol numaralı, Necati Kaya'nın sağlık karnesine 11.11.2005 tarihli ve 550 protokol numaralı, Musa Tosun'un sağlık karnesine 05.10.2005 tarihli ve 26 protokol numaralı, Sevtap Kaya'nın sağlık karnesine 11.11.2005 tarihli ve 576 protokol numaralı, Zühre Özmen'in sağlık karnesine 19.10.2005 tarihli ve 257 protokol numaralı, ....Özmen'in sağlık karnesine 14.10.2005 tarihli ve 162 protokol numaralı, Sait Özmen'in sağlık karnesine 28.10.2005 tarihli ve 396 protokol numaralı, Faime Görceğiz'in sağlık karnesine 06.10.2005 tarihli ve 56 protokol numaralı, İdris Görceğez'in sağlık karnesine 06.10.2006 tarihli ve 56 protokol numaralı, Yunus Hanavdeloğulları'nın sağlık karnesine 28.10.2005 tarihli ve 400 protokol numaralı, M. ...'nın sağlık karnesine 27.10.2005 tarihli ve 384 protokol numaralı, Aziz Güneş'in sağlık karnesine 26.09.2005 tarihli ve 5660 protokol numaralı, Osman İsmailoğulları'nın sağlık karnesine 27.06.2005 tarihli ve 1434 protokol numaralı,
b) Sanık Doktor ...'ın; ....'ın sağlık karnesine 02.05.2005 tarihli ve 6001 protokol numaralı,
c) Sanık Doktor ...'in; ....'ın sağlık karnesine 09.11.2005 tarihli ve 7186 protokol numaralı,
d) Sanık Doktor ...'ın; Osman İsmailoğulları'nın sağlık karnesine 14.02.2005 tarihli ve 2176 protokol numaralı, 20.06.2005 tarihli ve 5577 protokol numaralı,
Reçeteleri düzenledikleri bildirilmiştir.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; "....Eczanesi" başlığı altında 25 adet reçetenin incelendiği, bu reçetelerden 2 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta Osman İsmailoğulları'nın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'ın, 1 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'ın, 1 adedini (Bağ-Kur'a tabi hasta ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'in, 1 adedini (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine) sanık Doktor ...'in, 20 adedini (Yeşil kartlı hasta ...'in sağlık karnesine 1 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar Hanım ...., Resul Demirhan, Şengül Kaya, Necati Kaya, Sevtap Kaya, Musa Tosun, Zühre Özmen, ....Özmen Sait Özmen, İdris Görceğez, Faime Görceğez, Yusuf Hanevdeloğulları, M. Sıddık Hanevdeloğulları,.....ve Osman İsmailoğulları'nın sağlık karnelerine 1'er, .... ve Tevrat Demirhan'ın sağlık karnelerine 2'şer adet) sanık Doktor ...'nun düzenledikleri, bahse konu 25 adet reçeteden dolayı kurumların zararının 2.273,61 TL olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
.... müfettişlikte; 2 Nolu Sağlık Ocağı tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 09.11.2005 tarihli ve 7186 protokol numaralı reçetedeki teşhisin doğru olduğunu ancak reçetede yazılı ilaçları kendisinin kullanmadığını, .... Sağlık Ocağı tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 06.10.2005 tarihli ve 46 protokol numaralı reçetedeki prostat ve şeker hastalığı teşhisinin doğru olmadığını, yine eşinin sağlık karnesine .... Sağlık Ocağı tarafından düzenlenen 14.10.2005 tarihli ve 156 numaralı reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, .... Sağlık Ocağına eşinin ya da kendisinin gitmediklerini, eşi ve kendisi adına düzenlenen reçetelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını, karnelerinin kısa süreli olarak eczanelerde kaldığını, ....Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
Resul Demirhan müfettişlikte; .... Sağlık Ocağında kendisi adına düzenlenen 06.10.2005 tarihli ve 59 protokol numaralı reçete ile kızı Tevrat adına düzenlenen 14.10.2005 tarihli ve 150 porotokol numaralı, yine 08.11.2005 tarihli ve 507 protokol numaralı reçetelerde yazılı ilaçları almadıklarını ve kullanmadıklarını, o tarihlerde kendisinin ya da kızının .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, ilaçlarını genelde ....Eczanesinden aldıklarını, 
.... Kaya müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen ve .... Sağlık Ocağı tarafından kızı Şengül Kaya'nın sağlık karnesine düzenlenen 14.10.2005 tarihli ve 140 protokol numaralı reçete ile ve oğlu Necati Kaya'nın sağlık karnesine düzenlenen 11.11.2005 tarihli ve 550 protokol numaralı reçetelerde yazılı ilaçları kendilerinin almadığını, söz konusu reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, ilaçlarını genelde ....Eczanesinden aldıklarını, ilaç bulunmadığı bazı zamanlarda sağlık karnelerinin eczanede kaldığını, 
Musa Tosun müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 05.10.2005 tarihli ve 26 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, reçetenin ne şekilde düzenlendiğini bilmediğini, reçetedeki ilaçları kimin aldığını bilmediğini, 
.... Kaya müfettişlikte; .... Sağlık Ocağı tarafından kızı Sevtap Kaya'nın sağlık karnesine düzenlenen 11.11.2005 tarihli ve 576 protokol numaralı reçetedeki ilaçları kendilerinin almadıklarını, .... Sağlık Ocağına hiç gitmediklerini,
Sait Özmen müfettişlikte; .... Sağlık Ocağı tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 28.10.2005 tarihli ve 162 protokol numaralı, oğlu ....Özmen'in sağlık karnesine düzenlenen 19.10.2005 tarihli ve 162 protokol numaralı, yine eşinin sağlık karnesine düzenlenen 19.10.2005 tarihli ve 257 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçları kendilerinin almadıklarını, reçetelerin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına hiç gitmediklerini, reçetelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını, 
Ali Görceğez müfettişlikte; .... Sağlık Ocağı tarafından oğlu İdris Görceğez'nin sağlık karnesine düzenlenen 06.11.2005 tarihli ve 57 protokol numaralı reçete ile kızı Faime Görceğez'in sağlık karnesine düzenlenen 06.10.2005 tarihli ve 56 protokol numaralı reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, söz konusu reçetelerin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına kendisinin ya da çocuklarının gitmediklerini, 
.... ... müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen ve .... Sağlık Ocağı tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 27.10.2005 tarihli ve 384 protokol numaralı, babası...'nın sağlık karnesine düzenlenen 28.10.2005 tarihli ve 400 protokol numaralı reçetelerin ne şekilde düzenlendiğini bilmediğini, bahse konu reçetelerin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, reçeteleri düzenleyen Doktor ...'yu şahsen tanımadığını, reçetelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını, 
....müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 26.09.2005 tarihli ve 5660 protokol numaralı reçetede yazılı hipertansiyon ve prostat ilaçlarını kullanmadığını, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanıklardan;
.... .... müfettişlikte; ilaçlarını t.... ettiği eczanelerin arasında ....Eczanesinin de olduğunu, kendisine gösterilen reçetelerden haberinin olmadığını, bu ilaçları alıp kullanmadığını, Özel ....Sağlık Polikliniğine hiç gitmediğini,
S.....lıkta; sanık Doktor ...'i tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, ....Sağlık Polikiliniğine tedavi olmak için hiç gitmediğini, sağlık karnesini..... Eczanesinde bıraktığını,
Mahkemede; daha önceki ifadelerini kabul etmediğini, sanık Doktor ...'i tanımadığını ancak bu doktora muayene olmuş olabileceğini,
İnceleme dışı sanık .... müfettişlikte; eşinin görevi nedeniyle geldiği .........'ta bir aile dostu vasıtasıyla ....Eczanesinin sahibi olan İsmailoğulları ailesi ile tanıştığını, eczanenin % 30'una ortak olarak mesul müdürlük görevini devraldığını, sanık ...'nın eczaneyle ilgilenmediğini ancak eczanenin mali konularında tasarrufunun olduğunu, Hedef Ecza Deposuna verilmiş senetlerdeki imzanın kendisine ait olmadığını, sanıklar ... ya da ...'na ait olabileceğini,
Mahkemede; ....Eczanesinin asıl sahibi ve işletmecisinin kendisinin olduğunu, sanık ...'nın eczanenin kalfası olduğunu,
İnceleme dışı sanık ...; sağlık kurulu raporundaki ilaçları ......... Devlet Hastanesinde ismini bilmediği bir doktora yazdırdıktan sonra ilaçları almak için ....Eczanesine gittiğini, kendisine reçetede yazılı ilaçların olmadığını söyleyerek bir gün sonra gelip ilaçları almasını söylediklerini, sağlık karnesini eczaneye bırakıp köye gittiğini, birkaç gün sonra geldiğinde karnesinin kaybolduğunu söyleyerek reçetede yazılı ilaçları da vermediklerini, sağlık karnesinde 11. sayfadan sonra yer alan bütün muayenelerinin sahte olduğunu, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini, sanık Doktor ...'ı tanımadığını,
İfade etmişlerdir.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; .........'ta kuyumculuk işi ile uğraştığını, yeğeni sanık ...’nın ....Eczanesi'nde çalıştığını, kendisinin bunun haricinde eczane ile başka bir bağının olmadığını, sanık ...'e zaman zaman küçük altın gönderdiğini, sanık ...'le aralarında geçen telefon görüşmesinde de bu hususun konuşulmuş olabileceğini, konuşmada geçen "14 tane bıraktım ya", "7-8'ini geri göndereyim mi" şeklindeki sözlerle neyin kastedildiğini hatırlamadığını ancak altın alış verişine ilişkin bir görüşme olabileceğini, suçunun olmadığını,
Mahkemede farklı olarak; ...'i tanımadığını, sanık ...'in kendisinden 14 tane altın istediğini, kendisinin de 14 altını gönderdiğini, sanık ...'le görüşmesinin mahiyetinin buna ilişkin olduğunu, 
...; 2004 yılından itibaren ....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, inceleme dışı sanık eczacı ....'ın kendisine genel vekaletname verdiğini, vekaletnameye istinaden ecza depolarına verilen bir kısım çeklerin altına imza attığını ancak kendisinin eczanede herhangi bir hissesinin veya kâr ortaklığının bulunmadığını, eczanede hiçbir şekilde sağlık karnesi bulundurmadıklarını, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanık ... ile ilgili deliller (Merkez Eczanesi bağlantılı eylemler):
14.08.2005 tarihli arama, zapt etme ve yakalama tutanağına göre; ......... ilçesinde faaliyet gösteren eczanelerden birisinin reçete ile sattığı ilaçları devlete fatura ettiği, fiyat kupürleri çıkarılan ilaçların ise bir depoda biriktirildiği yönünde istihbari bilgi üzerine yapılan araştırmalarda Çiftepınar Mahallesi, Kale Sokak üzerinde bulunan bir depoda kupürü çıkarılmış ilaçların olduğunun ve deponun da sanık ...'e ait olduğunun öğrenilmesi üzerine aynı gün Cumhuriyet Başs.....lığından alınan arama kararına istinaden bahse konu depoda yapılan aramada, depo girişinin sol kısmında mutfak eşyası arasına gizlenmiş şekilde fiyat kupürleri çıkarılmış, 31 çeşit, 5.196 kutu ilaç ele geçirildiği anlaşılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun 09.12.2005 tarih ve 80-37 sayılı inceleme raporunda; ......... Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı hekimleri olan sanık Doktorlar ..., ... ile 2 Nolu Sağlık Ocağı hekimi sanık Doktor ...'ın aynı ilçede faaliyet gösteren Merkez Eczanesi sahibi ve mesul müdürü ile birlikte iştirak hâlinde hareket ederek, 2005 yılı içerisinde tedavi olmak amacıyla sağlık kurumlarına başvuran, yeşil kart sağlık güvencesine sahip hastaların bilgisi dışında usulsüz ve gerçeğe aykırı reçete düzenlenmesinden sorumlu oldukları, sanık Doktor ... tarafından yeşil kartlı hasta....'nun sağlık karnesine düzenlenen 06.06.2005 tarihli ve 714 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 7437 protokol numaralı, ..... ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 7441 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 21.06.2005 tarihli ve 5678 protokol numaralı, ..... ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 15.06.2005 tarihli ve 5181 protokol numaralı reçetelerin şeklen uygun, içerik olarak gerçek dışı olduğu, Merkez Eczanesi tarafından fatura edilen söz konusu reçetelerden dolayı Hazine zararının 324,41 TL olduğu,
Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarının 19.04.2006 tarihli raporunda ise; 1 adet ..... .... adına düzenlenmiş "AÇ 195167" seri numaralı, 1 adet .... adına düzenlenmiş "AÇ 195166" seri numaralı toplam 2 adet yeşil kart ve sağlık cüzdanı üzerinde yapılan incelemede, ön kapak iç yüzü sol üst bölümlerindeki tanzim ve geçerlilik tarihleri ile fotoğraf ve kimlik bilgileri bulunan yaprakların arka yüzlerindeki düzenleme tarihinde tahrifat yapıldığı, tarihlerin ay grubundaki basamaklarında mevcut "8" rakamlarının, evvelce aynı hanelerdeki "3" rakamlarından sürşarj (değiştirme/tamamlama) yoluyla dönüştürüldüğü, yapılan tahrifatı kamufle etmek amacıyla tahrifat yapılan kalemle tarih rakamları üzerinden mükerrer gidildiği, yapılan tahrifatların ilk nazarda kolaylıkla fark edilemeyecek nitelikte olduğu,
Belirtilmiştir.
Tanıklardan;
..... .... kollukta; yeşil kartına 04.04.2005 tarihinde ......... Kaymakamlığı tarafından el konulduğunu, adına düzenlenmiş reçeteler için doktora gitmediğini, bahse konu reçetelerin yeşil kartlarına kaymakamlık tarafından el konulmasından sonra tanzim edildiğini, 
.... s.....lıkta; kendisine ait yeşil kart sağlık karnesini hiç kullanmadığını, reçetede yazılı ilaçları kendisinin almadığını, reçetedeki imzanın da kendisine ait olmadığını, sağlık karnesinin babasında durduğunu,
Abdulmecit Öztürk; züccaciye dükkanını kendisinin kiraladığını, işleri nedeniyle sürekli şehir dışında olduğunu, ağabeyi sanık ...'ün kendisini arayarak dükkana kozmetik ürenler koyacağını söylediğini, kendisinin de izin verdiğini, Salih'in kendisini aramadığını, 
... aşamalarda; ailesi ile birlikte 9 adet yeşil kartlarının olduğunu, yeşil kartların süreleri dolduğu için uzatma başvurusu yapmak üzere 04.04.2005 tarihinde kaymakamlığa gittiğini, 18 yaşını bitirdiklerinden dolayı oğulları olan ..... ...., Şahin .... ve ....'a ait yeşil kart sağlık karnelerinin kaymakamlık tarafından alıkonulduğunu, daha sonra kendisini çağıran müfettişlerin oğulları.... ve ..... ....'ın 2005 yılı Temmaz ve Haziran aylarında doktora muayene olduğunu söylediğini, her iki oğlunun da bahsedilen tarihlerde İstanbul'da olduğunu,
Salih Öztürk s.....lıkta; Merkez Eczanesinde bir dönem çırak olarak çalıştığını, depoda ele geçirilen ilaçlarla ilgisi olmadığını, bu ilaçları çalıp depoya koymadığını, ilaçların kime ait olduğunu bilmediğini, eczanede çalıştığı dönemde sanık ... ve eczane sahibi dışında eczanede kimsenin olmadığını, eczane sahibinin de rahatsızlığı nedeniyle sürekli eczanede durmadığını, yılın 3-4 ayını ilçe dışında geçirdiğini, 
Mahkemede; ağabeyi ....'in Merkez Eczanesinde çalıştığını, ilaçların ele geçirildiği dükkanın ise ağabeyi Abdulmecit Öztürk'e ait olduğunu, İranlı bir şahsın ilaçları kapalı kutuda getirdiğini, emaneten bakmasını söylediğini, kendisinin de dükkana bıraktığını, s.....lıktaki ifadesini kabul etmediğini, 
Beyan etmişlerdir.
Sanıklardan ... s.....lıkta; kendisine gösterilen ..... ....'a ait yeşil kart sağlık karnesinin birinci sayfasındaki reçete ile ....'a ait yeşil kart sağlık karnesinin birinci sayfasındaki reçeteleri kendisinin yazdığını, reçetelerdeki imzaların da kendisine ait olduğunu fakat bu kişileri hatırlamadığını, yoğun bir çalışma tempoları olduğunu, vatandaş yeşil kartı ile geldiğinde muayene edip ilaçları yazdığını, bazen de vatandaşın yazmasını istediği ilaçları yazdığını, sağlık karnesinin getiren kişiye ait olup olmadığını kontrol etmeye zamanının yetmediğini, ..... .... ile ....'ın yeşil kartlarındaki vize tarihlerinin değiştirilmesi ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söylemiştir.
Sanık ... s.....lıkta; Merkez Eczanesini .... ....'ın kendisine verdiği vekalet ile işlettiğini, maaş karşılığı çalıştığını, ilaçların ele geçirildiği deponun kardeşi Abdülmecit Öztürk'e ait olduğunu, kardeşi Salih Öztürk'ün de eczanede kendisine çırak olarak yardımcı olduğunu, olay günü Salih'in ilaçları eczaneden çalarak depoya istiflediğini, ilaçların kupürlerini de ilaçları İranlı şahıslara satmak için kesmiş olabileceğini, eczaneye ilaç giriş çıkışı fazla olduğundan bu durumu tespit edemediğini, 
Mahkemede; s.....lıkta verdiği ifadesinin doğru olduğunu, ilaçların ele geçirildiği deponun kardeşine ait olduğunu, o sırada başka bir yerde düğünde olduğunu, kardeşi arayınca depoya geldiğini, ne olduğunu anlamadan polislerin "bu ilaçlar sana mı ait?" diye sorduklarını, önceleri kardeşinin ilaçları İran'a satmak için eczaneden aldığını düşündüğünü ama sonradan eczaneden ilaç çıkışının olmadığını tespit ettiğini,
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
.....Eczanesinden sanık ... ile sanık Doktor ...'ın;
21.12.2005 tarihinde saat 11.16'daki görüşmede; Mücahit'in "abi ekmekleri gidip alayım evden",'in "he he", Mücahit'in "tamam abi ellerinden öperim",'in "hadi görüşürüz", aynı tarihte saat 15.08'deki telefon görüşmesinde ise;Mücahit'in "abi sana akşam şey yapacaz, biraz enjektör yirmi beş tane gönderecem, a bi de benle senin konuştuğumuz var ya",'in "he he", Mücahit'in "mani mani",'in "tamam görüşürüz",
05.01.2006 tarihinde saat 10.47'deki görüşmede; Mücahit'in "poliklinikte misin abi",'in "he poliklinikteyim eve birisini göndersene baba ya", Mücahit'in "tamamdır abi", 
16.01.2006 tarihinde saat 19.14'teki görüşmede;'in "Mevlüt bizim eve uğrayın diyo, he çocuklar uğrasın", Mücahit'in "şimdi mi, getirsinler mi",'in "he he", Mücahit'in "kaç tane hocam",'in "ne kadar şey oldu", Mücahit'in "tamam",
01.02.2006 tarihinde saat 18.44'teki telefon görüşmesinde;'in "abican yarın gel tamam mı, yarın sabah", Mücahit'in "he hocam ben geldim kimse evde yoktu bitane şey vardı bırakacaktım eve",'in "sonra tamam hadi görüşürüz",
06.02.2006 tarihinde saat 17.18'deki görüşmede; Mücahit'in "sana bir işim düşmüş",'in "he söyle emret", Mücahit'in "ben sana 25 kilo pirinç sana gönderiyorum, torununu da onunla gönderiyorum sana, onları hallet",'in "tamam caney, tamam kardeşim", 
Şeklinde konuşmalarının olduğu, 
Sanık ...'in sanık ...'a;
21.12.2005 tarihinde saat 12.21'de; "hocam akşama yirmi adet ekmek eve götürecem saygılar",
05.01.2006 tarihinde saat 09.52'de; "Hocam ekmekler hazır mı gidip alayım mı?", 
16.01.2006 tarihinde saat 09.40'ta; "Hocam saygılar bugün eve ekmek bırakayım mı bıraksam da kaç tane bırakayım",
23.01.2006 tarihinde saat 14.34'te; "hocam kusura bakmayın akşama nakitle beraber kaç tane ekmek bırakayım",
27.01.2006 tarihinde saat 17.50, 19.51 ve 22.20'de, yine 28.01.2006 tarihinde saat 00.21, 06.22, 08.33, 10.34, 12.45, 14.45, 15.10 ve 16.11'de; "Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum akşama eve bi şey bırakayım mı",
01.02.2006 tarihinde saat 13.46'da; "Hocam saygılar kusura bakmayın rahatsız ediyorum eve gideyim mi", 
02.02.2006 tarihinde saat 11.25'te "Hocam, özür dilerim rahatsız ediyorum eve gideyim mi",
04.02.2006 tarihinde saat 15.47, 17.15, 19.16, 21.16 ve 23.18'de, yine 05.02.2006 tarihinde saat 01.18'de; "hocam özür dilerim rahatsız ediyorum ne zaman eve gideyim saygılar",
08.02.2006 tarihinde saat 11.12'de; "Hocam, özür dilerim rahatsız ediyorum malzemeler hazır mıydı, gidip alalım mı, Mücahit",
Şeklinde SMS'ler (kısa mesajlar) gönderdiği,
Yine sanıklar Mücahit ile arasında;
17.01.2006 tarihinde saat 14.43'te; Mücahit'in "Hocam saygılar eve gideyim mi" diye mesaj yazdığı,'in "Hayır yazamadım daha", Mücahit'in de "Tamam hocam, saygılar yarın giderim artık",
31.01.2006 tarihinde saat 12.58'de; Mücahit'in "hocam kusura bakma rahatsız ediyorum eve gideyim mi",'in de "yarın",
06.02.2006 tarihinde saat 09.31'de; Mücahit'in "Hocam özür dilerim rahatsız ediyorum hazırsa eve gideyim mi",'in de "Evet" 
Şeklinde karşılıklı olarak mesajlaştıkları,
Yine, .... Eczanesinden sanık ...'ın sanık Doktor ...'a; 
13.12.2005 tarihinde saat 16.13'te "abi eve ekmek bırakılsın mı", 
14.12.2005 tarihinde saat 15.51'de "abi eve ekmek lazım mı"
Şeklinde SMS'ler (kısa mesajlar) gönderdiği,
22.12.2005 tarihinde saat 16.27'de sanık Doktor ... ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; ....'in "Sen karnelerimi hallettin mi? Karne lazım",'in "Karne geldi mi ki buraya?", ....'in "Yav nasıl geldi mi ben çoktan bırakmışım oraya",'in de "Bir dakka doktor .... Beyin karnelerinin işi bitti mi? Onları hemen bir yazın verin, doktor bey burdayken. Baba aha şimdi yazılıyor şu an",
20.02.2006 tarihinde saat 10.39'da .... Eczanesinden arayan kim olduğu belli olmayan şahıs ile sanık Doktor ... ile arasındaki görüşmede; şahsın "akşam yolladığım serumlar gelmedi ha",'in "abi doğrudur mesajı almadın galiba yanlışlık olmuş, ben başka bir arkadaşın serumlarını takmışım, onu akşama halledeceğim tamam", şahsın "tamam abi görüşürüz",
23.02.2006 tarihinde saat 10.13'te sanık ... ile inceleme dışı sanık ... Yalçın arasındaki görüşmede; ....'ın "ya ben şimdi başlıyorum bunlara...doksan küsür var herhalde",'in "tamam üç güne ya da dört güne yayılacak", ....'ın "bugüne vermemiz mi lazım hepsini",'in "yok bugüne değil salı gününe, çarşamba gününe", ....'ın "anladım anladım, bunları nasıl yerleştireceğiz",'in "sen ortalama yüzelli bir poliklinik şeklinde ayarla üç günü tamam mı?", ....'ın "yok bunları ne zaman, bugün iade edeceğiz",'in "bugün iade edeceğiz, büyük bir kısmını öyle diyeyim ....'u mesela mutlaka dağıtarak bitir", ....'ın "tamam",'in "tamam mı, diğerini de .....midir nedir o da", ....'ın "bir de burada üç tane var, dört tane değil",'in "dördüncü herhalde evdedir, sen üçünü yap dağıt aradaki boşlukları diğerlerini halledelim tamam"
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; sanık ...'ın ika....de ....., Yıldız Göltekin, ....., ...., Kibar Koç, .... ........, Abdülhadi Göktaş, ..., ..., Semra Çelik, Adelet Çelik, Berivan Kosta, Yıldız Yakar, ...., Mert Kosta, ...Yakar,.... Akay ve ......... adına kayıtlı yeşil kart sağlık karnelerinin ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır. 
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda;
Sanık Doktor ...'ın düzenlediği;
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 9 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar ..... ....oğulları, ....., ......, ....., Yücel ....., Güverçin ....., ....., ..... ve.....'ün sağlık karnelerine 1'er adet) reçeteden dolayı kurum zararının 439,92 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 14 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar .... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er,.... Tanrıkulu'nun sağlık karnesine 5, .....'ın sağlık karnesine 3 adet; Yeşil kartlı hastalar ... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er, .....'ın sağlık karnesine 2 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 1.016,54 TL (Bağ-Kur reçeteleri için 613,39 TL, yeşil kart reçeteleri için 403,15 TL),
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 7 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar Ali Kuşçu, Zarife Öztürk, .... Öztürk ve .... Seferoğulları'nın sağlık karnelerine 1'er,....'in sağlık karnesine 3 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 557,03 TL,
Şifa Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta Adil Göleş'in sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 89,15 TL,
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 12 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta .....'in sağlık karnesine 1 adet; Emekli Sandığı'na tabi hastalar ....'in sağlık karnesine 5, ...'in sağlık karnesine 4, M. ....'in sağlık karnesine 2 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 906,07 TL (Bağ-Kur reçetesi için 75,86 TL, Emekli Sandığı reçeteleri için 830,21 TL),
Ürün Eczanesi tarafından fatura edilen 5 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalardan Nazile .....'ın sağlık karnesine 1 adet, ....'un sağlık karnesine 4 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 465,01 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 41 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta ......'in sağlık karnesine 1 adet; SSK'na tabi hastalar .... ...,.... Kandemir,.... İldirin Kaya, ...., ...., Nuran Şahin, Keziban Ergül, Necmettin Akbalık, Hatice ....., Mahmut .....,..........,.... Akbalık ve ....'ın sağlık karnelerine 1'er,....., Melek Yılmaz,....., Fikret Ok ve Zeki .....'ın sağlık karnelerine 2'şer,.... Helin ..., ..... ve .....'ın sağlık karnelerine 3'er, .... ve Gülizar .....'ın sağlık karnelerine 4'er adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 1.508,54 TL (Bağ-Kur reçetesi için 113,62 TL, SSK reçeteleri için 1.394,92 TL),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 37 adet (Yeşil kartlı hastalar Hanım Yavuz'un sağlık karnesine 1, .... Yavuz'un sağlık karnesine 4 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar .....,...., Güler ....., İbrahim Ertuğrul,... ve .... İmrek'in sağlık karnelerine 1'er, Ali ....., Gülşen ....oğulları ve .... İmrek'in sağlık karnelerine 2'şer, ..... İsmailoğulları'nın sağlık karnesine 3, ... İsmailoğulları'nın sağlık karnesine 4, .....'ın sağlık karnesine 6, .... İsmailoğulları'nın sağlık karnesine 7 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 2.339,54 TL (Yeşil kart reçeteleri için 255,92 TL, Bağ-Kur reçeteleri için 2.083,62 TL ),
Halk Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (SSK'na tabi hasta ....e ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 45,49 TL ,
....Eczanesi tarafından fatura edilen 2 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta Osman İsmailoğulları'nın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 188,25 TL ,
Olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
.... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve sanık Doktor ... tarafından, kızı.....'un sağlık karnesine düzenlenen 25.02.2005 tarihli ve 2803 protokol numaralı, 19.04.2005 tarihli ve 2604 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, kızı ....'e ya da diğer aile bireylerinden birisine ait olmadığını, kızı ....'in 2 Nolu Sağlık Ocağına gidip herhangi bir hekime muayene olmadığını, oğlu .....'un sağlık karnesine düzenlenen 19.04.2005 tarihli ve 449 protokol numaralı, 09.05.2005 tarihli ve 3355 protokol numaralı, 14.06.2005 tarihli ve 5081 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, oğlu Necmi'ye ya da diğer aile bireylerinden birisine ait olmadığını, oğlu Necmi'nin de 2 Nolu Sağlık Ocağına hiç gitmediğini,
..... müfettişlikte; eşi ....'nın sağlık karnesine 12.01.2005 tarihli ve 507 protokol numaralı reçeteyi düzenleyen Doktor ...'ı hatırlayamadığını, bu reçetenin..... Eczanesi tarafından fatura edildiğini öğrendiklerini,
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen kızı.....'nun sağlık karnesine sanık Doktorlar ..., ..., ... ve ... tarafından düzenlenen reçetelerin gerçeği yansıtmadığını, kızı Perişan'ı sadece ......... Devlet Hastanesine götürüp Doktor .....'ye muayene ettirdiğini, .........'ta herhangi bir sağlık ocağına götürmediğini, diğer çocukları ...., .... ve .....'nun sağlık karnelerine sanık Doktorlar ..., ..., ... ya da ... tarafından düzenlenen reçetelerin de çoğunun gerçeği yansıtmadığını,
.... müfettişlikte; kendisinde hiper tansiyon rahatsızlığı olmadığını, kendisinin sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu toplam 8 adet reçetedeki (Bu reçetelerden 4 adedini sanık Doktor ... düzenlemiştir) ilaçları kendisinin doktora yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçların alındığına dair reçetelere atılan imzaların da kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; sağlık karnesinde yazılı ilaçların tamamını alıp kullandığını, 
Fatma İldirin Kaya müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine 10.06.2005 tarihli ve 4858 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen sanık Doktor ...'ı isim olarak tanımadığını, bahse konu reçetede yazılı Omeprol 20 mg isimli ilacı hiç kullanmadığını ve eczaneden almadığını,
Mahkemede; müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu ancak bahse konu reçetede yazılı tüm ilaçları kullandığını, müfettişlikte ifadesi hızlı şekilde alındığından farklı beyanda bulunmuş olabileceğini, şimdiki ifadesinin doğru olduğunu,
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.... Helin ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.01.2005 tarihli ve 10107 protokol numaralı, 21.04.2005 tarihli ve 2757 protokol numaralı, 10.06.2005 tarihli ve 4844 protokol numaralı reçetelerin arkasında yer alan imzaların kendisine ya da kızına ait olmadığını, kendisine kutuları gösterilen İespor 1 gr flakon (13.01.2005 tarihli ve 10107 protokol numaralı, 28.03.2005 tarihli ve 3984 protokol numaralı reçetelerde yazılı), Cefazol 1 gr (10.06.2005 tarihli ve 4844 protokol numaralı reçetede yazılı) iğneler ile Lansazol 30 mg kapsül (21.04.2005 tarihli ve 2757 protokol numaralı reçetede yazılı) isimli ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, bu ilaçların kızı tarafından kullanılmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin kızı adına nasıl düzenlendiğini bilmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, yine sanık Doktor ... tarafından diğer kızı .... ...'ın sağlık karnesine düzenlenen 13.01.2005 tarihli ve 678 protokol numaralı reçetede 7 adet olarak yazılan ve kutusu kendisine gösterilen İespor 1 gr flakon isimli iğneden 1 adet alındığını ve kızına vurulduğunu, 14.06.2005 tarihli ve 5093 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 500 mg isimli ilacın da..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, reçetelerin arkasındaki imzaların da kızı Nilay'a ya da kendine ait olmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
Mahkemede; ilaçları aldıkları belli bir eczanenin olmadığını, eczanelerde "ilaç yok, 1-2 saat sonra gelin" denilerek sağlık karnelerinin alıkoyulduğunu, kızı ....'in sağlık karnelerine düzenlenen reçetelerdeki ilaçları almış olabileceklerini, uzun zaman geçtiği için tam olarak hatırlayamadığını, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu,
.... müfettişlikte; .... Eczanesi tarafından fatura edilen ve sanık Doktor ...'ın kızı .....'ın sağlık karnesine düzenlediği 24.01.2005 tarihli ve 977 protokol numaralı, 23.03.2005 tarihli ve 1269 protokol numaralı, 12.09.2005 tarihli ve 3614 protokol numaralı, oğlu .....'ın sağlık karnesine düzenlediği 23.02.2005 tarihli ve 1234 protokol numaralı, yine oğlu ....'ın sağlık karnesine düzenlediği 10.02.2005 tarihli ve 2065 protokol numaralı reçetelerde yazılı ilaçların kendileri tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, 
Yaşar Tanrıkulu müfettişlikte; .... Eczanesi tarafından fatura edilen, sanık Doktor ... tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen ve hipertansiyon ilacı yazılı olan 08.12.2005 tarihli ve 2204 protokol numaralı reçetedeki ilaçları kendisinin yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları kullanmadığını, reçetenin arkasındaki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını, 
..... müfettişlikte; kendisinin ve kardeşi .....'ün sağlık karnelerinin .........'ta öğretmenlik yapan teyzelerinin kızı .....'da 10-15 gün kadar kaldığını, kendilerinin .........'a muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya gitmediklerini, .....Eczanesinden hiç ilaç almadıklarını, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.05.2005 tarihli ve 3824 protokol numaralı reçete ile kardeşi .....'ün sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.05.2005 tarihli ve 3825 protokol numaralı reçetedeki ilaçların kendisi ya da kardeşinin almadığını, ilaçların alındığına dair imzaların da kendilerinin olmadığını,
..... müfettişlikte; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve kızı ......'ın sağlık karnesine düzenlenen 18.01.2005 tarihli ve 653 protokol numaralı, 09.03.2005 tarihli ve 298 protokol numaralı, oğlu .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 27.05.2005 tarihli ve 3930 protokol numaralı, oğlu Yücel .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 16.03.2005 tarihli ve 784 protokol numaralı, yine eşi Güverçin .....'ın sağlık karnesine düzenlenen 10.09.2005 tarihli ve 3442-3443 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların taraflarından alınmadığını ve kullanılmadığını, ilaçların alındığına dair imzaların da kendilerine ait olmadığını,
Muhammet İkram Müftüoğlu müfettişlikte; eşi .....'nun sağlık karnesine Doktor ... tarafından düzenlenen ve .....Eczanesi tarafından fatura edilen 11.10.2005 tarihli ve 9738 protokol numaralı reçetedeki ilaçların kendileri tarafından alınmadığını ve eşi tarafından kullanılmadığını,
...... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve ......... 2 Nolu Sağlık Ocağı doktoru sanık ... tarafından kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 09.06.2005 tarihli ve 4662 protokol numaralı reçetenin kendisi tarafından yazdırılmadığını, ilaçların da alınmadığını ve kullanılmadığını, adı geçen sağlık ocağına muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya hiç gitmediğini, 
...müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş hemoroit gastrit ve bronşit rahatsızlıklarına ilişkin ilaçlar yazılı 12 adet (7 adedi sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiştir) reçetedeki, yine oğulları ..... ve ...'ın sağlık karnelerine düzenlenmiş mide ilaçları yazılı 9 adet reçetedeki (bu reçetelerden 4 adeti ...'ın sağlık karnesine, 3 adedi de .....'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiştir) ilaçların kendileri tarafından alınıp kullanılmadığını, reçetelere atılan imzaların kendilerine ait olmadığını, ilaçların kendileri tarafından alınıp kullanılmadığını, reçetelere atılan imzaların kendilerine ait olmadığını, 
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanıklardan;
.... s.....lıkta; en son Iğdır'da muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için .........'taki .... Eczanesine gittiğini, eczanede sıra olduğunu, bir çalışanın "sağlık karneni bırak, biz işlemlerini yaparız" diyerek ilaçlarını verdiğini, kendisinin de sağlık karnesini eczaneye bıraktığını, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, kendilerine hiç muayene olmadığını,
.... s.....lıkta; ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak çalıştığını, izinde olan sanık Doktor ...'ın 20.02.2006 tarihinde kendisinin ve yakınlarının .....ve .... Eczanelerinden ilaç alarak kullandıklarını söyleyip içlerinde kaşesiz ve imzasız reçeteler bulunan 45-50 tane sağlık karnesini kendisine bıraktığını ve karne içlerinde bırakılmış müsvedde reçetelerde yazılı ilaçları kendisinden sağlık karnelerine yazmasını istediğini, kendisinin de yaklaşık 5 adedi evinde, diğerleri de sağlık ocağındaki odasında olmak üzere yaklaşık 25 sağlık karnesine reçete yazdığını, kalan 25 sağlık karnesini sanık Doktor ...'a iade ettiğini, yazdığı sağlık karnelerinin yeşil kart, Bağ-Kur ve SSK güvencesine sahip kişilerin karneleri olduğunu, 23.02.2006 tarihinde saat 10.13'te sanık Doktor ... ile iletişimin tespiti tutanağında yer alan görüşmeyi yaptığını, görüşme içeriğini kabul ettiğini,
..... s.....lıkta; ilaçlarını aldıktan sonra sağlık karnesini .... Eczanesinde unuttuğunu, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, sağlık ocağında da hiç muayene olmadığını, yeşil kart sağlık karnesinin sanık Doktor ...'da ne aradığını bilmediğini,
...; ....Eczanesinde bıraktığı daha sonra da eczane çalışanları tarafından kendisine kaybolduğu söylenen yeşil kart sağlık karnesinde 11. sayfadan sonra yer alan muayene bilgilerinin sahte olduğunu, reçetelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini, sanık Doktor ...'ı tanımadığını,
.... s.....lıkta; ilaçlarını aldıktan sonra yeşil kart sağlık karnesini .... Eczanesinde unuttuğunu, sanık Doktor ...'ı tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, 2 Nolu Sağlık Ocağına da hiç gitmediğini,
.....; ilaçlarını aldığı .... Eczanesinden kendisine "karneni buraya bırak, yarın gelir alırsın" dendiğini, kendisinin de sağlık karnesini .... Eczanesine bıraktığını, ertesi gün gittiğinde eczanenin kapalı olduğunu, sağlık karnesini alamadığını, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, 
İfade etmişlerdir.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; daha önceden alınan ilaçların sanık doktor ...'a yazdırılması için anne ve babasına ait sağlık karnelerini sanık Doktor ...'a bıraktığını, 22.12.2005 tarihinde sanık Doktor ...'la aralarında geçen görüşmede kastedilen karnelerin anne ve babasının sağlık karneleri olduğunu, 
... s.....lıkta; .....Eczanesinde 2 yıldır çalıştığını, aile dostu olan sanık Doktor ...'ın eczanenin nöbetçi olduğu bazı gecelerde eczaneye ziyarete geldiğini,'in eşinin rahatsız olduğu zamanlarda evinin ihtiyacını kendisinin karşıladığını, 
Mahkemede; sadece sanık Doktor ... ile telefon görüşmelerinin ve mesajlaşmalarının olduğunu, sanık Doktor ...'ın annesinin şeker hastası olduğunu, eşinin de rahatsızlıklarının bulunduğunu, bu nedenden şeker hastalarının yiyebileceği ekmek gibi ihtiyaçları sanık ...'e götürdüğünü, görüşmelerin ve mesajlaşmaların buna ilişkin olduğunu, 
Söylemiştir.
Sanık ... s.....lıkta; yaklaşık 14 aydır önce ......... 2 Nolu Sağlık Ocağında, sonrasında da ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yaptığını, bazen başka doktorlar tarafından müsvedde kâğıtlara yazılmış ilaçları hastaları görmeden sağlık karnelerine yazdığını, bazen eczanelerin sağlık karnelerini getirdiğini, müsvedde reçetelerde muayene yapan doktorların imzası ve kaşesi olduğunu, iş yoğunluğundan dolayı evinde de görmediği hastaların sağlık karnelerine bu şekilde müsvedde kâğıda yazılmış ilaçları yazdığını, sanık ... ile aralarında herhangi bir menfaat ilişkisi olmadığını, tespit edilip kendisine okunan mesajların yüzde doksanının evinin ihtiyaçlarının karşılanması için çekilen mesajlar olduğunu, mesajların yüzde onunun ise resmi geçerliliği olmayan ve doktorların özelde yazdığı müsvedde reçetelerin sağlık karnesine yazılması ile ilgili olduğunu, sanık ...'a sıkıştığı zamanlarda para verdiğini, daha sonra bu paraların kendisine iade edildiğini, sanık ...'in kendisine "biraz da nakit bırakayım mı" şeklinde yazdığı SMS'in bu amaçla yazıldığını, sanık ........ ile de evin ihtiyaçları için zaman zaman mesajlaştığını, izinli olduğu dönemde içerisinde müsvedde reçeteler bulunan yaklaşık 40 sağlık karnesine ilaç yazması için inceleme dışı sanık ... Yalçın'a verdiğini, bu sağlık karnelerinin kime ait olduklarını bilmediğini ancak bir kısmının .....Eczanesinden, bir kısmının da .... Eczanesinden geldiğini, bu karne sahiplerinden bir kısmını muayene ettiğini, bir kısmını da muayene etmediğini, evinde ele geçirilen 19 adet yeşil kart ile sağlık karnesinin ....'ın ilaç yazmayıp kendisine iade ettiği yeşil kart ve sağlık karneleri olduğunu,
Mahkemede ek olarak; s.....lıktaki ifadesinin doğru olduğunu, sanık Doktor ...'nun beyanlarını kabul etmediğini, bütün meslektaşlarının reçetelerini en çok kendisinin resmileştirdiğini, karne sahiplerinin polikliniğe geldiklerini, kendilerinin de onları muayene edip reçete yazdıklarını, yoğunlukta gelen kişilerin kimliklerini kontrol etmelerinin mümkün olmadığını, .........'ta birçok insanın aşiret yapısından dolayı hastanede sıra beklemediklerini, sağlık karnelerini gönderip ilaçlarını yazmalarını istediklerini, birçok reçeteyi bu şekilde yazdığını, 
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
Sanık Doktor ...'in;
22.12.2005 tarihinde saat 16.27'de sanık Doktor ... ile yaptığı telefon görüşmesinde; ....'in "Sen karnelerimi hallettin mi? Karne lazım",'in "Karne geldi mi ki buraya?", ....'in "Yav nasıl geldi mi ben çoktan bırakmışım oraya",'in de "Bir dakka doktor .... Beyin karnelerinin işi bitti mi? Onları hemen bir yazın verin, doktor bey burdayken. Baba aha şimdi yazılıyor şu an",
03.01.2006 tarihinde saat 10.48'de .... Ülgen (.... .... adına kayıtlı GSM hattından) ile yaptığı görüşmede; ....'in "Ben doktor ....", ....'in "Ben .... abiyi şeye götüreceğim karakola", ....'in "ben oradan yeni çıktım da bu Desepine 40 tane yakalanmış ya, şimdi o şey ....diyor o....'ınkidir", ....'in "Yaşar kim", ....'in "Yaşar Boz...., o bence orada çalışan var ya onu hemen bulun, ben onun ismini vereceğim acilen onu bulun diyor, onu siz bulun onun reçetesini düzenleyelim yani", ....'in "Desepin mi", ....'in "he Desepin 40 tane yakalanmış ya", ....'in "tamam ha tamam", ....'in "tamam onu bulursan hallederiz başka diğerleri bir fazla bir şey tutmuyor, görüşürüz", ....'in "tamam abi",
03.01.2006 tarihinde saat 11.03'te.....Eczanesinden inceleme dışı sanık ....... ile yaptığı görüşmede; ....'in "Yaa, şey ....dedi ki 2-3 tane Nervium...Eee, 2-3 tane Luminaletten...onu Savaşkan'dan yahut diğer doktorlardan muhtelif zamanlarda yazdırsın dedi hemen....2-3 tane hepsinden yakalananlardan 2-3 tane...2-3 tane reçete yazacan...Nervium 5 mg., Luminalatten tabletten yine 2-3 tane ayrı ayrı yaz...Yeşil reçete, başka bi tane daha vardı neydi yaa, ya orda sizin elinizde bulunanlardan 2-3 tane böyle dışarda doktorlardan bir eski tarihli yazdır tamam mı", ....'ın "Tamam hocam...oldu hocam",
16.01.2006 tarihinde saat 12.42'de..... Eczanesinden sanık ... ile yaptığı görüşmede; .... Savaş'ın "Sana biraz getireyim ha, sıkışmışım o yüzden vallah, 10 tane falan, millet geliyor, karnelerini istiyor, karnelerini veremiyorum, o acil olanları sana getireyim, beşin üstüne çıkartmamaya çalışırım, sen sabah şeyinden bana bir iki tane boşluk bırak", 27.01.2006 tarihinde saat 10.37'de yaptığı görüşmede; .... Savaş'ın "Benim bugün 14 tane var...Kaç tane yazabilirsen ama biraz protokol ayın biraz da öğleden sonraya ayır olur mu? ...Birkaç tane, olmazsa bir altı yedi kaç tane yazabilirsin", ....'in "Vallaha bakarız yaa", .... Savaş'ın "On dördünü de aradan çıkartırsan çok sevinecem çünkü hastalar dedi ben bugün alayım", ....'in "tamam", .... Savaş'ın "Ee şeyi de telefonla aradım kardeşin geldi iki tane bıraktı onları hallettim",
08.02.2006 tarihinde saat 15.27'de 2 Nolu Sağlık Ocağından Hemşire Neslihan Aldemir ile arasındaki görüşmede; ....'in "Neslihan hanım merhaba ben doktor ...., ya senden rica edeceğim bir protokol", Neslihan'ın "1022", ....'in "1022 tamam sen isim Handan Yalçın yaz, resmi bu 30 yaşında bu herhalde", Neslihan'ın "resmi 30 kadın, ne yazıyoruz", ....'in "onun teşhisi şey, lumbaji artı pu, bi de üç gün rapor", Neslihan'ın "tamam doktor bey",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
09.03.2006 tarihli olay, yakalama, tespit ve el koyma tutanağına göre; sanık Doktor ...'in ika....de; Burhan Koç, Zelal Koç ve Delal Koç adına kayıtlı sağlık karneleri ile muhtelif ilaçlara ait 148 adet ilaç fiyat kupürünün ele geçirildiği,
Anlaşılmaktadır. 
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
Sanık ...'in düzenlediği;
Şifa Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta..... .....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 101,73 TL ,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 9 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet; Bağ-Kur'a tabi hasta .....'nin sağlık karnesine 1 adet; SSK'na tabi hastalar....., ....., Nuran Şahin,.... Akbalık ve Gülizar .....'ın karnelerine 1'er, Hatice .....'ın sağlık karnesine 2 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 1.008,36 TL ( Emekli Sandığı reçetesi için 45,31 TL, Bağ-Kur reçetesi için 63,14 TL , SSK reçeteleri için 899,91 TL ),
Halk Eczanesi tarafından fatura edilen 2 adet (SSK'na tabi hastalar.... İldirin Kaya ve ....'nın sağlık karnelerine 1'er adet) reçeteden dolayı kurum zararının 40,51 TL ,
....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 88,50 TL ,
Olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
..... müfettişlikte; sağlık karnesini bir veya iki defa..... Eczanesinden ...'e veya ...'a bıraktığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 07.01.2005 tarihli ve 250 protokol numaralı reçetenin nerede kimler tarafından düzenlendiğini bilmediğini, reçetenin arkasındaki imzanın kendisine ait olmadığını, 
........ müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi.....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 07.06.2005 tarihli ve 4048 protokol numaralı reçetede yazılı Lansazol 30 mg isimli ilaçları eşinin kullanmadığını, bu ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, 
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 08.06.2005 tarihli ve 7577 protokol numaralı, 01.08.2005 tarihli ve 5061 protokol numaralı, yine 02.02.2006 tarihli ve 2992 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçların kendisi tarafından alınmadığını, kullanılmadığını ve reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını,
Hatice ..... müfettişlikte; kendi sağlık karnesine düzenlenip..... Eczanesi tarafından fatura edilen 7 adet reçetedeki bir kısım ilaçların eczaneden kendisine verilmediğini, devlet hastanesinde veya sağlık ocağında muayene oldukları hekimleri ismen tanımadığını, eczanede ilaç olmadığının ve depodan getirileceğinin söylendiği zamanlarda sağlık karnelerini..... Eczanesine bıraktığını, sağlık karnelerini daha sonra ilaçlarla birlikte aldığını, 
....müfettişlikte;.....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 01.08.2005 tarihli ve 5016 protokol numaralı numaralı reçetenin arkasındaki imzanın kendisine ait olmadığını, bu reçetede yazılı ilaçları almadığını,
.... müfettişlikte; 2 Nolu Sağlık Ocağı tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 09.11.2005 tarihli ve 7186 protokol numaralı reçetedeki teşhisin doğru olduğunu ancak reçetede yazılı ilaçları kendisinin kullanmadığını, reçetenin arkasındaki imzanın kendisine ait olmadığını, karnesinin kısa süreli olarak eczanede kaldığının olduğunu, ....Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
Zelal Koç ve Delal Koç mahkemede; kardeş olduklarını, o tarihlerde soğuk algınlığı geçirdikleri için sağlık karnelerini de alarak akrabaları olan sanık Doktor ...'in evine gittiklerini, sanık Doktor ...'in kendilerini muayene ettiğini ve düz kâğıda reçete yazdığını, sağlık karnelerine herhangi bir şey yazmadığını, sonrasında sağlık karnelerini sanık Doktor ...'in evinde unuttuklarını,
Beyan etmişlerdir.
Sanıklardan;
...;..... Eczanesinin sahibi olduğunu, iletişimin tespiti tutanağında yer alan 16.01.2006 tarihli görüşmedeki sanık Doktor ...'e söylediği "size getireyim, beşin üzerine çıkarmamaya çalışırım bana sabah şeyinden bir iki tane boşluk bırak" şeklindeki sözleri sağlık ocağında sıra beklemek istemeyip kendisinden yardım isteyen şahıslara yardımcı olmak amacıyla söylediğini,
... s.....lıkta;..... Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, sanık Doktor ...'in eczanelerinde muayene yapmadığını ve hastaları görmeden ilaç yazmadığını ancak tesadüfen eczanede bulunduğu zamanlarda acil hasta olursa hastayı eczanede muayene edip reçete düzenlediğini, 
... s.....lıkta;.....Polikliniğinde doktor olarak görev yaptığını, bir tarihte sanık Doktor ...'in gelerek kendisinden elindeki fiyat kupürleri bulunan ilaçları yazmasını rica etmesi üzerine sağlık karnelerindeki reçetelere söz konusu ilaçları yazdığını, karnelerine ilaç yazılan hastaları tanımadığını, 
... s.....lıkta;.....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığını, ........'un eczanede çalıştığını, ....'ın sanık Doktor ... ile yaptığı konuşmanın içeriğini bilmediğini, 
Mahkemede; sanık Doktor ... ile gözaltında kaldığı sırada eczanedeki yeşil ve kırmızı reçetelerin emniyete götürülmesi hususunda telefon görüşmesi yaptığını, sanık Doktor ...’in konuyu yanlış anladığını,
Söylemişlerdir.
Sanık ... s.....lıkta; ......... 2 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yaptığını, evinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet sağlık karnesinin akrabası olan.... Koç'un ismini bilmediği çocuklarına ait olduğunu, kendilerini yaklaşık 1 ay önce evine ziyarete geldiklerinde muayene edip düz reçeteye ilaç yazdığını ancak sağlık karnelerine ilaç yazmadığını, ilaçlarını düz reçete ile aldıklarını ancak sağlık karnelerini unuttuklarını, evinde yakalanan ilaç fiyat kupürlerinin ise kendisi, eşi ve çocuğu ile birlikte yakın akrabalarının değişik zamanlarda değişik eczanelerden almış oldukları ilaçların fiyat kupürleri olduğunu, bunların bir kısmının uzman, bir kısmının ise pratisyen hekimler tarafından yazılabildiğini, kendi yazabileceklerini sağlık ocağında yazdığını, sağlık ocağında bu ilaçlardan yazdığı olduğu zaman kupürlerini yapıştırıp eczaneye gönderdiğini, uzman doktor tarafından yazılması gereken ilaçları da yakınlarına tavsiye ettiğini, eczaneden bu ilaçları alıp fiyat kupürlerini kendisine verdiklerini, kendisinin de bu ilaçları uzman doktora yazdırmak amacıyla evinde bulundurduğunu, sanık ...'in arkadaşı olduğunu,.....Polikliniğine giderek sanık Doktor ...’a kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve çocuğunun sağlık karnelerini götürdüğünü, daha önce.....Eczanesinden almış olduğu ilaçların fiyat kupürlerini de vererek ilaçları sağlık karnelerine yazmasını rica ettiğini, sanık Doktor ...'un da ricasını kırmayarak ilaçları sağlık karnelerine yazdığını, sanık ...'in genellikle hasta olan müşterilerini kendisine yönlendirip sıra beklememeleri için de kendisinden sıra numarası ayırmasını istediğini, kimseye protokol numarası ayırmadığını, zaman zaman sıra numarası ayırdığını, bir keresinde sağlık ocağında Handan Yalçın isimli bir öğretmen komşusunu muayene edip kendisine ilaç ve rapor yazdığını, Handan Yalçın acilen çıkıp gittiği için kendisine protokol kaydı yapılamadığını, kendisinin daha sonra Handan Yalçın'ın eşinin araması üzerine..... Eczanesinden 2 Nolu Sağlık Ocağını arayarak Handan Yalçın için protokol numarası isteyip teşhisini ve raporunu söylediğini, tespit edilen 08.02.2006 tarihli görüşmesinin buna ilişkin olduğunu, 03.01.2006 tarihinde.....Eczanesinde çalışan inceleme dışı sanık ....... ile görüşmesinde de, o tarihlerde göz altında bulunan ve akrabası olan.....Eczanesinde çalışan sanık ...'ın kendisine ilaç eksiğinin olduğunu söylemesi üzerine suç işleme kastı olmadan sanık ...'ın söylediği ilaçların geçmiş tarihli olarak doktorlara yazdırılmasını söylediğini, .... Ülgen'le görüşmesinin suç işleme kastı olmadan iyi niyetli yapılan görüşmeler olduğunu, daha önceden alınan ilaçların sanık Doktor ...'a yazdırılması için anne ve babasına ait sağlık karnelerini sanık Doktor ...'a bıraktığını, 22.12.2005 tarihinde sanık Doktor ... ile aralarında geçen görüşmede kastedilen karnelerin anne ve babasının sağlık karneleri olduğunu, atılı suçları işlemediğini,
Mahkemede ek olarak; o dönemde ilçede kuş gribi vakası olduğundan dolayı hastanelerin dolu olduğunu, .........'lı olmasından dolayı çok sayıda eş dost, akrabanın gece saatlerinde bile evine muayene için geldiklerini, kendisinin de bu kişilerin muayenelerini yaptığını, ertesi gün de ilgili sağlık kuruluşlarında sağlık karnelerine reçetelerinin yazıldığını, evinde ele geçirilen ilaç fiyat kupürlerinin tanesi 2 TL civarındaki ucuz ilaçlara ait olduğunu,
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
30.12.2005 tarihinde saat 13.16'da..... Eczanesinden.....isimli şahıs ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; .....'in "Hocam şey, .... hocanın kaşesini getirecektiniz ya", İhab'ın "ya bunu niye şimdi arıyorsun ya, dedim hatırlatın bana kalabalık şu an çalışıyorum, hatırlatın dediğimde bu saatte değil, çıkmadan önce hatırlatın, evde değilim sağlık ocağındayım, artık eve getirirsin", .....'in "tamam hocam görüşürüz",
30.12.2005 tarihinde saat 16.24'te..... Eczanesinden arayan şahıs ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; şahsın "Çocuğu göndereyim mi? .... hocanın kaşesi için", İhab'ın "tamam çabuk gelsin o zaman",
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun 09.12.2005 tarih ve 80-37 sayılı inceleme raporunda; ......... Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı hekimleri olan sanık Doktorlar ... ve ... ile 2 Nolu Sağlık Ocağı hekimi sanık Doktor ...'ın aynı ilçede faaliyet gösteren Merkez Eczanesi sahibi ve mesul müdürü ile birlikte iştirak hâlinde hareket ederek, 2005 yılı içerisinde tedavi olmak amacıyla sağlık kurumlarına başvuran, yeşil kart sağlık güvencesine sahip hastaların bilgisi dışında usulsüz ve gerçeğe aykırı reçete düzenlenmesinden sorumlu oldukları, sanık Doktor ... tarafından ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 7437 protokol numaralı, ..... ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 7441 protokol numaralı reçetelerin şeklen uygun, içerik olarak gerçek dışı olduğu yönünde açıklamalara yer verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
Sanık Doktor ...'ın düzenlediği;
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 5 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar ....., .... İsmaioğulları, ......, ..... ve.....'ün sağlık karnelerine 1'er adet) reçeteden dolayı kurum zararının 369,99 TL, 
Ürün Eczanesi tarafından fatura edilen 4 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalardan ....'un sağlık karnesine 1 adet, .... .....'nın sağlık karnesine 1 adet, .....'nın sağlık karnesine 1 adet, .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 356,37 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 102 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 2 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar ...... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er adet; SSK'na tabi hastalar ...., .......... ve ....'ın sağlık karnelerine 1'er,.... ..,..... ve.....'ın sağlık karnelerine 2'şer, .........., ..... ve .....'ın sağlık karnelerine 3'er,.......'ın sağlık karnesine 4,....., ..... ve.......'ın sağlık karnelerine 5'er,....'ın sağlık karnesine 6,.....'ın sağlık karnesine 8 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 5.117,21 TL (Emekli Sandığı reçeteleri için 239,31 TL , Bağ-Kur reçeteleri için 459,82 TL, SSK reçeteleri için 4.418,08 TL),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 9 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar .........'un sağlık karnelerine 1'er,.... ve .....'ın sağlık karnelerine 2'şer adet) reçeteden dolayı kurum zararının 577,47 TL, 
....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet Bağ-Kur'a tabi hasta ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 100,7 TL,
Olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
..... müfettişlikte; sağlık karnesini bir veya iki defa..... Eczanesinden ...'e veya ...'a bıraktığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 01.04.2005 tarihli ve 4223 protokol numaralı, 02.12.2005 tarihli ve 13557 protokol numaralı reçetelerin nerede kimler tarafından düzenlendiğini bilmediğini, reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, eşi ....'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 01.04.2005 tarihli ve 4210 protokol numaralı reçeteyi düzenleyen doktorun ismini hatırlayamadığını,
.... İptaş müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.02.2005 tarihli ve 2457 protokol numaralı reçetede yazıldığı şekilde kendisine sağlık ocağında serum takılmadığını, bahse konu reçetedeki ilacın verilmediğini, sanık Doktor ...'ı tanımadığını, bu reçetenin nerede ve nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
.... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 16.05.2005 tarihli ve 6693 protokol numaralı, 08.06.2005 tarihli ve 7591 protokol numaralı, 18.10.2005 tarihli ve 12792 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, kızı ....'e ya da bir yakınına ait olmadığını, kızı ....'in 2 Nolu Sağlık Ocağına gidip herhangi bir hekime muayene olmadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, oğlu .....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 17.02.2005 tarihli ve 2355 protokol numaralı, 14.03.2005 tarihli ve 3454 protokol numaralı, 29.03.2005 tarihli ve 4046 protokol numaralı, 24.05.2005 tarihli ve 7108 protokol numaralı, 02.09.2005 tarihli ve 5022 protokol numaralı, 05.10.2005 tarihli ve 12716 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, oğlu Necmi'ye ya da bir yakınına ait olmadığını, oğlu Necmi'nin de 2 Nolu Sağlık Ocağına hiç gitmediğini,
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 22.03.2005 tarihli ve 3705 protokol numaralı, 30.03.2005 tarihli ve 4102 protokol numaralı, 12.09.2005 tarihli ve 11153 protokol numaralı reçetelerin nerede nasıl düzenlendiği hakkında bilgisi olmadığını, bahse konu ilaçları..... Eczanesinden almadığını, reçetelerin arkasındaki imzalar ile adres ve telefon bilgilerinin kendilerine ait olmadığını,
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.03.2005 tarihli ve 3904 protokol numaralı, 02.09.2005 tarihli ve 10598 protokol numaralı, 04.10.2005 tarihli ve 12066 protokol numaralı reçetelerin arkasındaki bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını, 2005 yılından itibaren 2 veya 3 kez ......... Devlet Hastanesine gittiğini, herhangi bir sağlık ocağına gitmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen kızı.....'nun sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerin de gerçeği yansıtmadığını, kızı Perişan'ı sadece ......... Devlet Hastanesine götürüp Doktor .....'ye muayene ettirdiğini, .........'ta herhangi bir sağlık ocağına götürmediğini, diğer çocukları ...., .... ve .....'nun sağlık karnelerine düzenlenen reçetelerin de çoğunun gerçeği yansıtmadığını,
Fatma Kandemir müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine 21.02.2005 tarihli ve 14361 protokol numaralı, 12.04.2005 tarihli ve 5146 protokol numaralı, 24.06.2005 tarihli ve 8482 protokol numaralı reçeteyi düzenleyen sanık Doktor ...'ı hatırlamadığını, .........'ta sağlık ocaklarında muayene olmadığını, 
........ müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 28.01.2005 tarihli ve 1256 protokol numaralı reçetede yazılı olan İespor 1 gr ampul, 05.09.2005 tarihli ve 10722 protokol numaralı reçetede yazılı Gaviscon 500 mg likit ve Amoklavin 1000 mg Bid, 27.10.2005 tarihli ve 13277 protokol numaralı reçetede yazılı Cefozin 1 gr ampul isimli ilaçları kesinlikle kullanmadığını, bu ilaçların..... Eczanesinden kendisine verilmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi.....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.04.2005 tarihli ve 5875 protokol numaralı reçetede yazılı İespor 1 gr ampul ve Lansazol, 23.05.2005 tarihli ve 7004 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 1 gr ampul, 06.09.2005 tarihli ve 10832 protokol numaralı reçete ile 27.10.2005 tarihli ve 13824 protokol numaralı reçetede yazılı Cefaks 500 mg tablet ile Degastrol 30 mg, 06.09.2005 tarihli ve 10832 protokol numaralı reçete ile 22.12.2005 tarihli ve 15158 protokol numaralı reçetede yazılı Cefozin 1 gr ampul ve Degastrol 30 mg isimli ilaçları eşinin kullanmadığını, bu ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, 
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.... Helin ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 04.02.2005 tarihli ve 1710 protokol numaralı, 02.03.2005 tarihli ve 2902 protokol numaralı, 28.03.2005 tarihli ve 3984 protokol numaralı reçetelerin arkasında yer alan imzaların kendisine ya da kızına ait olmadığını, kendisine kutuları gösterilen İespor 1 gr flakon ve Lansor 30 mg (28.03.2005 tarihli ve 3984 protokol numaralı reçetelerde yazılı), Lansazol 30 mg kapsül (04.02.2005 tarihli ve 1710 protokol numaralı reçetede yazılı) isimli ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, bu ilaçların kızı tarafından kullanılmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin kızı adına nasıl düzenlendiğini bilmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, diğer kızı .... ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 30.03.2005 tarihli ve 4080 protokol numaralı reçetede 20 adet olarak yazılan ve kutusu kendisine gösterilen İespor 1 gr flakon isimli iğneden 1 adet alındığını ve kızına yapıldığını, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 12.05.2005 tarihli ve 6619 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 1 gr isimli ilacın da..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, reçetelerin arkasındaki imzaların da kızı Nilay'a ya da kendine ait olmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
..... müfettişlikte; eşinin yüksek tansiyon rahatsızlığının bulunmadığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 02.03.2005 tarihli ve 2858 protokol numaralı reçetede yazılı hipertansiyon ilacının eşi tarafından alınmadığını ve kullanılmadığını, 
..... .... kollukta; yeşil kartına 04.04.2005 tarihinde ......... Kaymakamlığı tarafından el konulduğunu, adına düzenlenmiş reçeteler için doktora gitmediğini, bahse konu reçetelerin yeşil kartlarına kaymakamlık tarafından el konulmasından sonra tanzim edildiğini, 
.... müfettişlikte; kendisinde hiper tansiyon rahatsızlığı olmadığını, kendisinin sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu toplam 8 adet reçetedeki (Bu reçetelerden 1 adedini sanık Doktor ... düzenlemiştir) ilaçları kendisinin doktora yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçların alındığına dair reçetelere atılan imzaların da kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; sağlık karnesinde yazılı ilaçların tamamını alıp kullandığını,
.... s.....lıkta; kendisine ait yeşil kart sağlık karnesini hiç kullanmadığını, reçetede yazılı ilaçları kendisinin almadığını, reçetedeki imzanın da kendisine ait olmadığını, 
... aşamalarda; 18 yaşını doldurmaları nedeniyle oğulları ..... ....,. .... ve ....'a ait yeşil kart sağlık karnelerinin 04.04.2005 tarihinde kaymakamlık tarafından alıkonulduğunu, daha sonra kendisini çağıran müfettişlerin oğulları.... ve ..... ....'ın 2005 yılı Temmuz ve Haziran aylarında doktora muayene olduğunu söylediğini, her iki oğlunun da bahsedilen tarihlerde İstanbul'da olduğunu,
...müfettişlikte; kendisinin ve ailesinin sağlık karnesinin .....Eczanesinde kaldığı zamanlar olduğunu, kendisinde tansiyon, oğlu ....'da epilepsi rahatsızlıklarının bulunmadığını, bu rahatsızlıklar ile ilgili olarak kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 20.07.2005 tarihli ve 9493 protokol numaralı, oğlu ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 19.07.2005 tarihli ve 9362 protokol numaralı reçetelerdeki ilaçları kendilerinin yazdırmadıklarını, atılan imzaların kendilerine ait olmadığını, sağlık karneleri eczanede kalınca bahse konu reçetelerin eczanece yazdırılmış olabileceğini, yine ....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş hemoroit gastrit ve bronşit rahatsızlıklarına ilişkin ilaçlar yazılı 12 adet (1 adedi sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiştir), yine oğulları ..... ve ...'ın sağlık karnelerine düzenlenmiş mide ilaçları yazılı 9 adet reçetedeki (bu reçetelerden 1 adeti ...'ın sağlık karnesine, 1 adedi de .....'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiştir) ilaçların kendileri tarafından alınıp kullanılmadığını, reçetelere atılan imzaların kendilerine ait olmadığını, 
Beyan etmişlerdir.
Sanık ... kollukta; Filistin .....mlu olduğunu, sağlık grup başkanı olarak görev yaptığı için..... Eczanesi çalışanları ile ......... genelinde faaliyet gösteren diğer eczanelerin çalışanlarını da tanıdığını, sanık Doktor ...'nın 2005 yılı Aralık ayının ortalarında uzmanlık sınavını kazanarak İstanbul'a gittiğini, giderken de daha önceden yazdığı reçetelerdeki hatalardan dolayı reçete iadesi olursa bu reçetelerdeki hataları düzeltme gereksiniminden kaşesini kendisine bıraktığını,..... Eczanesi yetkililerinin kendisinden daha önceden sanık Doktor ...'nın düzeltilmesi gereken bir reçetesi olursa kaşesini isteyebileceklerini söylediklerini, 30.12.2005 tarihinde..... Eczanesi çalışanlarından.....isimli şahıs ile yaptığı görüşmenin de buna ilişkin olduğunu,..... Eczanesi çalışanlarından birisinin elinde hatalı reçeteler ile geldiğini, kendisinin de iki adet reçetede hatalı gördüğü kısımlara sanık Doktor ...'nın kaşesini vurarak şahsı gönderdiğini, kaşeyi vermediğini, 
S.....lıkta; kendisine gösterilen ..... ....'a ait yeşil kart sağlık karnesinin birinci sayfasındaki reçete ile ....'a ait yeşil kart sağlık karnesinin birinci sayfasındaki reçeteleri kendisinin yazdığını, reçetelerdeki imzaların da kendisine ait olduğunu fakat bu kişileri hatırlamadığını, yoğun bir çalışma tempoları olduğunu, vatandaş yeşil kartı ile geldiğinde muayene edip ilaçları yazdığını, bazen de vatandaşın yazmasını istediği ilaçları yazdığını, sağlık karnesinin getiren kişiye ait olup olmadığını kontrol etmeye zamanının yetmediğini, 
Mahkemede; kendisinin sağlık kurulu kaşesi ile reçetelerde herhangi bir oynama yapmadığını, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
Sanık Doktor ...'nun düzenlediği;
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Yeşil kartlı hasta ....'ın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 74,02 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 3 adet (Yeşil kartlı hastalar ...'in sağlık karnesine 1, .....'ın sağlık karnesine 2 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 243,32 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 28 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar .......'nın sağlık karnelerine 1'er, ... ve ....'ın sağlık karnelerine 2'şer,.....ve Miyase Karahan'ın sağlık karnelerine 3'er, .....un sağlık karnesine 4 adet; Emekli Sandığı'na tabi hastalar ....'in sağlık karnesine 4, ...'in sağlık karnesine 5, M. ....'in karnesine 6 adet; Yeşil kartlı hasta ...'in sağlık karnesine 1 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 3.487,6 TL,
Ürün Eczanesi tarafından fatura edilen 6 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalardan ....'un sağlık karnesine 1 adet, Nazile .....'ın sağlık karnesine 2 adet, .... .....'nın sağlık karnesine 2 adet, .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet ) reçeteden dolayı kurum zararının 545,76 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 32 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 2 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar ..... ve .....'ın sağlık karnelerine 1'er adet, SSK'na tabi hastalar ....,... sağlık karnelerine 1'er,....., ....,.... Helin ...,....., ..... ve..........'in sağlık karnelerine 2'şer,....'ın sağlık karnesine 3 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 1.115,33 TL (Emekli Sandığı reçeteleri için 168,29 TL, Bağ-Kur reçeteleri için 47,13 TL, SSK reçeteleri için 899,91 TL),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 4 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar .........'ın sağlık karnelerine 1'er adet; Yeşil kartlı hasta .....'in sağlık karnesine 1 adet ) reçeteden dolayı kurumlar zararının 230,81 TL, (Bağ-Kur reçeteleri için 212,24 TL, yeşil kart reçetesi için 18,57 TL ),
Halk Eczanesi tarafından fatura edilen 8 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta .... ....'in sağlık karnesine 1 adet; SSK'na tabi hastalar ....ve....'ın sağlık karnelerine 1'er, ....e ....'ın sağlık karnesine 3 adet; Yeşil kartlı hasta M. ........'ın sağlık karnesine 2 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 466,32 TL(Bağ-Kur reçetesi için 101,40 TL, SSK reçeteleri için 213,38 TL , yeşil kart reçeteleri için 151,34 TL ),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 20 adet (Yeşil kartlı hastan ...'in sağlık karnesine 1 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar Hanım ....,.........ve .... sağlık karnelerine 1'er, .... ve ...ın sağlık karnelerine 2'şer adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 1.781,16 TL, (Bağ-Kur reçeteleri için 1.454,64 TL, yeşil kart reçetesi için 326,52 TL),
Olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
..... müfettişlikte; sağlık karnesini bir veya iki defa..... Eczanesinden ...'e veya ...'a bıraktığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.02.2006 tarihli ve 2416 protokol numaralı reçetenin nerede kimler tarafından düzenlendiğini bilmediğini, reçetenin arkasındaki imzanın kendisine ait olmadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, eşi ....'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 22.02.2006 tarihli ve 3024 protokol numaralı reçeteyi düzenleyen doktorun ismini hatırlayamadığını,
.... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.09.2005 tarihli ve 5041 protokol numaralı, 19.09.2005 tarihli ve 5357 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, kızı ....'e ya da bir yakınına ait olmadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, oğlu .....'un sağlık karnesinesanık sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.02.2006 tarihli ve 2272 protokol numaralı reçetenin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, oğlu Necmi'ye ya da diğer aile bireylerine ait olmadığını, 
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve sanık Doktor ... tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 23.02.2006 tarih ve 3258 protokol numaralı reçete ile eşi....'ın sağlık karnesine düzenlenen 23.02.2006 tarihli ve 3260 protokol numaralı reçetenin nerede nasıl düzenlendiği hakkında bilgisi olmadığını, bahse konu ilaçları..... Eczanesinden almadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzalar ile adres ve telefon bilgilerinin kendilerine ait olmadığını,
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.01.2006 tarihli ve 1740 protokol numaralı reçetenin arkasındaki bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını, 2005 yılından itibaren 2 veya 3 kez ......... Devlet Hastanesine gittiğini, herhangi bir sağlık ocağına gitmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen kızı.....'nun sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerin de gerçeği yansıtmadığını, kızı Perişan'ı sadece ......... Devlet Hastanesine götürüp Doktor .....'ye muayene ettirdiğini, .........'ta herhangi bir sağlık ocağına götürmediğini, diğer çocukları ...., .... ve .....'nun sağlık karnelerine düzenlenen reçetelerin de çoğunun gerçeği yansıtmadığını,
........ müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi.....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.01.2006 tarihli ve 1755 protokol numaralı reçetede yazılı Cefozin 1 gr ampul isimli ilacı eşinin kullanmadığını, bu ilacın..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, 
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.... Helin ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.09.2005 tarihli ve 5044 protokol numaralı reçeteler ile yine sanık Doktor ... tarafından kızının sağlık karnesinin 39. sayfasına 27.01.2006 tarihinde düzenlenen reçetelerin arkasında yer alan imzaların kendisine ya da kızına ait olmadığını, kendisine kutuları gösterilen Omeprol 20 mg kapsül (05.09.2005 tarihli ve 5044 protokol numaralı reçetede yazılı) ve Cefozin 1 gr (27.01.2006 tarihli reçetede yazılı) isimli ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, bu ilaçların kızı tarafından kullanılmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin kızı adına nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
.... ... müfettişlikte; .... Sağlık Ocağında sanık Doktor ... tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen 13.10.2005 tarihli ve 137 protokol numaralı reçete ile ....Eczanesi tarafından fatura edilen 27.10.2005 tarihli ve 384 protokol numaralı reçetenin, yine aynı sağlık ocağında aynı doktor tarafından babası...'nın sağlık karnesine düzenlenip ....Eczanesi tarafından fatura edilen 28.10.2005 tarihli ve 400 protokol numaralı reçetelerin ne şekilde düzenlendiğini bilmediğini, bahse konu reçetelerin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, reçeteyi düzenleyen sanık Doktor ...'yu şahsen tanımadığını, reçetelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını, 
....müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 26.09.2005 tarihli ve 5660 protokol numaralı reçetede yazılı hipertansiyon ve prostat ilaçlarını kullanmadığını, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
..... müfettişlikte; sanık Doktor ... tarafından kendi sağlık karnesine düzenlenen 30.11.2005 tarihli ve 732 protokol numaralı, eşi ....'ın sağlık karnesine düzenlenen 30.11.2005 tarihli ve 849 porotokol numaralı reçeteler hakkında bilgisinin olmadığını, anılan tarihlerde reçetelerin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, bahse konu reçetelerdeki ilaçları kendilerinin almadıklarını, 
Halit Timur müfettişlikte; kendi sağlık karnesine düzenlenen 09.11.2005 tarihli ve 519 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini,
... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 25.10.2005 tarihli ve 335 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, reçetede yazılı ilaçları almadığını ve kullanmadığını, reçetenin arkasındaki imzanın da kendisine ait olmadığını,
....müfettişlikte;.....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 11.07.2005 tarihli ve 2221 protokol numaralı, 03.01.2006 tarihli ve 21 protokol numaralı reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını, 
.... .... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş 10.10.2005 tarihli ve 756 protokol numaralı reçeteyi kendisinin yazdırmadığını, bu reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, reçetedeki imzanın kendisine ait olmadığını, ilaçlarını farklı eczanelerden aldığını,.....Eczanesinden de ilaç aldığını, sağlık karnesinin kısa süreli olarak eczanelerde kaldığını,
Musa .... müfettişlikte;.....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.07.2005 tarihli ve 2065 protokol numaralı reçetenin arkasındaki imzaların kendisine ya da aile bireylerine ait olmadığını, yine.....Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi ....e ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.07.2005 tarihli ve 2045 protokol numaralı, 08.08.2005 tarihli ve 3593 protokol numaralı, 20.09.2005 tarihli ve 5451 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen doktoru hatırlamadıklarını, eşinin muayene olduğu doktorları da ismen bilmediğini, 
Mahkemede; reçetelerdeki tüm ilaçları alıp kullandığını, müfettişin ifadesini alırken bağırıp çağırdığını ancak bir yönlendirmesinin olmadığını, müfettişteki ifadesini okumadan imzaladığı için kabul etmediğini, 
.... müfettişlikte; kendisinin sağlık karnesine düzenlenen 25.11.2005 tarihli ve 785 protokol numaralı reçetenin düzenlendiği .... Sağlık Ocağına gitmediğini, bahse konu reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
Mahkemede; müfettişe verdiği ifadenin doğru olduğunu,
.... müfettişlikte; kendisinde hiper tansiyon rahatsızlığı olmadığını, kendisinin sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu toplam 8 adet reçetedeki (Bu reçetelerden 1 adedini sanık Doktor ... düzenlemiştir) ilaçları kendisinin doktora yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçların alındığına dair reçetelere atılan imzaların da kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; sağlık karnesinde yazılı ilaçların tamamını alıp kullandığını,
Beyan etmişlerdir.
İnceleme dışı sanık ... müfettişlikte ve s.....lıkta; ....Eczanesinde bıraktığı daha sonra da eczane çalışanları tarafından kendisine kaybolduğu söylenen yeşil kart sağlık karnesinde 11. sayfadan sonra yer alan muayene bilgilerinin sahte olduğunu, reçetelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini söylemiştir.
Sanık Doktor ... müfettişlikte; 2002 yılında ......... Devlet Hastanesinde göreve başladığını, daha sonra askere gittiğini, askerlik bitiminde de 2004 yılının Nisan ayında ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında göreve başladığını, ilçedeki eczanelerin çoğunun muvazaalı olarak çalıştırıldığını, eczanelerin çoğunun zengin aşiret üyeleri tarafından açıldığını, yeşil kart başta olmak üzere Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı tarafından verilen sağlık karnelerine sahip olan kişilerin hastane ya da sağlık kurumuna giderek muayene olmadan doğrudan eczanelere gittiklerini ve sağlık karnelerini vererek istedikleri ilaçları aldıklarını, eczacıların da birlikte çalıştığı kamuda görevli doktorlar olduğunu, eczacıların bu doktorlara götürdükleri sağlık karnelerine istedikleri reçeteleri yazdırdıklarını, bu durumun eczacıların hastaları özellikle muayenehanesi olan doktorlara yönlendirmesinden kaynaklandığını, bu nedenle doktorların eczanelerden gönderilen bu sağlık karnelerine reçete düzenlediklerini, bir nevi kazanç ortaklığı yapıldığını,.....Polikliniğinin resmi olarak kime ait olduğunu bilmediğini anca hastanede ambulans şoförü olarak çalışan sanık ... ile ......... Devlet Hastanesinde kadın .....m uzmanı olarak çalışan sanık Doktor ...'in.....Polikliniğinin sahibi olduğunun herkes tarafından bilindiğini, polikliniğe her gittiğinde sanık ...'i poliklinikte gördüğünü, sanık Doktor ...'ın da aynı.....Polikliniğinde çalıştığını, kendisine gösterilen sigortalı .... ....'in sağlık karnesine yazılmış 10.10.2005 tarihli ve 756 protokol numaralı reçetenin .... Sağlık Ocağında görev yaptığı döneme ait olduğunu, reçeteleri .... Sağlık Ocağında düzenlenen sigortalıların bu sağlık ocağına gitmedikleri yönündeki iddiaları kabul etmediğini, hastayı görmeden reçete yazmadığını,
S.....lıkta; 2004 yılının Nisan ayından itibaren ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yaptığını, inceleme dışı sanık ...'in yeşil kart sağlık karnesinin 12. sayfasına düzenlenen 30.09.2005 tarihli ve 8789 protokol numaralı, 13. sayfasına düzenlenen 20.10.2005 tarihli ve 272 protokol numaralı, yine 18. sayfasına düzenlenen 13.01.2006 tarihli ve 823 protokol numaralı reçetelerdeki doktor imzalarının kendisine ait olduğunu, hasta geldiğinde işler yoğun olduğundan genellikle sağlık karnelerini inceleme fırsatlarının olmadığını, bu nedenle karnenin asıl sahibinin kim olduğu hususunun g.... kaçabileceğini, çalışmaya başladığı ilk dönemlerde ismini bilmediği birilerinin akrabalarının sağlık karnelerini getirdiklerini, bu şekilde günde 30-40 defa hastaları görmeden ve muayene etmeden sağlık karnelerine ilaç yazdığını, daha sonra askere gittiğini, 2004 yılı başında ....Sağlık Polikliniği'ni arkadaşı Doktor .... ile birlikte açtıklarını, sanık ... ile sanık Doktor ...'e de % 25'er hisse verdiklerini, yaklaşık 2,5 ay boyunca hastanın o günkü rahatsızlığına göre yapılmaması gereken tahlilleri yapıp faturaları şişirdiklerini, bunu yapmadıklarında sanık ...'ın hoşnutsuzluk gösterip işlerine karıştığını ve "hastalara tahlil yaptıralım" dediğini, kendisinin 2,5 ay bu şekilde çalıştıktan sonra hisselerini sanık Doktor ...'e devrettiğini, Doktor ....'in de hisselerini sanık Doktor ...'e devrettiğini, ......... ilçesinde eczaneler tarafından pratisyen doktorlara reçete yazmaları karşılığında 10 TL para verildiğini, eczaneler tarafından getirilen sağlık karnelerine hastalar görülmeden bazen iş yerinde, bazen evde reçete yazıldığını, bazen de doktorların eczanelerde sağlık karnelerine reçete düzenlendiğini, sağlık karnelerinin eczanelerde çalışanlar vasıtasıyla doktorlara ulaştırıldığını, eczacıların diplomalarını kiraladığını, eczanelerin çoğunun muvazaalı olduğunu, eczacıların genel bir vekaletname vererek eczaneyi aşiret mensubu olan kalfalara bıraktıklarını, hasta görmeden ilaç yazdığını bildiği doktorların sanık Doktorlar ..., ... ve ... olduğunu, ...'in reçetelerini hatırlamadığını, hastayı görmeden de ilaçları yazmış olabileceğini, birisinin onun adına sağlık karnesini getirip kendisinden o tarihlerde yazmış olduğu ilaçları yazmasını istemiş olabileceklerini,
Mahkemede; müfettişlikte ve s.....lıkta verdiği ifadelerinin doğru olduğunu ancak sanık Doktor ... ile ilgili bir beyanının olmadığını, bu nedenle sanık Doktor ... ile ilgili beyanlarını kabul etmediğini, Özel ....Sağlık Polikliniğini 2 ay kadar çalıştırdıklarını, sanık ...'ın resmi olarak görünmese bile gayri resmi olarak polikliniğin ortağı olduğunu belirterek hastaları görmeden ve muayene etmeden reçete yazmadığını, 
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
30.12.2005 tarihinde saat 13.16'da..... Eczanesinden.....isimli şahıs ile sanık Doktor ... arasındaki görüşmede; .....'in "Hocam şey, .... hocanın kaşesini getirecektiniz ya", İhab'ın "ya bunu niye şimdi arıyorsun ya, dedim hatırlatın bana kalabalık şu an çalışıyorum, hatırlatın dediğimde bu saatte değil, çıkmadan önce hatırlatın, evde değilim sağlık ocağındayım, artık eve getirirsin", .....'in "tamam hocam görüşürüz",
30.12.2005 tarihinde saat 16.24'te..... Eczanesinden arayan kim olduğu belli olmayan kişi ile ... arasındaki görüşmede; arayan kişinin "Çocuğu göndereyim mi? .... hocanın kaşesi için", İhab'ın "tamam çabuk gelsin o zaman",
Şeklinde konuşmalarının olduğu anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
Sanık Doktor ...'nın düzenlediği;
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 4 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar ...., ..., .... ve ....'nün sağlık karnelerine) reçeteden dolayı kurum zararının 396,05 TL,
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta M. ....'in sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 18,36 TL,
Ürün Eczanesi tarafından fatura edilen 2 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta ....'un sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 197,26 TL,
.... Eczanesi tarafından fatura edilen 49 adet (Emekli Sandığı'na tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine 1 adet; Bağ-Kur'a tabi hastalar .....'in sağlık karnesine 1,..... ve .....'ın sağlık karnelerine 2'şer adet; SSK'na tabi hastalar ....... ve....'ın sağlık karnelerine 1'er, ....,....., ....,......... ve ....'ın sağlık karnelerine 2'şer, ....'nın sağlık karnesine 3 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 2.477,33 TL ( Emekli Sandığı reçetesi için 66,96 TL, Bağ-Kur reçeteleri için 473,25 TL, SSK reçeteleri için 1.937,12 TL),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Bağ-Kur'a tabi hasta .... İsmailoğulları'nın sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 77,52 TL,
Olduğu belirtilmiştir.
Tanıklardan;
... müfettişlikte; 27.05.2005 tarihli ve 2759 protokol numaralı reçetede yer alan ilacı kullanmadığını, kendisinde sara hastalığının belirtisi olabilecek bir rahatsızlık olmadığını, reçetede yazılı ilaçları almadığını ve kullanmadığını, reçetenin arkasındaki imzanın da kendisine ait olmadığını,
.... İptaş müfettişlikte; eşi ....'ın sağlık karnesinin elektriklerin kesik olduğu gerekçesiyle..... Eczanesinde alıkonulduğunu ve 2-3 gün eczanede kaldığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 27.04.2005 tarihli ve 3584 protokol numaralı reçetede yer aldığı şekilde eşinde epilepsi (sara) hastalığının olmadığını, bahse konu reçetede yer alan triklorik asetik asit isimli solüsyonun kullanılmadığını, bu ilacın..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, 
.... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 18.03.2005 tarihli ve 2311 protokol numaralı, 07.12.2005 tarihli ve 9321 protokol numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, kızı ....'e ya da bir yakınına ait olmadığını, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen, oğlu .....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.10.2005 tarihli ve 7745 protokol numaralı, 13.12.2005 tarihli ve 9806 protokol numaralı numaralı reçetelerin arkasında bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine, oğlu Necmi'ye ya da bir yakınına ait olmadığını,
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve kendi sağlık karnesine, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 22.04.2005 tarihli ve 3840 protokol numaralı, 20.10.2005 tarihli ve 7698 protokol numaralı reçeteler ile aynı şekilde..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve eşi....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 17.10.2005 tarihli ve 7274 protokol numaralı reçetelerin nerede nasıl düzenlendiği hakkında bilgisi olmadığını, bahse konu ilaçları..... Eczanesinden almadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzalar ile adres ve telefon bilgilerinin kendilerine ait olmadığını,
..... müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.04.2005 tarihli ve 3533 protokol numaralı, 07.06.2005 tarihli ve 5427 protokol numaralı, 17.10.2005 tarihli ve 7370 protokol numaralı, 16.12.2005 tarihli ve 10223 protokol numaralı reçetelerin arkasındaki bulunan ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ait olmadığını, 2005 yılından itibaren 2 veya 3 kez ......... Devlet Hastanesine gittiğini, herhangi bir sağlık ocağına gitmediğini, yine..... Eczanesi tarafından fatura edilen kızı.....'nun sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerin de gerçeği yansıtmadığını, kızı Perişan'ı sadece ......... Devlet Hastanesine götürüp Doktor .....'ye muayene ettirdiğini, .........'ta herhangi bir sağlık ocağına götürmediğini, diğer çocukları ...., .... ve .....'nun sağlık karnelerine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerin de çoğunun gerçeği yansıtmadığını,
Fatma Kandemir müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 24.05.2005 tarihli ve 2741 protokol numaralı reçeteleri düzenleyen doktoru hatırlamadığını, .........'ta sağlık ocaklarında muayene olmadığını, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerde yazılı olan triklorik asetik asit isimli ilaçları kullanmadığını,..... Eczanesinden kendisine böyle bir ilaç verilmediğini,
Mahkemede; müfettişe vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğunu,
........ müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 5061 protokol numaralı reçetede yazılı Sefazol 1 gr ampul isimli ilacı kesinlikle kullanmadığını, bu ilaçların..... Eczanesinden kendisine verilmediğini,
.....müfettişlikte;..... Eczanesi tarafından fatura edilen, kızı.... Helin ...'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 20.05.2005 tarihli ve 4491 protokol numaralı, 24.10.2005 tarihli ve 7869 protokol numaralı, 15.12.2005 tarihli ve 679 protokol numaralı reçetelerin arkasında yer alan imzaların kendisine ya da kızına ait olmadığını, kendisine kutuları gösterilen Cefozin 1 gr (15.12.2005 tarihli reçetede yazılı) ve Degastrol 30 mg kapsül (24.10.2005 tarihli ve 7869 protokol numaralı reçetede yazılı) isimli ilaçların..... Eczanesinden kendilerine verilmediğini, bu ilaçların kızı tarafından kullanılmadığını, bahse konu ilaçları içeren reçetelerin kızı adına nasıl düzenlendiğini bilmediğini, 
Mahkemede; müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu,
..... müfettişlikte;..... Eczanesince fatura edilen ve kendi sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.04.2005 tarih ve 3845 protokol numaralı reçeteyi kendisinin yazdırmadığını, ilaçların alınmadığını, yine..... Eczanesince fatura edilen kızı.....'in sağlık karnesine düzenlenmiş 15.03.2005 tarihli ve 2106 protokol numaralı, yine 14.10.2005 tarihli ve 7230 protokol numaralı reçetelerin de kendileri tarafından doktora yazdırılmadığını ve eczaneden alınmadığını, reçetelerdeki ilaçların alındığına dair imzaların kendisine ve yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; kendisinin, eşinin ve çocuklarının sağlık karnelerindeki reçetelere yazılan tüm ilaçları alıp kullandıklarını, müfettişe verdiği ifadenin doğru olduğunu, müfettişin kendisine bir reçete gösterdiğini, kendisinin de okuma yazması olmamasına rağmen ifadesini imzaladığını, müfettişin baskı ya da yönlendirmesinin olmadığını, 
...müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen, kendisinin sağlık karnesine düzenlenmiş hemoroit, gastrit ve bronşit rahatsızlıklarına ilişkin ilaçlar yazılı 12 adet (bu reçetelerden 1 adedi sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiştir) reçetedeki ilaçların kendileri tarafından alınıp kullanılmadığını, reçetelere atılan imzaların kendilerine ait olmadığını, 
.... müfettişlikte; kendisinde hiper tansiyon rahatsızlığı olmadığını, kendisinin sağlık karnesine düzenlenip.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve hipertansiyon ilaçlarının da yazılı olduğu toplam 8 adet reçetedeki (Bu reçetelerden 2 adedini sanık Doktor ... düzenlemiştir) ilaçları kendisinin doktora yazdırmadığını ve bahse konu ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçların alındığına dair reçetelere atılan imzaların da kendisine ya da yakınlarına ait olmadığını,
Mahkemede; sağlık karnesinde yazılı ilaçların tamamını alıp kullandığını, 
Beyan etmişlerdir.
Sanık Doktor ... kollukta; sanık Doktor ...'nın 2005 yılı Aralık ayının ortalarında uzmanlık sınavını kazanarak İstanbul'a gittiğini, giderken de daha önceden yazdığı reçetelerdeki hatalardan dolayı reçete iadesi olursa bu reçetelerdeki hataları düzeltme gereksiniminden kaşesini kendisine bıraktığını,..... Eczanesi yetkililerinin kendisinden daha önceden sanık Doktor ...'nın düzeltilmesi gereken bir reçetesi olursa kaşesini isteyebileceklerini söylediklerini, 30.12.2005 tarihinde..... Eczanesi çalışanlarından.....isimli şahıs ile yaptığı görüşmenin de buna ilişkin olduğunu,..... Eczanesi çalışanlarından birisinin elinde hatalı reçeteler ile geldiğini, kendisinin de iki adet reçetede hatalı gördüğü kısımlara sanık Doktor ...'nın kaşesini vurarak şahsı gönderdiğini, kaşeyi vermediğini söylemiştir.
Sanık Doktor ... s.....lıkta; 2001 yılından 19.12.2005 tarihine kadar ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak görev yaptığını, görev yaptığı süre içerisinde hastaları muayene etmeden reçete yazmadığını, genelde muayene olan kişilerin sağlık karnelerindeki fotoğrafların eskiden çekilen fotoğraflar olduğunu, bu nedenle gelen kişiyle fotoğraftaki kişinin aynı kişi olup olmadığının anlaşılmasının her zaman mümkün olmadığını, hastaları muayene ettikten sonra ilaçlarını yazdığını ancak iş yoğunluğundan bazı eczane çalışanlarının kendisini vatandaş olarak tanıtarak muayene olup ilaç yazdırmış olabileceklerini, yazdığı bütün reçetelerin usulüne uygun olduğunu, atılı suçları işlemediğini, 
Mahkemede ek olarak; hastalar geldiğinde sağlık karnelerindeki fotoğraflarına bakıp fotoğrafın kendilerine ait olup olmadığını sorduğunu, bazılarının fotoğrafları eski olduğu hâlde fotoğraftaki kişinin kendileri olduğunu söylemeleri hâlinde beyanlarına itimat ederek muayene ettiğini, iş yoğunluğundan başkasına ait reçete yazılmış olabileceğini, s.....lıktaki ifadesinin doğru olduğunu, atılı suçları işlemediğini,
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
Emekli Sandığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 17.10.2006 tarihli soruşturma raporunda; 2004-2005 yıllarında Emekli Sandığı sağlık yardımından faydalanan .... adına 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 adet reçete (bu reçetelerden 9 adedi sanık ... tarafından düzenlenmiştir) bedelinin .....Eczanesince Emekli Sandığından tahsil edildiği, ...'in ifadesinde belirttiği hususlar dikkate alınarak bahse konu reçetelerin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletildiği belirtilerek düzenlenen raporda, ....'in sağlık karnesine kısa zaman aralıkları ile değişik enfeksiyonlar için antibiyotik ilaçlar ile hipertansiyon tanısıyla antihipertansif ilaçlar yazıldığı, bir kişinin bu kısa zaman dilimlerinde bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesinin ve sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, hak sahibinin eşinin belirttiği rahatsızlıklar ile reçetelerde bildirilen tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu yönünde kanaat bildirildiği ifade edilmiştir.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
Sanık Doktor ...'in düzenlediği;
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 30 adet (Bağ-Kur'a tabi hastalar ...'ın sağlık karnesine 11, ....'ın sağlık karnesine 10 adet; Emekli Sandığı'na tabi hasta ....'in sağlık karnesine 9 adet) reçeteden dolayı kurumlar zararının 3.809,08 TL (Bağ-Kur reçeteleri için 2.822,92 TL, Emekli Sandığı reçeteleri için 986,16 TL),
....Eczanesi tarafından fatura edilen 1 adet (Yeşil kartlı hasta .....'in sağlık karnesine) reçeteden dolayı kurum zararının 61,63 TL,
Olduğu belirtilmiştir.
Tanık ..... müfettişlikte; eşi ....'ın ve kızı ...'ın ......... Devlet Hastanesinde kadın .....m uzmanı olarak çalışan sanık ...'e muayene olmaya gitmediklerini, .........'ta kadın hastalıkları uzmanı olarak Canan ön adlı doktora gittiklerini, kızı .....'de mide rahatsızlığı bulunduğunu fakat sık şekilde doktora gitmediğini, sağlık karnelerinin bazen birkaç saatliğine ya da birkaç günlüğüne .....Eczanesinde kaldığını beyan etmiştir.
Sanık s.....lıkta; 2004 yılı başından itibaren ......... Devlet Hastanesinde kadın .....m uzmanı olarak çalıştığını, hastayı görmeden ve muayene etmeden reçete düzenlemediğini, ilçe merkezi ile köylerin nüfusunun yoğun olduğunu, günlük ortalama 80-100 hastaya baktıklarını, iş yoğunluğu içerisinde hastaların sağlık karnelerinin kendilerine ait olup olmadığına bakma şansının olmadığını, 
Mahkemede; suçlamaların hiçbirisini kabul etmediğini, hastaları bizzat görüp muayene ettikten sonra reçete yazdığını, s.....lıktaki ifadesinin doğru olduğunu,
Savunmuştur.
Sanık ... ile ilgili deliller:
Emekli Sandığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 17.10.2006 tarihli soruşturma raporunda; 2004-2005 yıllarında Emekli Sandığı sağlık yardımından faydalanan inceleme dışı sanık ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 adet reçete (bu reçetelerden 14 adedi sanık ...' tarafından düzenlenmiş olup reçete tarihleri 07.01.2004, 20.01.2004, 30.01.2004, 09.02.2004, 18.02.2004, 01.03.2004, 23.03.2004, 29.03.2004, 12.04.2004, 20.05.2004, 01.06.2004, 25.06.2004, 07.07.2014 ve 13.07.2014'tür) .... adına 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 adet reçete (bu reçetelerden 3 adedi sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş olup reçete tarihleri 02.01.2004, 12.01.2004 ve 27.01.2004'tür), M. .... adına 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete (bu reçetelerden 14 adedi sanık Doktor ...' tarafından düzenlenmiş olup reçete tarihleri 13.01.2004, 20.01.2004, 06.02.2004, 16.02.2004, 26.02.2004, 17.03.2004, 29.03.2004, 08.04.2004, 20.04.2004, 20.05.2004, 01.06.2004, 10.06.2004, 23.06.2004 ve 06.07.2004'tür) bedellerinin .....Eczanesince Emekli Sandığından tahsil edildiği, ...'in ifadesinde belirttiği hususlar dikkate alınarak bahse konu reçetelerin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletildiği belirtilerek düzenlenen raporda, ..., .... ve ....'in sağlık karnelerine kısa zaman aralıkları ile değişik enfeksiyonlar için antibiyotik ilaçlar reçete edildiği, ... ve ....'e hipertansiyon tanısıyla antihipertansif ilaçlar yazıldığı, bir kişinin bu kısa zaman dilimlerinde bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesinin ve sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, hak sahibinin belirttiği rahatsızlıklar ile reçetelerde bildirilen tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu yönünde kanaat bildirildiği ifade edilmiştir.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda; 
Sanık Doktor ...'ın düzenlediği;
.....Eczanesi tarafından fatura edilen 31 adet (Emekli Sandığı'na tabi hastalar ... ve M. ....'in sağlık karnelerine 14'er, ....'in sağlık karnesine 3 adet) reçeteden dolayı kurum zararının 2.108,68 TL,
Olduğu belirtilmiştir.
Sanık Doktor ...; 2000-2004 yılları arasında ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında ve ......... Devlet Hastanesinde sağlık grup başkanı ve başhekim olarak görev yaptığını, görevi sırasında karne sahiplerinin yokluğunda sağlık karnelerine ilaç yazmasının söz konusu olmadığını, .........'taki eczane sahiplerinin birtakım yolsuzluklar yaptığı, bazı doktorların da eczanelerle ortak çalışarak sağlık karnesi doldurduklarını duyduğunu ancak bunu ispatlayacak somut delili olmadığını, ..., .... ve ....'i de hatırlamadığını, bu kişiler adına gerçeğe aykırı reçete düzenlemediğini, atılı suçları işlemediğini savunmuştur.
Sanıklar ... ve ... ile ilgili deliller:
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca üç diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulundan alınan 30.06.2006 tarihli raporda; ......... Devlet Hastanesi diş polikliniğinde mevcut şartlarda, hastanenin alet kapasitesi dikkate alındığında mukoza retansiyonlu gömülü diş çekiminin mümkün olduğu fakat kemik retansiyonlu diş çekiminin mümkün olmadığı, 2004-2005 yıllarında diş hekimlerinin gömülü diş olarak görülme sıklığı çok düşük olan dişleri dahi gömülü diş şeklinde değerlendirdikleri, ......... Devlet Hastanesinde poliklinik ortamda mukoza retansiyonlu gömülü dişlerin çekilebileceği ancak poliklinik kayıtlarında görülen komplikasyonlu diş çekimlerinin de mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi olarak kaydedildiği, bunun sonucundan da diş çekimi sayılarında dengesizlik olduğu belirtilerek .....beyazıt Devlet Hastanesinde görev yapan diş hekimlerinin komplikasyonlu diş çekimlerini gömülü diş çekimi olarak kayıtlara geçirdikleri ve bu yönde döner sermaye geliri elde ettikleri yönünde görüş bildirildiği,
Sanık Diş Hekimi ... tarafından;
1) .... adına düzenlenen 06.07.2005 tarihli ve 1154 sayılı faturada; 22 adet komplikasyonlu diş çekimi, 10 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi ve alt-üst total protez,
2) ....e.... adına düzenlenen 28.04.2005 tarihli ve 1108 sayılı faturada; 12 adet dolgu,
3) .... adına düzenlenen 29.11.2004 tarihli faturada; 2 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi,
Sanık Diş Hekimi ... tarafından;
1) .... adına düzenlenen 26.04.2004 tarihli ve 758 sayılı faturada; 3 adet komplikasyonlu diş çekimi, 4 adet (20 yaş dişleri) mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi ve alt-üst total protez,
2) ....adına düzenlenen 04.03.2004 tarihli ve 691 sayılı faturada; 2 adet (20 yaş dişleri) mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi,
3).... adına düzenlenen 22.03.2004 tarihli ve 733 sayılı faturada; 11 adet komplikasyonlu diş çekimi, 4 adet mukoza retansiyonlu diş çekimi,
4) .... adına düzenlenen 29.03.2004 tarihli ve 744 sayılı faturada; 15 adet komplikasyonlu diş çekimi ve 4 adet (20 yaş dişleri) mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi,
5) Güzel Daşdan adına düzenlenen 28.04.2004 tarihli ve 770 sayılı faturada; 1 adet komplikasyonlu diş çekimi ve 2 adet (20 yaş dişi) mukoza retansiyonlu diş çekimi,
6) .... adına düzenlenen 16.06.2005 tarihli ve 369 sayılı faturada; 26 adet komplikasyonlu diş çekimi, 4 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi, 14 adet dijital radyografi çekimi,
İşlemlerinin yapıldığı belirtilerek bahse konu işlem bedellerinin fatura edildiği anlaşılmaktadır.
Adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulu tarafından düzenlenen raporda, hastalar ya da refakatçi ifadeleri ile düzenlenmiş faturalar karşılaştırıldığında;
Sanık Diş Hekimi ...'nun, tedavileri Diş Hekimi .... tarafından yapılan ....'nin tedavisini kendisi yapmış gibi fatura düzenlediği, ....e.... adına 4 adet dolgu, .... adına 1 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi işlemleri yapılmadığı hâlde yapılmış gibi göstererek fazladan faturalandırdığı, bu suretle diş hekimi olarak düzenlediği faturalardan dolayı 193,72 TL kurum zararına sebebiyet verdiği, yine ....Eczanesi tarafından fatura edilen Bağ-Kur'a tabi hasta...'un sağlık karnesine düzenlendiği 1 adet reçeteden dolayı kurum zararının 136,83 TL ,.....Eczanesi tarafından fatura edilen yeşil kartlı hasta .... ........'ın sağlık karnesine düzenlediği 2 adet reçeteden dolayı kurum zararının 260,69 TL, yine .....Eczanesi tarafından fatura edilen Bağ-Kur'a tabi hasta ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine düzenlediği 2 adet reçeteden dolayı kurum zararının 239,79 TL olduğu,
Sanık Diş Hekimi ...'ın; .... adına 4 adet 20 yaş dişi çekimi, ....adına 2 adet 20 yaş dişi çekimi, .... adına 7 adet ön çene bölgesinden diş çekimi ve 3 adet 20 yaş dişi çekimi, ..... adına 1 adet 20 yaş dişi çekimi, .... adına 10 adet diş çekimi işlemleri yapılmadığı hâlde yapılmış gibi göstererek fazladan faturalandırdığı, tedavileri Diş Hekimi .... tarafından yapılan....'nın diş tedavisini kendisi yapmış gibi fatura düzenlediği, bu suretle diş hekimi olarak düzenlediği faturalardan dolayı 1.267,20 TL, kurum zararına sebebiyet verdiği, yine .....Eczanesi tarafından fatura edilen Emekli Sandığı'na tabi hastalardan inceleme dışı sanık ....'in sağlık karnesine düzenlediği 2 adet reçeteden dolayı 208,91 TL, sanık ...'in sağlık karnesine düzenlediği 1 adet reçeteden dolayı 172,07 TL, kurum zararına sebebiyet verdiği,
Belirtilmiştir.
Tanıklardan;
........ müfettişlikte; ....Eczanesi tarafından fatura edilen kendisine ait sağlık karnesine düzenlenmiş 2 adet reçeteyi kendisinin yazdırmadığını, reçetelerde yazılı ilaçları ....Eczanesinden almadıklarını,
..... ....oğulları müfettişlikte; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve kayıp olan sağlık karnesine sanık Diş Hekimi ... tarafından düzenlenen 08.10.2005 ve 24.10.2015 tarihli reçetelerden haberi olmadığını, ......... Devlet Hastanesine muayene olmaya ya da ilaç yazdırmaya gitmediğini, bahse konu ilaçları alıp kullanmadığını,
Mahkemede; bahsedilen dönemlerde doktora ya da özel polikliniğe gitmediğini, eşi kanser hastası olduğundan kendi sağlık karnesine eşinin ilaçlarını yazdırmış olabileceğini, 
.... mahkemede; diş rahatsızlığı dolayısı ile gittiği ......... Devlet Hastanesinde kendisini muayene eden sanık Diş Hekimi ...'ın kendisini yine diş hekimi olan kardeşi ......'ın özel muayenehanesine gönderdiğini, ......'a dişlerini çektirdiğini ancak kaç diş çektirdiğini hatırlamadığını, 
....'nin oğlu .........İlhani; babası ....'nin 2005 yılı Haziran ayında ......... Devlet Hastanesinde sanık Diş Hekimi ... tarafından özele sevk edilmesi üzerine Diş Hekimi ....'ın özel muayenehanesinde protez ve diş çekimi işlemleri yapıldığını, tedavi sonrasında evrakı hastaneye getirerek onaylattığını ve sanık Diş Hekimi ...'a teslim ettiğini,
....e.... müfettişlikte; 2005 yılının Nisan ayında ......... Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinden sevkle geldiği sanık Diş Hekimi ...'nun özel muayenehanesinde 1 adet dişine kanal tedavisi, diğer dişlerine dolgu işlemi yapıldığını, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yaptırılan muayenesinde dişlerinden 8 adedine dolgu yapıldığını öğrendiğini, sanık Diş Hekimi ...'nun neden 12 adet dolgu işlemi yapılmış gibi fatura düzenlediğini bilmediğini,
.... müfettişlikte; 18.11.2004 tarihinde ......... Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinden özele sevk edildiğini, sanık Diş Hekimi ...'nun muayenehanesinde 2 adet dişine dolgu yapıldığını, 1 adet gömülü dişinin çekildiğini, 
Mahkemede; sanık Diş Hekimi ... tarafından kendisine diş çekimi ve dolgu işlemlerinin yapıldığını ancak sayısını bilmediğini, Sağlık Bakanlığı müfettişi tarafından başka bir diş hekimine dişlerinde yapılan işlemlerin kontrol ettirildiğini, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu, 
.... müfettişlikte; 12.03.2004 tarihinde ......... Devlet Hastanesi diş polikliniğinde muayene olduğunu ve sevk üzerine gittiği sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenesinde 3 adet dişinin çekildiğini, alt-üst protez işlemlerinin yapıldığını, o tarihlerde 20 yaş dişleri ağzında olmadığı için hastanede ya da herhangi bir özel muayenehanede 20 yaş dişlerini çektirmesinin söz konusu olmadığını,
....müfettişlikte; ......... Devlet Hastanesinde 03.03.2004 tarihinde yapılan sevk üzerine gittiği sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenehanesinde dişlerine kanal, dolgu ve kaplama işlemlerinin yapıldığını, 20 yaş dişlerini çektirmediğini,
..... müfettişlikte; 2004 yılının Mart ayında diş muayenesi olduğunu, tedavilerinin tamamının Diş Hekimi ....'ın özel muayenehanesinde yapıldığını ve adı geçen diş hekimi tarafından alt ve üst çenesinde bir çok dişinin çekildiğini ve alt çenesine parçalı protez yapıldığını,
.... müfettişlikte; 2004 yılının Mart ayında ......... Devlet Hastanesi diş polikliniğinden özele sevk edildiğini, sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenehanesinde arka kısımdaki dişlerini çekerek 10 adet protez diş yapdığını, 20 yaş dişlerini de çektiğini, bu dişlerden birisinin gömülü olduğunu, ağzının ön kısmındaki dişlerden herhangi birisinin çekilmediğini,
Mahkemede; sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenehanesinde 2 adet 20 yaş dişinin çekildiğini, 10 adet protez diş yapıldığını, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu,
..... müfettişlikte; 16.04.2004 tarihinde ......... Devlet Hastanesi diş polikliniğinden özele sevk edildiğini, sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenehanesinde diş çekimi, dolgu ve protez işlemlerinin yapıldığını, 1 adet 20 yaş dişi ile yanındaki diğer bir dişin çekildiğini, diş çekimi sırasında herhangi bir problem yaşamadığını,
.... müfettişlikte; 06.08.2005 tarihinde ......... Devlet Hastanesi diş polikliniğinde özele sevk edildiğini, sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenehanesine gittiğini, 20 adet dişinin çekildiğini, alt ve üst çenesine total protez yapıldığını, 30 dişinin çekilmesinin söz konusu olmadığını,
Mahkemede; sanık Diş Hekimi ...'ın özel muayenehanesinde 20 adet dişinin çekildiği ve takma diş yapıldığını, başkaca bir işlem yapılmadığını, müfettişe verdiği ifadesinin doğru olduğunu,
Beyan Etmişlerdir.
İnceleme dışı sanık ... ........ s.....lıkta; sanık Doktor ...'ı tanımadığını ve bu doktora hiç muayene olmadığını, eşi ..... ve kızı ..... ile birlikte tedavi için Van'a gideceklerini, bu amaçla 2006 yılı Mart ayının ilk haftasında ......... Devlet Hastanesine geldiğini, eşine de ya hastanede ya da .... Eczanesinde olacağını söyleyerek yeşil kart sağlık karnelerini getirmesini, kendisini bulamazsa sağlık karnelerini .... Eczanesine bırakmasını söylediğini, kendisi .... Eczanesine uğradığında eczanenin kapalı olduğunu ifade etmiştir.
Sanıklardan;
... müfettişlikte; bölge halkının ancak şiddetli enfeksiyon ve apse olması durumunda diş hekimine başvurduğunu, bu hâllerde kron kısımları tahrip olmuş dişlerin yalnızca kök kısımlarının kaldığını, diş köklerinin de diş eti içinde kalarak kısmen veya tamamen kapandığını, bu tip dişlerin mukoza retansiyonlu gömük diş olarak adlandırıldığını ve bu dişlere işlem yapıldığını, hasta yoğunluğu, zamanın kısıtlı oluşu ve polikliniğin hemşirelerinin sıkça değişmesi nedeniyle defter ve bilgisayar kayıtlarında hata yapıldığını, 
Mahkemede; suçlamaları kabul etmediğini, 2002-2005 yılları arasında ......... Devlet Hastanesinde diş hekimi olarak çalıştığını, özel muayenehanesi de olduğunu, özel muayenehanede yapılan işlemlerin Devlet Hastanesindeki doktorlar tarafından onaylanması şeklinde bir uygulama olduğunu, fatura ve sevk arasında uyum olması gerektiğini, doktor tarafından fatura ve sevkin uyumlu olup olmadığının incelenip hastanın ağzında yapılan işler de kontrol edilerek faturaların onaylandığını, sanık Diş Hekimi ...'ın kendisini aradığını ve faturasının kalmadığını söyleyerek kendisine ait faturayı kullanmak istediğini, kendisinin de güvendiğinden dolayı faturayı kullanması için izin verdiğini, ....e.... ile ilgili iddianın doğru olmadığını, ....e....'a 12 adet dolgu yapıldığı için düzenlenen belgede 12 adet dolgu yapıldığının belirtildiğini, yapmadığı işlemler ile ilgili belge düzenlemediğini,
...; atılı suçları işlemediğini, ......... Devlet Hastanesinde 2002-2005 yılları arasında diş hekimi olarak görev yaptığını, özel muayenehanede de muayene yaptığını, bazı işlemlerin hastanede yapılamadığını, müfettiş raporlarında yer alan bazı dişlerin gömülü diş olamayacağı yönündeki görüşleri kabul etmediğini, hastaların çoğunun dişleri sallanana kadar tedavi için gelmediklerini, çekmediği dişleri çekmiş gibi göstererek belge düzenlemediğini,
Savunmuşlardır.
Sanık ...'la ilgili deliller:
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
Sanık ...'ın;
16.02.2006 tarihinde saat 08.50'de .....Eczanesinden sanık ... ile yaptığı görüşmesinde; ....'in "Karneleri getirmiş, tek tek veriyor, akşam bir iki tane isim yazmışım, o listeyi de bırakıp atmışlar, sabah 6'da açıp gelenleri yırtmışlar, ben de .... abiye dedim kabul etme, yukarıda tartışıyorlar, birer tane istiyor, biliyorsun bizimki de yüklü, ben dedim birer birer alayım bitireyim onu ne yapayım, dosyam yanımda ya abi, ben dün rica ettim bu sabah da ettim, bakalım ne yapalım", ....'in "tamam senin emanetler burada zaten",
01.03.2006 tarihinde saat 12.00'de .....Eczanesinden sanık ... ile yaptığı görüşmede; ....'in "5 tane karne var burada almışım, hepsi de ilaçtır...nasıl ulaştırsaydık sana", ....'in "ben .... abiyi gönderiyorum...öğleden sonra göndersem", ....'in "hemen getirebilir mi...", ....'in "tabi tabi hemen getirir, yalnız öğleden sonra....... bey şimdi yok", ....'in "tamam bak unutmayasın ha",
01.03.2006 tarihinde saat 13.15'te .....Eczanesinden sanık ... ile yaptığı görüşmede ise; ....'in "5 tane karne vardı ilaç", ....'in "tamam birazdan ....'ı göndereceğim, .... gelsin, ben yollayayım getirsin vereyim", ....'in "tamam",
Şeklinde konuşmalarının olduğu anlaşılmaktadır.
Sanıklardan;
... s.....lıkta; 16.02.2006 tarihinde 2 Nolu Sağlık Ocağında çalışan sanık ... ile konuşmasında geçen .... isimli şahsın sanık ...'ın bir tanıdığı olduğunu, muhtemelen eksik kalmış bir ilacın alınması hususunun konuşulduğunu, 
Mahkemede farklı olarak; sanık ...'la yaptığı görüşmelerin içeriğini tam olarak bilmediğini, 
... s.....lıkta; 01.03.2006 tarihli görüşmede beş karneden değil iki karneden söz edildiğini, bu karnelerin ...'ın yeğenlerinin karneleri olduğunu, görüşmenin de 2 Numaralı Sağlık Ocağında yapılan muayeneye istinaden yazılan ilaçların alımına ilişkin olduğunu, 
... mahkemede; kendisine yeşil kart çıkarmak istediğinden ...’a telefonda tanıdığının olup olmadığını sorduğunu, konuşmada geçen para meselesinin ise Ağrı’ya gidecek olan ve kendisine yardım edecek olan şahsın yol parası ile ilgili olduğunu, 
Söylemişlerdir.
...; 2 Nolu Sağlık Ocağında idari memur olarak çalıştığını, sanık ... ile olan telefon görüşmesinin ....'in yakın akrabalarının yeşil kartlarının çıkıp çıkmadığına ilişkin olduğunu, görüşmelerde geçen "emanet"ten kastının çocukları için yazdırdığı ilaçlar olduğunu, sanık ... ile olan görüşmesinde de ....'in şahsi dosyası için ne kadar masraf yapıldığını konuştuklarını, sanık ... ile olan görüşmesinde geçen sağlık karnelerinin de yeğenlerine ait sağlık karneleri olduğunu, yeğenlerine ait 2 adet sağlık karnesi olmasına rağmen eczanenin dikkatini çekmek için görüşmede 5 adet sağlık karnesinden söz ettiğini, 
Savunmuştur.
Sanık ...'le ilgili deliller:
İletişimin tespiti tutanaklarına göre;
Sanık ...'in;
18.01.2006 tarihinde saat 14.10'da..... Eczanesinden sanık ... ile yaptığı görüşmede; ....'in "bir karne için oraya kadar kim gelecek, sana isim soy isim söylesem, ..... erkek, 1962 .....mlu, yeşil kart", Hanife'nin "sen benden protokol da istiyorsun 2 dakika bekle...448 ablam", ....'in "448 teşekkür ederim",
03.03.2006 tarihinde saat 09.28'de .....Eczanesinden sanık ... ile yaptığı görüşmede; Halise'nin "bana birini yolla sana iki tane yazılı karne yollayacağım", ....'in "tamam abi birazdan yollarım abla", Halise'nin "ha yalnız bak elimde birkaç tane daha var, onları da sen yazdıracaksın değil mi...bugün yazdırabilirsen yollayacağım", ....'in "bugün biraz zor abla bugün yazdıramam"
Şeklinde konuşmalarının olduğu,
Anlaşılmaktadır.
Sanık ...; sanık ... ile olan konuşmasında protokol numarası alınması için ricada bulunduğunu, bunun karşılığında menfaat t.... etmediklerini söylemiştir.
Sanık ... s.....lıkta; .....Eczanesinden sanık ... ile fakir hastalara ilaç t....i hususunda görüştüğünü, 
Mahkemede; ......... 2 Nolu Sağlık Ocağında ebe olarak çalıştığını, doktorlar ile eczaneler arasında aracılık yapmadığını, kimsenin karnesini evinde ya da iş yerinde alıkoymadığını, kendi rahatsızlıkları için .....Eczanesinden aldığı ilaçlar nedeniyle biriken borçlarını öğrenmek amacıyla sanık ... ile görüştüğünü, 
Savunmuştur.
5 Numaralı Uyuşmazlıkla (Sanık ... dışındaki sanıklar hakkında 765 sayılı TCK hükümlerinin uygulanma imkânının bulunup bulunmadığı) İlgili Deliller:
Hükme esas alınan müfettişlik raporlarında hak sahiplerine gösterildiğinde içeriğinin sahte olduğunu söyledikleri belirtilen, bilirkişi raporlarında zarar hesabında dikkate alınan, mahkemece sahte olduğu kabul edilen ve 5237 sayılı TCK'nun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden sonra düzenlenen;
Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... ile ilgili olarak; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve sanık Doktor ... tarafından Bağ-Kur'a tabi hastalardan .....'nun sağlık karnesine düzenlenen 11.10.2005 tarihli ve 9738 protokol numaralı, ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine düzenlenen 15.10.2005 tarihli ve 5125 protokol numaralı, yine sanık Diş Hekimi ... tarafından ......... Devlet Hastanesi acil servis polikliniğinde Bağ-Kur'a tabi hasta ..... ....oğulları'nın sağlık karnesine düzenlenen 24.10.2005 tarihli ve 146300 protokol numaralı reçetenin,
Sanıklar ..., ..., ... ve ... ile ilgili olarak;..... Eczanesi tarafından fatura edilen ve SSK'na tabi hastalardan.... Akbalık'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 01.08.2005 tarihli ve 5068 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.06.2005 tarihli ve 7621 protokol numaralı, 18.10.2005 tarihi ve 12755 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 19.09.2005 tarihli ve 5352 protokol numaralı, ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.10.2005 tarihli ve 8065 protokol numaralı, 12.12.2005 tarihli ve 9770 protokol numaralı,....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.12.2005 tarihli ve 9546 protokol numaralı, .....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 07.06.2005 tarihli ve 7488 protokol numaralı,.....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 05.09.2005 tarihli ve 5041 protokol numaralı, .....'un sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.10.2005 tarihli ve 7745 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.02.2006 tarihli ve 2272 protokol numaralı reçetelerin,
Sanıklar ...., ... ve ... ile ilgili olarak; .....Eczanesi tarafından fatura edilen ve Emekli Sandığına tabi hasta sanık ...'in sağlık karnesine sanık Diş Hekimi ... tarafından düzenlenen 13.12.2005 tarihli ve 173959 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.06.2005 tarihli ve 4929 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 16.06.2005 tarihli ve 1117 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 23.12.2005 tarihli ve 11020 protokol numaralı, inceleme dışı sanık ....'in sağlık karnesine sanık Diş Hekimi ... tarafından düzenlenen 13.12.2005 tarihli ve 173893 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 14.06.2005 tarihli ve 74797 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 24.06.2005 tarihli ve 6071 protokol numaralı, 13.08.2005 tarihli ve 6999 protokol numaralı, 11.07.2005 tarihli ve 6210 protokol numaralı, 27.07.2005 tarihli ve 6597 protokol numaralı, 31.08.2005 tarihli ve 7301 protokol numaralı, 25.10.2005 tarihli ve 9077 protokol numaralı, 14.11.2005 tarihli ve 9338 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 20.07.2005 tarihli ve 2658 protokol numaralı, 03.08.2005 tarihli ve 3304 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 24.08.2005 tarihli ve 10153 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.11.2005 tarihli ve 1187 protokol numaralı reçetelerin,
Sanık ...'le ilgili olarak;.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve Bağ-Kur'a tabi hasta Nazile .....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 13.09.2005 tarihli ve 9112 protokol numaralı reçetenin,
Sanıklar ..., ..., ... ile ilgili olarak; Özel.....Polikliniği tarafından fatura edilen hak sahibi ... adına düzenlenen 21.12.2005 tarihli ve 259 kayıt numaralı sevk kâğıdı ve ekindeki belgelerin,
Sanık ... ile ilgili olarak; Özel ....Sağlık Polikliniği tarafından fatura edilen hak sahibi ....adına düzenlenmiş, 01.09.2005 tarihli ve 446 kayıt numaralı sevk kâğıdı ve ekindeki belgelerin,
Sanık ... ile ilgili olarak; Özel ....Sağlık Polikliniği tarafından fatura edilen hak sahibi .....adına düzenlenmiş, 09.02.2006 tarihli ve 822 kayıt numaralı sevk kâğıdı ve ekindeki belgelerin,
Sanıklar ..., ... ve ... ile ilgili olarak; .... Eczanesi tarafından fatura edilen Bağ-Kur'a tabi hasta ...'in sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 25.10.2005 tarihli ve 335 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 21.06.2005 tarihli ve 5652 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından....'in sağlık karnesine düzenlenen 15.06.2005 tarihli ve 5227 protokol numaralı reçetelerin,
Sanıklar ... ve ... ile ilgili olarak; .... Eczanesi tarafından fatura edilen ve Emekli Sandığına tabi hasta .... ....'ın sağlık karnesine Özel ....Sağlık Polikliniğinden sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 26.09.2005 tarihli ve 7..2 (tamamı okunamadı) protokol numaralı reçetenin,
Sanık ... ile ilgili olarak;.....Eczanesi tarafından fatura edilen ve SSK'na tabi hastalardan....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.08.2005 tarihli ve 3751 protokol numaralı, ....e ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 08.08.2005 tarihli ve 3593 protokol numaralı, 20.09.2005 tarihli ve 5451 protokol numaralı, ....'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 01.08.2005 tarihli ve 5016 protokol numaralı numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenmiş 11.07.2005 tarihli ve 2221 protokol numaralı reçetelerin,
Sanıklar ... ve ... ile ilgili olarak; ....Eczanesi tarafından fatura edilen ve Bağ-Kur'a tabi hasta Osman İsmailoğulları'nın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 27.06.2005 tarihli ve 1434 protokol numaralı, sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 20.06.2005 tarihli ve 5577 protokol numaralı reçetelerin,
Sanık ... ile ilgili olarak; Merkez Eczanesi tarafından fatura edilen ve yeşil kartlı hastalardan ....'ın sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 02.06.2005 tarihli ve 7437 protokol numaralı,....'nun sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 06.06.2005 tarihli ve 714 protokol numaralı reçetelerin,
Sanık Diş Hekimi ... ile ilgili olarak; .... adına düzenlenen 06.07.2005 tarihli ve 1154 sayılı fatura ile .....Eczanesi tarafından fatura edilen yukarıda ayrıntısı yazılı ......... Devlet Hastanesi acil servis polikliniğinde düzenlenen 24.10.2005 tarihli reçetenin,
Sanık Diş Hekimi ... ile ilgili olarak; .... adına düzenlenen 16.06.2005 tarihli ve 369 sayılı fatura ile .....Eczanesi tarafından fatura edilen yukarıda ayrıntısı yazılı 23.12.2005 tarihli reçetelerin,
Sanıklar ... ve ... ile ilgili olarak; .... Eczanesi tarafından fatura edilmiş Emekli Sandığına tabi hastalardan ....'ün sağlık karnesine sanık Doktor ... tarafından düzenlenen 09.11.2005 tarihli ve 15430 protokol numaralı reçetenin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak;.....Eczanesi tarafından fatura edilmiş SSK'na tabi hasta.... İldirin Kaya'nın sağlık karnesine düzenlenen 14.12.2005 tarihli ve 174611 protokol numaralı reçete ile .... Eczanesi tarafından fatura edilmiş yukarıda ayrıntısı yazılı reçetenin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak; yukarıda ayrıntıları verilen .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 11.10.2005 ve 15.10.2005 tarihli, .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 13.06.2005 ve 25.11.2005 tarihli, .... Eczanesi tarafından fatura edilmiş 15.06.2005 ve 21.06.2005 tarihli,.....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 09.08.2005 tarihli, ....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 20.06.2006 tarihli reçetelerin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak; yukarıda ayrıntıları verilen..... ve.....Eczanelerince fatura edilmiş 01.08.2005 tarihli reçetelerin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak; yukarıda ayrıntıları verilen..... Eczanesi tarafından fatura edilmiş 07.06.2005 ve 09.06.2005 tarihli, .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 24.08.2005 tarihli, Merkez Eczanesi tarafından fatura edilmiş 02.06.2005 tarihli reçetelerin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak; yukarıda ayrıntıları verilen..... Eczanesince fatura edilmiş 05.09.2005, 19.09.2005 ve 09.02.2006 tarihli, .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 16.06.2005 ve 20.07.2005 tarihli, .... Eczanesi tarafından fatura edilmiş 25.10.2005 tarihli,.....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 11.07.2005, 08.08.2005 ve 20.09.2005 tarihli, ....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 27.07.2005 tarihli, Merkez Eczanesi tarafından fatura edilmiş 06.06.2005 tarihli reçetelerin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak; yukarıda ayrıntıları verilen .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş 14.06.2005 tarihli reçetenin,
Sanık Doktor ... ile ilgili olarak; yukarıda ayrıntıları verilen..... Eczanesi tarafından fatura edilmiş 21.10.2005, 26.10.2005, 09.12.2005 tarihli reçetelerin,
Dosya içerisinde mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıklarla ilgili olarak dosya kapsamındaki delillerin gösterilmesinden sonra uyuşmazlık konularının sırasıyla değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.
1- Her bir sanık yönünden mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinin Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli olup olmadığı;
Gerekçeli kararın;
28 ilâ 198. sayfaları arasında sanıklarla ilgili iddialara, 195 ilâ 249. sayfaları arasında sanık savunmalarına ve tanık beyanlarına yer verildiği,
"Deliller ve Değerlendirme" başlıklı kısmında;
"17.03.2006 tarihinde ......... Cumhuriyet ..... ilçe genelinde yapılan sağlık operasyonu adı altındaki soruşturmaya binaen bu tarihten önce ......... genelinde faaliyet gösteren eczanelerin muvazaalı olarak işletildiği eczanelerin diploma sahiplerinin diplomalarını kiralayarak eczanenin işletmesini başkalarına devrettikleri, bu eczaneyi işleten eczane gerçek sahiplerinin .........'ta faaliyet gösteren özel poliklinik sahipleri ile burada çalışan doktorlar ve ......... Devlet Hastanesi doktorları ile sağlık ocaklarında çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ile birlikte işbirliği hâlinde vatandaşların sağlık karnelerine gerçeğe uygun olmayacak şekilde reçete yazmak sureti ile kamu kurumunu dolandırdıkları, evrakta sahtecilik yaptıkları Cumhuriyet S.....lığı bünyesinde faaliyet gösteren kolluğun usulüne uygun almış olduğu mahkeme kararına istinaden eczacıların ve doktorların, eczanelerin ve polikliniklerin telefon dinlemelerinden, sağlık karneleri kullanılan vatandaşların beyanlarından Sağlık Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı müfettişleri ile bu raporları doğrulayan tarafsız bilirkişi raporlarından ve dosyadaki diğer delillerden; haklarında mahkûmiyet kararı verilen sanıkların üzerlerine atılı suçun sübut bulduğu kanaatine varılmıştır.
Her ne kadar sanıklar ve müdafileri tarafından CMK 135 maddesi anlamında dinlemenin usulüne uygun olmadığı, katalog suçlar arasında bulunmadığı, bu sebepten aleyhe delil olarak değerlendirilemeyeceği savunulmuş ise de, öncelikle telefon dinlemelerinin usulüne uygun olarak alınmış mahkeme kararına istinaden yapıldığı, zira CMK 135/6-8 maddesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları nedeni ile dinleme yapılabileceğinin açıkça belirtildiği, sanıklar hakkında örgüt kurma ve yönetmeden dava açıldığı ve dinlemenin bu madde bağlamında katalog suçlar arasında sayıldığı, operasyonun başlangıcında sanıklar hakkında örgüt kurma ve yönetme şüphesinin bulunduğu her ne kadar sanıklar örgüt kurma, yönetme ve üye olmak suçundan beraat etmiş iseler de, soruşturmanın başlangıcında bu şüphenin bulunması nedeniyle yapılan dinlemelerin beraat kararı nedeniyle bertaraf edilemeyeceği usulsüz hâle gelemeyeceği kanaatine varılmakla delil olarak dikkate alınamayacağı yönündeki savunmalara itibar edilmemiştir... Dosyadaki mahkûmiyet kararına esas olan telefon dinlemeleri hukuka aykırı delil mahiyetinde olmayıp usulüne uygun olarak toplanmıştır. Kaldı ki, mahkûmiyet kararına esas olarak tek delil olarak değerlendirilmemiştir. Bu delilin yanında karne sahiplerinin beyanları, bilirkişi raporları ve reçete sahiplerinin tedavi belgeleri de bunun yanında delil olarak değerlendirilmiştir... Her ne kadar sanık müdafıleri telefon dinlemeleri ile elde edilen delillerin tesadüfi delil mahiyetinde olduğunu, delil olarak değerlendirilemeyeceğini iddia etmiş iseler de, başlangıçta yapılan telefon dinlemelerinin resmî evrakta sahtecilik, kamu kurumunu dolandırıcılık suçunu işlemek için teşekkül kurmak ve yönetmek şüphesi ile yapıldığı, dolayısıyla elde edilen delillerin tesadüfi delil olmadığı kanaatindeyiz.
Yine her ne kadar sanıklar ve müdafıleri operasyon başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırlamış oldukları raporların tarafsız olamayacağını, müdahil kurum pozisyonunda bulunduklarını, iddia etmiş iseler de, bu raporların usulüne uygun olarak hazırlandığı ve bu raporların tarafsız bilirkişi heyeti tarafından teyit edildiği dikkate alındığında, sanık ve müdafilerinin savunmalarına itibar edilmemiştir. Kaldı ki, yapılmış olan müfettiş incelemeleri bizzat yerinde denetlenerek yapılmış, reçete sahiplerinin beyanları alınmış, ödemesi yapılan reçetelerle ilgili provizyon belgeleri incelenerek karşılaştırılmış, bu nedenlerle birbiri ile örtüşen tüm bilirkişi raporlarına itibar edilmiştir. Sağlık Bakanlığı müfettişlerince karne sahiplerinin beyanları alınırken reçetelerdeki ilaçların kutuları hasta sahiplerine gösterilmek suretiyle ilaçları kullanıp kullanmadıkları, bu yönde hastalıkları olup olmadıkları sorulmuş, karne sahipleri ilaçları kullanmadıklarını söylemişlerdir. Normal şartlarda belirli bir rahatsızlığı bulunan ya da bulunmayan hastaların hangi ilacı kullandıklarını bilmelerinin normal olduğu, kullanmadıkları bir ilacın kutusu kendilerine gösterildiğinde okuma yazma bilmeseler dahi ilacı kullanmadıklarını bilebilecekleri, aksinin çokta mümkün olmadığı kanaatine varıldığından müfettiş raporlarında karne sahiplerinin beyanlarına itibar edilmiştir.
Yine aynı şekilde sanıklar müdafıleri kimin ne kadar reçete yazdığı, zararın neye göre ne şekilde tespit edildiği, bu anlamda ilintilendirmenin neye istinaden yapıldığı şeklinde savunma yapmış iseler de, gerek müfettiş raporlarının incelenmesinde, gerek tarafsız bilirkişi heyetinin raporunun incelenmesinde, gerekse zarar miktarını belirleyen belgelere bakıldığında, hangi doktorun kime ne kadarlık reçete yazdığı, yine yazılan bu reçetelerden hangilerinin tahsil edildiği ve miktarının ne kadar olduğu raporlara ekli ödeme emri ve provizyon belgelerinden açıkça anlaşılmakla, bu savunmalarının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.
Sanıklar ve müdafıleri tarafından reçetelerin arkasındaki imzaların reçete sahiplerine ait olup olmadıkları hususunda imza incelemesi yapılması gerektiği yönünde savunmalar ileri sürülmüş ise de, bir kısım reçete sahiplerinin beyanlarında reçetedeki yazılı ilaçları almadıklarını, imzaların kendilerine ait olmadığını açıkça ifade etmeleri, reçete sahipleri ve yakınlarının beyanlarına göre, reçetede yazılı birçok ilaçları almadıklarını ifade etmeleri, gerek müfettiş raporları, gerekse tarafsız bilirkişi raporuna göre, beyan sahibinin hastalıkları ile örtüşmeyen ve aynı hafta ya da ay içerisinde bu hastalıkla uygun olmayacak derecede birden çok reçetenin aynı kişiye yazılmış olması, karne sahiplerinin bizzat kendisi tarafından alındığı gibi yakınları akrabaları ya da aynı kurumda çalışan başkaları tarafından teslim alınması gibi hususlar ile bunun yanında yapılmadığı hâlde kan, idrar tahlili, film ve grafınin yapılmış ve çekilmiş gibi gösterilmesi, bazı hastalara polikliniğe her müracaata bu işlemlerin tamamının yapılması karşısında imza incelemesi yapılmasına gerek görülmemiştir. Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yazılan raporda belirtildiği gibi ve karne sahiplerinin reçeteleri incelendiğinde görüleceği üzere doktorlar tarafından gerçeğe uygun olmayacak şekilde yazılan reçetelerdeki ilaç sayısının genelde 10, 14, 20 adet olduğu, ilaçların adedinin fahiş olduğu, gerçekle bağdaşmadığı, hastaların beyan etmiş oldukları rahatsızlıklarla tutarsızlık arz ettiği anlaşılmaktadır.
Suç tarihinden sonra SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı adlı sağlık kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplanmış olduğundan her ne kadar iddianamede her bir kurum yönünden sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmiş ise de, yargılama devam ederken bu üç kurumun tek çatı altında toplanmış olması nedeni ile mahkememizce (üç ayrı kurum yerine sanıkların lehinde olacak şekilde bu suçların tek kuruma karşı işlendiği dolayısıyla tek suç olarak kabul edildiği, ancak reçetelerin birden fazla yazılmış olması nedeni ile suçun teselsülsen işlendiği kanaatine varılmıştır.
Her ne kadar iddianamede suç tarihi olarak 09.03.2006 tarihi ve öncesi yazılı ise de en son yazılan reçetelerin tarihi dikkate alınarak suçların teselsül ettiği görüldüğünden suç tarihinin 2006 yılı olarak kabul edildiği sonucuna varılmakla 765 sayılı TCK yerine teselsül nedeni ile 5237 sayılı TCK uyarınca sanıkların cezalandırılması yoluna gidilmiştir.
SSK, Emekli Sandığı, Sağlık Bakanlığı, Bağ-Kur ve Milli Eğitim müfettişlerinin hazırlamış oldukları raporlarda, zarar miktarı tespit edilirken reçetelerin tamamı üzerinden kurum zararı bildirilmiş ise de, tarafsız bilirkişilerce hazırlanan raporda, zarar miktarı esas alınırken reçete sahiplerinin beyanına itibar edilerek ilaçları almadığını, doktorları tanımadığım ya da reçetede yazan ilaçları kullanmasını gerektirecek hastalığı bulunmadığını söyleyen vatandaşların suçun sübutu yönünden net, açık ve sarih beyanları dikkate alınarak zarar tespiti yapıldığı...anlaşılmıştır.
Yine kurum müfettişlerince yapılan incelemeye esas reçeteler, sondajlama usulü ile tespit edilen ve eczanelerin ve şahısların evlerinde bulunan karneler üzerinden tespit yapılmıştır. Dönem içerisindeki reçetelerin tamamı incelemeye tabi tutulmamıştır. Oysa o dönemdeki reçetelerin tamamı incelense idi (ki bu durum fiilen mümkün değildir) zarar miktarı ve reçete adedinin çok daha fazla olarak karşımıza çıkacağı bir gerçektir. Kaldı ki, mevcut duruma göre dahi reçete sayısı ve zarar miktarı çok fazla olmakla sanıklar açısından ceza tayin edilirken bu durum dikkate alınarak ve derecelendirme yapılarak (sanıklara verilen ceza miktarlarına bakıldığında bu durum görülecektir) alt sınırdan uzaklaşmak sureti ile ceza verilmiştir. Bunun yanında usulsüz olarak tanzim edilen üzerinde kalem ile oynama yapılan tarihi ve miktarı değiştirilen fakat kurum tarafından ödeme yapılmamış binlerce reçete tespit edilen zarar miktarına dahil edilmemiştir.
Bir kısım karne sahipleri dosyaya sanık sıfatı ile dahil edilmiş ise de, bu sanıkların beyanlarının eczane çalışanları ve eczane sahipleri ile özel poliklinikteki usulsüzlükler ve suçlar açısından tanık beyanı mahiyetinde olduğu mahkememiz tarafından kabul edildiğinden bu beyanlar suçun sübutu açısından diğer delillerle birlikte karara esas alınmıştır.
...
Bir kısım karne sahipleri ile mahkememizde tanık ve sanık olarak dinlenen karne sahipleri hazırlık safhasında Sağlık Bakanlığı müfettişlerine ve C. S.....lığında vermiş oldukları ifadelerinde suça konu reçeteleri yazdırmadıklarını, almadıklarını ve ilaçları kullanmadıklarını söylemişler, bu tanıklardan bir kısmı mahkememizde vermiş oldukları beyanlarında önceki beyanlarına tamamen ters bir şekilde beyanda bulundukları görülmüştür. Yörenin feodal ve mahalli yapısı da dikkate alındığında, tanıkların, sanıkların etkisi ile beyanlarını mahkemede değiştirdikleri kanaatine varıldığından, sağlık müfettişlerince ve C. S.....lığında hukuka uygun bir şekilde alınan ilk beyanlarına itibar edilmiş ve delil olarak kabul edilmiştir.
Karne sahiplerinin beyanından, tedavi evrakından kullanmış oldukları ilaç silsilesi de dikkate alınmak sureti ile gerek polikliniklerde, gerekse sağlık ocaklarında ve hastanede tanzim edilen ve eczanelerce kuruma fatura edilen reçeteler ile karne sahiplerinin hastalıklarının uyumlu olmadığı, tansiyon hastalığı bulunmayan karne sahiplerine tansiyon ilacı yazıldığı, yine mide şikâyeti bulunmayan hastalara mide ilaçlarının yazıldığı, hatta o dönemde hamile olan hastalara kullanmayacakları ilaçların yazıldığı, film ve grafılerin çekilmiş gösterildiği anlaşılmaktadır.
Sanıkların sosyal güvenlik kurumlarına vermiş oldukları zararın yüksek olması, suçun işleniş şekli itibarı ile kasıtlarının yoğunluğu, eczanenin sahipleri açısından eczanede de çalışan diğer sanıklarında suça iştiraklerine göz yummaları suçun, işlenmesinde kurmuş oldukları sist.... işlerliği, rahatlığı ve sahte reçete sayısı hususları dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmak sureti ile ceza tayinine gidilmiştir.
Karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler karşılaştırıldığında birçok karne sahibi tanık yönünden ve sanık açısından reçetelere yazılan ilaçlarla hastalarda bulunan hastalıkların uyumlu olmadığı, bazen mide rahatsızlığı bulunan hastalara epilepsi ilaçlarının yazıldığı, baş ağrısı şikâyeti ile doktora giden hastalara hemoroid ilaçlarının yazıldığı, karne sahiplerindeki rahatsızlıklarla tedavi evrakının ve ilaç reçetelerinin uyuşmadığı hususlarının tamamı konusunda uzman Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından tespit edildiğinden bu yönde yeni bir tespit yaptırılmamış, müfettiş raporları ile yetinilmiştir. Zira karne sahiplerinin sayısı dosya içerisindeki tanık ve sanık sayısı dikkate alındığında yeni bir incelemenin gereksiz olacağı kanaatiyle müfettiş raporlarındaki bu yöndeki tespitler mahkememiz tarafından yeterli bulunmuştur" şeklinde,
"Mahkum Olan Sanıklar Yönünden Delillerin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi" başlıklı kısmında;
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"... (.....Eczanesi): Sanık ...’in .....Eczanesinin gerçek sahibi olduğu, eczacı ..... ile muvazaa ilişkisi içerisinde eczacının diplomasını kullandığı, .....Eczanesinin telefonundan yapılan telefon görüşme kayıtları, eczanede ele geçen yeşil kartlar ve .....Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerin yazılı olduğu karne sahiplerinin beyanlarından anlaşılmıştır. .....Eczanesinden ... ile ...'ın 01.03.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesi yine aynı tarihte ...'ın ... ile yaptığı telefon görüşmesi ile 16.02.2006 tarihli telefon görüşmesinde karne ve liste konularının görüşüldüğü yeşil kartlar ile pazarlık yapıldığı anlaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırlamış olduğu rapor ile sonradan alınan zarar tespit raporundan anlaşılacağı üzere sanık ...'in sahibi olduğu .....Eczanesinin kurumlara fatura ettiği 20 adet reçete karşılığında 1.318 Lira kurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Operasyon tarihinde eczacı .....'nun eczanenin başında olmadığı, GSM operatörlerinden alınan ve operasyon tarihinden 3 ay önce HTS baz istasyonlarından ......... dışında sürekli kaldığı ve görüşme yaptığı anlaşılmakla, eczacı .....'nun ... ile muvazaa ilişkisi içerisinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Yine eczane çalışanlarından ... ve ... hazırlık ifadeleri dikkate alındığında, eczanenin gerçek sahibinin ... olduğu anlaşılmıştır. Zira s.....lıktaki ifadelerinde her iki şahıs açıkça .....Eczanesinin gerçek sahibinin ... olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Yine tanık .... İsmailoğulları’nın .....Eczanesinin gerçek sahibinin ... olarak bildiği yönündeki ifadesi de bu yöndeki kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. Yine .....Eczanesinin sahibi ...’in.......Sağlık Polikliniğinden .........ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ve .... Eczanesinden ..... ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ile .... Eczanesinin gerçek sahibi ... ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinden ve sanığın diğer sanıklarla ve eczanelerle yaptığı telefon görüşmelerinin tamamından üzerine atılı suçun sübut bulduğu anlaşılmıştır...
Bilirkişi raporunda eczaneler bölümü kısmında liste halinde isimleri bulunan karne sahiplerinden ...beyanında; oğlu .....'na ait 19.02.2005 tarihli reçetenin eczaneden alınmadığını, ilaçların yazdırılmadığını söylemiş, mahkemede alınan ifadesinde C. S.....lığına ve müfettişlere verdiği ifadeleri doğrulamıştır. Tanık..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; kendisi ve ablası .....'ün mide rahatsızlığı bulunmadığını, ilaçları .........'tan almadığını, .....Eczanesinden hiç ilaç almadığını, yakın olması nedeni ile ilaçları .....'dan aldığını, karne sahibi ..... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu beyanında; kendisine, kızı ......'a ve oğlu .....'a ait olan reçetedelerdeki ilaçları almadıklarını, kullanmadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını beyan etmiş, mahkememizde alınan ifadesinde ise; sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesini doğrulamıştır. Yine Muhammed İkram Müftüoğlu beyanında; .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş olan 11.10.2005 tarihli reçetelerin alınmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını beyan etmiş, mahkememizde alınan ifadesinde Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu beyanları doğrulamıştır. Karne sahibi ..... ....oğulları Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; .....Eczanesi tarafından fatura edilmiş olan Doktorlar ... ve ....tarafından düzenlenmiş olan reçetedeki ilaçları almadığını ve kullanmadığını söylemiş mahkememizde alınan ifadesinde ise sağlık müfettişlerine verdiği ifadeleri doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden sanık .... tanık olarak alınan ifadesinde karneyi eczaneye bıraktığını, 15 gün müddetle eczanede kaldığını, bu süre içerisinde sağlık karnesine ilaç yazıldığını söylemiştir.
Yukarıda açıklanan tanık beyanları, bu tanıkları doğrulayan müfettiş raporları, müfettiş raporlarına dayanak teşkil eden reçeteler, tarafsız olarak mahkememiz tarafından alınmış olan bilirkişi kurulu raporu, tüm bunları doğrulayan iletişim tespit tutanakları karşısında sanık ...'in 20 adet sahte reçete tanzim ederek resmî evrakta sahtecilik suçunu doktorlar ..., ..., ..., ..., ... ile birlikte doğrudan doğruya birlikte işleyen sanık sıfatıyla resmî evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiş, sahte reçete sayısının birden fazla olması nedeni ile hakkında teselsül hükümleri uygulanmış, bu sahte reçeteler karşılığında devleti 1.318 Lira zarara uğratması nedeni ile ayrıca kamu kurumunu dolandırıcılık suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiş, yine eylemi birden fazla olmakla, bu suç dolayısıyla da sanık hakkında teselsül hükümleri uygulanarak mahkûmiyetine karar verilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak;
"... (.....Eczanesi): Sanığın, .....Eczanesi gerçek sahibi ...'in kardeşi olduğu, .....Eczanesinde çalıştığı, yukarıda ... hakkında ortaya konan deliller, kayıtlar ve reçeteler dikkate alındığında, ...'in de bu suçların işlenmesinde ...'e suçun işlenmesi sırasında yardım ettiği kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla ... açısından ve .....Eczanesinde işlenen suçlar bakımından yazılan gerekçelerin tamamı, ortaya konan deliller ... için de geçerli olduğundan tekrardan kaçınılmıştır.
Sanık ...'in 30.01.2006 tarihli..... isimli şahısla yapmış olduğu telefon görüşmesi, yine 23.02.2006 tarhili telefon görüşmesi ile .... Eczanesinden.....ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin içeriği, kullanılan kelimeler dikkate alındığında sanığın bu suçlara iştirakinin bulunduğu kanaatine varılmıştır. Bu görüşmeler içeriğinde sanığın yumurtalar tabirini kullandığı, bu tabirden karnelerin kastedildiği, sanığın sembolik kelimeler kullanarak görüşmesini şifrelemeye çalıştığı anlaşılmıştır.",
Sanık ...'le ilgili olarak;
"... (.....Eczanesi): Sanığın .....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı... ... ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin içeriğinden, sanığın .....Eczanesinde işlenen suçlar ile ...'in işlemiş olduğu suçlara suçun işlenmesi sırasında yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Özellikle ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde 5 adet karnenin gönderilmesi hususunun açıkça görüşüldüğü görülmüştür. Yukarıda...sanık ... için yazılmış olan delillerin tamamı ve gerekçeler, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller sanık ... için de geçerli kabul edilmiştir.",
Sanık ...'la ilgili olarak;
"... (.....Eczanesi): Sanığın .....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, 30.01.2006 tarihli .... Eczanesi ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, yine aynı tarihli ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, hemşire ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesi,..... Eczanesinden.....ile yaptığı telefon görüşmesi, ....Tıp Merkezi ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, yine ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ile sanığın diğer görüşme tutanakları dikkate alındığında, .....Eczanesinde işlenen suçlar ile ...'in işlemiş olduğu suçlara suçun işlenmesi sırasında yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Özelikle ... ve ...'in yapmış olduğu telefon görüşmelerinde 5 adet karnenin gönderilmesi ve karnelere ilaç yazdırılması hususunun açıkça görüşüldüğü anlaşılmıştır. Yukarıda ortaya konan sanık ... için yazılmış olan delillerin tamamı ve gerekçeler, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller sanık ... için de geçerli kabul edilmiştir. Sanığın gerek hazırlıktaki ifadesinde gerekse mahkememizdeki savunmasında telefon görüşmeleri ile ilgili savunmaları mantıklı ve tutarlı bulunmadığından itibar edilmemiştir.",
Sanık ...'la ilgili olarak;
"... (.....Eczanesi): Sanığın .....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, 14.02.006 tarihli görüşmesi, 13.02.2006 tarihli .... Eczanesinden ...ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ve 06.02.2006 tarihli, 03.02.2006 tarihli görüşmesi ile 01.03.2006 tarihli görüşmeleri ve bu görüşmelerin içeriğinden, sanığın .....Eczanesinde işlenen suçlar ile ...'in işlemiş olduğu suçlara suçun işlenmesi sırasında yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Yukarıda sard edilen sanık ... için yazılmış olan delillerin tamamı ve gerekçeler, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller sanık ... içinde geçerli kabul edilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak;
"... (Ürün Eczanesi):.... Eczanesinin diplomalı sahibinin Nurhan Ünlü olduğu, Nurhan Ünlü'nün eczanede sadece diplomasını kullandırdığı, muvazaa ilişkisi içinde çalıştığı, operasyon tarihinde eczanede bulunmadığı, GSM operatörlerinden alınan kayıtlarda M.... ilindeki baz istasyonlarından görüşme yaptığı, dolayısıyla eczanenin başında bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Her ne kadar.... Eczanesi tarafından Hedef Ecza Deposuna verilen imzalar ..... .....'a ait ise de, eczanede çalışan sanık ...'ün sanık doktorlar ..., ..., ..., ... ve ... ile irtibatı sağlayarak sahte reçete tanzimi ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarında sanık doktorlara yardım etmek suretiyle suça iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Sanığın 23.01.2006 tarihinde.....Polikliniğinden ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde karne sayılarının açıkça belirtildiği, hatta bu karnelere yazdırma karşılığında para verildiğinin belirtildiği, görüşmelerin içeriğinden sanığın.... Eczanesince kurumlara fatura edilen ve ödenen 18 reçete karşılığında 1.624 Lira olmak üzere zarara sebebiyet verdiği, müfettiş raporları, karne sahiplerinin beyanları, tanık beyanları ile raporlardan anlaşılmıştır..... Eczanesinde yapılan arama neticesinde 32 adet kupürü kesilmiş ilaç bulunduğu, bu ilaçların sahte reçetelere iliştirilen kupürleri kesilmiş ilaçlar olduğu kanaatine varılmıştır...tanık .... ..... beyanında; oğlu ..... ve kendisine ait reçetelerdeki ilaçları.... Eczanesinden alıp kullanmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını söylemiştir. Tanık .... beyanında; reçetelerdeki ilaçları doktorlara yazdırmadığını, reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinden tanık .... .... beyanında;.... Eczanesi tarafından fatura edilen ilaçlan alıp kullanmadığını, kendisinde tansiyon hastalığı olup olmadığını bilmediğini, reçete arkasında olan imzaların kendisine ve ailesine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahibi ..... beyanında;.... Eczanesi tarafından fatura edilen ilaçları kendisinin almadığını, imzaların da abisi .... .....'ya ait olmadığını söylemiştir. Karne sahibi Tanık .... ..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde;.... Eczanesinden kendisine ait olduğu belirtilen ilaçları yazdırmadığını, almadığını ve kullanmadığını söylemiştir. Tanık ..... beyanında; Sağlık Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadeyi doğrulayarak, kendisi ve annesi hakkında tanzim edilen bir kısım reçetelerin doğru olmadığını, ilaçları almadıklarını, kullanmadıklarını söylemiştir. Yukarıda beyanları yazılan tanıklar, reçeteler, raporlar, iletişim tespit tutanakları ve toplanan delillerin tamamından sanık ...'ün üzerine atılı resmî evrak tanzim etmek ve kamu kurumunu dolandırmak suçlarına yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmakla, cezalandırılması cihetine gidilmiştir. Reçete sayısı dikkate alındığında suçun teselsülen işlendiği anlaşılmaktadır.",
Sanık ...'le ilgili olarak;
"... (.... Eczanesi):..... Eczanesinin sahibi ve mesul müdürü olan eczacı ...'in kurumlara fatura ettiği ve ödemesi yapılan 240 adet sahte reçete karşılığında 11.263 Lira zarara sebebiyet verdiği, sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik suçu ile dolandırıcılık suçunun sübut bulduğu toplanan deliller, müfettiş raporları, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır. Reçete sayısı dikkate alındığında suçun teselsülen işlendiği kanaatine varılmıştır. Eczacı ...'in..... Eczanesi bünyesinde işlenen bütün suçların mesulü olduğu ve sorumlu bulunduğu ve eczane bünyesinde çalışan diğer sanıkların da eczacı ...'e bu suçların işlenmesinde yardımcı oldukları kanaatine varılmıştır...... Eczanesinin 312 .... numaralı sabit telefonundan yapılan çok sayıda telefon görüşmesi de, sanığın bu suçları işlediğine dair mühim delillerdendir. Bizzat eczacı ....'in 27.01.2006 tarihinde doktor ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde sanığın doktor ...'e hitaben 'benim bugün 14 tane var, 14'de aradan çıkartırsan çok sevineceğim' şeklindeki beyanlarının 14 adet karneye ilaç yazdırılmasına ilişkin olduğu kanaatine varılmıştır. Yine eczane çalışanlarından sanıklar ..., ... ve ...’nin yapmış oldukları telefon görüşmelerinde..... Eczanesine borcu bulunan şahısların, karne sahiplerinin ve diğer kamu görevlilerinin borçlarının kapatılması için sevk getirilmesi, karnelerin bırakılması konularının görüşüldüğü, açıkça gerçeğe uygun olmayan reçete tanzim edildiği, ...karne alışverişinin yapıldığı, görüşmelerin tamamından sanık ...'in üzerine atılı suçlan işlediği kanaatine varılmıştır. Sanık eczacı ...'in .........'ta çalışan doktorlar ..., ..., ..., ..., ..., ...'le işbirliği hâlinde doğrudan birlikte işleyen sıfatı ile resmî evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını irtikap ettiği anlaşılmıştır. 
...Karneleri kullanılarak sahte reçete tanzim edilen karne sahiplerinden ..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; doktor ... tarafından eşi .....'e ve kızı.....'e yazılan reçeteleri eczaneden almadığını ve kullanmadığını söylemiştir. Her ne kadar tanık mahkemede alınan ifadesini değiştirmiş ise de, yukarıda izah edildiği şekilde sanıkların yönlendirmesi ile beyanlarını değiştirdiği anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden tanık ..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunmadığını,..... Eczanesi tarafından fatura edilen ilaçları alıp kullanmadığını, reçetelerin arkasındaki imzaların da kendisine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinden ..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; kendisi ve eşine ait hipertansiyonla ilgili Doktor ... tarafından yazılmış olan ilaçları alıp kullanmadığını, kendisinde ve eşinde tansiyon rahatsızlığı bulunmadığını o dönem eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu, yüksek tansiyon ilacı kullanamayacağını söylemiştir. Mahkememizde sehven ismi zapta ..... olarak geçen tanık, önceki beyanlarını doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden ...... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; ... tarafından tanzim edilmiş olan ilacı alıp kullanmadığını, doktor ...'a ilaç yazdırmadığını, sağlık ocağına hiç gitmediğini ve reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Yine karne sahiplerinden ..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde;..... Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerdeki ilaçları alıp kullanmadığını, sağlık karnesinin..... Eczanesinde uzun süre kaldığını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden ..... sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; kendisine, eşi.....'na ve oğlu ....'na ait Doktor ..., doktor ..., doktor ..., doktor ... tarafından tanzim edilen reçetelerdeki ilaçları almadıklarını ve kullanmadıklarını, imzaların da kendisine ait olmadığını beyan etmiştir. Tanık mahkememizde alınan ifadesinde önceki beyanlarını doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden Melek Yılmaz sağlık müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; karnesinde yazılı bir kısım reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını, imzaların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Tanık her ne kadar mahkememizdeki ifadesinde beyanını değiştirmiş ise de, önceki beyanına itibar edilerek delil olarak değerlendirilmiştir. Yine karne sahiplerinden .... .... C. S.....lığına vermiş olduğu ifadesinde; hipertansiyon, kabızlık ve mide bulantı rahatsızlığı bulunmadığını, bu hastalıklar ile ilgili ilaçları almadığı gibi spazm çözücü ilacı da almadığını, sağlık karnesini..... Eczanesine verdiğini söylemiştir. Bütün bunlarla birlikte karne sahiplerinden.............’ın sağlık karnelerine doktorlar ..., ..., ..., ... ve ... tarafından gerçeğe uygun olmayan reçete tanzim edildiği, karne sahiplerinin hastalıkları ile reçetedeki ilaçların uyum göstermediği, karne sahiplerinin beyanından reçetelerin tamamının veya kısmen yazılı olan ilaçları alıp kullanmadıkları, reçetelerin arkasındaki imzalarında kendilerine ait olmadıklarını söylemişlerdir.Yukarıda karne sahiplerinin beyanlarından da anlaşılacağı üzere sanık ... in müsnet suçu işlediği kanaatine varılmıştır. Sanığın sosyal güvenlik kuramlarına vermiş olduğu zararın yüksek olması, suçun işleniş şekli itibarı ile kastının yoğun bulunması, eczanenin sahibi ve mesul müdürü olmasına rağmen eczanede çalışan diğer sanıkların da suça iştirakine göz yumması, suçun işlenmesinde kurmuş oldukları sist.... işlerliği, rahatlığı ve sahte reçete sayısı hususları dikkate alındığında alt sınırdan uzaklaşmak sureti ile ceza tayinine gidilmiştir.", 
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanığın,..... Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, eczanede eczacı ...'in işlemiş olduğu suçlara yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği toplanan delillerden anlaşılmıştır. Yukarıda ortaya konan sanık ... için yazılmış olan delillerin tamamı ve gerekçeler, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller sanık ... için de geçerli kabul edilmiştir. Sanığın 18.01.2006 tarihinde, 27.02.2006 tarihinde, 10.02.2006 tarihinde, 02.02.2006 tarihinde, 16.02.2005 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmeleri ile ve görüşme tutanaklarına yansıyan diğer telefon görüşmelerinden anlaşılacağı üzere sanığın üzerine atılı suçlar sübut bulmuştur. Bu telefon görüşmelerinde eczaneden kozmetik malzemesi, parfüm vb.....ler alarak borçlanan karne sahiplerinden borcunu kapatmak için sevk kâğıdı ya da karne getirilmesinin istendiği, açık açık bu mevzuların görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Sanığın gerek hazırlıktaki ifadesinde, gerekse mahkememizdeki savunmasında telefon görüşmeleri ile ilgili savunmaları mantıklı ve tutarlı bulunmadığından itibar edilmemiştir. ...Verilen zararın çokluğu sanığın suç işleme yönündeki kastının yoğunluğu, eczanenin kendi içerisinde ve doktorlarla birlikte kurmuş oldukları sist.... işleyişindeki rahatlık, sanığın bu sisteme gösterdiği uyum ve karne sayısı dikkate alındığında suçun işleniş şekli itibarı ile alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayinine gidilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanığın..... Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, eczanede eczacı ...'in işlemiş olduğu suçlara yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği toplanan delillerden anlaşılmıştır. Yukarıda ortaya konan sanık ... için yazılmış olan delillerin tamamı ve gerekçeler, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller sanık ... içinde geçerli kabul edilmiştir. Sanığın 10.02.2006 tarihinde, 24.01.2006 tarihinde, 28.02.2006 tarihinde, 17.02.2006 tarihinde, 25.01.2006 tarihinde, 10.02.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmeleri ile ve görüşme tutanaklarına yansıyan diğer telefon görüşmelerinden anlaşılacağı üzere sanık üzerine atılı suçları işlemiştir. Bu telefon görüşmelerinde eczaneden kozmetik malzemesi, parfüm vb.....ler alarak borçlanan karne sahiplerini borcunu kapatmak için sevk kağıdı ya da karne getirilmesini istendiği açık açık bu mevzuların görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle 25.01.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde karne mevzularının açıkça konuşulduğu, 10.02.2006 tarihli görüşmesinde karne bırakılacağının söylendiği, 23.01.2006 tarihinde ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde küpürleri alınmış ilaçların kutuda bekletildiği, 25-30 tane karne getirmesini söylediği, bu beyanların suçlamaları doğruladığı anlaşılmıştır. Sanığın gerek hazırlıktaki ifadesinde, gerekse mahkememizdeki savunmasında telefon görüşmeleri ile ilgili savunmaları mantıklı ve tutarlı bulunmadığından itibar edilmemiştir.Toplanan delillerin tamamında, karne sahiplerinin beyanları ve telefon görüşme kayıtlarında sanık ...'in üzerine atılı resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmak suçlarının sübut bulunduğu kanaatine varılmıştır. Verilen zararın çokluğu, sanığın suç işleme yönündeki kastının yoğunluğu, eczanenin kendi içerisinde ve doktorlarla birlikte kurmuş oldukları sist.... işleyişindeki rahatlık, sanığın bu sisteme gösterdiği uyum ve karne sayısı dikkate alındığında suçun işleniş şekli itibarı ile alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayinine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanığın..... Eczanesinde işçi olarak çalıştığı, eczanede eczacı ...'in işlemiş olduğu suçlara yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği toplanan delillerden anlaşılmıştır. Yukarıda ortaya konan sanık ... için yazılmış olan delillerin tamamı ve gerekçeler, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller sanık ... içinde geçerli kabul edildiğinden yukarıda yazılan delillerin tekrarından kaçınılmıştır. Sanığın 23.01.2006 tarihinde, 27.02.2006 tarihinde, 28.02.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmeleri ile ve görüşme tutanaklarına yansıyan diğer telefon görüşmelerinden anlaşılacağı üzere sanığın üzerine atılı suçlar sübut bulmuştur. Bu telefon görüşmelerinde eczaneden kozmetik malzemesi, parfüm vb.....ler alarak borçlanan karne sahiplerinin borcunu kapatmak için sevk kağıdı ya da karne getirilmesinin istendiği açık açık bu mevzuların görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle 23.01.2006 tarihinde M......... ile vapmış olduğu telefon görüşmesinde küpürleri alınmış ilaçların kutuda bekletildiği, 25-30 tane karne getirmesini istediği, bu beyanların suçlamaları doğruladığı anlaşılmıştır. Sanığın gerek hazırlıktaki ifadesinde gerekse mahkememizdeki savunmasında telefon görüşmeleri ile ilgili savunmaları mantıklı ve tutarlı bulunmadığından itibar edilmemiştir. Toplanan delillerin tamamında, karne sahiplerinin beyanları ve telefon görüşme kayıtlarında sanık ... nin üzerine atılı resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmak suçlarının sübut bulunduğu kanaatine varılmıştır. Verilen zararın çokluğu sanığın suç işleme yönündeki kastının yoğunluğu, eczanenin kendi içerisinde ve doktorlarla birlikte kurmuş oldukları sist.... işleyişindeki rahatlık, sanığın bu sisteme gösterdiği uyum ve karne sayısı dikkate alındığında suçun işleniş şekli itibarı ile alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayinine gidilmiştir.", 
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"... (Halk Polikliniği): Sanığın Özel.....Polikliniğinin gizli ortağı olduğu, dolayısıyla Özel.....Polikliniği bünyesinde işlenen suçlardan doğrudan beraber işleyen sıfatı ile sorumlu bulunduğu kanaatine varılmıştır. Doktor ..., hemşire ...., ebe .... ifadelerinde.....Polikliniğinin sahibinin ... ve ... olduğunu, bu polikliniği birlikte işlettiklerini söylemişlerdir. Doktor .... beyanında doktor ...'ın ... ile birlikte.....Polikliniğini ortak olarak açmayı düşündüklerini, daha sonra ile anlaşamadıklarını,'in bu poliklinikte part time olarak ücretli çalıştığını söylemiştir. 1 Nolu Sağlık Ocağı doktoru ... ise mahkememizde doğruladığı hazırlık safhasındaki ifadesinde;.....Polikliniğinin ... ile ...'e ait olduğunu, reçetelerin eczane çalışanları tarafından getirilen sağlık karnesine hasta görülmeden yazıldığını, eczaneler tarafından pratisyen hekimlere reçete başına 10 Lira verildiğini beyan etmiştir. ......... Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak çalışan ...'in muvazaalı olarak.....Polikliniğini ... ile birlikte işlettikleri, gerek tanık ve sanık beyanlarından, gerekse sanığın tutanaklara yansıyan telefon görüşme içeriğinden anlaşılmıştır. Sanık ...'in YİBO'da görevli ...... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde öğrencilerin.....Polikliniğine getirilmesi hususunun görüşüldüğü, sanığın.....Polikliniğin sahibi gibi hareket ettiği ve tanık olarak mahkememizde dinlenen YİBO öğrencilerinin karnelerine gerçeğe aykırı olarak reçete tanzim ettirdiği, tahlil, tetkik ve film gibi işlemlerin yaptırıldığı anlaşılmıştır....Sanığın İl Sağlık Müdürlüğünden.... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde ilçede çalışan diğer kadın .....m uzmanı ....'un aldırılarak, ...'i korumak istemesi de sanığın ... ile ortak olduğunu söyleyen beyanları doğrulamaktadır......Polikliniğinde çalışan ..., ....'in gerek birbirleri ile yapmış oldukları telefon görüşmeleri ve gerekse ....Eczanesi, .... Eczanesi, .....Eczanesi, ....Eczanesi, .... Eczanesi ile yapmış oldukları harici telefon görüşmelerinden karne getirilip götürülmesi, reçete yazılması hususlarının açıkça görüşüldüğü anlaşılmaktadır......Polikliniğinin faaliyete geçmeden önce Özel .....Polikliniğini olarak tabelaların yazıldığı, ancak bu levhalardaki .....yazısının sonradan silinerek değiştirilmesi de sanık ...'in polikliniğine ortak olduğunu gösteren delillerdendir...Mahkememizde tanık olarak dinlenen YİBO öğrencilerinden .... .... diğer tanık olarak dinlenen YİBO ve PİO öğrencileri kendileri için yapılan tahlil, tetkik, film ve grafileri yaptırmadıklarını veya kısmen yaptırdıklarını söylemişlerdir. Zarar hesabına dahil edilmese dahi resmi evrakta sahtecilik suçu açısından tanıkların bu beyanları da sanığın atılı suçu işlediğini göstermektedir. Yine sanığın eczacı ... ve ... ile yapmış olduğu 01.03.2006 tarihli telefon görüşmelerinde 14 tane bırakıldığı, 7 tanesinin yapılmadan geldiği, sanığın 25 tane göndermek istediği, bu konuşmalarda geçen adedin karne sayısı olduğu açıka anlaşılmaktadır. Yine sanığın poliklinikte bu dönemde çalışan doktor Vyesel Korkmaz ile yaptığı görüşmede aralarında geçen karne yazdırılması hususu da mahkememizin dayandığı delillerdendir. Sanık Doktor ...'un.....Polikliniğinde resmi olarak çlaşıtığı,.....Polikliniği bünyesinde sanık ...'un gerçeğe aykırı olarak tanzim ettiği 17 adet sahte reçete karşılığında 508 Lira kamu kurumunu dolandırmak sureti ile işlemiş olduğu suça sanık ...'in de doğrudan beraber işleyen sıfatı ile katıldığı mahkememizin kabulüdür. Devlet Hastanesinde sevk yaptırarak poliklinikte muayene olan tanık ... beyanında; özel polikliniğe hiç gitmediğini, işlem yaptırmadığını, sevkinin.....Polikliniğinin kayıtlarına nasıl girdiğini bilmediğini, fatura edilen reçeteyi bilmediğini, kan tahlili yaptırmadığını, akciğer grafisi çektirmediğini söylemiştir. Devlet Hastanesinde sevk yaptırarak polikilinikte muayene olan tanık.... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu iifadesinde;.....Polikliniğinde bir kez muayene olduğunu, tetkik ve tahlil yaptırmadığını, oğlu ....'ın ayağını burkması sebebiyle bir kez film çekildiğini, bunun haricinde film çekilmediğini, poliklinikçe yapıldığı gösterilen kan, idrar, EKG, akciğer grafisi, enjeksiyon, lavman, mide yıkama, yara pansuman işlemlerini yaptırmadığını söylemiş, bu beyanlarını mahkememizde doğrulamıştır. Devlet Hastanesinde sevk yaptırarak poliklinikte muayene olan tanık .... Gürler Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde;.....Polikliniği tarafından gösterilen ve fatura yapılan işlemleri hemogram dışındakilerin, kan tahlillerinin, idrar tahlilleri ile 6 adet enjeksiyonun gerçek dışı olduğunu söylemiş olup mahkememizde önceki beyanlarını doğlumaşıtır. Devlet Hastanesinde sevk yaptırarak poliklinikte muayene olan tanık..... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; lavman, mide yıkama, yara pansuman işlemleri yaptırmadığını beyan etmiş, bu beyanını mahkememizde doğrulamıştır. Devlet Hastanesinde sevk yaptırarak poliklinikte muayene olan tanık..... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde;.....Polikliniğinde sadece bir defa muayene olduğunu, kan tahlilinin yapılmadığın, röntgen çekilmediğini, IM ve IV enjeksiyonlarının yapılmadığını söylemiş, bu beyanını mahkememizde doğrulamıştır. Yine sevk sahiplerinden.... ...., ......'nın gerek Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadelerenide gerekse mahkememizde tanık olarak vermiş oldukları ifadelerinde.....Polikliniğine gitmediklerini, gidenler ise kuruma fatura edilen bir kısım işlemleri yaptırmadıklarını beyan etmişler ve bu beyanlarını mahkememizde doğrulamışlardır. 
Yukarıda izah edildiği şekilde...tanık beyanlarından, müfettiş raporları ile mahkememizce alınan raporlar ve telefon görüşmelerinin tamamından, sanığın sahibi olduğu.....Polikliniğinde yapılmadığı hâlde bazı işlemleri yapılmış gibi gösterdiği, üzerine atılı resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçunu Doktor ... ve ... ile birlikte doğrudan beraber işlediği kanaatine varılmakla, cezalandırılması cihetine gidilmiştir.
Sanık ...'le ilgili olarak;
"...: Sanığın, Devlet Hastanesinde kadın .....m uzmanı olarak çalşıtığı...sanık ... ile birlikte.....Polikliniğine gayri resmi olarak ortak olduğu, yüzde 25 oranındaki hissenin kendisine ait olduğu, dolayısıyla.....Polikliniğinin nezdinde işlenen suçlardan doğrudan doğruya beraber işleyen sıfatı ile sorumlu olduğu, sanık ... ve sanık ...'in.....Polikliniğinde işlemiş oldukları suçlara iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Ayrıca bilirkişi raporunda ortaya konduğu şekilde ödemeleri yapılan ve zarar miktarına dahil edilen 21 adet reçetenin gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiği, bu reçetelerden 1 tanesi .... Eczanesi, 1 tanesi .....Eczanesi, 2 tanesi .... Eczanesi, 12 tanesi ....Eczanesi, 1 tanesi .... Eczanesi, 1 tanesi de.....Polikliniği tarafından fatura edildiği, bu reçeteler mukabilinde 1.927 Lira sosyal güvenlik kurumunun zararına sebebiyet verdiği toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Karne sahiplerinden dosyada sanık olarak bulunan ve sanık ... açısından beyanı tanık mahiyetinde olan ..... s.....lıkta vermiş olduğu ifadesinde, doktor ...’i ve doktor ...’ı tanımadığını, kendilerine hiç muayene olmadığını, sağlık ocağında hiç muayene olmadığını ve kadın hastalığının olmadığını beyan etmiş, mahkememizdeki ifadelerinde beyanlarını doğrulamıştır. Karne sahiplerinden dosyada sanık olarak bulunan ve sanık ... açısından beyanı tanık mahiyetinde olan ... hazırlıkta vermiş olduğu ifadesinde; doktor ... tarafından tanzim edilen reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını, sağlık karnesini ....Eczanesine bıraktığını, karnesinin ....Eczanesinde uzun süre kaldığını söylemiş, mahkememizde alınan ifadesinde ise bu beyanını doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden ...., 1 ve 2 Nolu Sağlık Ocaklarına hiç gitmediğini ve doktor ...'e hiç muayene olmadığını beyan etmiş, bu beyanını mahkememizdeki ifadesinde doğrulamıştır. ....'ın sağlık karnesi incelendiğinde, karnenin 5. sayfasındaki reçetenin ... tarafından tanzim edildiği anlaşılmıştır. Karne sahiplerinden .... beyanında; kadın .....m uzmanı ....'a muayene olduğunu, sonrasında karnesini .... Eczanesine bıraktığını, karnesini aldığı zaman ... tarafından reçete tanzim edildiğini gördüğünü, doktor ....'un kendisini uyardığını, ...'e muayene olmadığını ifade etmiştir. ... tanık.... İldirin Kaya hazırlıkta vermiş olduğu ifadesinde; doktor ...'in tedavi usulünü beğenmediğini, bu nedenle 2005-2006 yıllarında ona muayene olmadığını, ilaç yazdırmadığını, kendisinin bilgisi dışında reçete tanzim edildiğini söylemiş ve bu beyanını mahkemede doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden ....... beyanlarında ...'e muayene olmadıklarını, yazılan ilaçları alıp kullanmadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, karnelerini eczaneye bıraktıklarını beyan etmişlerdir....Tanık olarak dinlenen karne sahiplerinin beyanlarından, müfettiş raporlarından, bilirkişi raporlarından ve toplanan tüm delillerden sanık ...'in eczanelerle anlaşmalı olarak ve gerçeğe uygun olmayan reçete tanzim ederek sahtecilik suçunu işleyip kamu kurumunu dolandırdığı yine.....Polikliniğinin ortağı olması sebebi ile bu poliklinikte işlenen suçlardan doğrudan işleyen sıfatıyla sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Her iki suçun teselsülen işlendiği anlaşılmakla cezaların arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"... (Halk Polikliniği): Sanığın.....Polikliniğinin mesul müdürü ve yüzde elli resmi hissedarı olduğu,.....Polikliniği bünyesinde işlenen suçlar bakımından sanığın sorumlu olduğu, yukarıda isimleri sayılan YİBO öğrencileriyle alakalı tahlil, tetkik, röntgen ve grafılerin gerçeğe uygun olmayacak şekilde yapılmış gösterilmesi suçlarından sorumlu olduğu gibi, yukarıda sanık ...'in gerekçesinde isimleri ve beyanları geçen ............ hakkında sahte sevk tanzim ederek reçete yazdığı, yine bu sevk sahipleri hakkında gerçeğe uygun olmayan tahlil, tetkik, grafı ve enjeksiyon vb. işlemleri yapmış gibi göstererek üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik suçunu işleyerek, kamu kurumunu 508 Lira dolandırdığı kanaatine varılmıştır. Doktor ...'in 16.02.2006 tarihinde elinde sağlık karneleri ile birlikte ...'a gittiği, 5 adet sağlık karnesinin ...'un masasına bırakılarak ilaç yazdırıldığı, bu durumun polis takibi ile tespit edildiği anlaşılmakla, sanığın bu karne sahiplerinin karnelerine gerçeğe uygun olmayan reçete tanzim ettiği anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan gerekçeler ışığında tanık beyanları, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik suçu ile dolandırıcılık suçunu işlediği anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"... (Halk Polikliniği): Sanığın ..............Polikliniğinde çalıştığı, polikliniğin gizli ortağı ...'in akrabası olduğu, sanıklar ..., ... ve ...'in.....Polikliniği bünyesinde işlemiş oldukları suçlara, sanığın da yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmakla, yukarıda sanıklar ..., ... ve ... için yazılan gerekçe ve deliller sanık ... için de geçerli kabul edilmiştir. Yine aynı poliklinikte çalışan .... ile 23.01.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde protokol alınması hususları ile ....'ın 20 ile 30 adet olarak söylediği sözlerin karne sayısını ifade ettiği telefon tespit tutanaklarından anlaşılmıştır. Yine sanığın ....'e çekmiş olduğu 02.02.2006 tarihli SMS mesajında, 'evde karne yok et' şeklindeki mesajdan da sanıkların karneleri evde depoladıkları, eve götürdükleri anlaşılmıştır. Sanığın ... adına kayıtlı olan telefonu kullandığı iletişim tespit tutanaklarından ve kayıtlardan anlaşılmıştır. Sanığın görüşme kayıtlarının kendisine ait olmadığını iddia etmesi karşısında Ankara Kriminal Müdürlüğünden rapor alınmış, alınan raporda ses kayıtlarının ...'e ait olmasının mümkün olduğu bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını yardım sıfatı ile işlediği ve suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezalandırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (Halk Polikliniği): Sanığın .........Polikliniğinde laborant olarak çalıştığı, sanıklar ..., ... ve ...'in.....Polikliniği bünyesinde işlemiş oldukları suçlara, sanığın da yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği anlaşılmakla, yukarıda sanıklar ..., ... ve ... için yazılan gerekçe ve deliller sanık için de geçerlidir. Sanığın 23.01.2006 tarihinde.... Eczanesinden ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde 25-26-30 adetlerle ifade edilen şeylerin, karne olduğunun anlaşıldığı, karne yazdırılması hususlarının görüşüldüğü, bu telefon görüşmesinden sanığın.....Polikliniği nezdinde işlenen suçlara iştirak ettiği kanaatine varılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını yardım sıfatı ile işlediği ve suçun teselsülen işlediği görülmekle cezalandırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"... (....Polikiliniği): Sanığın ......... Özel ....Polikliniğinin yüzde 35 hisse oranında ortağı olduğu, aynı zamanda ....Polikliniğinde çalıştığı, ....Polikliniğinin gizli ortağı olarak kabul edilen ... ile birlikte, tarafsız bilirkişi raporunda gösterildiği şekilde 1.526 adet sevk kâğıdını fotokopi ile çoğaltmak sureti ile yapılmayan tahlil, tetkik, film, grafi vb. işlemleri yapmış gibi göstererek resmî evrakta sahtecilik suçunu işlediği ve kamu kurumunu 43.512 Lira zarara uğrattığı anlaşılmakla cezalandırılması cihetine gidilmiştir. Yine sanığın..... Eczanesi tarafından fatura edilen .... ....'a ait karneye 7 adet sahte reçete tanzim ettiği, ....Eczanesi tarafından fatura edilen yine .... ....'a ait 1 adet sahte reçete tanzim ettiği, yine .....Eczanesi tarafından fatura edilen ...., ... ve ....'e ait sağlık karnelerinde 33 adet sahte reçete tanzim ettiği, yine.....Eczanesi tarafından fatura edilen karne sahipleri ..... .'un sağlık karnelerinde 3 adet gerçeğe aykırı reçete tanzim ettiği, .... Eczanesi tarafından fatura edilen .... ....'a ait 1 adet sahte reçete tanzim ettiği,.... Eczanesi tarafından fatura edilen karne sahibi ....'un karnesine 1 adet sahte reçete tanzim ederek, sanık eczacılar ile birlikte ortak hareket ederek atılı suçları işlediği, sanığın bu suçlarının ....Polikliniğinde işlediği suçların yanında ayrı olarak değerlendirmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Hastaların bilgisi dışında yapılmayan tıbbi tahlil ve diğer işlemlerden, tıbben mümkün olamayacağı hâlde yapıldığı, 2. basamak sağlık kuruluşlarına sevk durumunda dahi tahlil ve tetkik ücreti dahil edildiği anlaşılmaktadır. .... İlköğretim Okulu öğretmeni .....beyanında; 16.10.2005 tarihinde ...'e muayene olmadığını, ilaç yazdırıp,..... Eczanesinden almadığını .......Polikliniği tarafından fatura edilen tahlil ve tetkikleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Yine öğretmenler ...... kendileri adına yapılmış olan tahlil, tetkik vb. işlemleri yaptırmadıklarını, belgelerin gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiğini söylemişlerdir.
Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığının karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi, sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir.(17.10.2007 tarihli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Yine YİBO öğrencilerinden 2005 yılı içerisinde ....Polikliniğine sevki yapılan öğrenciler hakkında yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik, enjeksiyon vb. gibi işlemlerin gerçeğe uygun olmadığı, yaptırılmadığı, mahkememizde tanık olarak dinlenen YİBO öğrencileri tarafından ifade edilmiştir. Yine o dönemde ......... ilçesinde hekim olarak görev yapan doktor ... mahkememizde de doğruladığı ifadesinde sağlık karnelerini hastaları göremeden kendisine getirdiklerini, 30-40 defa ilaç yazdıklarını, hastaları muayene etmeden ilaç yazdıklarını, 2 ay boyunca ....Polikliniğinde çalıştığı dönemde yapılmaması gereken tahlillerin yapılmış şekilde gösterilerek faturaların şişirildiğini, bu durumun kendisini vicdanen rahatsız ettiğini, ....Polikliniğinden ayrılmasından sonra Emekli Sandığı karnelerine bakıldığında 5-10 gün aralıkla ilaç yazdırıldığını, pratisyen hekimlere reçete yazılması için reçete başı 10 Lira verildiğini, doktorların bazen bu reçeteleri evlerine götürerek yazdıklarını söylemiş, sanığın bu beyanları diğer delillerle birlikte ele alındığında iddiaları doğrulayıcı bulunmuştur.
2004-2005 ve 2006 yılında.....Polikliniği açılana kadar YİBO öğrencilerinin Özel ....polikliniğine götürüldüğü ve bu öğrenciler için doktor ...'in tahlil, tetkik, film ve grafileri yapılmış gibi göstererek sahte belge tanzim ettiği anlaşılmıştır. Milli Eğitim müfettişleri tarafından yapılan inceleme neticesinde YİBO ve PİO öğrencilerine ait tedavi evrakı incelenmiş, bu inceleme neticesinde gerçeğe uygun olmayan belgelerin tanzim edildiği anlaşılmıştır.
Yine öğretmen....... memurlar ...... beyanlarında ....Polikliniğine gitmediklerini, gidenlerin ise yapılmış gibi gösterilen birçok işlemleri yaptırmadıklarını, yapılan işlemler ile beyan sahiplerinin hastalıklarının uyumlu olmadığı, tedavi evrakının gerçeğe uymayacak şekilde tanzim edildiği anlaşılmıştır.
....Polikliniğinde tanzim edilen sahte evrak sayısının fazla olması, polikliniğin özelikle Emekli Sandığı kurumuna bağlı hastalar üzerinde gerçeğe aykırı işlemlerin fazlalığı dikkate alındığında suçların kurumlara göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden;
A- ...: Adliyede görevli kâtip olarak çalışan ..... .... ile mübaşir .... ve hizmetli .... hakkında farklı tarihlerde yapmış oldukları sevk belgeleri incelendiğinde bu sevklerin çoğunun gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiği, beyan sahiplerinin gitmediği halde gitmiş gibi belge düzenlendiği, polikliniğe giden hastalar ile tanzim edilen tedavi evrakı arasında uyumsuzlukların bulunduğu anlaşılmıştır. Tanık .... beyanında; ...'in kendisini muayene ettiğini, ilaç yazdığını, bunun haricinde herhangi bir tahlil tetkik yaptırmadığını, oysa kurum tarafından fatura edilen işlemlerde hemotokrik, lökosit sayımı, gaitada amip aranması, eklem grafisi yapıldığının gösterildiği anlaşılmıştır. Tanık ....beyanında; faturada belirtilen hemolokrik (manuel), lökosit sayısı, idrar tetkiki, akciğer grafisi, eklem grafisi yaptırmadığını beyan etmiştir. Tanık ....beyanında; faturada gözüken hemotokrik (manuel), lökosit sayısı, idrar tahlili, akciğer grafisi, eklem grafisi ve diğer tahlilleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Diğer tanıklar ............. da faturalarda yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik ve grafılerin yapılmadığını beyan etmişlerdir. Tanıklar bu beyanlarını mahkememizde de doğrulamışlardır.
B- Milli Eğitim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak görevli ..... beyanında; faturalandırılmış olan tahlil tetkiklerin doğru olmadığı, abartılı olduğunu beyan etmiştir. .....e ait tedavi evrakı incelendiğinde kendisi ve ailesine yapılan evrakın sayısının çok olduğu, abartılı olduğu, hastaların her müracaatında kan tahlillerinin yapıldığı anlaşılmıştır. Yine tanık ....beyanında; Özel ....Tıp Merkezine sadece muayene olmak için gittiğini, kan, idrar tahlili, röntgen çekimi yaptırmadığını beyan etmiştir. Yine öğretmen .... beyanında; sadece muayene olmak için polikliniğe gittiğini, herhangi bir tahlil, tetkik yaptırmadığını, film çektirmediğini beyan etmiştir. Yine öğretmen..... beyanında; iki kez kan tahlili yaptırdığını, bunun dışında herhangi bir tahlil tetkik yaptırmadığını söylemiştir. Tanığın tedavi evrakı incelendiğinde, akciğer grafisi, kan üre azotu, lökosit sayısı vb. tahlil ve tetkiklerin yapılmış gibi gösterildiği anlaşılmıştır. Yine tanık ........ beyanında; ....Polikliniğine gittiğini, yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik ve grafıleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Yine Milli Eğitim çalışanlarından ............ beyanlarında ....Sağlık Polikliniğine muayene olmak için gittiklerini, poliklinik tarafından kuruma fatura edilen tahlil ve tetkikleri yaptırmadıklarını film ve grafıleri çektirmediklerini beyan etmişlerdir. Yine .........'ta görevli öğretmenlerden ............ ifadelerinde kendilerine yapılan tahlil, tetkikleri yaptırmadıklarını, film ve grafıleri çektirmediklerini, bunların gerçeğe uygun olmadığını söylemişlerdir. Özellikle ......dosya içerisindeki tedavi evrakı incelendiğinde çok aşırı, abartılı olduğu, normal şekilde izah edilemeyecek şekilde tedavilerin yapıldığı anlaşılmıştır. Yine öğretmenlerden ............ beyanlarında ....polikliniği tarafından fatura edilen işlemleri yaptırmadıklarını, imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir. Yine .........'ta öğretmenlik yapan .......... beyanlarında ....Polikliniği tarafından kuruma fatura edilen tahlil, tetkik ve işlemleri yaptırmadıklarını, imzaların kendilerine ait olmadığını, işlemlerin gerçeğe uygun olmadığını beyan etmişlerdir. Yine ......... Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ......ile öğretmenlerden ....... da yukarıda geçtiği şekilde ....Polikliniğince yapılmış gösterilen tahlil, tetkikleri yaptırmadıklarını, film ve grafileri çektirmediklerini beyan etmişlerdir. Tanıklar bu beyanlarını mahkememizde doğrulamışlardır. Tanıkların tedavi evrakı incelendiğinde evrakın abartılı bir şekilde şişirildiği, bazılarının her müracaatta kan, idrar tahlilleri ile film ve grafilerinin çektirildiği, bu hastalar 2-3 kez muayene olmak için ....'a gittiğini söyledikleri hâlde 10-15 kez gitmiş gibi işlem yapıldığı, bu incelemeler neticesinde de tanıkların sevk kâğıtlarının fotokopisi çekilerek çoğaltıldığı, müracaat etmiş gibi gösterildiği kanaatine varılmıştır.
C- Emniyet Müdürlüğü: ......... Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan tanıklardan ........ beyanlarında ....tarafından kuruma fatura edilen hemogram, idrar mikroskobisi, idrar tetkiki, karın grafisi, akciğer grafisi vb. işlemleri yaptırmadıklarını, kendilerinin doktor ....'na muayene olduklarını, işlemlerin gerçeğe aykırı olduğunu ve sanıklardan şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Sanık ... operasyon başlayınca firar etmiş, dava açıldıktan sonra 6 aya yakın gibi bir müddet geçince adresini müdafii vasıtası ile dosyaya bildirmiştir.
Yukarıda tanık olarak isimleri geçen ve sağlık müfettişlerince ifadeleri alman tanıklar ve mahkememizce sanık olarak savunması alman ........ mahkememizde alman ifadelerinde Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş oldukları ifadeleri doğrulamışlardır.
Yukarıda izah edilen sebepler ortaya konan delillerin tamamı, tanık ve müşteki beyanları, tedavi evrakı, ....Polikliniğine ait hasta kayıt defterleri, poliklinik defterleri, protokol defterleri, polikliniğin radyoloji ve laboratuar defterleri, sanık doktorlara ait hasta kayıt defterleri, ......... Devlet Hastanesi poliklinik defterleri, reçeteler, sevk kâğıtları, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Emekli Sandığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar, tarafsız bilirkişi raporu ve diğer deliller dikkate alındığında, sanık ...'in sanık....'la birlikte resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını işlediği, suçun teredüte mahal bırakmayacak şekilde açık olduğu kanaatine varılmıştır. Suçun teselsülen işlendiği anlaşılmakla, cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (....Polikliniği): sanık Doktor ...'nun ....Polikliniğinde çalıştığı, polikliniğin 2006 yılı defter kayıtlarında kaşelerin sanık ...'na ait olduğu, sanığın polikliniğe müracaat eden Emekli Sandığına bağlı hak sahiplerinin kurumdan getirmiş oldukları sevk kâğıtlarına hastaların bilgileri dışında tahlil, tetkik, film ve röntgen çekimi gibi işlemleri gerçeğe aykırı düzenlemiş ve bu belgelere istinaden kuruma fatura çıkarıldığı, alınan müşteki ve tanık beyanlarından işlemlerin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmıştır. Sanığın 45 adet sevk kâğıdına yapmış olduğu gerçeğe aykırı işlemler neticesinde 1.512,7 Lira kamu zararı söz konusudur.
......... Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan tanıklardan .... .... beyanlarında ....tarafından kuruma fatura edilen hemogram, idrar mikroskobisi, idrar tetkiki, karın gratısı, akciğer grafısi vb. işlemleri yaptırmadıklarını, kendilerinin doktor ....'na muayene olduklarını, işlemlerin gerçeğe aykırı olduğunu ve sanıklardan şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir.
Sanığın hazırlıkta ve mahkememizde vermiş olduğu savunmasında, kendisini ....Polikliniğine ...’ın işe aldığını, görüşmeleri ...'la yaptığını beyan etmesi üzerine, sanığın bu ifadelerinden de ....Polikliniğinin gizli ortağının ... olduğu kanaatine varılmıştır.
Yukarıda izah edilen sebepler ortaya konan delillerin tamamı, tanık ve müşteki beyanları, tedavi evrakı, ....Polikliniğine ait hasta kayıt defterleri, poliklinik defterleri, protokol defterleri, polikliniğin radyoloji ve laboratuar defterleri, sanık doktorlara ait hasta kayıt defterleri, ......... Devlet Hastanesi Poliklinik defterleri, reçeteler, sevk kâğıtları, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Emekli Sandığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar, tarafsız bilirkişi raporu ve diğer deliller dikkate alındığında, sanık ...'nun sanık....'la birlikte resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını işlediği, suçun teredüte mahal bırakmayacak şekilde açık olduğu kanaatine varılmıştır. Suçun teselsülen işlendiği anlaşılmakla, cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.", 
Sanık ...'la ilgili olarak;
"... (....Polikliniği): Sanığın, ....Polikliniğinin gizli ortağı olduğu, kendisinin kanuni olarak poliklinik açma yetkisi bulunmadığından, bu polikliniğine muvazaalı şekilde ortak olduğu, hissesinin yüzde 25 oranında bulunduğu, sanığın kendisinin de ....polikliniğinde muhasebe bürosunda çalışıyor gözüktüğü anlaşılmıştır. Doktor ... mahkemede de doğruladığı ifadesinde ....Polikliniğinin yüzde 25 hissesinin ...'a ait olduğunu söylemiştir. Yine sanıklar ..., .... .... ifadelerinden de ....Polikliniğinin ...’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Doktor ....'nun mahkememize verdiği savunmasında kendisini polikliniğe işe alanın ... olduğunu söylemesi de, sanığın bu polikliniğin gizli ortağı olduğunu göstermektedir. Yine telefon görüşmelerine yansıdığı şekilde ...’ın röntgen cihazı alınması ve TAKEK lisans belgesi alınması yönündeki çabaları dikkate alındığında, özelikle Demirkan Mühendislikten Kadir ile yapılan telefon görüşmesi, ...'ın bu polikliniğin sahibi olarak hareket ettiğini göstermektedir. Polikliniğin isminin ....olması, ...'ın çocuklarının ve akrabalarının bu poliklinikte çalışıyor olması, oğlu ........'ın da bu poliklinikte çalışması....’ın polikliniğe oğlunun ismini vermiş olması da bu kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. ........'ın 28.12.2005 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde cihazın siparişinin babası ... tarafından verileceğinin söylenmesi de işletmenin gerçek sahibinin ... olduğunu göstermektedir. Hemşire.... ve ebe ....da ifadelerinde ....Polikliniğinin ...'a ait olduğunu söylemişlerdir. O dönemde .........'ta görev yapan doktor ...'nun ifadeleri hem ....Polikliniği açısından hem de dosyanın geneli açısından mühim delillerden kabul edilmiştir. Doktor ... SSK müfettişlerine verdiği ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde 2002 yılında ......... ilçesinde hekim olarak göreve başladığını, ilk dönemlerde birilerinin kendisine gelerek akrabalarına ait sağlık karnelerini getirdiğini, hastaları görmeden 30-40 defa ilaç yazdığını...askerden geldikten sonra 2004 yılın doktor .... ile ....Polikliniğini açtığını, yüzde 25 hissesini ...'a, yüzde 25 hissesini ...'e verdiklerini, yaklaşık 2 ay boyunca ...hastaları görmeden rahatsızlıklarını bilmeden yapılmaması gerektiği hâlde tahlillerin tetkiklerin yapılarak faturaların şişirildiği, ...'ın gelen hastalara 'tahlil yaptıralım' demesi üzerine arkadaşı .... ile birlikte hisselerini ...'e devrettiklerini, kendisinin ....Polikliniğinden ayrılmasından sonra hastaların Emekli Sandığı karnelerine baktığında 5-10 gün ara ile ilaçların rutin bir şekilde yazıldığını gördüğünü, ......... ilçesinde eczaneler tarafından pratisyen hekimlere reçete yazmaları için, reçete başına 10 Lira verildiğini, eczane çalışanlarının doktorlara getirilen sağlık karnelerinin bazen iş yerine, bazen de eve götürüldüğünü, sağlık karnelerinin hastalar görülmeden doldurulduğunu, .........'ta her aşiretin bir Eczanesinin olduğunu, bunların çoğunun muvazaalı olduğunu beyan etmiştir.
....Polikliniğinin gizli ortağı olarak kabul edilen ...'ın, doktor ...... ve doktor ... ile birlikte ....Polikliniği kapsamında işlenen suçların tamamından sorumlu olduğu, tarafsız bilirkişi raporunda gösterildiği şekilde 1.526 adet sevk kâğıdını fotokopi ile çoğaltmak sureti ile yapılmayan tahlil, tetkik, film, grafı vb. işlemleri yapmış gibi göstererek resmî evrakta sahtecilik suçunu işlediği ve kamu kurumunu 43.512 Lira zarara uğrattığı anlaşılmakla cezalandırılması cihetine gidilmiştir. Hastaların bilgisi dışında yapılmayan tıbbi tahlil ve diğer işlemlerden, tıbben mümkün olamayacağı hâlde yapıldığı, 2. basamak sağlık kuruluşlarına sevk durumunda dahi tahlil ve tetkik ücreti dahil edildiği anlaşılmaktadır. .... İlköğretim Okulu öğretmeni ..... beyanında; 16.10.2005 tarihinde ...'e muayene olmadığını, ilaç yazdırıp,..... Eczanesinden almadığını,.... ....Polikliniği tarafından fatura edilen tahlil ve tetkikleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Yine öğretmenler.......... kendileri adına yapılmış olan tahlil, tetkik vb. işlemleri yaptırmadıklarını, belgelerin gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiğini söylemişlerdir.
Yine YİBO ve PİO öğrencilerinden 2005 yılı içerisinde ....Polikliniğine sevki yapılan öğrenciler hakkında yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik, enjeksiyon vb gibi işlemlerin gerçeğe uygun olmadığı, yaptırılmadığı, mahkememizde tanık olarak dinlenen YİBO öğrencileri tarafından ifade edilmiştir. Yine o dönemde ......... ilçesinde hekim olarak görev yapan doktor ...'nun mahkememizde de doğruladığı ifadesi de, diğer delillerle birlikte ele alındığında iddiaları doğrulayıcı bulunmuştur.
2004-2005 ve 2006 yılında.....Polikliniği açılana kadar YİBO öğrencilerinin Özel ....Polikliniğine götürüldüğü ve bu öğrenciler için doktor ...'in tahlil, tetkik, film ve grafıleri yapılmış gibi göstererek sahte belge tanzim ettiği anlaşılmıştır. Milli Eğitim müfettişleri tarafından yapıları inceleme neticesinde YİBO ve PİO öğrencilerine ait tedavi evrakı incelenmiş, bu inceleme neticesinde gerçeğe uygun olmayan belgelerin tanzim edildiği anlaşılmıştır.
Yine öğretmen.......... beyanlarında ....Polikliniğine gitmediklerini, gidenlerin ise yapılmış gibi gösterilen birçok işlemleri yaptırmadıklarını, yapılan işlemler ile beyan sahiplerinin hastalıklarının uyumlu olmadığı, tedavi evrakının gerçeğe uymayacak şekilde tanzim edildiği anlaşılmıştır.
....Polikliniğinde tanzim edilen sahte evrak sayısının fazla olması, polikliniğin özelikle Emekli Sandığı Kurumana bağlı hastalar üzerinde gerçeğe aykırı işlemlerin fazlalığı dikkate alındığında suçların kurumlara göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden,
A- ...: Adliyede görevli kâtip olarak çalışan ...... ve hizmetli ..... hakkında farklı tarihlerde yapmış oldukları sevk belgeleri incelendiğinde bu sevklerin çoğunun gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiği, beyan sahipleri gitmedikleri hâlde gitmiş gibi belge düzenlendiği, polikliniğe giden hastalar ile tanzim edilen tedavi evrakı arasında uyumsuzlukların bulunduğu anlaşılmıştır. Tanık .... beyanında; ...'in kendisini muayene ettiğini, ilaç yazdığını, bunun haricinde herhangi bir tahlil tetkik yaptırmadığını, oysa kurum tarafından fatura edilen işlemlerde hemotokrik, lökosit sayımı, gaitada amip aranması, eklem grafısi yapıldığının gösterildiği anlaşılmıştır. Tanık ....beyanında; faturada belirlilen hemotokrik (manuel), lökosit sayısı, idrar tetkiki, akciğer grafısi, eklem grafısi yaptırmadığını beyan etmiştir. Tanık ..... beyanında; faturada gözüken hemotokrik (manuel), lökosit sayısı, idrar tahlili, akciğer grafısi, eklem grafisi ve diğer tahlilleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Diğer tanıklar ....... da faturalarda yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik ve grafılerin yapılmadığını beyan etmişlerdir. Tanıklar bu beyanlarım mahkememizde de ifade etmişlerdir.
B- Milli Eğitim: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak görevli .... beyanında; faturalandırılmış olan tahlil tetkiklerin doğru olmadığını, abartılı olduğunu beyan etmiştir. Tanık .....'e ait tedavi evrakı incelendiğinde kendisi ve ailesine yapılan evrakın sayısının çok olduğu, abartılı olduğu, hastaların her müracaatında kan tahlillerinin yapıldığı anlaşılmıştır. Yine tanık ....beyanında; Özel ....Tıp Merkezine sadece muayene olmak için gittiğini, kan, idrar tahlili, röntgen çekimi yaptırmadığını beyan etmiştir. Yine öğretmen .... beyanında; sadece muayene olmak için polikliniğe gittiğini, herhangi bir tahlil, tetkik yaptırmadığını, film çektirmediğini beyan etmiştir. Yine öğretmen..... beyanında; iki kez kan tahlili yaptırdığını, bunun dışında herhangi bir tahlil tetkik yaptırmadığını söylemiştir. Tanığın tedavi evrakı incelendiğinde, akciğer grafısi, kan üre azotu, lökosit sayısı vb. tahlil ve tetkiklerin yapılmış gibi gösterildiği anlaşılmıştır. Yine tanık ...... beyanında; ....Polikliniğine gittiğini, yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik ve grafıleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Yine Milli Eğitim çalışanlarından ......... beyanlarında ....Sağlık Polikliniğine muayene olmak için gittiklerini, poliklinik tarafından kuruma fatura edilen tahlil ve tetkikleri yaptırmadıklarını, film ve grafılerini çektirmediklerini beyan etmişleridir. Yine .........'ta görevli öğretmenlerden ...... ifadelerinde kendilerine yapılan tahlil, tetkikleri yaptırmadıklarını, film ve grafıleri çektirmediklerini, bunların gerçeğe uygun olmadığını söyşemişlerdir. Özellike .... Yeğen'in dosya içerisindeki tedavi evrakı incelendiğinde çok aşırı, abartılı olduğu, normal şekilde izah edilmeyecek şekilde tedavilerin yapıldığı anlaşılmıştır. Yine öğretmenlerden Hatice Karabulut, .... .... beyanlarında ....Polikliniği tarafından fatura edilen işlemleri yaptırmadıklarını, imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir. Yine .........'ta öğretmenlik yapan .....beyanlarında ....Polikliniği tarafından kuruma fatura edilen tahlil, tetkik ve işlemleri yaptırmadıklarını, imzaların kendilerine ait olmadığını, işlemlerin gerçeğe uygun olmadığını beyan etmişlerdir. Yine ......... Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan İlhan Dumlu ile öğretmenlerden ....... da yukarıda geçtiği şekilde ....Polikliniğince yapılmış gösterilen tahlil, tetkikleri yaptırmadıklarını, film ve grafıleri çektirmediklerini beyan etmişlerdir. Tanıklar bu beyanlarını mahkememizde doğrulamışlardır. Tanıklarm tedavi evrakı incelendiğinde evrakın abartılı bir şekilde şişirildiği, bazılarına her müracaatta kan, idrar tahlilleri ile film ve grafılerinin çektirildiği, bu hastalar 2-3 kez muayene olmak için ....'a gittiğini söyledikleri hâlde 10-15 kez gitmiş gibi işlem yapıldığı, bu incelemeler neticesinde tanıkların sevk kâğıtlarının fotokopisi çekilerek müracaat etmiş gibi gösterildiği kanaatine varılmıştır.
C- Emniyet Müdürlüğü: ......... Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan tanıklardan ..... ve polis memurları eşleri ...... beyanlarında ....tarafından kuruma fatura edilen hemogram, idrar mikroskobisi, idrar tetkiki, karın grafısi, akciğer grafisi vb. işlemleri yaptırmadıklarını, kendilerinin doktor ....'na muayene olduklarını, işlemlerin gerçeğe aykırı olduğunu ve sanıklardan şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir...
Yukarıda izah edilen sebepler ortaya konan delillerin tamamı, tanık ve müşteki beyanları, tedavi evrak, ....Polikliniğine ait hasta kayıt defterleri, poliklinik defterleri, protokol defterleri, polikliniğin radyoloji ve laboratuar defterleri, sanık doktorlara ait hasta kayıt defterleri, ......... Devlet Hastanesi Poliklinik defterleri, reçeteler, sevk kâğıtları, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Emekli Sandığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar, tarafsız bilirkişi raporu ve diğer deliller dikkate alındığında, sanık....'ın resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını işlediği, suçun teredüte mahal bırakmayacak şekilde açık olduğu kanaatine varılmıştır. Suçun teselsiilen işlendiği anlaşılmakla, cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ...'la ilgili olarak;
"...: Sanığın 2 Nolu Sağlık Ocağında idari memur olarak görev yaptığı, görevi esnasında doktorlarla işbirliği halindeki eczanelerle yapmış olduğu telefon görüşmelerinden, sanığın yardım eden sıfatı ile müsnet suçlara iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Özelikle .....Eczanesinden .... ile yapmış olduğu 03.05.2006 tarihli görüşmesi ve yine .... ile yapmış olduğu aynı tarihli görüşme ve 16.02.2006 tarihli ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde sanığın, karnelerin getirilip götürülmesi, bunların sayısı, protokol alınması, hususlarının açıkça görüşüldüğü ve pazarlıkların yapıldığı anlaşılmıştır. Yine 16.02.2006 tarihinde ...'in ...'la yapmış olduğu telefon görüşmesinde karnelerin getirilip götürülmesinin konuşulduğu, bu konuşmalarda '5 tane karne var, bunları sana nasıl ulaştıracağız' şeklindeki beyanlarından, bu görüşmelerin tamamından sanığın üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Sanığın bu suçlara iştirak ederken hangi karne ve reçetelerde, dolayısıyla ne kadar zarar verdiği tam olarak tespit edilemediğinden verilen zarar açısından gün adli para cezasında alt ve üst sınırları arasında adli para cezası verilmiştir. Özelikle sanığın .....Eczanesi ile çalıştığı, .....Eczanesinde işlenen suçlara yardım ettiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepten .....Eczanesi açısından değerlendirilen deliller, yazılan gerekçeler sanık ... içinde geçerli kabul edilmiştir.
Yukarıda izah edilen deliller, gerekçe, telefon kayıtları, tanık beyanları, dosya içerisindeki mevcut müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakl, reçetelerden sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmak suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Suçun teselsülen işlendiği anlaşılmakla, cezasının arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"...: Sanığın ......... 2 Nolu Sağlık Ocağında hemşire olarak çalıştığı, görevi esnasında doktorlarla işbirliği hâlindeki eczanelerle yapmış olduğu telefon görüşmelerinden, sanığın yardım eden sıfatı ile müsnet suçlara iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Özelikle .....Eczanesinden ... ile yapmış olduğu 03.03.2006 tarihli görüşmesi ve yine 18.01.2006 tarihinde ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde sanığın, karnelerin getirilip götürülmesi, bunların sayısı, protokol alınması, hususlarının açıkça görüşüldüğü ve karnelere hangi ilaçların yazılacağı hususlarının açıkça görüşüldüğü anlaşılmıştır. Bu görüşmelerin tamamından sanığın üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Sanığın bu suçlara iştirak ederken hangi karne ve reçetelerde, dolayısıyla ne kadar zarar verdiği tam olarak tespit edilemediğinden verilen zarar açsından gün adli para cezasında alt ve üst sınırları arasında tazmini nitelikte adli para cezası verilmiştir. Özelikle sanığın .....Eczanesi ile çalıştığı, .....Eczanesinde işlenen suçlara yardım ettiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepten .....Eczanesi açısından değerlendirilen deliller, yazılan gerekçeler sanık ... için de geçerli kabul edilmiştir.
Yukarıda izah edilen deliller, gerekçe, telefon kayıtları, tanık beyanları, dosya içerisindeki mevcut müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçetelerden sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırmak suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Suçun teselsülen işlendiği anlaşılmakla, cezasının arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"... (.....Eczanesi): Sanığın .....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, eczanenin diplomalı sahibinin .... olduğu, sanığın da akrabası ... ile birlikte eczaneyi işlettikleri, ....'nun sanıkla ve akrabası ile muvazaa ilişkisi içinde eczaneyi bıraktığı, kendisinin .........'ta olmadığı, toplanan delillerden telefon görüşme tutanaklarından, müfettiş raporları ve tarafsız bilirkişi raporları ile tanık ifadelerinden, reçete ve tedavi evrakından, sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik suçunu, doktorlar ..., ..., ..., ... ..., ... ile birlikte doğrudan beraber işleyen sıfatı ile işleyerek kamu kurumuna 161 reçete karşılığında 14.209 Lira zarar vererek dolandırdığı kanaatine varılmıştır.
Sanığın akrabası ... ile birlikte .....Eczanesini işlettikleri, ...'ın Eczanesi .... tarafından verilmiş vekaletname ile birlikte ecza depolarına verilen çeklerde imzasının bulunduğu, her ne kadar iddianamede eczanenin gerçek sahibinin .... İlhan olduğu beyan edilmiş ise de, yapılan yargılama neticesinde eczaneyi ... ve ...'ın birlikte işlettikleri kanaatine varılmıştır.
Sanığın ....Eczanesi gerçek sahibi ..., ....Eczanesi gerçek sahibi ..., sanık ......., doktor ...'la yapmış olduğu çok sayıda telefon görüşmesinden sanığın atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır. Özellikle doktor ... ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde, sanığın doktor sanık ...'ın evine karne bıraktığının, bunun ekmek, yumurta, pirinç şeklinde ifade edildiğinin, sanığın böyle bir üslup kullanmasındaki sebebin ise şifre kelimeler kullanarak karne getirip götürülmesini gizlemeye çalışmasındandır. ... ile yapılan telefon görüşmelerinde 20 adet ekmek, 20 kilo pirinç gibi hayatın normal seyri ile bağdaşmayacak şekilde çok miktarda gıda maddesinden kast edilenin karne sayısı olduğu anlaşılmaktadır. Bu görüşmelerin sayısının oldukça çok olduğu anlaşılmakla, gerekçede teker teker sayılmamış genel olarak bahsedilmiştir. Sanık savunmasında; doktor ... ile dost olduklarını, eşi rahatsız olduğu vakitlerde evinin ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, konuşmalarda geçen 25 adet enjektör, 20 adet ekmek, 25 kg pirinç gibi ibarelerin gerçek olduğunu, doktorun evine gıda maddesi bıraktığını söylese de, yukarıda izah edilen sebeplerden sanığın savunmasına itibar edilmemiştir. 
Tarafsız bilirkişi raporunda eczaneler listesinde isimleri geçen ve bir kısmı tanık, bir kısmı sanık olan karne sahiplerinin beyanlarından da sanığın atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Sanık ...'in kendisine ait sağlık karnesi ile eşi.... ve oğlu ....'e ait sağlık karnelerini akrabası olan, aşiret bağı bulunan .....Eczanesine bırakarak bu karneler üzerinden çok kısa bir dönem içerisinde sahte reçete tanzim edildiği anlaşılmıştır. Sanıklar ...,.... .... ve ....'in beyanları dikkate alındığında, çok kısa bir dönem içerisinde fahiş miktarda çok sayıda ilacın reçetelere yazıldığı, sanıklarda bulunan rahatsızlıklar ile reçetelerdeki ilaçların, ilaçların nevi, sanıkların söylemiş oldukları hastalıklar karşılaştırıldığında gerçeğe uygun olmayan reçeteler açıkça gözükmektedir. Sanık ... bahsedilen ilaçların bir kısmını alıp kullandıklarını, fakat reçetelerin bir bölümündeki ilaçları alıp kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemiştir. .....Eczanesi için tanzim edilen bilirkişi raporunda kurum zararı hesap edilirken reçetelerin büyük bir kısmının bu sanıklara ait olduğu anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden sanık Besrai İnanç'ın ilaç almak isterken karnesini .....Eczanesine bıraktığı, sağlık karnesi incelendiğinde, periyodik olarak 15-20 günlük aralıklarla reçete yazıldığı, reçetedeki ilaçların bir kısmının sanığın rahatsızlıkları ile uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden Hüseyin Koca beyanında; .... Sağlık Ocağına hiç gitmediğini, buranın yerini bilmediğini, bu reçetelerin nasıl düzenlendiğini anlamadığını, reçetelerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinden ..... beyanınd; eşi ve kızı ..... ve ....'ın ......... Devlet Hastanesinde kadın .....m uzmanı olarak çalışan ...'e gitmediklerini, ilaçları alıp kullanmadıklarını, .........'ta kadın hastalıkları doktoru .....a gittiklerini, kızı .....'in mide rahatsızlığı bulunduğunu, fakat sık şekilde doktora gitmediğini, 2005 yılında maaşından 100 Lira eksik para çektiğini, bankadan sorduğunda ilacı fazla aldığını söylediklerini, karnelerinin bazen .....Eczanesinde birkaç saat, bazen iki gün kaldığını söylemiştir. Yine karne sahiplerinden.....beyanında; .....Eczanesi tarafından fatura edilen kendisine ait reçetelerde yazılı hipertansiyon, sinüzit ve bronşit hastalıklarının bulunmadığını ve ....Eczanesi tarafından kendisine fatura edilen hipertansiyon ve prostat ilaçlarını kullanmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahibi ........ beyanında; .... Sağlık Ocağına gitmediklerini, ilaçları alıp kullanmadıklarını, reçetenin nasıl düzenlendiğini bilmediğini söylemiştir...Yine karne sahiplerinden .... Çelik beyanında; .... Sağlık Ocağına gitmediğini, ilaçlarını .....Eczanesinden aldıklarını, elektrik kesik olduğu zaman karneyi .....Eczanesine bırakmalarını söylediklerini, imzaların kendilerine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahibi ...... beyanında; Oğlu ....bronşit hastalığının olmadığını, bronşit ile ilgili ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçlarını .....Eczanesinden aldığını, imzaların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Yine karne sahiplerinden .... ...... beyanında; .... Sağlık Ocağına hiç gitmediğini, ilaçlarını .....Eczanesi ve ....Eczanesinden aldığını, doktor ...'yu tanımadığını söylemiştir. Yine karne sahiplerinden ......., ....., .... beyanlarında karnelerindeki ilaçların bir kısmını alıp kullanmadıklarını, kendilerinde bulunan hastalıklarla ilaçların uyumlu olmadığını, imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir.
Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığının karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi, sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarhli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"... (.....Eczanesi): Sanığın .....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığının gözüktüğü, oysa bu eczaneyi kardeşi ... ile birlikte işlettikleri, eczanenin diplomalı sahibi olarak gözüken ....'nun sanık Ümit'e vekalet verdiği, ecza depolarına verilen senetlerdeki imzaların, sanık Ümit'e ait olduğu, Eczacı .... ile birlikte muvazaa ilişkisi içinde bulundukları, eczacı ....'nun eczanenin başında olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar sanık savunmasında 350 Lira maaşla eczanede çalıştığını söylemiş ise de, gerek vekaletnamesinin bulunması, gerekse senetlerdeki imzalar ve diğer sanık ...'ın kardeşi olması sebebi ile sanığın da atılı suçlardan sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Yukarıda beyanları geçen doktorlar ..., İhab Avvd gibi sanıkların beyanları da, sanığın ve kardeşi ...'ın eczaneyi muvazaa ilişkisi içinde işlettikleri anlaşılmaktadır.
Yukarıda sanık ... açısından ortaya konan deliller, tanık beyanları ve gerekçe sanık ... inin de geçerli olup eczaneyi birlikte işlettiklerinden .....Eczanesince kuruma fatura edilen reçetelerin tamamından ve verilen zarardan sorumlu olduğu kanaatine varılmış delillerin yeniden yazılmasından kaçınılmıştır.",
Sanık ...'la ilgili olarak;
"... (.... Eczanesi): Sanığın .... Eczanesinin gerçek sahibi olduğu, eczacı.... ile muvazaa ilişkisi içinde eczaneyi işlettiğ, her ne kadar sanık .... Eczanesinde çalıştığını söylemiş ise de, eczacı....'nın vekaletnamesinin bulunduğu, eczacı....'nın operasyon tarihinden önce ölmesine rağmen sanığın eczaneyi işletmeye devam ettiği, eczanenin gizli sahibi olduğu kanaatine varılmıştır. Toplanan delillerin tamamından sanığın üzerine atılı resmi evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını Doktor ..., Doktor ..., Doktor ..., Doktor ... ile birlikte doğrudan doğruya beraber işleyen sıfatı ile işledikleri anlaşılmaktadır. .... Eczanesi sabit telefonundan yapılan 20.02.2006 tarihli görüşmede Doktor ile aralarında geçen serum tabirinden karnelerin kastedildiği, ...02.02.2006 tarihinde karnelerin yazdırılması karşılığında para alınması hususlarının açıkça görüşüldüğü...görüşmelerin tamamı dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır.
Tarafsız bilirkişi raporunda eczaneler listesinde isimleri geçen karne sahiplerinden tanık ..... beyanında; .... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen reçeteteki bit ilaçlarını alıp kullanmadığını, böyle bir rahatsızlığının olmadığını söylemiştir. Tanığın babası .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde oğlu ...., kızı ....., oğlu ..... için yazılan ilaçları alıp kullanmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını söylemiştir. Her ne kadar .... mahkememizdeki ifadesinde bu beyanlarını değiştirmiş ise de, tanığın sanıkların baskısı ve yörenin aşiret yapısı nedeni ile beyanlarını değiştirdiği kanaatine varılmış, önceki beyanlarına itibar edilmiştir. Karne sahiplerinden.... Tanrıkulu Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; .... Eczanesi tarafından fatura edilen muhtelif tarihlerdeki ilaçları almadığını, kullanmadığını ve imzaların kendisine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinden ..... beyanında; .... Eczanesine ilaç almak için gittiğini, karneyi yarın almasının söylendiğini, eczaneye tekrar gittiğinde kapalı olduğunu, Devlet Hastanesinde bayan doktora hiç muayene olmadığını, kadın hastalıkları ile ilgili şikâyetinin bulunmadığını, doktor ... ve doktor ...'ı tanımadığını, onlara muayene olmadığını, Sağlık Ocağında hiç muayene olmadığını beyan etmiş ve bu beyanları mahkememizde doğrulamıştır. Karne sahiplerinden.... bayanında; karnesini .... Eczanesinde unuttuğunu ve karnesinde Dr. ... tarafından yazılmış olan ilaçları almadığını, bu doktora hiç muayene olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinden ... beyanında; doktor ... ve doktor ...'i tanımadığını, kendilerine muayene olmadığını, sağlık karnesini eczaneye bıraktığını, daha sonra almak için gittiğinde karnenin kaybolduğunun söylendiğini beyan etmiştir. ...'in sağlık karnesine doktorlar ... ve ... tarafından reçete tanzim edildiği ve bunların kuruma fatura edilerek bedelinin ödendiği anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden ..... beyanında; doktor ...'ı tanımadığını, sağlık karnesinin .... Eczanesinde bir hafta süre kaldığını, daha sonra karnesini almaya gittiğinde, karnesine elkonulduğu öğrendiğini beyan etmiştir. .....'ın sağlık karnesine doktor ... tarafından reçete tanzim edildiği anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden .... .... beyanında; sağlık karnesine tanzim edilen bazı ilaçları alıp kullanmadığını beyan etmiştir. Zarar raporunda ödemeleri yapılmadığı için isimleri geçmeyen fakat kendileri hakkında reçete tanzim edilen ...... da alınan ifadelerinde .... Eczanesince kuruma fatura edilen ilaçların bir kısmını almadıklarını, kullanmadıklarını, doktorları tanımadıklarını ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etmişlerdir.
Yukarıda açıklanan karne sahiplerinin beyanları, bunların tedavi evrakı, müfettiş raporları, müfettiş raporlarına dayanak teşkil eden reçeteler, tarafsız olarak mahkememiz tarafından alınmış olan bilirkişi kurulu raporu, tüm bunları doğrulayan iletişim tespit tutanakları karşısında sanık ...'ın 22 adet sahte reçete karşılığında 1.795 Lira kurum zararına sebebiyet vererek, sahte resmî evrak tanzim ederek resmî evrakta sahtecilik suçunu, doktorlar ..., ..., ..., ... ile birlikte doğrudan doğruya birlikte işleyen sanık sıfatının olduğu bu sebepten resmî evrakta sahtecilik suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiş, sahte reçete sayısının birden fazla olması nedeni ile hakkında teselsül hükümleri uygulanmış, bu sahte reçeteler karşılığında kurumu 1.795 Lira zarara uğratması nedeni ile ayrıca kamu kurumunu dolandırıcılık suçundan cezalandırılması yoluna gidilmiş, yine eylemi birden fazla olmakla, bu suç dolayısıyla da sanık hakkında teselsül hükümleri uygulanarak mahkûmiyet kararı verilmiştir.",
Sanık ...'la ilgili olarak;
"... (.... Eczanesi): Sanığın .... Eczanesinde çalıştığı, .... Eczanesi bünyesinde işlenen suçlara yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği, toplanan delillerin tamamından anlaşılmıştır. Sanığın ika....de yapılan aramada 65 adet kupürü kesilmiş...ilaç...1.094 adet kupürü kesilmiş boş ilaç kutusu, 6.250 adet kutusu olmayan...toz ve ampul şişeler, 633 adet değişik markada kupürü kesilmemiş...ilaç, 8200 adet değişik isimlerde kesilmiş ilaç kupürlerinin ele geçirildiği, .... Eczanesinde sahte reçete karşılığında, kupürleri kesilmiş ilaçların bu ilaçlar olduğu anlaşıldığından, sanığın üzerine atılı suçun sübut bulduğu kanaatine varılmıştır. Yine doktor ...'ın evinde yapılan aramada ele geçirilen 19 adet sağlık karnesinde üzerine yazılı not kâğıtlarının ...'ın olduğu, eczanedeki işleri ... ile ...'ın çekip çevirdikleri, sanık ...'ın beyanlarından anlaşılmıştır.
Sanığın .....Eczanesinden Nusret ile 23.02.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesindeki torbanın karne olduğu, sanığın şifre isimler kullanarak karne alışverişini gizlemeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Yine 24.02.2006 tarihinde .....Eczanesinden ....'i aradığı, 'biz dün biraz emanet......'e verdik, adam gelmiş onu istiyor, ....'in de 'bıraktığınız yerden alabilirsiniz' şeklinde cevap verdiği, bu konuşmasından eczaneler arasında karne alışverişinin yapıldığı anlaşılmıştır. Yine sanığın ....Sağlık Polikliniği çalışanları ile protokol alınması, reçete yazılması, sağlık karnelerinin bırakılması konusunda birçok görüşmesi de atılı suçu işlediğini göstermektedir. Yine 28.02.2006 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde de reçete yazdırılması konusunda ücretin konuşulduğu ve karnelere reçete yazdırılması hususunun görüşüldüğü, yine 27.02.2006 tarihindeki telefon kaydındaki .... Eczanesinden Nuri’nin arandığı 'Salih beye söyle yumurtalar hazır gelsin alsın' dediği, yumurtalardan kastın karneler olduğu kanaatine varılmıştır.
Sanığın .... Eczanesi tarafından kurumlara fatura edilen ve ödemesi yapılan sahte reçetelerin tanziminden ve kamu kurumunun dolandırılması suçlarından yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu, sanık ...'a yardım ettiği, bu kapsamda kalan suçları işlediği anlaşılmakla, yukarıda sanık ... için yazılan gerekçelerin ve ortaya konana delillerin tamamı sanık..... içinde geçerlidir. Sanık savunmalarında telefon görüşmelerinde geçen torba, yumurta, emanet, karne vb. ibareler ile evinde yakalanan ilaçlar hakkında yapmış olduğu savunmaları tutarsız bulunduğundan itibar edilmemiştir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını yardım sıfatı ile işlediği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"... (Halk Eczanesi): Sanığın.....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, eczanen diplomalı sahibinin .... olduğu, ....'ın kalp rahatsızlığı sebebi ile eczane işleri ile uğraşamaması sebebi ile eczanenin işlerini ...'ın çekip çevirdiği, dolayısıyla eczanenin kurumlara fatura ettiği sahte reçeteler dolayısıyla ...'ın sorumlu bulunduğu kanaatine varılmıştır. Tarafsız bilirkişi raporunda ortaya konulduğu şekli ile sanığın 18 adet sahte reçete karşılığında kamu kurumuna 1.178,63 Lira zarar vererek dolandırıcılık suçunu da işlediği toplanan delillerin tamamından anlaşılmıştır......Eczanesinde çalışan sanık .......'un 03.01.2006 tarihinde 2 Nolu Sağlık Ocağı doktorlarında doktor ... ile yaptığı telefon görüşmesinde ....'e, ‘....dedi ki 2-3 tane Nervium, 2-3 tane luminaletten, onu Savaşkan'dan yahut diğer doktorlardan muhtelif zamanlardan yazdırsın, hemen’, ....'ın '200 tane' sorusuna, ....'in ‘2-3 tane hepsinden, yakalananlardan, dışarıda doktorlardan eski tarihli yazdır' dediği, ....'ın ‘oldu, hocam’, sözüne .... in ‘Yaşarı bulun, Desefinler onundur, hemen gelmesi gerekiyor’ dediği, bu konuşmanın içeriğinden sanığın doktor ... ile birlikte atılı suçları işledikleri, yine doktor ...'in 03.01.2006 tarihinde ....'i aradığı, ‘Desefın 40 tane yakalanmış, ....diyor o....'ındır, ...orada çalışan var ya onu bulun, reçetesine yazdıralım’, .... in ‘Desefın mi’ diye sorduğu, .... in ‘Desefın 1.000 mg,....'ı bulursan hallederiz’ dediği, 01.01.2006 tarihinde İran ülkesine ilaç kaçırılırken yakalanan yabancı İran Uyruklu ilaçları.....Eczanesinden aldıklarını beyan etmeleri üzerine aynı tarihte.....Eczanesinde yapılan aramada 810 adet muhtelif ilaçlara ait kesik ilaç kupürü, büyük kısmı psikotrop olmak üzere 59 kutu kupür kesik ilacın satışta bulunduğu,.... .... ve ....'e ait sağlık karnelerinin bulunduğu, bütün bunlardan sanığın kupürlerini keserek sahte reçete düzenlemek sureti ile kurumlara fatura ettiği kupürü kesilmiş ilaçlan İran uyruklu şahıslara sattığı kanaatine varılmıştır. Yine Sağlık Bakanlığı müfettişlerince eczanede yapılan incelemede birçok usulsüzlük tespit edilmiştir.
Tarafsız bilirkişilerce hazırlanan ve eczaneler listelerinde isimleri gözüken ödemeleri yapılmış karne sahiplerinden .... .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; .... Sağlık Ocağına hiç gitmediğini, 10.10.2005 tarihinde tanzim edilen ve.....Eczanesi tarafından fatura edilen ilacı almadığını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden.... İldirin Kaya beyanında; 5 adet reçete içerisinde 3 adet yer alan ilaçlardan bir kısmını kullanmadığı, ilaçların kendisine verilmediğini, hekimliği iyi olmadığını duyduğu uzman doktor ...'e 2005-2006 yıllarında kesinlikle muayene olmadığını, yine sağlık karnesinde ... tarafından düzenlenen reçetede yer alan 10 kutu Cefamezin isimli ilacın.....Eczanesinden kendisine verilmediğini, sağlık karnesini zaman zaman eczaneye bıraktığını, daha sonra ilaçları ve sağlık karnesini eczaneden aldığını, verilmeyen ilaçların kendisinin bilgisi dışında eczane görevlileri tarafından yazdırıldığım söylemiştir. Tanık mahkememizde vermiş olduğu ifadesinde hazırlıktaki beyanlarına ters beyanda bulunmuş ise de, tanığın, sanıkların etkisi ile ve yörenin aşiret yapısı nedeni ile etki altında kalarak beyanlarını değiştirdiği kanaatine varılmış olup, önceki beyanlarına itibar edilmiştir. Karnesi ... isimli işletmede bulunan .... emniyette vermiş olduğu ifadesinde; karnesinde yazılı 7 sayfa reçeteden haberinin olmadığını (bu reçetelerden bir tanesinin doktor ... tarafından yazıldığı ve.....Eczanesi tarafından kuruma fatura edildiği), her ne kadar beyanında sağlık karnesini ....Eczanesine bıraktığını söylemiş ise de, eczaneler arası karne alış verişinin olduğu bilindiğinden karnesindeki bir adet reçetenin.....Eczanesi tarafından kuruma fatura edildiği ve ödemenin yapıldığı ve bu reçetenin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden ....Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; Doktorlar ... ve ... tarafından yazılan ve.....Eczanesinde kurumlara fatura edilen reçetelerdeki ilaçları almadığını, kullanmadığını, imzaların kendisine ait olmadığını söylemiş ise de, daha sonra mahkememizdeki ifadesinde ilaçları alıp kullandığını beyan ederek ifadesini değiştirdiği, sanıkların etkisi ve yörenin aşiret yapısı sebebi ile etki altında kalarak böyle bir yola tevessül ettiği kanaatine varıldığından önceki beyanlarına itibar edilmiştir. Yine aynı şekilde karne sahiplerinden .... ....e ....'un karnelerine gerçeğe uygun olmayacak şekilde reçete tanzim edilerek kurumlara fatura edildiği anlaşılmıştır...
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ..., ..., ... ve ... ile birlikte doğrudan işleyen sıfatı ile sucu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlediği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanığın, .... Eczanesinin gizli sahibi olduğu, eczacı .... ile muvazaa ilişkisi içerisinde eczaneyi işlettiği, eczacı ....'a ait GSM raporlarından eczacının sürekli ......... dışında bulunduğu, eczanenin başında olmadığı eczaneyi ...'ın işlettiği anlaşılmakla; sanığın .... Eczanesi bünyesinde işlenen resmî evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından doğrudan sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Sanık ...'ın.....Polikliniği çalışanlarından .... ile yapmış olduğu, 15.01.2006 tarihli görüşmede, ....'ın ‘.... bir pratisyen doktor vardı, biraz bize yazacaktı’ dediği, ....'ın ise ‘tamam .... buraya gel’ diye cevap verdiği ‘buraya gel hâllederiz’ şeklinde söylediği, karneye ilaç yazdırılmasının açıkça konuşulduğu anlaşılmaktadır. ......... ilçesinde sağlık operasyonu ismi ile yapılan soruşturmada eczanedeki aramada 27 adet kupürleri kesilmiş ilaç bulunmuştur. Kame sahiplerinden sanık .... beyanında; Doktor ... ve Doktor ...' hiç muayene olmadığını, özel polikliniklere hiç gitmediğini, karnesini .... Eczanesine bıraktığını, bu ilaçları alıp kullanmadığını, reçetelerin gerçeğe aykırı olduğunu beyan etmiştir. Bu beyanlarını mahkememizde doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine ve C. S.....lığına vermiş olduğu ifadesinde; kadın hastalıkları ve .....m uzmanı doktor ....'a muayene olduktan sonra ilaçları almak için .... Eczanesine gittiklerinde karnelerini eczaneye bıraktıklarını, bir gün sonra eczaneye gittiklerinde karnelerini eşiyle birlikte kontrol ettiğinde ....'un yazdığı reçeteden sonraki reçetede Doktor ... tarafından yazılan reçeteyi gördüklerini, ismini .... diye bildikleri kalfaya sorduklarında, onun da yanlışlık olabileceğini söylediğini, eşi .... ile birlikte tekrar ....'un muayenesine giderek durumu anlattıklarında, doktor .... ...'un da ...'in yazmış olduğu sayfayı yırtarak attığını, kendilerine ‘gebe bir kadın bu ilaçlan kesinlikle kullanamaz, karnelerinizi kısa süre olsa da eczanede bırakmayınız’ diye söylediğini beyan etmiştir. Tanık ... ....'ün bu beyanı sanığın atılı suçları işlediğini açıkça ortaya koymaktadır. 23.02.2006 tarihinde doktor .... yapmış olduğu telefon görüşmesinde karnelere ilaç yazma hususunun konuşulduğu, doktor .... doktor .... hitaben ‘bugün iade edeceğiz büyük kısmını ....a, mutlaka dağıtarak bitir, diğeri .....indir’ şeklinde beyanından .... Eczanesinin kastedildiği kanaatine ulaşılmıştır. Doktor .... beyanında bu durumu dolaylı olarak doğrulamaktadır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık Doktor ... ile birlikte doğrudan işleyen sıfatı ile irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlediği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'le ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanık ...'in .... Eczanesinde çalıştığı, sanığın yukarıda tanık olarak beyanları geçen ....'e ait sağlık karnesini Doktor ...'e götürdüğü, Doktor ... ve diğer doktorlara karne getirip götürme suretiyle işlenen evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarına yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği anlaşılmaktadır. Yukarıda sanık ... hakkında ifade edilen gerekçeler, ortaya konan delillerin tamamı sanık ... için de geçerli olup sanığın .... Eczanesi bünyesinde işlenen suçlardan haberdar olduğu, bu suçların işlenmesinde yardım ettiği mahkememizin kabulüdür.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık Doktor ... ile diğer doktorlara yardım eden sıfatı ile suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsiilen işlediği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanığın .... Eczanesinin gizli sahibi olduğu, Eczacı İ.... ile muvazaa ilişkisi içerisinde eczaneyi işlettiği, Eczacı İ. .....'in GSM operatörlerinden alınan HTS kayıtlarında İstanbul adresinde gözüktüğü, dolayısıyla ......... ilçesine gelip gitmediği, eczaneyi ...'nun işlettiği anlaşılmaktadır. Eczanede çalışan sanık ... ..... 01.03.2006 tarihinde ... ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘25 tane var sana göndereyim mi’ dediği .....'in ise ‘1 saat sonra tamam, ben şimdi orada değilim’ diye cevap verdiği, yine 02.03.2006 tarihinde eczane çalışan ...'nın ..... ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘o resmiler abi ben onları göndereyim, 10 tane daha var onları gönderiyorum’ dediği, .....'in de ‘evet gönder alsın hazırdır’ diye cevap verdiği, yine eczane çalışanlarından ...'ın 14.12.2005 tarihinde ...’a mesaj çekerek ‘abi ekmek bırakılsın mı?' dediği, bu mesajdan ekmeklerden kastın karne olduğu anlaşılmaktadır. Gerek telefon görüşmelerinden gerekse dosyada toplanan diğer delillerden sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını işlediği kanaatine varılmıştır. Karne sahiplerinden .....beyanında; sağlık karnesini .... Eczanesine bıraktığını, ....Polikliniği tarafından muayene yapıldığının gözüktüğünü, polikliniğe hiç gitmediğini, reçete yazdırıldığını, bu reçetedeki ilaçları almadığı gibi poliklinikçe kuruma fatura edilen işlemleri yaptırmadığını beyan etmiştir. Tanık bu ifadesini mahkememizde doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden tanık .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; sürekli bir rahatsızlığı olmadığını, prostat rahatsızlığı olmadığını, psikolojik ve ruhsal rahatsızlığının bulunmadığını, .... Sağlık Ocağına gitmediğini, .... Eczanesi tarafından fatura edilen reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını, ilaçları alırken reçetelerin arkasına imza atmadığını beyan etmiş, bu ifadesini mahkememizde doğrulamıştır. Karne sahiplerinden sanık ..... mahkememizde alınan beyanında; yalnızca brusella hastalığının bulunduğunu, başka bir rahatsızlığının olmadığını, kadın hastalıkları ile alakalı doktora gitmediğini, rahatsızlığı olmadığını, Doktor ... ve Doktor ...'ı tanımadığını, bu doktorların kendisi hakkında yazdıkları reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden ..........Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş oldukları ifadelerinde; 2 Nolu Sağlık Ocağına gitmediklerini, sağlık karnelerinde bulunan ilaçların bir kısmını alıp kullanmadıklarını, reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını ve imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık Doktorlar ..., ......., ... ve ... ile birlikte doğrudan işleyen sıfatı ile suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (.... Eczanesi): Sanığın .... Eczanesinde işçi olarak çalıştığı, 01.03.2006 tarihinde ... ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘25 tane var sana göndereyim mi?’ dediği ...'in ise ‘1 saat sonra tamam, ben şimdi orada değilim’ diye cevap verdiği, yine 02.03.2006 tarihinde ...'nın ..... ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘o resmiler abi ben onları göndereyim, 10 tane daha var onları gönderiyorum’ dediği,...'in de ‘evet gönder alsın hazırdır’ diye cevap verdiği, bu görüşmelerde 10 tane ve 25 tane tabirlerinden karne sayısı olduğu, görüşme tutanaklarından ve toplanan diğer delillerden sanığın .... Eczanesi bünyesinde işlenen suçlara yardım eden sıfatı ile katıldığı, atılı suçlan işlediği kanaatine varılmıştır. Yukarıda sanık ... hakkında yazılan gerekçeler, ortaya konan deliller, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı ve reçetelerin tamamı sanık ... açısından da delil teşkil ettiğinden aynı gerekçeler bu sanık içinde geçerlidir...
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ..., ......., ... ve ...’nın sanık ..... ile birlikte işledikleri suçlara yardım eden sıfatı ile katıldığı, suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak;
"... (.... Eczanesi): Sanığın, .... Eczanesinde çalıştığı, sanığın 13.10.2005 tarihinde ve 14.12.2005 tarihinde sanık Doktor ... a mesaj çekerek ‘abi ekmek bırakılsın mı?' dediği, bu mesajlardan kastın karne olduğunun anlaşıldığı, sanığın şifreli kelimeler kullanarak olayı gizlemeye çalıştığı kanaatine varılmıştır. Görüşme tutanaklarından ve toplanan diğer delillerden sanığın .... Eczanesi bünyesinde işlenen suçlara yardım eden sıfatı ile katıldığı, atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır. Yukarıda Sanık ... ..... hakkında yazılan gerekçeler, ortaya konan deliller, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı ve reçetelerin tamamı sanık ... açısından da delil teşkil ettiğinden aynı gerekçeler bu sanık içinde geçerlidir. Sanık savunmasında; doktor ...'a hakikaten ekmek bırakmak için mesaj çektiğini söylemiş ise de doktor ...'ın telefonuna gelen diğer mesajlar da dikkate alındığında ekmekten kastın karne olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ..., ......., ... ve ...‘nın sanık ... ... ile birlikte işledikleri suçlara yardım eden sıfatı ile katıldığı, suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlediği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (....Eczanesi): Sanığın, ....Eczanesinin gizli sahibi olduğu, eczacı .... ile muvazaa ilişkisi içerisinde eczaneyi işlettiği, toplanan delillerin tamamından anlaşılmaktadır. Eczacı .... hazırlıkta vermiş olduğu ifadesinde, .........'a geldiği vakit bir aile dostu vasıtası ile ....Eczanesinin sahibi olan ... ile tanıştığını, eczanenin yüzde 30'una ortak olarak mesul müdürlük görevini aldığını söylemesinden de eczanenin gerçek sahibinin ... olduğu ve eczacı ....'ın diplomasını kullandığı anlaşılmaktadır. Sanığın.....Polikliniği gizli sahibi ... ile 27.12.2005 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen adetlerin karne sayısı olduğu, yazdırılması ve geri gönderilmesi hususlarının görüşüldüğü, bu görüşmeden ve toplanan diğer delillerden sanığın üzerine atılı suçlardan Doktorlar ..., ..., ... ve ... ile birlikte doğrudan doğruya beraber işleyen sıfatı ile sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.
Bilirkişi raporunda eczaneler listesinde karne sahibi olarak ismi geçen ve ödemesi yapılan karne sahiplerinden ... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine ve C. S.....lığında vermiş olduğu ifadelerinde, reçetelerde yazılan ilaçları alıp kullanmadığını, imzaların kendisine ait olmadığını beyan etmiş ise de, mahkememizde vermiş olduğu savunmasında ifadesini değiştirerek ilaçları alıp kullandığını söylemiştir. Sanığın bu şekilde ifadesini değiştirmesinin diğer sanıkların etkisi ve yörenin aşiret yapısı sebebi ile olduğu kanaatine varıldığından, s.....lıkta ve müfettişlere vermiş olduğu ve tutarlılık arz eden, her iki ifadesine itibar edilmiş olup, delil olarak esas alınmıştır.
Karne sahiplerinden tanık olarak dinlenen ... beyanında; kendisinde mide ve kemik erimesi rahatsızlığı bulunduğunu, ilaçlan yazdırdıktan sonra ....Eczanesine gittiğinde eczanede ...isimli şahsın ilacın şu an olmadığını, bir gün sonra almak için gelmesini söylediğini, birkaç gün sonra karneyi almak için gittiklerinde karnenin kaybolduğunu söylediklerini, defalarca gidip sorduğunu, karneyi bulamadıklarını, kaybolduğunu söylediklerini, karnesinin 11. sayfasında ilaçları yazan doktor ...'ı hiç tanımadığım, yeşil kartı içindeki ilaçların yazılı olduğu not kâğıdının kendisine ait olmadığını söylemiş ve bu beyanını mahkememizde doğrulamıştır. Tanığın bu ifadesinde sanık ...'nın ...'e ait karneyi alıkoyarak sahte reçete tanzim etmek için karne sahibine karnenin kaybolduğunu söylediği, oysa karnenin kaybolmadığı ve karne üzerindeki ilaçlara ait not kâğıtlarının da sanıklar tarafından karnelere iliştirildiği kanaatine varılmıştır. Sanık savunmasında, telefon görüşmesinde geçen 7-8-14 taneden kastedilenin altın olduğunu, ...'in bir seferde 20 altın birden aldığını söylemiş ise de, sanığın bu savunmasının hayatın normal seyri ile uyuşmadığı, dolayısıyla savunmasına itibar edilmemiştir. Yine karne sahiplerinden ..... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; kızı .... oğlu ....ile ilgili yazılan reçetelerin gerçeği yansıtmadığını, .... Sağlık Ocağına hiç gitmediklerini, ilaçları ....Eczanesinden aldığını, sağlık karnelerinin zaman zaman burada kaldığını beyan etmiştir. Yine sağlık karnesi sahiplerinden .... Kaya Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; .... Sağlık Ocağının yerini dahi bilmediğini, kızı ..... ait karnenin bir dönem kaybolduğunu ve ....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen reçetedeki ilaçları alıp kullanmadıklarını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden...Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; .... Sağlık Ocağına ne kendisinin ne de yakınlarının gitmediğini, karnenin de bazen ....Eczanesinde bir iki gün kaldığını, sağlık karnelerindeki reçetelerin nasıl düzenlendiğini bilmediğini, yine aynı şekilde karne sahibi ...... Sağlık Ocağına hiç gitmediklerini, ilaçları almadıklarını, reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını söylemiştir. Yine karne sahiplerinden ...... .., .... .... Sağlık Ocağına hiç gitmediklerini, ilaçları alıp kullanmadıklarını, reçetedeki imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir. Tanıkların bu beyanlarından sanık ...'nın atılı suçu işlediği kanaatine varılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ...,.. ..., ... ve ... ile birlikte doğrudan işleyen sıfatı ile suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (....Eczanesi): Sanık ...'nın ....Eczanesinde kalfa olarak çalıştığı, eczacı ....'ın kendisine vermiş olduğu vekaletnameye dayanarak ecza depolarına verilen çeklerdeki imzaların kendisine ait olduğu, amcası ...'nın doktor sanıklarla birlikte işlemiş oldukları suçlara yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği, toplanan delillerden sanığın savunmasından anlaşılmaktadır. Sanık savunmasında; eczacı ....'ın eczanenin gerçek sahibi olduğunu, amcası....kuyumculuk işi ile uğraştığını, eczane ile ilgili bir ilişkisinin bulunmadığını söylemiş ise de, yukarıda toplanan delillerin tamamından eczanenin gerçek sahibinin ... olduğu, ...'nın ise amcasının yanında kalfa olarak çalıştığı ve atılı suçlara iştirak ettiği kanaatine varılmıştır. Yukarıda sanık ... için yazılan gerekçe, ortaya konan deliller ve karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler ve tüm deliller sanık ... içinde geçerli olduğundan, gerekçenin yeniden yazılması cihetine gidilmemiştir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahlecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık Doktorlar ..., ..., ..., ... ve ...'ın sanık ... ile birlikte işledikleri suçlara yardım eden sıfatı ile katıldığı, suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"...: Sanığın sağlık operasyonu isminde yapılan soruşturma esnasında 2 Nolu Sağlık Ocağında pratisyen hekim olarak görev yaptığı, bu dönem içerisinde Özel.....Polikliniğinde de kısa bir vakit doktor olarak çalıştığı, çalıştığı dönemde birçok karne sahibinin karnesine onları muayene etmeden, gerçeğe aykırı bir şekilde hastalıkları ile bağdaşmayan reçeteler tanzim ettiği, bu şekilde kamu kurumunu dolandırdığı, bilirkişi raporunda zarara esas alınan ödemesi yapılan 141 adet sahte reçete karşılığında 7.905 Lira sağlık kurumuna zarar verdiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar reçete sayısı 141 olarak gösterilmiş ise de, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin incelemesinde reçetelerin örnekleme usulü çekildiği, ödemesi yapılan reçete sayısının 141 olduğu henüz ödemesi yapılmayan reçetelerde dikkate alındığında bu sayının daha fazla olduğu mahkememizin kabulüdür.
Sanığın kullanmış olduğu telefon görüşmelerinin kayda alınması ile birçok eczane çalışanı, eczacı ve doktor ile telefon görüşmesinin tespit edildiği, işlenen suçları ispat edici mahiyette çok sayıda telefon görüşme kaydı bulunduğu, bu telefon görüşmelerinin tamamından sanığın çok sayıda eczacı ile işbirliği hâlinde sahte reçete yazılması, karnelerin getirilip götürülmesi, karne alışverişi vb. hususlarında aktif rol oynadığı, koordinasyonu sağladığı, her ne kadar teşekkül aşamasında olmasa da oluşturulan suç birlikteliğinin aktif üyesi olduğu toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Sanığın telefonuna gelen ve ... tarafından gönderilen 21.12.2005 tarihli, 26.04.2006 tarihli, 04.04.2006 tarihli, 23.02.2006 tarihli, 21.02.2006 tarihli, 09.02.2006 tarihli, 08.02.2006 tarihli, 27.01.2006 tarihli, 27.01.2006 tarihli diğer bir mesaj, 28.01.2006 tarihli, 28.01.2006 tarihli diğer bir mesaj, 21.02.2006 tarihli, 05.01.2006 tarihli ve buna benzer birçok mesajda eve ekmek, pirinç, bırakılması, eve gidip gelinmesi, götürülmesi şeklinde mesajların geçtiği, bütün bunlardan sanığın .....Eczanesi çalışanı ... ile aktif olarak atılı suçu işledikleri, mesajlarda geçen pirinç, ekmek vs. tabirlerinden sanıkların şifre kelimeler kullanarak karneyi gizlemeye çalıştıkları, yine sanık ...'ın mesajlara vermiş olduğu karşılıkların da, bu mahiyette olduğu, yine sanığın 21.12.2005 tarihinde ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, 22.12.2005 tarihli telefon görüşmesi, 05.02.2006 tarihli telefon görüşmesi, 14.12.2005 tarihli ... ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, 17.10.2005 tarihli Ağrı Şehir Eczanesi ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ve sanık ...'ın yapmış olduğu çok sayıda telefon görüşmesinden karnelerin getirilip götürülmesi, yazdırılması hususunun görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Yine sanığın 2 Nolu Sağlık Ocağı doktoru .... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde ilaçların sağlık karnesine ne şekilde yazması gerektiğini, poliklinik defterine kayıtların nasıl dağıtılacağını açık açık konuştuğu, bu görüşmelerinden sanığın ...., ...... .... Eczaneleri ile ilişkili olarak reçete tanzim ettiği, karşılığında menfaat sağladığı anlaşılmaktadır. sanık Doktor ...'ın evinde yapılan aramada 19 adet yeşil kart ele geçirilmiş, bu husus da sanığın karneleri yazmak için eve götürdüğü iddiasını ispat etmektedir.
Sanığın evinde yapılan aramada ele geçen karne sahiplerinden .... hazırlık safhasında vermiş olduğu ve mahkememizde teyit ettiği ifadesinde; Doktor ... ile doktor ...'i tanımadığını, kendilerine muayene olmadığını, sağlık karnesindeki 4-5-7 ve 9. sayfalarındaki reçetelerin bilgisi dışında düzenlendiğini, karne sahiplerinden Yıldız Göltekin hazırlık safhasında vermiş olduğu ve mahkememizde teyit ettiği ifadesinde; Doktor ...'a muayene olmadığını, tanımadığını, grip nedeni ile Devlet Hastanesine gittiğini, ilaçlarını almak için .....Eczanesine gittiğinde 'sistem yok karneyi bırak, işlemlerini yaptıralım' diye söylediklerini, karneyi bıraktığını, daha sonra almak için gittiğinde karnesinin polis tarafından alındığının söylendiğini, karne sahiplerinden ..... hazırlık safhasında vermiş olduğu ve mahkememizde teyit ettiği ifadesinde; ...'ı ve ...'i tanımadığını kendilerine hiç muayene olmadığını, kadın hastalıkları ile ilgili şikâyetinin olmadığını, sağlık karnesinin 4 ve 6. sayfalarında tanzim edilen ilaçları alıp kullanmadığını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden........hazırlıkta vermiş olduğu ifadelerinde Doktor ...'a muayene olmadıklarını, tanımadıklarını, karnelerinde bulunan not kâğıtlarına yazılmış ilaçlar ile ilgili bilgilerinin olmadığını, karnelerini ...., .....ve ....Eczanelerine bıraktıklarını, Doktor ... tarafından yazılan reçetelerdeki ilaçlan alıp kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir ve bu beyanlarını mahkememizdeki ifadelerinde doğrulamışlardır. Yine karne sahiplerinden.... ...beyanlarında aynı şeyleri söylemişlerdir. Yine Bağ-Kur karne sahiplerinden .......'in beyanlarından da sanığın bu karne sahiplerinin karnelerinde sahte reçete tanzim ettiği anlaşılmıştır.
Sanıklar ....... ve ....'in alınan beyanlarında Doktor ... tarafından tanzim edilen reçetedeki ilaçları alıp kullanmadıklarını söylemişlerdir. Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan incelettirilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi, sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarhli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Doktor ..., Hemşire .... ifadelerinde Doktor ...poliklinik defterini eve götürdüğünü, Doktor ... tarafından zorlanarak reçete yazdırıldığını, bazı kişilerce kendi yakınları olduğu söylenerek doktorlara reçete yazdırıldığını ifade etmişlerdir. Yukarıda ismi geçen Doktor ..... mahkememizde teyit ettiği ifadesinde; ...... ilçesinde Doktor ..., Doktor ... ve Doktor ...'nın eczanelerle işbirliği hâlinde sahte reçete tanzim ettiği ve karşılığında 10 Lira aldıklarına dair beyanları da sanığın mahkûmiyeti için mühim delillerden sayılmıştır.
Yukarıda eczane sahipleri ve eczane çalışanları ile ilgili yazılan gerekçelerde..... Eczanesinde, ....Eczanesinde, .....Eczanesinde, .... Eczanesinde, .....Eczanesinde, .... Eczanesinde, Deva, Halk, .... ve.... Eczanesinde beyanları yazılan karne sahiplerinin Doktor ... ile ilgili ifadeleri de sanığın atılı suçları işediğine dair açık delillerdendir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikte irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
....... 2 Nolu Sağlık Ocağı doktoru olan sanığın evinde yapılan

aramada ....ve ... adına kayıtlı 3 adet sağlık karnesi ve 148 adet ilaç kupürünün ele geçirildiği, sanığın farklı tarihlerde yapmış olduğu telefon görüşmeleri ile karne sahiplerinin beyanları ve diğer deliller dikkate alındığında sanığın 13 sahte reçete karşılığında 452,6 Lira zarara sebebiyet vererek atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır.
Sanık, 27.01.2006 tarihinde Eczacı ..... ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde eczacının ‘bugün benim 14 tane var, kaç tane yazabilirsen, biraz protokol ayır, biraz da öğleden sonraya ayır’ dediği, ‘14'ünü de aradan çıkarırsan sevineceğim’ dediği, yine 16.01.2006 tarihinde Eczac....'in ...'i arayarak ‘doktorum öğleden sonra çalışıyor musun?, sana biraz getireyim, az sıkışmışım, 10 tane falan, millet geliyor, karnelerini istiyor, karnelerini veremiyorum, acil olanları sana getireyim’ dediği, bu görüşmelerden sağlık karnelerine hastaların bilgisi olmadan ilaç yazdırılmasının açıkça görüşüldüğü, hiçbir tereddüte yer bırakmadığı, yine 08.02.2006 tarihinde sanığın..... Eczanesi telefonundan 2 Nolu Sağlık Ocağından ....'i arayarak telefonla protokol aldığı anlaşılmaktadır. Yine.....Eczanesinden..... 03.01.2006 tarihinde Doktor ...'i arayarak ilaç yazdırılması hususlarının görüşüldüğü, ...'un Eczacı ....ın talimatlarını ... e ilettiği, yine 03.01.2006 tarihinde ....'i arayan sanığın ‘Detepine 40 tane yakalanmış ya .... diyor ki, o....ınkidir, ...orada çalışan var ya onu siz bulun, onun reçetesini düzenleyelim' dediği, bu görüşmeden de yakalanan ilaçlara reçete tanzim edilmek istendiğinin anlaşıldığı...yine 22.12.2005 tarihinde Doktor ...'ın arandığı, telefon da ‘.... beyin karnelerinin işi bitti mi?, onu hemen yazın verin’ dendiği, bu görüşmeden de sanığın kendi yanında bulundurduğu karnelere başka doktorlara ilaç yazdırdığı anlaşılmaktadır.
Sanığın yakınlarına ait sağlık karnelerini poşet içerisinde.....polikliniğine götürdüğü, 5 adet sağlık karnesini doktor ...'un masasının üzerine bıraktığı, bu karnelere ... tarafından reçete tanzim edildiği, bu durumun Emniyetçe takibe alındığı ve tutanak tanzim edildiği, tutanak tanzim edildiği, tutanak tanıklarından ..... ın ifadesi ile de sabit olduğu, bu karne sahiplerinin karneleri incelendiğinde sağlık karnelerine doktor ... tarafından reçete tanzim edildiği anlaşılmaktadır.
Karne sahiplerinden ....hazırlıkta alınan beyanında; Doktor ... tarafından sağlık karnesine yazılan ilaçları alıp kullanmadığını beyan etmiştir. Sanığın yakınlarından .... ve diğer akrabalarına ait sağlık karnelerini doktor ...'un masasının üzerine bıraktığı, bu karnelere ... tarafından reçete tanzim edildiği anlaşılmıştır.
Sanığın .... Eczanesi tarafından fatura edilen ve ödemesi yapılan karne sahiplerinden .... .......Eczanesi tarafından fatura edilen ....;.....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahiplerinden...... karnelerine gerçeğe uygun olmayan reçeteler tanzim ettiği, yukarıda beyanları geçen karne sahipleri Doktor ... tarafından yazılan reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, alıp kullanmadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemişler ve bir kısım karne sahipleri bu beyanlarını mahkememizde de doğrulamıştır. Yine karne sahiplerinden........ beyanında; Doktor ... tarafından düzenlenen reçetelerdeki ilaçları alıp kullanmadığını, sağlık karnesini eczanede bıraktığını, reçetelerin kendi bilgisi dışında tanzim edildiğini söylemiştir. Sanığın akrabaları olan ......'in sağlık karneleri tetkik edildiğinde, bu şahısların karnelerine sık aralıklarla aynı tarihlerde reçete yazdırıldığının anlaşıldığı, bu reçetelerin gerçeğe uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikte irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"...: Sanığın, ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak çalıştığı, farklı tarihler de yapmış olduğu telefon görüşme kayıtları, karne sahiplerinin beyanları ve toplanan diğer delillerden sanığın 128 adet sahte reçete karşılığında 7.486 Lira zarara sebebiyet vererek üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını işlediği kanaatine varılmıştır.
Sanığın 30.12.2005 tarihinde..... Eczanesinden aranarak Doktor ...'ın kaşesinin getirilmesinin söylendiği, bu görüşmeden kaşenin eve götürülerek evde bulunan karnelere reçete yazıldığı anlaşılmaktadır.
Karne sahiplerinden.... ....hazırlıkta vermiş olduğu beyanında; böbrek rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gittiğini, Doktor ... tarafından yazılan reçetelerdeki ilaçları alıp kullanmadığını, sağlık karesini bir veya iki defa eczanede bıraktığını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden ....... hazırlıktaki beyanında; sağlık ocağına gidip hiç muayene olmadığını, Doktor ... tarafından tanzim edilen reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını beyan etmiştir. Tanık bu beyanını mahkememizdeki ifadesinde de doğrulamıştır. Bilirkişi zarar raporunda eczaneler listesinde gösterilen ve..... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahiplerinden ..............'ın sağlık karnelerine gerçeğe uygun olmadığı, reçetelerin doktor sanık ... tarafından yazıldığı, bu reçete sahiplerinden... ..., ..... ve bir kısım karne sahipleri sanık doktor tarafından yazılan ilaçları alıp kullanmadıklarını ve reçetelerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir. Reçetesi ....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahibi .... beyanında: bir kısım reçetelerin rahatsızlıkları ile örtüşmediğini, bıı reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını beyan etmiştir..... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ve ödemesi yapılan karne sahiplerinden ...... sanık doktor tarafından yazılan ve kuruma fatura edilen bir kısım ilaçları almadıklarını, kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir. .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahiplerinden...... Doktor ... tarafından yazıları reçetedeki ilaçlan almadıklarını, sanık doktora muayene olmadıklarını söylemişlerdir. ....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahiplerinden .... ..... ve ...'a ait karnelerde sanık tarafından yazıları reçetelerin alınıp kullanılmadığını, imzaların da kendilerine ait olmadığını, yine karne sahiplerinden.... Doktor ... tarafından yazılan reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, alınıp kullanılmadığını, karne sahiplerinden ..... mide ve tansiyon rahatsızlıklarının bulunmadığını, sanık doktor tarafından tanzim edilen 2 adet reçetedeki ilaçlan alınıp kullanılmadığını, reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, yine karne sahiplerinden... reçetedeki ilaçların gerçeği yansıtmadığını, alıp kullanmadığını söylemiştir. Yine .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen......., ..., ....'in karnelerinde' yazılan 4 adet reçetenin gerçeğe uygun olmadığı beyanlarından anlaşılmış olup yukarıda ismi geçen karne sahiplerinin bir kısmı mahkememizde tanık olarak dinlenmiş, bu beyanlarını doğrulamışlardır. Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adma 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva ederi 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi ve sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacı sürekli kullanmasının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarihli rapor, Ek-4 Sayfa 1.7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10,14,20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Yine mahkememizin 2002/19 Esas sayılı birleşen dosyasında tanık ...., ....'ın karnelerinde tanzim edilen reçetelerin gerçeğe uygun olmadığı, bu karnelerin süresi geçmiş olduğu halde alıkonulduktan sonra karnelere reçete yazıldığı, dolayısıyla sanığın üzerine atılı suçlara açık delil mahiyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atili resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını eczane sahipleri ve çalışanlar ile birlikte irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"...: Sanığın, ......... 1 Nolu Sağlık Ocağında doktor olarak çalıştığı, bu dönemde karne sahiplerinin karnelerine sahte reçete tanzim ederek kamu kurumunu dolandırdığı, sanığın ikrarı, karne sahiplerinin beyanları ve toplanan diğer delillerden sanığın 146 adet sahte reçete karşılığında 11.207 Lira zarara sebebiyet vererek üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırma suçlarını işlediği kanaatine varılmıştır. Sanığın Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesi gerek kendisi gerekse diğer doktor ve eczacılar için önemli açıklamalar, ikrarlar içerdiğinden kararda dayanılan mühim delillerden kabul edilmiştir. Sanık mahkememizde de doğruladığı Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde ‘....Polikliniğinin yüzde 25 hissesinin ...'a ait olduğunu, eczanelerin çoğunun muvazaalı olduğunu, vatandaşların eczaneye sağlık karnelerini bıraktığını, bazı eczane çalışanları ve doktorlar arasında kazanç ortaklığı bulunduğunu, yeşil kart sağlık karnelerine uzman hekimlerin yazacağı ilaçların pratisyen hekimlerce yazıldığı, sağlık ocağı hekimleri istenildiğinde kendi poliklinik defterini kurum dışına götürebildiği,.....Polikliniğinin ... ile ...'e ait olduğunu, reçetelerin eczane çalışanları tarafından getirilen sağlık karnelerine hasta görülmeden yazıldığı, eczaneler tarafından pratisyen hekimlere reçete başına 10 Lira verildiği, (.....Eczanesinden .... ile, Özel ....Polikliniğinden ..... arasında geçen bu görüşmelerin doktorlara reçete başına 10 Lira verildiği iddiasını doğruladığı), 2007 yılında göreve başladığı ilk dönemlerinde birilerinin kendisine gelerek akrabalarına ait sağlık karnelerini kendisine getirdiği hastaları görmeden 30-40 defa ilaç yazdırdığı, bir eczane kalfasının kendisine 'dikkatli olun, hastayı görmeden yazdığınız bu ilaçlar ile rant elde ediliyor' demesi üzerine, bu şekilde ilaç yazmayı bıraktığını, doktor ..... ile ....Polikliniğini açtığını, yüzde 25 hissesini ...'a ve yüzde 25 hissesini ...'e verdiklerini, yaklaşık 2 ay boyunca vicdanen yapılmaması gereken tahlilleri yapıp, faturaları şişirdiklerini, ...'ın 'gelen hastalara tahlil yapalım' demesi bir de işlerin çok karışması nedeni ile arkadaşı doktor ....ile hisseleri ...'e devrettiklerini, ....Polikliniğinden ayrıldıktan sonra orada muayene ettiği hastaların sağlık karnelerine baktığında 5-10 gün ara ile ilaçların yazıldığını gördüğünü, eczanelerin pratisyen hekimlere reçete başına 10 Lira verdiğini, doktorların sağlık karnelerini bazen eve götürerek yazdıklarını, hastaları görmeden yazdıklarını, .........'ın feodal bir yapıya sahip olması bu neden ile her bir aşiretin, her büyük ailenin bir eczaneye sahip olduğu, bunların çoğunun muvazaalı olduğu, eczacıların diplomalarının kiralandığı, genel br vekaletname alınmak sureti ile eczanelerin aşiret mensubu kalfalar tarafından işletildiği, bildiği kadarıyla bu usulle ilaç yazan hekimlerin Doktor ..., Doktor ... ve Doktor ... olduğunu söylemiştir.
Karne sahiplerinden .... beyanında; Doktorlar ..., ... ve ...'i tanımadığını söylemiştir. Sağlık karnesinin 5 ve 9. sayfalarındaki reçetelerin gerçeğe aykırı olarak doktor ... tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır. Yine ... ...'in beyanında; sağlık karnesinin 2. sayfasında doktor ... tarafından tanzim edilen reçetenin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmıştır. Yine karne sahiplerinden ..... beyanında; sağlık karnesinin 4, 6 ve 9. sayfasındaki reçetelerin doktor ... tarafından gerçeğe uygun olmayacak şekilde tanzim edildiğini söylemiştir. Yine ...ın beyanında; sağlık karnesinin 3. sayfasındaki reçetenin gerçeğe uygun olmayacak şekilde sanık tarafından tanzim edildiğini söylemiştir. Yine sağlık karnesi sahiplerinden ..., ...ve ....,..., ....., .....'in sağlık karneleri, reçeteleri incelenerek beyanları ile karşılaştırıldığında reçetelerin gerçeğe uygun olmayacak şekilde Doktor ... tarafından tanzim edildiği, sanığın resmî evrak kabul edilen reçeteleri sahte olarak tanzim ettiği anlaşılmıştır. Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi, sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarihli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
.... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen reçetelerde karne sahiplerinden..... .... sağlık karnelerinde sanık Doktor ... tarafından gerçeğe uygun olmayan reçetelerin tanzim edildiği, bilirkişi raporlarından ve tanıkların beyanlarından anlaşılmaktadır. Tanık ...... beyanında;..... Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerdeki ilaçlan almadığını, kullanmadığını, ....... reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını, imzaların da kendisine ait olmadığını, .....; reçetedeki imzaların kendisine ait olmadığını, ilaçları da alıp kullanmadıklarını beyan etmişlerdir. Karne sahiplerinin bu beyanları ve reçeteleri sanık hakkındaki iddiaları doğrulamaktadır.
.... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ve ödemesi yapılan reçete sahiplerinden ...... ... sağlık karnelerine doktor sanık ... tarafından sahte reçete tanzim edildiği, karne sahiplerinin beyanları ve reçetelerden anlaşılmaktadır. .... beyanında; reçetelerdeki ilaçları kullanmadığını, ayrıca ilaçları alırken imza atmadığını beyan etmiştir. Karne sahiplerinden .....beyanında; ilaçları alıp kullanmadıklarını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden ..... yukarıda yazılan beyanında söylediği gibi ilaçları alıp kullanmadığını beyan etmiştir. .... beyanında annesi ....'nun bu ilaçları alıp kullanmadığını söylemiştir. Yine karne sahiplerinden ...; eşi ....'e ait olan reçetelerdeki ilaçları alıp kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinden ...; .... Eczanesince fatura edilen ilaçları alıp kullanmadığını söylemiştir.
Yine ....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ve ödemesi yapılan karne sahiplerinden .............. karnelerindeki reçetelerin gerçeğe uygun olmadan sanık tarafından sahte olarak tanzim edildiği, karne sahiplerinin beyanından ve reçetelerden anlaşılmaktadır.
Yine .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahibi ... ait bir adet reçete ile .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen karne sahipleri .. ......, ..., .... ve ...'e ait reçetelerin sahte olarak tanzim edildiği, karne sahiplerinin beyanı, reçeteler, tedavi evrakının tamamından anlaşılmaktadır. Yine ....Eczanesince kuruma fatura edilen sanığın tanzim etmiş olduğu 4 adet reçete,.....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen 8 adet reçete, .... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen 3 adet reçete ve.... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen 6 adet reçetenin sanık ... tarafından sahte olarak tanzim edildiği kanaatine varılmıştır. Yukarıda eczaneler bölümünde bu karne sahiplerinin beyanlarına yer verildiğinden burada tekrarından kaçınılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikte irtikap ettiği, sanığın ikrarı, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ... ile ilgili olarak;
"...: Sanığın, ......... Devlet Hastanesinde doktor olarak çalıştığı, aynı zamanda aynı dönemde ....Polikliniğinde çalışması için İl Sağlık Müdürlüğüne ....çe verildiği, daha sonra sanığın poliklinikten ilişiğinin kesildiğine dair ....çe verildiği, sanığın eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikte üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik yapmak sureti ile kamu kurumunu dolandırdığı, bilirkişi raporunda geçen 57 adet sahte reçete karşılığında 2.770 Lira zarara sebebiyet verdiği, toplanan delillerin tamamından anlaşılmaktadır.
Karne sahiplerinin beyanları dikkate alındığında doktor ...'yı tanımadıklarını, ... tarafından tanzim edilen reçetelerde yer alan miktarlarda iğne ve ilaçları kullanmadıklarını, imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etmişlerdir. Karne sahiplerinden........ ifadeleri ile sanık hakkındaki iddiaları doğrulamaktadırlar.
.... Eczanesi tarafından fatura edilen ve ödemesi yapılan reçetelerin karne sahipleri .....,.... . .., ....... hakkında sanık doktor tarafından tanzim edilen reçetelerin gerçeğe uygun olmadığı, anlaşılmıştır. Yukarıda beyanları geçen......ve diğer karne sahipleri...sanık doktor tarafından tanzim edilen reçetelerdeki ilaçları alıp kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir. Yine .... Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ödemesi yapılan reçetelerin karne sahipleri....hakkında düzenlenen reçetelerin gerçeği yansıtmadığı, sahte olarak tanzim edildiği, yukarıda beyanları geçen ...., ... ve diğer karne sahiplerinin beyanları ve reçetelerden anlaşılmıştır. Yine .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ve ödemesi yapılan ....'e ait reçetenin sahte olarak tanzim edildiği, dosyada sanık olarak bulunan ....'in beyanından anlaşılmaktadır. Yine ....Eczanesi tarafından fatura edilen .... İsmailoğulları'na ait bir adet reçetenin de sahte olarak tanzim edildiği, karne sahibi .... İsmailoğulları'nın beyanında ilaçları alıp kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemiştir. Yine.... Eczanesi tarafından fatura edilen ....'a ait 2 adet reçetenin sahte olarak tanzim edildiği, ....'un ilaçları almadığı, imzaların kendisine ait olmadığı yönündeki beyanından anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikte irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ...'le ilgili olarak;
"...: Sanığın ......... Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve kadın .....m uzmanı olarak çalıştığı, bu süre zarfında bilirkişi raporunda zarara esas alan karne sahiplerinin karnesine gerçeğe uygun olmayan 31 adet sahte reçete tanzim ederek 3.870 Lira zarara sebebiyet verdiği, üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını işlediği kanaatine varılmıştır.
........ Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve C. S.....lığı ve mahkememizde doğrulamış olduğu ifadesinde; sadece bir defa belediye hastanesine gidip bayan bir doktora muayene olduğunu, ilaçları almak için eczaneye gittiğinde, ....Eczanesinde ...'nın ilaçların şu an olmadığını, karnesini bırakarak daha sonra gelmesini söylediğini, karnesini bıraktığını, daha sonra gittiğinde karnesini kaybettiklerini, bir hafta sonra tekrar gittiğinde karnesini bulamadıklarını, daha sonra karnesinin ... isimli iş yerinde ortaya çıktığını beyan etmiş, karne sahibinin bu beyanından yeşil kart sağlık karnesinin 7. sayfasında uzman doktor sanık ... tarafından tanzim edilen reçetenin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmıştır. .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ve ödemesi yapılan karne sahiplerinden ...'a ait 11 adet reçete ile ....'a ait 10 adet reçete ve ....'e ait 9 adet reçetenin sahte olarak tanzim edildiği, .... beyanında; ilaçları .....Eczanesinden aldığını, göz, migren ve romatizma rahatsızlığının bulunduğunu beyan etmiştir. Bu rahatsızlıklar içerisinde kadın hastalıkları ile ilgili herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, karne sahibi ....'in 1956 .....mlu olduğu, çocuk .....rma yaşının geçmiş olduğu, Doktor ... tarafından jinekoloji ile ilgili yazılan reçetedeki ilaçların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı, yine .... ve ...'a ait sanık tarafından tanzim edilmiş kısa aralıklarla yazılmış çok sayıda ilacın gerçeği yansıtmadığı, bu dönem içerisinde bu kadar ilacın kullanılamayacağı, reçetelerin tetkikinden anlaşılmakla, sanığın bu reçeteleri hastaları görmeden gerçeğe uygun olmayacak şekilde tanzim ettiği kanaatine varılmıştır. Tanık ..... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; eşi ....'da tansiyon hastalığı bulunduğunu, kızı ...'ın da kadın hastalıkları uzmanına gitmediğini, eşinin ve kızının her ikisinin de kadın hastalıkları uzmanı ...'e gitmediklerini, icab ederse .........'ta doktor .....'a gittiklerini, ... tarafından tanzim edilen ilaçları almadıklarını ve imzaların da kendilerine ait olmadığını söylemiştir. Karne sahiplerinin beyanları, bu beyanlarında söylemiş oldukları rahatsızlıklar reçetelerle karşılaştırıldığında ve dosyada zarflar içerisinde bulunan reçeteler incelendiğinde sanığın bu reçeteleri hastaların bilgisi dışında gerçeğe aykırı olarak tanzim ettiği kanaatine varılmıştır. Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarihli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikte irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"...: Sanığın, operasyon tarihinden önce ......... Devlet Hastanesi ve 1 Nolu Sağlık Ocağından hekim olarak görev yaptığı, bu dönem içerisinde .....Eczanesine sağlık karnelerini bıraktığı anlaşılan...,.... ve ....'in sağlık karnelerine gerçeğe uygun olmayacak şekilde reçete tanzim ettiği, bu reçetelerden 31 tanesinin ödemesinin yapıldığı, bilirkişi raporunda dolandırıcılık suçu açısından zarar hesabına dahil olduğu, sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının sübut bulduğu kanaatine varılmıştır. ...., ..., ....'e ait sağlık karnelerinin .....Eczanesine ... tarafından bırakıldığı, sanığın bilgisi dahilinde karnelere gerçeğe uygun olmayan reçetelerin yazıldığı, sanık ...'in .....Eczanesi sahipleri ... ve ...'la akraba oldukları, yapılan yargılama neticesinde anlaşılmıştır. Sanıklar....... ve ....'in sağlık karnelerine toplam 112 adet sahte reçete yazıldığı, bu reçetelerden 31 tanesinin doktor sanık ... tarafından tanzim edildiği anlaşılmıştır. Sanık ... ile...., ....'in savunmalarında söylemiş oldukları rahatsızlıkları ile sanık ... tarafından tanzim edilen reçetelerdeki ilaçlar, ilaçların adedi, mahiyeti dikkate alındığında ilaçlar ve rahatsızlıkların uyuşmadığı, reçetelerin gerçeğe uygun olmadan hastalar görülmeden yazıldığı kanaatine varılmıştır. Özellikle dosya içerisinde mevcut reçetelerin tarihleri dikkate ahndığnda çok kısa dönem içerisinde çok miktarda ilacın (bazen 10 adet birden) yazıldığı, karne sahiplerinin bu kadar ilacı bu kadar kısa dönem içerisinde kullanmalarının mümkün bulunmadığı anlaşılmış ve bu uyumsuzluklar müfettiş raporlarında da ortaya konmuştur. Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılmasının, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bur inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi, sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarihli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarım eczane sahipleri ve çalışanları ile birlikteirtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Sanık ... ile ilgili olarak;
"...: Sanığın, ......... Devlet Hastanesinde 2002-2005 Eylül tarihleri arasında diş hekimi olarak görev yaptığı ayrıca kendisine ait özel muayenehanesinin bulunduğu, o dönemde diş çekimi ve muayene için özel muayenehanesine giden hastalar ......, ...., .... ve ....'ın tedavi evrakında yazılmayan işlemleri yapılmış gibi, çekilmeyen dişleri çekilmiş gibi göstererek vb. suretlerde fatura ve evrak tanzim ettiği, bu evrakın işleme konduğu dolayısıyla resmi muameleye tabi tutulduğundan resmî evrak mahiyetinde olduğu, yine hasta.....'na ait sağlık karnesine gerçeğe uygun olmayan reçete yazdığı, bu reçetelerin .... Eczanesince fatura edilerek ödeme yapıldığı, sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecilik suçunu işlemek sureti ile kamu kurumunu dolandırdığı ve 190 Lira zarara sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Tanık .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; 2 adet gömülü diş çekiminin yapılmadığını, oysa yapılmış gibi gösterilerek kamu kurumunu zarara sebebiyet verildiği, sahte evrak tanzim edildiği anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığı müfettişleri bu hasta ile ilgili olarak diş hekimi ....na bilirkişi sıfatı ile inceleme yaptırmışlar, tedavi evrakının mevcut diş çekimi ile örtüşmcdiği anlaşılmıştır. Yine hastalardan ....'ın Sağlık Bakanlığı müfettişlerine...; diş çekimlerinin çürük sebebi ile olduğunu beyan etmiş, hastanın faturası incelendiğinde 3 tane gömülü diş çekiminin yapılmış gibi gösterildiği anlaşılmıştır. Hastanın ifadesi ile tedavi evrakı fatura karşılaştırıldığında uyuşmadığı görüldüğünden bu durumda sanığın üzerine atılı suçlamaları ispatlayıcı mahiyette bulunmuştur. Yine hastalardan .... mahkememizde vermiş olduğu ifadesinde doktor ...'na muayene olmadığını diş çektirmediğini söylemiş, hastanın tedavi evrakı incelendiğinde, 22 adet komplikasyonlu diş çekimi, 10 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi olmak üzere ağzındaki dişlerin tamamı çekilmiş gibi evrak tanzim edildiği, bu evrakın doktor ... tarafından yazıldığı anlaşılmıştır. Yine hasta ....e.... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; doktor ...'na kanal tedavisi ve dolgu yaptırdığını, dişini yaptırdığını, oysa düzenlenmiş faturada 12 adet dolgu yapıldığının gösterildiği, oysa bu dolguları yapmadığım beyan etmiştir. Hasta .......'un yaptırılan muayenesinde, dolgu yapılmış gibi gösterilen dişlerin ağzında mevcut olduğu, dişlerde dolgu bulunmadığı ve sağlam olduğu anlaşılmıştır.
Sanık savunmasında özel muayenehanesini diş hekimi arkadaşı .... ile ortak kullandıklarını, bazı tedavileri diş hekimi arkadaşı .... tarafından yapıldığını, o an için faturasının bulunmaması sebebi ile kendisi fatura kesmiş olduğunu beyan etmiş ise de, sanığın bu beyanları hayatın normal akışında fevkalade bulunduğundan itibar edilmemiştir. Yine karne sahiplerinden .... doktor ... tarafından tanzim edilen ve .....Eczanesince fatura edilen 2 adet reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını, bu reçetelerinde sahte olarak tanzim edildiği anlaşılmıştır. Yine ....Eczanesi tarafından fatura edilen karne sahibi...'un karnesinde sanık ... tarafından tanzim edilen reçetenin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmıştır......Eczanesi tarafından fatura edilen .... ...'a ait 2 adet reçetenin sanık tarafından sahte olarak tanzim edildiği anlaşılmıştır.
Yine sanığın muayenesinde çalışan....'in .....Eczanesi ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde karnelerin yazdırılması ve 24 adet karneden bahsedildiği, bu görüşmelerinde sanık hakkındaki iddiaları teyit edici mahiyette bulunduğu kanaatine varılmıştır. Sanığın sahte olarak tanzim etmiş olduğu fatura tarihleri, evrak, reçetelerin tarihleri dikkate alındığında, 765 sayılı Kanun dön....de düzenlenen faturalar olduğu gibi 01.06.2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren 5337 sayılı TCK nun yürürlük tarihinden sonra da tanzim edilmiş faturaların olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını işlediği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanlar ttedavi evrakı, reçeteler, faturalar, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.", 
Sanık ...'la ilgili olarak; 
"...: Sanığın, ......... Devlet Hastanesinde diş hekimi olarak görev yaptığı, aynı dönemde özel muayenehanesinin bulunduğu, muvazaalı olarak özel muayenehaneyi işlettiği, kardeşi ....'ın o dönemde özel muayenehanesinin bulunduğu, özel muayenehanesinde kardeşi .... ile birlikte çalıştığı, muayenehanede tedavi ettiği hastaların evrakı gerçeğe uygun olmayacak şekilde tanzim ettiği, sanığın üzerine atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır. Hastalardan .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; tedavisinin doktor ... tarafından özel muayenede yapıldığını, 3 adet dişinin çekildiğini, ayrıca alt üst bölüme protez işl....in yapıldığını, 20 yaş dişini çektirmediğini beyan etmiştir. Doktor ... tarafından .... adına kesilen faturada 20 yaş dişinin çekildiği, 3 adet komplikasyonlu diş çekiminin 4 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekiminin fatura edildiği, oysa hastanın diş çekiminde komplikasyon olmadığı anlaşılmakla, gerçeğe uygun olmayan fatura tanzim ettiği kanaatine varılmıştır. Hasta ....Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; Doktor ...'ın özel muayenehanesinde dolgu yaptırdığını, 20 yaş dişini çektirmediğini beyan etmiş ise dc, Doktor ... tarafından kesilen 04.03.2004 tarihli faturada 2 adet 20 yaş dişinin çekilmiş gibi gösterildiği, gerçeğe uygun olmayan fatura tanzim edildiği anlaşılmıştır. Hastalardan.... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; Doktor ....'a muayene olduğunu, alt ve üst çenede birçok dişinin çekildiğini beyan etmiştir. Tedavilerin .... tarafından yapılmasına rağmen Doktor ... tarafından fatura düzenlendiği, 4 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi ile, 4 adet komplikasyonlu diş çekiminin fatura edildiği, hastanın beyanları ile uyuşmadığı görülmüştür. Hasta .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; 10 adet dişinin çekilerek protez yapıldığını, 20 yaş dişlerinden bir tanesinin gömülü olduğunu, ağzının ön kısmından hiç diş çektirmediğini beyan etmesine rağmen, sanık tarafından tanzim edilen fatura bedelinde 15 adet komplikasyonlu diş çekimi yapıldığı ve 4 adet 20 yaş dişi mukoza retansiyonlu gömülü diş çekiminin yapılmış gibi gösterildiği, gerçeğe uygun olmayan fatura tanzim edildiği anlaşılmıştır. Hastalardan Gözel Daştan Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; 2 adet diş çektirdiğini söylemiş ise de, ... tarafından tanzim edilen faturada 2 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekimi, 1 adet komplikasyonlu diş çekimi olarak fatura edildiği görülmüştür. Tanık .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; annesi ....'i 2004 yılı Ekim ayı içinde diş polikliniğine getirdiğini, Doktor ...'ın özele sevk ettiğini, tedavisinin Doktor .... tarafından yapıldığını, 15-16 adet dişinin çekildiğini, protez yapıldığını, ancak dolgu işl....in yapılmadığını beyan etmiş ise de, Doktor ... tarafından tanzim edilen fatura da 22 adet komplikasyonlu çekim 4 adet mukozaretansiyonlu gömülü diş çekiminin fatura edildiği, hastanın dişlerine dolgu işlemi yapıldığının gösterildiği, oysa hastanın dişine dolgu yapılmadığı, sanığın gerçeğe uygun olmayan fatura tanzim ettiği anlaşılmıştır. Tanık .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; 08.06.2005 tarihinde ...'ın özel muayenehanesine gittiğini, 20 adet dişinin çekildiğini, 30 adet diş çektirmediğini beyan etmiş, doktor ... tarafından düzenlenen 16.06.2005 tarihli faturada ise 26 adet komplikasyonlu, 4 adet mukoza retansiyonlu gömülü diş çekiminin gösterildiği, 30 adet dişinin çekilmiş gibi gösterildiği, 14 adet digital radyografi işl....in görüldüğü, oysa bu işlemlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Yine .....Eczanesince fatura edilen ve ödemesi yapılan .... ve ...'e ait 3 adet reçetenin sanık tarafından gerçeğe uygun olmayacak şekilde tanzim edildiği, karne sahiplerinin beyanından ve sanıkların savunmasından anlaşılmıştır.
Sanığın sahte olarak tanzim etmiş olduğu fatura tarihleri, evrak, reçetelerin tarihleri dikkate alındığında 765 sayılı Kanun dön....de düzenlenen faturalar olduğu gibi 01.06.2005 tarihinden sonra yürürlüğe giren 5337 sayılı TCK'nun yürürlük tarihinden sonra da tanzim edilmiş faturaların olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını işlediği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, faturalar, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri ve diğer delillerden anlaşılmış olup suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak;
"...: Sanık ...'in Emekli Sandığı Kurumuna bağlı olarak bir müddet çalıştıktan sonra emekli olduğu, sanığın kendisine, eşi ....'e ve oğlu ....'e ait sağlık karnelerini akrabası olan .....Eczanesine bırakarak kendisine, eşine ve oğlunun üzerine 112 adet sahte reçete tanzim edildiği, bunun karşılığında kamu kurumunun dolandırıldığı toplanan delillerden, sanıkların savunmalarından, tedavi evrakından, reçetelerden anlaşılmıştır.
Sanık savunmasında tansiyon, şeker ve psikolojik herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, sadece kalp rahatsızlığının bulunduğunu, basit şikâyetlerle doktora gittiğini beyan etmiştir. Oysa gerek ....Polikliniği tarafından düzenlenen tedavi evrakı, gerekse .....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ve ödemesi yapılan reçeteler, tedavilerin sayısı, reçetelerin sayısı, reçetelerin tanzimindeki gün aralığı dikkate alındığında, karnelerdeki reçetelerin karne sahipleri görülmeden gıyaplarında sanık doktorlar tarafından tanzim edildiği kanaatine varılmıştır. Yukarıda eczaneler kısmında özelikle .....Eczanesine yazılan gerekçe, ortaya konan deliller sanık ... açısından da geçerlidir. Her ne kadar diğer sanıklar eşi .... ve oğlu .... hakkında da dava açılmış ise de, sanığın sağlık karnelerini eşi ve oğlunun haberi olmadan eczaneye bıraktığı ve karnelere sahte reçete tanzim edilmesini doğrudan doğruya diğer sanıklarla beraber işlediği anlaşılmıştır. Zira sanık olmadan diğer sanıkların suçu gerçekleştirmeleri zordur. Sanık ... ....'in brusella rahatsızlığı olduğunu, ....'in mide rahatsızlığı olduğunu söylemiştir. .... ile ....'in rahatsızlıkları ile tedavi evrakı, ilaçları, reçetelerin tanzimindeki tarih aralığı dikkate alındığında beyanları ile uyum göstermediği anlaşılmaktadır.
Emekli Sandığı müfettişlerinin düzenlemiş oldukları rapordan da anlaşılacağı üzere sanık ...,.... ve .... adına düzenlenen reçeteler 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tıbbi açıdan inceletilmiş, müfettişler tarafından inceleme talebinde adı geçen şahısların bu kadar çok ilacı kullanıp kullanamayacakları, aynı antibiyotiğin tekrar tekrar yazılması, aynı reçetede birden fazla antibiyotik bulunmasının yerinde olup olmadığının karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklar ile listedeki ilaçların tutarlı olup olmadığı sorulmuş, 3 kişilik uzman doktor heyetine yaptırılan bu inceleme neticesinde .... adına 2004 ve 2005 yıllarında 274 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 39 reçete yazıldığı, .... adına aynı dönemde 181 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 33 adet reçete yazıldığı, ... adına 202 adet antibiyotik ilaç ihtiva eden 40 reçete yazıldığı, reçeteler incelendiğinde bir kişinin bu kadar fazla sayıda enfeksiyon geçirmesi, sürekli antibiyotik kullanmasının mümkün olmadığı, aynı ilacın sürekli kullanımının yerinde olmadığı, karne sahiplerinin belirttiği rahatsızlıklarla reçetedeki tanılar arasında ciddi tutarsızlıklar bulunduğu tespit edilmiş ve bu rapor müfettiş raporlarına eklenmiştir. (17.10.2007 tarihli rapor, Ek-4 Sayfa 7) Sanıkların reçeteleri incelendiğinde aynı reçeteye 10, 14, 20 sayıda aynı ilacın yazıldığı görülmüştür.
Toplanan delillerin tamamında sanık ...'in diğer sanıklar, sanık doktorlar ve eczacılar ile doğrudan doğruya beraber işleyen sıfatı ile atılı suçları işlediği, iddia, sanığın savunması, diğer sanıklar .... ve ....'in savunmaları, sanıkların tedavi evrakı, ....Polikliniği tarafından haklarında tanzim edilen evrak, tahliller, film ve grafiler ile sanık doktorların tanzim etmiş okluğu reçeteler, reçetelerin adedi, fazlalığı, bilirkişi raporları müfettiş raporları ve diğer sanık beyanları ile destekleyici diğer delillerin tamamından anlaşıldığından cezalandırılması cihetine gidilmiş, suçun teselsülen işlendiği anlaşılmakla verilen ceza arttırılmıştır.",
Sanık ... ile ilgili olarak; 
"... (Merkez Eczanesi): Mahkememizin 2007/19 Esas sayılı birleşen dosyasında hakkında iddianame tanzim edilen sanığın ......... ilçesinde faaliyet gösteren Merkez Eczanesinin gizli sahibi olduğu, eczacı .... .... ile muvaaza ilişkisi içerisinde diplomasını kullanmak sureti ile eczaneyi işlettiği, ....ın görüşmelerine dair HTS raporları ve adresi dikkate alındığında ......... ilçesinde bulunmadığı, uzun süreli kalmadığı sadece diplomasını kullandırmak sureti ile menfaat t.... ettiği anlaşıldığından sanık ...'ün 5 adet reçete üzerinden sahtecilik yapmak sureti ile 324 Lira kamu zararına sebebiyet vererek atılı suçlan işlediği kanaatine varılmıştır.
Erzurum Bölge Müdürlüğünde tıbbi mümessil olarak çalışan.... isimli şahsın kullandığı aracın bagajında 03.12.2005 tarihinde yapılan aramada 2 adet poşet içerisinde kupürleri kesilmiş halde Cefaks marka 36 kutu ilacın ele geçirildiği, bu ilaçlar sorulduğunda 3 ay önce Merkez Eczanesine gittiğinde kupürleri kesilmiş ilaçlar gördüğünü, bu ilaçları çöpe atacaklarını söylemeleri üzerine eczane yetkilisinden bu ilaçları ihtiyacı olan kişilere vermek için istediğini, eczacının da ilaçları kendisine verdiğini söylemiştir.....'ün beyanında sanığın sahte reçeteler tanzim ederek kupürleri kesilmiş ilaçların kupürlerini reçeteye iliştirdikten sonra elinden çıkardığı anlaşılmaktadır.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sanık ... e ait depoda 14.08.2005 tarihinde yapılan aramada bu şekilde çuvallar ve koliler içinde kupürleri ve barkotları kesilmiş halde 31 tane 5.196 kutu içerisinde toplam 17.866 adet değişik muhteviyatta ilaçların ele geçirildiği, bu ilaçlar içerisinde yeşil reçeteye tabi ilaçlarında bulunduğu görülmüştür. Sanığın kullanmış olduğu depoda ele geçirilen kupürleri kesilmiş ilaçlardan da anlaşılacağı üzere sanığın bu ilaç kupürlerini sahte olarak tanzim edilen reçetelere iliştirmek suretiyle kurumlara fatura ettiği, kupürleri kesilmiş ilaçları da deposunda beklettiği anlaşılmıştır. Sanığın kardeşi ... ifadesinde; söz konusu deponun anahtarını ....'e verdiğini buraya kutu bırakacağını söylemiştir. Sanık savunmasında eczanede kalfa olarak çalıştığım beyan etmiş ise de, yukarıda izah edilen sebeplerden sanığın eczanenin gerçek sahibi olduğu kanaatine varılmıştır.
Merkez Eczanesi tarafından kurumlara fatura edilen karne sahiplerinden.... adına ... tarafından tanzim edilen 06.06.2005 tarihli reçete, .... adına Doktor ... tarafından tanzim edilen 02.06.2005 tarihli reçete, yine aynı kişi adına Doktor ... tarafından düzenlenen 21.06.2005 tarihli reçete, karne sahiplerinden .... adına Doktor ... tarafından düzenlenen 02.06.2005 tarihli reçete, aynı kişi adına doktor ... tarafından düzenlenen 15.06.2005 tarihli reçetelerin sahte olarak tanzim edildiği, adı geçen karne sahiplerinin hekimlere muayene olmadıkları, ilaçları alıp kullanmadıkları karne sahiplerinin beyanından ve dosyadaki diğer delillerden anlaşılmıştır. Karne sahiplerinden .... ve ...'ın yeşil kart karnesinin günü geçmesi sebebi ile ......... Kaymakamlığına teslim edildiği, teslim edildikten sonra bu karnelerin geçerlilik tarihindeki ay bölümlerinin üzerinde oynama yapılarak tekrar kullanıldığı ve suça konu reçetelerin bu tarihten sonra yazıldığı, karnelerin incenlemesinden ve ekspertiz raporlarından anlaşılmıştır.
...
Karne sahiplerinden ..... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine ve C. S.....lığına vermiş olduğu ve mahkememizde doğruladığı ifadesinde; o tarihlerde İzmir'de çalıştığını, altıncı ayda doktora gitmediğini söylemiştir. Her ne kadar daha sonra eşinin doktora gittiğini söylemiş ise de, tanığın sanıkların etkisi ile ve yörenin aşiret yapısından kaynaklanan baskı ile ifadesini değiştirdiği kanaatine varıldığından, önceki beyanlarına itibar edilerek mahkûmiyet hükmü kurulmuştur. Eşi.... ise s.....lıkta vermiş olduğu beyanlarını doğrulamıştır. Karne sahiplerinden ... beyanında; ailesi ile birlikte 9 adet yeşil kartının bulunduğunu, hepsinin süresi dolduğundan ......... Kaymakamlığına iade ettiğini, her iki oğlu .... ile ....'ın o donemde İstanbul'da bulunduğunu, sanık doktorlar tarafından tanzim edilen reçetelerdeki ilaçları alıp kullanmadıklarını, reçetelerin yazıldığı dönemde sağlık karnelerinin yeşil kart bürosunda bulunması gerektiğini söylemiş, bu beyanını mahkememizde doğrulamıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ..., ... ve ... ile birlikte doğrudan işleyen sıfatı ile suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlendiği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir.",
Sanık ... ile ilgili olarak;
"... (.....Eczanesi): Yaşı küçük sanık ...'in .....Eczanesinde çalıştığı, sağlık operasyonu kapsamında Emniyet Müdürlüğünce evinde yapılan aramada 3.352 adet adet boş ilaç kutusu 104 adet kupürü kesilmiş ilaç bulunduğu, sanığın .....Eczanesinden .... ile 01.03.2006 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde, ilaçların eve bırakılması konularının görüşüldüğü, yukarıda bahsedilen telefon görüşmesi, sanığın ikametgahında yapılan aramada ele geçirilen ilaçlar ve dosya içerisindeki diğer deliller dikkate alındığında, sanığın .....Eczanesi bünyesinde işlenen suçlara yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği kanaatine varılmış ve cezalandırılması cihetine gidilmiştir. Yukarıda eczaneler kısmında .....Eczanesi ve sanık ... ile ilgili yazılan gerekçe ve açıklanan deliller sanık içinde geçerli olduğundan tekrarından kaçınılmıştır.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmî evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ile birlikte işlenen suçlara yardım eden sıfatı ile katıldığı, suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlediği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir."
Şeklinde açıklamalara yer verildiği,
Hüküm fıkralarında da nitelikli dolandırıcılık suçu açısından; sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in 20 sahte reçete karşılığı 1.318'er TL, sanık ...'ün 1.624 TL, sanıklar ..., ..., ... ve ...'nin 240 sahte reçete karşılığı 11.263'er TL, sanık ..., ..., ... ve ...'nun 17 sahte reçete karşılığı 508'er TL, sanık ...'in 1.920 TL, sanık ...'in 15.26 sevk karşılığı 43.512 TL, sanık ...'nun 45 sahte reçete karşılığı 1.512,27 TL, sanık ...'ın 1.526 sevk karşılığı 43.830 TL, sanıklar ... ve ...'ın 161 sahte reçete karşılığı 14.209'ar TL, sanıklar ... ve ...'ın 22 sahte reçete karşılığı 1.795'er TL, sanık ...'ın 18 sahte reçete karşılığı 1.178,63 TL, ... ve ...'in 2 sahte reçete karşılığı 1.198'er TL, sanıklar ..., ... ve ...'ın 43 sahte reçete karşılığı 4.792,86'şar TL, sanıklar ... ve ...'nın 25 sahte reçete karşılığı 2.273'er TL, sanık ...'ın 7.905,91 TL, sanık ...'in 13 sahte reçete karşılığı 452,6 TL, sanık ...'ın 128 sahte reçete karşılığı 7.486,51 TL, sanık ...'nun 146 sahte reçete karşılığı 11.207,24 TL, sanık ...'nın 57 sahte reçete karşılığı 2.770,47 TL, sanık ...'in 31 sahte reçete karşılığı 3.870 TL, sanık ...'ın 31 sahte reçete karşılığı 2.108 TL, sanık ...'nun 190 TL, sanık ...'ın 5 sahte reçete karşılığı 380,98 TL, sanık ...'in 23 sahte reçete karşılığı 2.024 TL zarardan sorumlu olduklarının kabul edildiği, sanıklar ... ve ...'ın ise sorumlu oldukları reçete sayısının ve ne kadar zarar verdiklerinin tespit edilemediğinin belirtildiği,
Anlaşılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması" başlıklı 141. maddesinin üçüncü fıkrası; "Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" şeklinde düzenlenmiştir. 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Kararların gerekçeli olması" başlıklı 34. maddesinin birinci fıkrasında; "Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 230. madde göz önünde bulundurulur. Kararların örneklerinde karşı oylar da gösterilir",
"Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar" başlıklı 230. maddesinde de; 
"(1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösterilir:
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. 
b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi. 
c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununun 61 ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve devamı maddelerine göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirinin belirlenmesi.
d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar.
(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. 
(3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde, 223. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir.
(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir karar veya hükmün verilmesi hâlinde bunun nedenleri gerekçede gösterilir",
"Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar" başlıklı 232. maddesinde ise; 
"(1) Hükmün başına, 'Türk Milleti adına' verildiği yazılır.
(2) Hükmün başında; 
a) Hükmü veren mahkemenin adı, 
b) Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hâkimin, Cumhuriyet s.....sının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin, kanunî temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, 
c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu olup olmadığı, 
Yazılır.
(3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur.
(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır.
(5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun nedeni mahkeme başkanı veya hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından hükmün altına yazılır.
(6) Hüküm fıkrasında, 223. maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun Maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi gerekir.
(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir",
Hükümlerine yer verilmiştir. 
Buna göre, Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 34, 230 ve 232. maddeleri uyarınca mahkeme kararlarının karşı oy da dahil olmak üzere gerekçeli olarak yazılması zorunlu olup, hüküm; başlık, sorun, gerekçe ve sonuç (hüküm) bölümlerinden oluşmalıdır. “Başlık” bölümünde; hükmü veren mahkemenin adı, mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hâkimin, Cumhuriyet s.....sının, zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, varsa vekilinin ve kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, sanığın açık kimliği ile varsa müdafiinin adı ve soyadı, beraat kararı dışında suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile hâlen tutuklu olup olmadığı belirtilmeli, "sorun" bölümünde; iddia ve savunmada ileri sürülen görüşler ortaya konulmalı, "gerekçe" kısmında; mevcut deliller tartışılıp değerlendirildikten sonra, hükme esas alınan ve reddedilen deliller belirlenmeli, delillerle sonuç arasındaki bağ üzerinde durularak, niçin bu sonuca ulaşıldığı anlatılmak suretiyle hukuki nitelendirmeye yer verilmeli ve sonuç bölümünde açıklanan uygulamaların dayanaklarına değinilmeli, "sonuç (hüküm)" kısmında ise; CMK’nun 230 ve 232. maddeleri uyarınca aynı Kanun'un 223. maddesine göre verilen kararın ne olduğu, TCK’nun 61. ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre uygulanan kanun maddeleri ve hükmolunan ceza miktarı, yine aynı Kanun'un 53. ve devamı maddelerine göre, mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbiri, cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin taleplerin kabul veya reddine ait dayanaklar, kanun yollarına başvurma ve tazminat talep etme imkanının bulunup bulunmadığı, kanun yoluna başvurma mümkün ise kanun yolunun ne olduğu, şekli, süresi ve mercii tereddüte yer vermeyecek biçimde açıkça gösterilmelidir.
Uyuşmazlığın sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi açısından mahkeme kararlarının "gerekçe" bölümü üzerinde ayrıca durulması gerekmektedir. 
5271 sayılı CMK'nun 230. maddesi uyarınca, hükmün gerekçe bölümünde, suç oluşturduğu kabul edilen fiilin gösterilmesi, nitelendirilmesi ve sonuç (hüküm) bölümünde yer alan uygulamaların dayanaklarının gösterilmesi zorunludur. Gerekçe, hükmün dayanaklarının, akla, hukuka ve dosya muhtevasına uygun açıklamasıdır. Bu nedenle, gerekçe bölümünde hükme esas alınan veya reddedilen bilgi ve belgelerin belirtilmesi ve bunun dayanaklarının gösterilmesi, bu dayanakların da, geçerli, yeterli ve kanuni olması gerekmektedir. Kanuni, yeterli ve geçerli bir gerekçeye dayanılmadan karar verilmesi, kanun koyucunun amacına uygun düşmeyeceği gibi, uygulamada da keyfiliğe yol açacaktır. Bu itibarla keyfiliği önlemek, tarafları tatmin etmek, sağlıklı bir denetime imkân sağlamak bakımından, hükmün gerekçeli olmasında zorunluluk bulunmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Yerel mahkemece, gerekçeli kararda sanıklar ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yardımdan mahkûmiyet hükümleri kurulurken, tüm sanıklar için ortak bir gerekçe yazıldıktan sonra her bir sanık ile ilgili ayrı başlık açılarak gerekçe yazıldığı, bu gerekçelerde sanıklar ile ilgili tanık anlatımlarına, iletişimin tespiti tutanaklarına, müfettişlik raporlarına, arama ve el koyma tutanaklarına, bilirkişi raporlarına ve savunmalara yer verilerek delillerin tartışılıp değerlendirildiği, sanıkların sorumlu kabul edildiği reçete ya da sevk sayıları ile varsa zarar miktarlarının ya bu kişisel gerekçe bölümlerinde ya da hüküm fıkralarında belirtildiği, ulaşılan kanaat ile sanıkların suç oluşturduğu sabit görülen fiillerinin gösterilerek bunların nitelendirilmesinin yapıldığı, itirazda özellikle belirtilen sanıklardan ...'in ise sahipleriyle akrabalık bağı bulunan .....Eczanesine kendisinin ve yakınlarının sağlık karnelerini bıraktığı, sağlık karnelerine sanık ve yakınlarında olduğu bildirilen rahatsızlıklar dışındaki tanılar ile ilaçlar yazıldığının, yine kısa zaman aralıklarında bir kişinin kullanmasının tıbben mümkün olamayacağı miktarda sürekli antibiyotik ilaç yazıldığının tespit edilmesi karşısında sanık ...'in .....Eczanesine bıraktığı sağlık karnelerine ilaç yazan doktorları .....Eczanesi sorumluları ile birlikte azmettirdiği, bu hususun da sanık ile ilgili gerekçe kısmında ayrıntılı olarak tartışıldığı anlaşılmakla; Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34. maddeleri uyarınca mahkûmiyet hükümlerinin gerekçeli olarak yazıldığı, gerekçelerin yazımında CMK'nun 230. maddesinin göz önünde bulundurulduğu, hükümlerin gerekçeleri ve hüküm fıkralarının CMK'nun 232. maddesindeki hususları içerdiği kabul edilmelidir.
Öte yandan, sanık ...'ın .....Eczanesinden sanık ... ile 16.02.2006 tarihinde, aynı eczaneden ... ve ... ile 01.03.2006 tarihinde birer kez olmak üzere toplam üç kez, sanık ...'in ise..... Eczanesinde çalışan sanık ... ile 16.01.2006 tarihinde, .....Eczanesinde çalışan sanık ... ile de 03.03.2006 tarihinde olmak üzere iki kez görüşme yaptıkları, görüşme içeriklerinde .....ya da..... Eczanelerinden fatura edilen ve sahte olduğu kabul edilen herhangi bir reçeteden söz edilmediği anlaşılmakla; sanıklar ... ve ...'in sahte olduğu kabul edilen herhangi bir reçetenin düzenlenmesine yardım etmek suretiyle atılı suçlara katıldıklarının belirlenememesi karşısında, yerel mahkemece sanıklar ... ve ... yönünden mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinin Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli olmadığı kabul edilmelidir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığının 1 numaralı uyuşmazlığa konu itirazının, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... yönünden reddine, sanıklar ... ve ... yönünden kabulüne, Özel Dairenin onama kararının sanıklar ... ve ... yönünden kaldırılmasına, sanıklar ... ve ... hakkındaki mâhkumiyet hükümlerinin, Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli gerekçe gösterilmeden sanıkların mahkûmiyetlerine hükmolunması isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.
2- Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkındaki mahkûmiyet hükümlerinin yasal ve yeterli gerekçe içerdiği sonucuna ulaşılmakla, inceleme dışı sanıklar ... ve ....'in sorgularının yapılmamasının, adı geçen sanıkların hukuki durumlarını etkileyip etkilemeyeceği;
İncelenen dosya kapsamından;
Sanık .... hakkında, 2004 yılında ......... Devlet Hastanesinde göreve başladıktan sonra özel muayenehanesinde muayene ettiği sosyal güvencesi olan hastaları ......... Devlet Hastanesindeki poliklinik günlerinde hastaneye kabul ederek reçetelerini yazmak suretiyle muayene etmediği hâlde muayene etmiş gibi sahte reçete düzenlediği ve kamu kurumlarını dolandırdığı iddialarıyla resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, 
Sanık ... hakkında, aralarında resmi belgede sahtecilik ya da resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri itiraza konu edilen sanıkların da bulunduğu kişilerle birlikte yöre halkının ya da kamu kurumlarında çalışanların sağlık karnelerine sahte reçete yazılması hususunda anlaşarak organize ve sistematik bir şekilde 2004-2005 yılları ile 2006 yılının ilk üç ayını kapsayacak şekilde çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu, kamu görevlisi olan doktorları sahtecilik eylemlerine azmettirdiği, sahte düzenlenen reçete bedellerini de kamu kurumlarına fatura edip haksız kazanç t.... etmek suretiyle kamu kurumlarını dolandırdığı iddialarıyla çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından,
Cezalandırılmaları istemi ile kamu davaları açıldığı,
Yapılan yargılama sırasında sanıkların sorgularının yapılmadığı,
Yerel mahkemece çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından atılı suçun sanıklar tarafından işlenmediğinin sabit olduğundan bahisle hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan bir kamu davası bulunmayan sanık .... ile aralarında sanık ...'nın da bulunduğu anılan suçtan kamu davası açılan tüm sanıkların beraatine, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sanık ....'in beraatine, sanık ...'nın ise mahkûmiyetine karar verildiği,
Yerel mahkemece gerekçeli kararda;
... hakkında kurulan mahkûmiyet hükümleri ile ilgili olarak; "... (....Eczanesi): Sanığın ....Eczanesinin gizli sahibi olduğu, eczacı.... ile muvazaa ilişkisi içerisinde eczaneyi işlettiği, toplanan delillerden anlaşılmıştır. Sanığın 27.12.2005 tarihinde ... ile yapmış olduğu telefon karnelere reçete yazdırılması hususunun görüşüldüğü, bu görüşmede 15-20 tane ya da 9 tane tabirlerinden karne sayısının kastedildiği anlaşılmaktadır. Ecza Deposundan ilaç alınması karşısında verilen senetlerdeki imzaların Halil İsmailoğullarına ait olduğu, ... sahibi 'ın ifadesinde eczaneyi .... işlettiği, eczane çırağı ....'ın da işe ... tarafında alındığı, ...'in ifadesinde eczanenin sahibinin ... olduğunu söylediği, ...'da bulunan karne sahiplerinden. ise beyanında ....Eczanesinin kardeşi ...'na ait olduğunu söylediği ve eczacı ....'a ait GSM operatörlerinden alınan baz kayıtlarının Kayseri'de bulunduğu hususları dikkate alındığında eczanenin gizli sahibinin ... olduğu ve ....Eczanesince kuruma fatura edilen, ödemesi yapılan 74 adet sahte reçete karşılığında 5.243 Lira kurum zararına sebebiyet verdiği, evrakta sahtecilik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını teselsülen işlediği kanaatine varılmıştır. Karne sahiplerinden müteveffa ....'in oğlu .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; babası ....'in şizofren rahatsızlığı bulunmadığını, ....Eczanesince fatura edilen şizofren tedavisinde kullanılan ilaçları alıp kullanmadıklarını söylemiş bu beyanını mahkememizde doğrulamıştır. Karne sahiplerinden ...Sağlık Bakanlığı müfettişleri ile C. S.....lığında vermiş olduğu ifadesinde ..'nda epilepsi hastalığı olmadığını, ....'nın mide rahatsızlıklarının bulunmadığını, kendisine gösterilen 7 adet reçetedeki ilaçları alıp kullanmadığını, doktorları tanımadığını beyan etmiş, bu beyanını mahkememizde doğrulamıştır. Karne sahiplerinden tanık . Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; kendisi ve eşi ...'ın sağlık karnesinin ....Eczanesi tarafından alıkonulduğunu, sağlık karnelerinin ... isimli işletmede ne aradığını bilmediğini, kızı ....'da epilepsi hastalığı olmadığını, kuruma fatura edilen reçetelerdeki ilaçların bir kısmını alıp kullanmadıklarını, atılan imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etmiş ve bu beyanım mahkemede doğrulamıştır. Karne sahiplerinden tanık .... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ifadesinde; mide rahatsızlığı ve kronik bir rahatsızlığı bulunmadığını, ......... 2 Nolu Sağlık Ocağına hiç gitmediğini, Doktor ... tarafından yazılan ve ....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ilaçları alıp kullanmadığını beyan etmiş ve bu beyanını mahkememizdeki ifadesinde doğrulamıştır. Karne sahiplerinden ... ... Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş oldukları ifadelerinde; ....Eczanesi tarafından kuruma fatura edilen ilaçların bir kısmını alıp kullanmadıklarını, reçetelerde yazılı rahatsızlıklarının bulunmadığım, imzaların da kendilerine ait olmadığını beyan etmişlerdir. Yukarıda dinlenen tanıkların beyanları yeterli bulunduğundan bu karne sahiplerinin önceki ifadeleri ile yetinilmiş, dosya kapsamı dikkate alındığında yeniden tanık sıfatı ile mahkememizde dinlenmemişlerdir. Karne sahiplerinden sanık .... beyanında; karnesini ....Eczanesine bıraktığını, romatizma hastalığının olduğunu, başka hastalığının bulunmadığını beyan etmiştir. Yine karne sahiplerinden sanık....beyanında karnesini ....Eczanesine bıraktığını söyleyerek önceki beyanlarını doğrulamıştır. Karne sahiplerinden sanık... beyanında; ilaç almak için eczaneye gittiğinde karnesini bırakmasını söylediklerini, karnesini bıraktığını, karnesinin 5 ve 8. sayfalarında uzman doktor ... tarafından düzenlenen reçete ile 6. sayfasındaki ... tarafından düzenlenen reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, en son yılbaşından önce doktora muayene olduğunu beyan etmiştir.
......... ilçesinde sağlık operasyonu ismi ile yapılan soruşturmada ....Eczanesinin bitişiğinde bulunan ... isimli işyerinde 3 karton kutu içerisinde 89 adet yeşil kart ve sağlık karnesinin ele geçirildiği, bu sağlık karnelerinin ......Eczanesinde çalışan ... tarafından bırakıldığı, ..... beyanından anlaşılmıştır... ....yaşının küçüklüğü dikkate alındığında istemeden böyle bir eylemde bulunduğu mahkememizin kabulüdür. ... işyerinde ele geçirilen yeşil kart sağlık karnelerinden karne sahipleri ...... karnelerinde tanzim edilen reçetelerin gerçeğe uygun olmadığı karne sahiplerinin beyanından anlaşılmıştır. Yine..... isimli işyerinde 19 kalem muhtelif marka 110 adet ilaç ele geçirilmiştir. Ödemesi yapılmayan zarar hesabına dahil edilmeyen fakat haklarında gerçeğe uygun olmayan reçeteler tanzim edilen ..... da beyanlarında reçetelerin gerçeğe uygun olmadığını, ilaçları alıp kullanmadıklarını, reçetelerin arkasındaki imzaların kendilerine ait olmadığını söylemişlerdir.
Yukarıda açıklanan deliller ve gerekçeler ışığında sanığın üzerine atılı resmi evrakta sahtecililik ve kamu kurumunu dolandırıcılık suçlarını sanık doktorlar ..., ....., ..., ... ile birlikte doğrudan işleyen sıfatı ile suçu irtikap ettiği, tanık beyanları, karne sahiplerinin beyanları, tedavi evrakı, reçeteler, müfettiş raporları, tarafsız bilirkişi raporları, kurumlarca yazılan ödeme emirleri, telefon görüşme kayıtları ve diğer delillerden anlaşılmış olup, suçun teselsülen işlediği görülmekle cezanın arttırılması cihetine gidilmiştir." şeklinde açıklamalara yer verildiği,
Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri itiraza konu edilen sanıklardan;
Sanık ... ile ilgili mahkûmiyet hükümlerinin gerekçe kısmında “....eczanesi başlığı altında beyanları yazılan karne sahiplerinin doktor ... ile ilgili ifadelerinin sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair açık deliller olduğu”,
Sanık ... ile ilgili mahkûmiyet hükümlerinin gerekçe kısmında “Yine ....Eczanesince kuruma fatura edilen sanığın tanzim etmiş olduğu 4 adet reçetenin sanık ... tarafından sahte olarak tanzim edildiği kanaatine varılmıştır”,
Sanık ... ile ilgili mahkûmiyet hükümlerinin gerekçe kısmında “bu eczane tarafından kuruma fatura edilen karne sahiplerinden...., bu şahsın oğulları ....’a ait karnelerde, sanık ... tarafından düzenlenen reçetelerde yazılı ilaçların alınıp kullanılmadığı, imzaların da hak sahiplerine ait olmadığı”,
... ile ilgili mahkûmiyet hükümlerinin gerekçe kısmında “Yine ....Eczanesi tarafından fatura edilen .... İsmailoğullarına ait bir adet reçetein de sahte olarak tanzim edildiği, karne sahibi .... İsmailoğullarının beyanında ilaçları alıp kullanmadıklarını, imzaların da kendilerine ait olmadığını söylediği”,
Sanık ... ile ilgili mahkûmiyet hükümlerinin gerekçe kısmında “Sağlık Bakanlığı müfettişlerine vermiş olduğu ve C. S.....lığı ve mahkememizde doğrulamış olduğu ifadesinde; sadece bir defa belediye hastanesine gidip bayan bir doktora muayene olduğunu, ilaçları almak için eczaneye gittiğinde, ....Eczanesinde ...'nın ilaçların şu an olmadığını, karnesini bırakarak daha sonra gelmesini söylediğini, karnesini bıraktığını, daha sonra gittiğinde karnesini kaybettiklerini, bir hafta sonra tekrar gittiğinde karnesini bulamadıklarını, daha sonra karnesinin ... isimli iş yerinde ortaya çıktığını beyan etmiş, karne sahibinin bu beyanından yeşil kart sağlık karnesinin 7. sayfasında uzman doktor sanık ... tarafından tanzim edilen reçetenin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmıştır.”,
Sanık ... ile ilgili mahkûmiyet hükümlerinin gerekçe kısmında “Ayrıca bilirkişi raporunda ortaya konduğu şekilde ödemeleri yapılan ve zarar miktarına dahil edilen 21 adet reçetenin gerçeğe aykırı olarak tanzim edildiği, bu reçetlerden ...12 tanesi ....Eczanesi... tarafından fatura edildiği”,
Şeklindeki açıklamalarla sanık ...'nın sahibi olduğu kabul edilen ....Eczanesinden söz edildiği, sadece sanık ...'le ilgili gerekçe kısmında bahsedilen bir tanığın beyanı aktarılırken sanık ...'in isminin geçtiği, 
Haklarındaki bir kısım hükümleri itiraza konu edilen sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinde ise diğer sanık ....'ten herhangi bir şekilde söz edilmediği,
Yargıtay 11. Ceza Dairesince 19.12.2013 gün ve 27973-19536 sayı ile;
"...
C- Şikâyetçi kurumlar ..., ... ve ... vekillerinin temyiz istemlerinin incelenmesinde:
Kamu davası açıldıktan sonra 5271 sayılı CMK'nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca katılma ist....de bulunup katılan sıfatı kazanmadıklarından, temyize yetkisi bulunmadığı cihetle; şikayetçiler ... ile ... adına hazine vekilinin vaki temyiz istemi ile şikâyetçi Adalet Bakanlığının, 28.09.2011 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ olunan hükmü 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süre geçtikten sonra, 02.07.2012 havale tarihli ....çesi ile temyiz ettiği anlaşıldığından, vekilinin süresinden sonra vaki temyiz ist....in 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca reddine,
...
E- Katılan kurumlar SGK ve ... vekillerinin, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçları ile ilgili beraat hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde:
Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından sanıklar ..., ..., ...., ...., ..., ..., ..., ..., ve ...., çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından sanıklar ..., ..., , ’in atılı suçlardan beraatlerine ilişkin hükümlerle ilgili olarak; anılan suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyen katılan kurumlar SGK ve ... adına vekillerinin kamu davasına katılmasına dair verilen karar hukuki değerden yoksun olup, hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden anılan suçlar yönünden şikayetçi idare vekillerinin vaki temyiz istemlerinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddine,
...
I- Sanık ...'nın resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından mahkûmiyetine ilişkin hükme yönelen müdafiinin temyizinin incelenmesinde:
Yüklenen suçlardan dolayı 5271 sayılı CMK'nun 147 ve 191. maddeleri uyarınca iddianame okunarak, sorgusu yapılmayan sanık ...'nın mahkûmiyetine karar verilmesi, 
J- Katılan kurumlar vekillerinin sanık ....'in resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından beraatine ilişkin hükümlere yönelen temyizlerinin nicelenmesinde:
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 02.10.2001 gün, 212-197 sayılı kararı ile uyum gösteren diğer Genel Kurul ve Daire kararlarında açıklandığı üzere, Ceza Yargılama Yasasında mahkemeye gelmemiş sanık hakkında duruşma yapılamayacağına ilişkin temel kuralın istisnalarından biri olarak öngörülen 5271 sayılı CMK'nun 193/2. maddesinin toplanan delillere göre sanık hakkında mahkumiyet dışında hüküm kurulması ile sınırlı olarak uygulama yerinin mevcut olduğu, sanık .... hakkında dosya kapsamına göre sorgusu yapılmadan mevcut kanıtlar tartışılarak delil takdiri suretiyle beraat kararı verilmesinin mümkün bulunmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,
...
Yasaya aykırı, yerel Cumhuriyet s.....ları, katılan kurumlar vekilleri ile sanıklar ve müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi bozulmasına" karar verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Yerel mahkemece, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında mahkûmiyet hükümleri kurulurken adı geçen sanıklar ile ilgili özellikle sağlık karnesi sahipleri olan tanık anlatımlarına, iletişimin tespiti tutanaklarına, müfettişlik raporlarına, arama ve el koyma tutanaklarına, bilirkişi raporlarına, bazen de .... ya da ... dışındaki genelde karne sahipleri olan bazı sanık savunmalarına dayanılması, sanık .... hakkındaki muayenehanesinde muayene ettiği hastaların sağlık karnelerine ......... Devlet Hastanesinde muayene etmiş gibi sahte reçete düzenlediği yönündeki iddianın diğer sanıklara isnat edilen eylemlerle bir bağlantısının bulunmaması, sanık ....'in atılı suçları diğer sanıklarla iştirak hâlinde işlediğine dair bir iddianın, kabulün ya da tespitin olmaması, yerel mahkemece sanık ...'in ....Eczanesinin sahibi olarak değerlendirilerek mahkûmiyetine konu fiilleri sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... ile birlikte gerçekleştirdikleri kabul edilmekle birlikte sanık ...'in azmettiren olarak sorumlu tutulabileceği ancak gerek sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkındaki mahkûmiyet hükümleri gerekse itiraza konu diğer sanıklar hakkındaki mahkûmiyet hükümleri kurulurken ....'in ya da ...'nın savunmalarına dayanılmaması karşısında, inceleme dışı sanıklar ... ve ....'in sorgularının yapılmamasının, adı geçen sanıkların hukuki durumlarını etkilemeyeceği kabul edilmelidir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsvcılığının itirazının 2 numaralı uyuşmazlık yönünden reddine karar verilmelidir.
3- Özel Daire ilamının "G" bendinde sanıklar ... ve ... hakkında aleyhe temyiz bulunmadığından eleştirilerek onama karar verildiği hâlde; "L-4" bendinde bir kısım sanıklar hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin karar tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nun 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakları saklı tutularak aleyhe bozma nedeni içerecek biçimde bozulmasına karar verilmesi suretiyle, sanıklar hakkında aleyhe temyiz olup olmadığı hususunda Özel Daire kararında çelişkiye düşülüp düşülmediği;
İncelenen dosya kapsamından;
.....beyazıt Mal Müdürlüğü vekilinin, 17.09.2008 tarihli temyiz ....çesi ile; çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları ile nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yardımdan kurulan beraat hükümlerini temyiz ettiği, 
Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin 12.09.2008 tarihli temyiz ....çesinde; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin onanmasını, sanıklar ... ve ... ile inceleme dışı sanıklar .... ve ..... hakkında kurulan beraat kararlarının bozulmasını talep ettiği, 
Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığının 14.10.2009 tarihli yazısı üzerine temyiz ....çesini açıklayan Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin 12.11.2009 tarihli ....çesinde; Kurumun dosyanın tüm sanıkları tarafından zarara uğratılmaması nedeniyle tüm sanıklar yönünden müdahale talebinde bulunulmadığını, kamu görevlisi olan sanıklar yönünden ayrıca müdahale taleplerinin olmadığını, temyiz ....çesinde belirttikleri sanıklar ... ve ... ile inceleme dışı sanıklar .... ve ..... hakkında kurulan beraat hükümlerini temyiz ettiklerini bildirdiği,
Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 19.12.2013 tarihli ve 27973-19546 sayılı kararının;
“G” bendinde; katılan kurum vekillerince temyize konu edilen resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları ile bu suçlara yardımdan kurulan beraat hükümleri ve sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında resmi belgede sahtecilik suçuna yardımdan, sanıklar ... ve ... hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yardımdan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin onanmasına karar verilerek sanıklar ... ve ... ile ilgili olarak "sanıklar ... ile ... hakkında zincirleme biçimde işlendiği kabul edilen nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı 5237 sayılı TCK'nun 43. maddesi ile artırım yapılırken gün adli para cezasının artırılmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır" eleştirisine yer verildiği,
"L" bendinde ise bir kısım sanıklar hakkındaki mahkûmiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilerek 1., 2. ve 3. sırada lehe bozma nedenlerine yer verilerek 4. sırada; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında nitelikli dolandırıcılık suçuna yardımdan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin "temel adli para cezasının göncelikle gün olarak tespit edilmesi gerektiği dikkate alınmnadan, doğrudan dli para cezalı olarak belirlenmesi ve suçun zincirleme biçimde işlendiği kabul edildiği hâlde TCK'nun 43. maddesi ile artırım yapılırken gün adli para cezasının artırılmaması" isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilerek "mahkûm olan sanıklarla ilgili aleyhe temyiz bulunmadığından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına" açıklamasına yer verildiği,
Anlaşılmaktadır. 
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
SGK ve ... vekillerinin yalnızca bir kısım sanıklar hakkındaki beraat hükümlerini temyiz ettikleri, mahkûmiyet hükümlerine yönelik bir temyiz taleplerinin bulunmadığı, Özel Dairece de ilamın "G" bendinde "sanıklar ... ile ... hakkında zincirleme biçimde işlendiği kabul edilen nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı 5237 sayılı TCK'nun 43. maddesi ile artırım yapılırken gün adli para cezasının artırılmaması isabetsizliği aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış" eleştirisiyle sanıklar ... ile ... hakkındaki mahkûmiyet hükümlerinin onanmasına karar verildikten sonra "L-4" bendinde mahkûmiyetlerine karar verilen bir kısım sanıklar hakkında "mahkûm olan sanıklarla ilgili aleyhe temyiz bulunmadığından kazanılmış hakkın saklı tutulmasına" açıklamasıyla aleyhe bozma yapıldığı anlaşılmakla; mahkûmiyet hükümlerine yönelik aleyhe bir temyiz ist....in bulunmaması ve Özel Dairece ilamın "G" bendinde bir kısım mahkûmiyet hükümlerinin onanmasına karar verilirken aleyhe temyiz bulunmadığı belirtildikten sonra "L-4" bendinde de bir kısım mahkûmiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilirken açıkça aleyhe temyiz bulunmadığı belirtilerek kazanılmış hakkın saklı tutulmuş olması karşısında, sanıklar hakkında aleyhe temyiz bulunup bulunmadığı hususunda Özel Dairece çelişkiye düşülmediği kabul edilmelidir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsvcılığının itirazının 3 numaralı uyuşmazlık yönünden reddine karar verilmelidir.
4- Sanıklar ... ve ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinin Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmakla, sanık ...'a atılı resmi belgede sahtecilik, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'e atılı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının sübutu bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığı; 
Yukarıda ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak gösterilen açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
İletişimin tespiti tutanakları içeriklerinden, kamu sağlık güvencesinden faydalanan bir kısım hak sahipleri adına düzenlenen sağlık karnelerinin eczanelerin elinde olduğu, eczanelerde bulunan bu sağlık karnelerinin ......... Devlet Hastanesinin, sağlık ocaklarının ya da Özel ....Sağlık Polikliniğinin veya Özel.....Sağlık Polikliniğinin protokol kayıtlarına işlenerek bahse konu sağlık kuruluşlarında görevli sanık doktorlar ya da diş hekimleri tarafından hak sahipleri muayene edilmedikleri hâlde muayene edilmiş gibi gösterilerek sağlık karnelerine reçete düzenlendiği, sağlık karnelerinin zaman zaman eczaneler arasında el değiştirdiği, 
Bazı eczanelerde ve bazı eczaneler ile bağlantılı yerlerde, yine bir kısmı kamu görevlisi doktor olan bazı sanıkların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sağlık karnesinin, fiyat kupürleri çıkarılmış ilaçların, ilaç fiyat kupürlerinin, boş ilaç kutularının ya da kutusu olmayan ilaçların tespit edilerek bu materyallere el konulduğu,
Hak sahibi olan tanıkların ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Teftiş Kurulları müfettişleri tarafından dinlenildikleri, sağlık karnelerine yazılan ve ilgili kuruma fatura edilip bedelleri tahsil edilen reçetelerin hak sahiplerine gösterildiği, hak sahiplerinin de kendilerine gösterilen reçetelerden bir kısmının kendilerinin muayenesi sonucu düzenlenmiş olduğunu belirterek bu reçetelerdeki ilaçları eczanelerden aldıklarını belirttikleri, reçetelerden bir kısmının ise bir nedenden dolayı eczanelerde bıraktıklarını söyledikleri sağlık karnelerine kendilerinin bilgisi dışında düzenlendiğini söyleyerek gerçek bir muayeneye dayanmayan bu reçetelerin tarihlerini ve protokol numaralarını bildirdikleri, Özel ....Sağlık Polikliniği ya da Özel.....Sağlık Polikliniği tarafından fatura edilip bedelleri tahsil edilen sevk kâğıdına dayalı işlemlerin de sevk kâğıdı sahiplerine gösterildiği, bu hak sahiplerinden bazılarının adı geçen polikliniklere muayene ya da ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk amaçlı başvurduklarını belirterek kendilerine yapılmış gibi gösterilen tahlil, tetkik işlemleri ile film ya da grafi çekim işlemlerinin ya hiç yapılmadığını ya da yapılan işlemlerin çeşidinin abartılarak gösterildiğini belirttikleri, bazı hak sahiplerinin ise gitmedikleri hâlde adlarına düzenlenmiş sevk kâğıtlarının bir şekilde poliklinikler tarafından işleme sokulduğunu, yapılmış gibi gösterilen muayene ya da diğer tahlil, tetkik ve film ya da grafi çekim işlemlerinin gerçeği yansıtmadığını beyan ettikleri, hem özel muayenehanelerinde hem de ......... Devlet Hastanesinde diş hekimi olarak görev yapan sanıklar ... ve ... tarafından muayene edilmiş gibi evrak tanzim edilen hak sahiplerinin de dinlenildiği, bu kişilerin de ya muayene ve tedavi evrakını fatura eden diş hekiminden başka bir diş hekimine muayene ve tedavi olduğunu, ya muayene ve tedavi kapsamında yapıldığı belirtilerek fatura edilen işl.... hiç yapılmadığını ya da bu işlemlerin sayısının veya çeşidinin abartıldığını söyledikleri,
Teftiş kurulları müfettişleri tarafından dinlenilen hak sahiplerinin beyanlarının, hak sahiplerinin gerçek bir muayeneye dayanmadığını söyledikleri reçeteler ile bu reçetelerin eczaneler tarafından ilgili kurumlara fatura edildiğine ve bedellerinin ödendiğine dair evrakın, özel poliklinikler tarafından fatura edilen ve hak sahiplerinin hiç yapılmadığını ya da yapıldığı hâlde çeşitlerinin abartılarak gösterildiğini söyledikleri işlemlere dayanak sevk kâğıtları ile bahse konu işlemlerin yapıldığını gösterir özel polikliniklerce düzenlenen belgelerin, yine sanık diş hekimleri ... ve ... tarafından düzenlenen faturaların onaylı örneklerinin dosya içerisinde mevcut olduğu,
Soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Emekli Sandığı Teftiş Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlıklarınca gerektiğinde bilirkişilerden rapor da alınarak bu raporlardan da faydalanılmak suretiyle raporlar düzenlendiği, mahkemece de adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulundan rapor aldırıldığı, bahse konu raporlarda sanıklarla ilgili tespitlere yer verilerek sanıkların sorumlulukları kapsamındaki belgelerin bu belgelerin kamu kurumlarına fatura edilmesinden kaynaklı kurum zararlarının ayrı ayrı gösterildiği,
İlgili teftiş kurulu başkanlıklarınca ifadelerine başvurulan hak sahiplerinden bir kısmının mahkemece dinlenilerek beyanlarının tespit edildiği, bu kişilerden bazılarının müfettişlere verdiği beyanlarından döndükleri, çoğunun ise müfettişlere verdikleri beyanlarının doğru olduklarını belirttikleri, yine bir kısım hak sahiplerinin beyanlarının ......... Cumhuriyet Başs.....lığı tarafından tespit edildiği,
Anlaşılmakla; 
Hak sahiplerinin müfettişlerce tespit edilen beyanları ve bu beyanlar temel alınarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) Teftiş Kurulları müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar ile mahkemece adli tıp uzmanı, mali müşavir, eczacı ve diş hekiminden oluşan bilirkişi kurulundan aldırılan rapor içerikleri birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların sorumlu oldukları sahte belgeler ile yapılmadığı hâlde bu belgelerde yapılmış gibi gösterilen işlemlerden kaynaklı zararların ayrı ayrı belirtilmiş olması, müfettişlerce beyanları tespit edilen karne sahiplerinden bir çoğunun mahkemece dinlenilmiş olması, tüm karne sahiplerinin mahkemece dinlenilmesinin yargılamalara bir katkı sağlamayıp aksine yargılamaları uzatacak olması, yargılamaya konu belgelerin şeklen sahte olmayıp hastalar muayene edilmedikleri ya da muayene edilen hastalara bazı işlemler yapılmadığı hâlde hastalar muayene edilmişler gibi ya da yapılmayan işlemler yapılmış gibi gösterilmek suretiyle gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belgeler olması nedeniyle belgeler üzerinde sahtecilik yapılıp yapılmadığı hususunda bilirkişi raporu aldırılmasının gerekmemesi karşısında, dosya kapsamındaki delillerin sanıklara atılı resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının sübutu bakımından yeterli olduğu, eksik araştırma ile mahkûmiyet hükümleri kurulmadığı kabul edilmelidir. 
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığının itirazının 4 numaralı uyuşmazlık yönünden reddine karar verilmelidir.
5- Sanık ... dışındaki sanıklar hakkında 765 sayılı TCK hükümlerinin uygulanma imkânının bulunup bulunmadığı;
Yukarıdaki 4 ve 5 numaralı uyuşmazlıklarla ilgili deliller kısmındaki açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Karne sahiplerinin ya da yakınlarının müfettişlik beyanlarında gerçeği yansıtmadıklarını söyledikleri, bilirkişi raporlarında zarar hesabında dikkate alınan ve mahkemece sahte olduğu kabul edilen sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in sorumlu oldukları 11.10.2005, 15.10.2005 ve 24.10.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'ün sorumlu olduğu 13.09.2005 tarihli reçetenin, sanıklar ..., ..., ... ve ...'nin sorumlu oldukları 07.06.2005, 09.06.2005, 01.08.2005, 05.09.2005, 19.09.2005, 18.10.2005, 21.10.2005, 26.10.2005, 09.12.2005, 12.12.2005 ve 09.02.2006 tarihli reçetelerin, sanıklar ...., ... ve ...'in sorumlu oldukları 13.06.2005, 14.06.2005, 16.06.2005, 24.06.2005, 11.07.2005, 20.07.2005, 27.07.2005, 03.08.2005, 13.08.2005, 24.08.2005, 31.08.2005, 25.10.2005, 14.11.2005, 25.11.2005, 13.12.2005 ve 23.12.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'ın sorumlu olduğu 01.09.2005 tarihli sevk kâğıdı ve ekindeki belgelerin, sanık ...'nun sorumlu olduğu 09.02.2006 tarihli sevk kâğıdı ve ekindeki belgelerin, sanıklar ..., ... ve ...'ın sorumlu oldukları; 15.06.2005, 21.06.2005 ve 25.10.2005 tarihli reçetelerin, sanıklar ... ve ...'ın sorumlu oldukları 26.09.2005 tarihli reçetenin, sanık ...'ın sorumlu olduğu 11.07.2005, 01.08.2005, 08.08.2005, 09.08.2005 ve 20.09.2005 tarihli reçetelerin, sanıklar ... ve ...'nın sorumlu oldukları 20.06.2005 ve 27.06.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'ün sorumlu olduğu 02.06.2005 ve 06.06.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'nun sorumlu olduğu 06.07.2005 tarihli fatura ile 24.10.2005 tarihli reçetenin, sanık ...'ın sorumlu olduğu 16.06.2005 tarihli fatura ile 23.12.2005 tarihli reçetenin, sanıklar ... ve ...'in sorumlu oldukları 09.11.2005 tarihli reçetenin, sanık ...'in sorumlu olduğu 09.11.2005 ve 14.12.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'ın sorumlu olduğu 13.06.2005, 15.06.2005, 20.06.2006, 21.06.2005, 09.08.2005, 11.10.2005, 15.10.2005 ve 25.11.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'in sorumlu olduğu 01.08.2005 tarihli reçetenin, sanık ...'ın sorumlu olduğu 02.06.2005, 07.06.2005, 09.06.2005 ve 24.08.2005 tarihli reçetelerin, sanık ...'nun sorumlu olduğu 06.06.2005, 16.06.2005, 11.07.2005, 20.07.2005, 27.07.2005, 08.08.2005, 05.09.2005, 19.09.2005, 20.09.2005, 25.10.2005 ve 09.02.2006 tarihli reçetelerin, sanık ...'in sorumlu olduğu 14.06.2005 tarihli reçetenin, sanık ...'nın sorumlu olduğu 21.10.2005, 26.10.2005, 09.12.2005 tarihli reçetelerin onaylı örneklerinin dosya içerisinde mevcut olduğu anlaşılmakla; sanıkların 2004 yılı ile 2005 yılının ilk yarısındaki eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden sonra da temadi etmesi karşısında, itiraza konu sanıklar yönünden 765 sayılı TCK'nun uygulanma imkânı bulunmamaktadır.
Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığının itirazının 5 numaralı uyuşmazlık yönünden de reddine karar verilmelidir.
Ceza Genel Kurulunca aleyhe itiraz bulunmadığından ve bu husustaki Özel Daire bozma kararına yerel mahkemece uyma ya da direnme kararı verilebileceğinden, sanıklar ... ve ...'ın, özel muayeneye ilişkin fatura düzenlemeleri dışında ayrıca görev yaptıkları ......... Devlet Hastanesinde memuriyetlerine istinaden resmi reçete düzenlemiş olmaları nedeniyle eylemlerinin; TCK'nun 204/2. maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu mu yoksa TCK'nun 210/2. maddesi delaletiyle 204/1. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunu mu oluşturduğuna, TCK'nun 210/2. maddesi delaletiyle 204/1. maddede düzenlenen suçu oluşturduğunun kabulü hâlinde ise, inceleme tarihi itibarıyla dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 6 numaralı uyuşmazlığın oylanmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmış olup bu uyuşmazlıkla ilgili oylama yapılmamıştır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle; 
1- Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığı itirazının;
a) Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinin yeterli olup olmadığına, inceleme dışı sanıklar ... ve ....'in sorgularının yapılmamasının sanıkların hukuki durumlarını etkileyip etkilemeyeceğine, atılı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının sübutu bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığına ve 765 sayılı TCK hükümlerinin uygulanma imkânının bulunup bulunmadığına ilişkin uyuşmazlıklar yönünden REDDİNE,
b) Sanıklar ... ve ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin gerekçelerinin Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli olup olmadığına ilişkin uyuşmazlık yönünden KABULÜNE,
2- Yargıtay 11. Ceza Dairesinin 19.12.2013 gün ve 27973-19536 sayılı, sanıklar ... ve ... hakkındaki nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yardımdan kurulan mahkûmiyet hükümlerine ilişkin onama kararının KALDIRILMASINA,
3- ......... Ağır Ceza Mahkemesinin 17.06.2008 gün ve 81-75 sayılı sanıklar ... ve ... hakkındaki mahkûmiyet hükümlerinin, Anayasa'nın 141 ve 5271 sayılı CMK'nun 34, 230 ve 232. maddelerinde öngörülen şekilde yeterli gerekçe gösterilmeden sanıkların mahkûmiyetlerine hükmolunması isabetsizliğinden diğer yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA,
2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başs.....lığına TEVDİİNE, 06.02.2018 tarihinde yapılan müzakerede tüm uyuşmazlıklar yönünden oybirliğiyle karar verildi.
  
9.2.2019 13:46:13

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim